Somogyi Néplap, 1977. november (33. évfolyam, 257-281. szám)

1977-11-20 / 273. szám

y Mészáros István Ady Endre passiója Villan az ég, nyílik bordád csont-ívében Magyarország. Mellkasodban a kopja — táguló terünkbe dobva szíved időnk fölragyogja. Mert beteljesedel végül képmutató közönyétül Olajfánk hegye sötétül. Körülötted csillagfelhő, színedváltozása eljö. Véred folyik, úgy örlődöl, fénysugárként feleződöl — habos vízből, égő földből. Gyújtópontján íriszednek izzanak az álló percek. Matyiké Sebestyén József A Te mosolyod éget Ady Endre emlékének Szabad-e születni Herkulesként, pokoli strázsán állni és várni, istentelenül magyar ászkák, halottak földjén kiabálni!? I — Visszaút károg! Csontig fülbemász kultúrlegények, atlétabábok, megyetüzek — talmi valóság; csönd-szikes, szittyós tudat-Hortobágy: Sötét, iszamós pányvára kötve; szedett a táj; ökömyál-tócsák, szélütött ünnepek, nádjogarütleg, iófuttatás... Hány Ady-adósság? Nincs célszalag — mindenki fusson! Virrassz, s ne rettenj vissza az éjben! Hány „Sánta táltos”, szava-nincs-ekhó? Vesszőzz, rugtass új és új lovakon: csontokat reszelő rézingű őszben, csontokat reszelő rézingű őszben! Ady arcai Ady Endre lóba, a kőtörő J óba, a kőtörő, éhesen ődöngött a városban, hol havas tetőkön zászlók lengedeztek. Sebes, kék, bütykös ujjait károm­kodva ropogtatta, s ment, amerre az emberek siettek. Egyszerre a kastély aranyos kapuja előtt állott sok em­berrel együtt Jóba. A cifra kapun tódult be a nép, s Jóska azt hitte, hogy álmo­dik. Ö is bemehetne a virá­gok és szelíd őzek közé? Mi­csoda boszorkányság ez ezen a furcsa téli reggelen? El­nézte, ó, hányszor ő már messziről, alázattal ezt a csodákertet. És ejnye, bizony ott bent cigányok muzsikál­nak. Üj és új emberek jöt­tek, rongyosak is. Jóba ál­lott a kapun kívül nagy, be­teg, tehetetlen bámészkodás- sal. Egy sereg rongyos szá­guldott el mellette. Egyik megnézte Jóbát, s száguldóan reá kiáltott: — Nini, a csegei Jóba, hé Jóba. Gyere, ha magyar vagy te is! Jóba majdnem vidáman­megmozdult. Bemegy ő is, mert a Kossuth-notát hall­ja. Bencsi legény volt, aki hívta, s az is csak kőtörő. Valami nagy dolog lehet ott bent. Oké, a grófi kas­tély beereszti a rongyosokat is, íme. Jóba is szaladt, amerre a bencsi legény lo­bogott a pajtásaival. Éppen a tornyos palota elé. Zen­gett, harsogott a nagy kert: a népek énekeltek. A palota ablakaiból barátságos, szép arcok mosolyogtak. Ez egy kis mennyország, vélte Jó­ba, a kőtörő, s hátát süttette a nappal. A hó szikrázott és olvadt. Pirosodtak a fülek, s a cigányok nem fáradtak. Néha éljenek harsogtak, s kendőket lobogtattak kala­pos, városi asszonyok. Jóba, a kőtörő szédült, mintha erős pálinkát ivott volna. Éljen- zett ő is, kacagott, dúdolt, csak néha nyögött. Egyéb­ként ők is leghátul szorong­tak, a rongyosak. Jóba mo­solygósán ismert meg közü­lük sokat. I encsi árokásók, lápfalul kosárkötők, vadági zsellérek, kósza nap­számosok, kenyértelen kőtörők. Ezek mind önkén­telenül egy seregbe verőd­tek. Így tavasz előtt, feb­ruárban följajdulnak az alvó faluk. Már nem bírják az emberek tovább a telet, s mint az álomjárók, szállin­góznak be a városba. Nem tudják, miért mennek oda, de mennek. Ott szép házak vannak, pénz, drága halmik, munka, kenyér. Hátha! És jönnek, a sápadtak, a kese­rűek, a rongyosak, a kiéhe­zettek jönnek. így jöttek a bencsiek, a lápfaluiak, a va­dágiak és a többiek. Így jött be a városba Jóba is, ki most nótázik, mint egy részeg. Majdnem sírja a nótát a ci­gány után: Kossuth Lajos azt üzente... Dalol az egész tépett, aszott, rongyos had. Éljen a haza, a haza! — ki­áltja a bencsi kőtörő. Elöl az urak is ezt kiáltják. Az ab­lakokból visszarikoltják. Él­jen az haza, a haza! Jóbá- nak könnybe lábad a szeme. Majdnem elindul, hogy meg­öleljen sorba mindenkit. Él­jen. éljen a haza!, s most mind itt vagyunk, egyfor­B mán, a gróf kertjében Ép­pen ilyet álmodott nemré­gen, mikor majdnem elpusz­tult. Jóbának még most is gyulladt egy kicsit a tüdője. Ezelőtt öt nappal tápászko- dott föl a forró szalma­zsákról, ahol hetekig kínló­dott. Még mindig mintha nagy késeket mártanának itt-ott a testébe. A rongyai is vékonyak, silányak. És hamar megzavarodik még 3óba. Mellé áll a nagy soka- dalomban, lármában egy vadági zsellér: — Rossz bőrben vagy, szomszéd. Alig értik egymás szavát a cigánytól, a nótától, a nagy rivalgástól. Egy kicsit része­ge mind a kettő ennek a kü­lönös sokadalomnak. — Dög voltam, szomszéd. Már el akartak földelni. Jobb is lett volna. Nálunk nincs munka. Nyavalyás is volnék a dologra. Csak éppenhogy bejöttem szétnézni a város­ban. Vadágon is így van? Az asszonyom is hulla. Az is két hét óta nyavalyáskodik. — Hát a gyerek? — öt Én legalább nem tudok enni. Nem is kívánom az életet. De azok tudnak. Mit csináljon az ember? Hát mondjad, szomszéd. — Hirtelen elönti őket egy széles zsibongás. Mindenki éljenez, kiabál. Az ablakban áll a fiatal gróf. Súgja tisz­telettel a vadági zsellér: — Ö lesz a követ az apja helyett. Keveset, de ó, szépeket mond a gróf. Szabad és bol­dog legyen az ember. Mikor bevégzi, a városi asszonyok megint kendőket lobogtat­nak. Jóbának megint köny- nyes a szeme. Azután kite- relik őket a parkból a szolgák. Dél is elmúlt A cigány nó­táját még sokáig hallják: Kossuth Lajos azt üzente... Dúdolt, lelkesedett Jóba az utcán. Kelten ballagtak a vadági zsellérrel. Egyszerre azonban dideregni kezdett Jóba: — Így nem mehetek haza, így nem lehet. Egy kenye­ret ha vehetnék. Veszek ke­nyeret, húst, veszek. Valami nagy változást ér­zett a világban Jóba. Ez a különös délelőtt A grófi kert, a gróf, a muzsika, a sok éljen. Együtt mindenki, urak és rongyosak. Kell, hogy hús kerüljön és kenyér. Láz és lelkesedés égette a Jóba arcát Megszólal a vadági zsellér: Van nálam egy kis pénz, szomszéd, két malacot adtam el, menjünk be egy pohárra És ittak, míg elesteledtek. Énekeltek és sírtak: Kossuth Lajos azt üzente. A zsellér ordította gyakorta: — Más világ lesz, szom­széd, meglásd. Szabad lesz minden ember, az istepét. Jóba nyöszörgött, mint egy gyermek: — Szeretném megcsókolni azt a fiatalembert Áldott ember, haj, be áldott ember. És énekeltek, mintha az érkező boldogságot fogadnák: Kossuth Lajos azt üzente... ■ jjel indultak haza, csak a hó világított Jóba látta, hogy a zsellérnek még öt forintja van. — Adj egy forintot, szom­széd. — Nem lehet. Jóba előre engedte a dü­löngélő zsellért s a botjával fejbe ütötte. Azután, mikor a zsellér leesett, megvadult. Lángoltak a csontjai is Jó­bának, s verte a zsellér fe­jét Aztán kivette a csizmá­jából az öt forintot, s loholt. Énekelt az árva, sötét téli mezőn Jóba: Kossuth Lajos azt üzente. Tele volt a szíve a mái nap eseményeivel, s úgy sietett haza az öt forint­tal, mint egy megváltott, mesebeli király. E Czigány Dezső Ady­portréit kell elsőként emlí­tenünk. Mielőtt ezekről szó­lanánk, tehetünk egy kis ki­térőt: a Czigány-portré meg­ismeréséért. Ide tartozik, hogy a fiatal festőre nagy hatással volt Rippl-Rónai József 1900-as kiállítása, de igazán a párizsi évek vitték közelebb megértéséhez. Épp­úgy, mint Ady Endrét, aki a francia fővárosban fedezte föl a magyar művészt. Az \egyik kiállításról be is szá­molt: a Rollok, Gervex-k, Aman-Jeanok között egy be­tévedt óriásnak nevezte. Czigány és Ady barátságát tehát közvetve Rippl-Rónai «•kezdeményezte«. S mivel hatott Czigány Adyra? Nem annyira festé­szetével, mint haladó gondol­kodásával — ahogy Czigány Ady-képeiről írott tanulmá­nyában Horváth Béla írja: főleg'Czigány csellójátéka ra­gadta meg. Schumann Álmo­dozását játszotta a legtöbb­ször Adynak, mert azt ked­velte és egy Bach-mű is gyakran fölhangzott a műte­remben. (Amikor Casals Bu­dapesten járt, fölkereste Czi- gányt is.) Ahhoz, hogy Czi­gány megfesse az első Ady- portrét, arra volt szüksége, hogy a Vasárnapi Újság ki­adója, a Franklin Társulat megrendelje a képet. Adynak meg épp kapóra jött — nem­csak a Vér és Arany kötet kiadásának örült —, hiszen a harmincadik születésnapjá­ra készült. Czigány Dezső — akinek egynéhány portréját a Somogyi Képtár is őrzi — 1907 szeptemberének az utol­só hetében látott munkához. Ady vele tett csak kivételt: egy héten át szorgalmasan látogatta Czigány műtermét »E héten minden délután ültem Czigány Dezsőnek. Ké­szen van két nagyszerű do­log: egy szénportrait s egy barna olajportrait« — szá­molt be a költő Lédának. E I szénrajz került a »Vér és Arany« című kötet címlap­jára. Léda és Ady megismerke­désének egyik epizódja ép­pen idevág. — Gondolkoztam, képze­lődtem, újra és újra Ady sze­meit láttam, nagy homloka alatt a furcsa arcot, amelyet idegenszerűvé alakítottak a szemek, és ekkor eszembe ju­tott, hogy a Louvre-ban az asszír—egyiptomi gyűjte­ményben láttam Ady titok­zatos szemeit, bizarr arcát, nem magyar, nem európai fejét... Amikor Ady már ki­jött Párizsba, élvittem őt a Louvre-ba, és megmutattam neki az asszír—egyiptomi re­liefeket, szobrokat, reproduk­ciókat, őt is meglepte, hogy az őskori gyűjteményben S milyennek írta le megtalálta a maga arcát... Adyt Rippl-Rónai? — Ady Endre festői szem­pontból nézve is nagyon ér­dekes alak. Szemei nemcsak azért voltak szépek, *mert fe­keték, mint a bogár, de azért főleg, mert ál­mos nézése mély és szerel­mes, sokat­mondó, talán azt lehetne mondani, hogy ennek a ritka fénynek, ennek a különösen szépen érző, nagy embernek a lelki tükre volt... Én ami­korkor festet­tem, csak a szemét néztem — erre fektet­tem a fő súlyt. Czigány szén­rajza nemcsak ilyen meglátá­sokat tükröz, hanem ez az Ady-portré a Vér és Arany kötet verseihez is kapcsolódik, összesen hét portrét festett Adyról Czi­gány Dezső, egyet közülük a költő halála után... Ady művészbarátai között nem véletlenül volt annyi képzőművész. Elsősorban az­zal lehet magyarázni, hogy azoknak a társaságát kereste — illetve fogadta el —, akik­kel eszmei síkon is azono­sulni tudott. A képzőművé­szek pedig megérezték Ady- ban a rendkívülit, a nagy költőt. Ady arcát nemcsak ők, hanem a fotós Székely Aladár is népszerűsítette, örök időkre képi élménnyé tette. Székely Aladár szem­léletét tisztelet, bizonyos fris­sen örökölt képzőművészeti inspiráció hatotta át — fog­lalkozik vele egyik ismerte­tője. Móricz Zsigmond fedte föl : »Költőknek imádója és barátja volt«. Mégis: Szé­kely Aladár művészete akkor lépett nagyot, mikor átvo­nult a nagyszerű Ady-felvé- telek korszakába. Bozóky Mária megjegyzi: — A kü­lönféle Ady-portrék — szám szerint tizenkettő — mintha kárpótlást nyújtanának, ha arra gondolunk, hogy nyom­talanul eltűnt költőnkről, Pe­tőfiről csupán egyetlen egy, szeretettel és gondossággal retusált képmásunk maradt. Az Ady-fényképeken — min­den — rajta süt »nagy hűt­lenségének szerelmes gond­jának« magyarsága. Székely Aladár világa: fennkölt, in­tellektuális igazság, a maga lekerekítettségében, kicsit a müncheni Iskola mítoszában — Czigány párizsi élményei­vel szemben —; a holtak visszahívásában is nagy do­log, hogy ismerhetjük őket, magunk elé idézhetjük voná­saikat. Rippl-Rónainak csupán azt a gyors tollrajzát ismerjük, Székely Aladár fényképe Adyról mely a Róma-hegyi vOlában készült Ady 1909-es kaposvá­ri tartózkodása — irodalmi estje — alkalmából. Rippl- Rónai kortársairól készült nagyszerű arcképeinek az is­meretében csupán sajnálhat­juk, hogy többre nem volt mód : Adyt nem örökíthette meg úgy, mint Babitsot, Mó- riczot 1919. június 27-én 8 óra 15 perckor szűnt meg dobogni Ady szíve. A szanatóriumi szobába — Móricz Zsigmond gyors kérésére — elsőnek érkezik Csorba Gyula, hogy a Nyugat számára rajzot ké­szítsen a halott költőről. A Népművelési Intézet és a Pe­tőfi Irodalmi Múzeum közös kiadásában megjelent Ady- tanulmánykötet részletesen foglalkozik a halott-Ady- portrék készültéről. Hatvány Lajos autón vitte a halottas ágyhoz Ferenczy Bénit, s va­lószínűleg Vedres Márkot is. A számos megjelent képzőművész között volt a Pesti Futár két legismertebb rajzolója, Vértes Marcell és Major Henrik. Valószínű, hogy csupán egyetlen ember gondolt rá: fényképen is meg kell örökíteni a halott Adyt. Szőnyi Lajos volt az. Dél­után vagy este Vedres Márk és Ferenczy Béni, a két szob­rászművész hozzálátott, hogy halotti maszkot készítsenek Adyról. Ezek a gipszmasz­kok szintén ismertek. Mind­eddig azonban nem volt tu­domásunk róla, hogy Kapos­váron is őriznek egyet a maszkmásolatok közül. Az egyik kaposvári iskolában Ady születésének a századik évfordulóján rendezett gaz­dag kiállításon mutatták be Bernáth Cézár gyűjteményé­nek becses darabját. Horányi Barna Ady politikai, színházi, kép­zőművészeti publicisztikáját már sokan elemezték, ami azonban zenei írásait illeti, e bizonyítás egyelőre várat ma­gára. S bár zenekritikát jó- szeriel alig írt, muzsikával foglalkozó publicisztikájában ugyanazok a belső viaskodá- sok tükröződnek, amelyek költeményeiben — és nem ke­vésbé magas színvonalon. Adyt, mint a századforduló egész fiatal nemzedékét, sok­féle zenei hatás érte, s bizony, ezek közt neki sem volt köny- nyű eligazodni. Hiszen a mo­narchiának ebben a »gazda­sági alapját vesztett felépít­ményében« járta diadalútját a búfelejtető, álomba ringató bécsi operett — és tört be színpadainkra a wagneri »összművészet«. Az egész or­szág nótázott — közben né­hány megmosolyogtató ifjú különc, Bartók, Kodály, Vi- kár és társaik, romlatlan nép­dalkincsünket kezdték össze­gyűjteni. Egy Ady nevű fia­tal újságíró dzsentris tivor­nyáiról, önfeledt »magyar- nótázgatásairól« *is legendák keringtek akkoriban Nagyvá­radon, sőt »Dyb« az operett­előadásokon is állandó ven­dég volt. Mégsem esett áldo­zatául a megejtő melódiák­nak, a külsőségeknek. Az élet­A költő és a muzsika vitel és a világos vélemény- alkotás e kettősségét talán a legjellemzőbben bizonyítja az a rövid írás, amely a Nagy­váradi Napló 1903. április 10-i számában jelent meg az ün­nepelt operettprimadonna, Fedák Sári vendégszereplése alkalmából. »Ha cselekedtem verset is már Fedák Sárihoz, nagy jus­som van kellemetlen prózá­ban is írni róla... Majd foly­tatja: Az a szörnyű kontraszt megráz, hogy mikor nyuga­tabbra szent, áhítatos lelkese­déssel ünnepük például Pellé- as és Melisande poétáját (Claude Debussyt. — A szerk.) nálunk a Bob herceg firkálói aratják a babért, s ez alka­lomból tartódik lecke és ki­tanítás a tiszta művészet je­gyében ... Nemcsak színházi állapotainkat szimbolizálja Fedák Sári térdig rózsában, hanem a mai egész nyomorú­ságos magyár életet... Fedák Sári is a politika, a társada­lom, a művészet, a sajtó. Franciás zenei Ízlése, a »képzelőerő, az irónia, a vi­dámság, a szatíra, a paródia, a tarkaság és a finom artisz- tika« iránti vonzalom nyilvá­nul meg abban a Párizsból küldött írásban, amelyet 1904. , július 17-én közölt a Buda­pesti Hírlap. Témája a fran­cia operett elglccsesedése. »Csiklandozó, semmi angol dolog, olcsó és émelyítő bécsi valcerek, New York-i néger és indiánus, rángatózó, vad nó­ták, franciáskodó berlini kup­iék folynak össze a nótás Pá­rizs levegőjében. Es mintha ez őrült hangkáosz felett Planquette, Offenbach, Hervé és a többi sok, vidám, modern Apolló árnyai busonganának.« Ady barátai, ismerősei ál­lítják: a Carmen volt a nagy költő legkedvesebb operája. Bizonyára a mű kristálytiszta felépítése, polgárpukkasztó szenvedélyessége vonzotta. Vagy talán egy kicsit önmaga sorsát is megsejtette Bizet időleges bukásában, korai halálában? »A kegyetlen ezerszemű és ezerfejű Cézár ítélt, és Bizet hazabotorkálva, zokogva bo­rult az utcán legjobb barátja vállára. Ezt az eset, a csaló­dásnak. a rettenetes estéje, ta­lán sok esztendővel ragadta elébe a halálnak.« Következő soraiból pedig már az újítani akaró művész eltökéltsége, s az értetlenség, a földhözra­gadt konzervativizmus miatti kétségbeesése tört elő. »Meg- ríkatóan komikus valóság, hogy mi mentette meg Bizet darabját. A nagyképűség, a korlátoltság, mely ráfogta, hogy erkölcstelen, s mely íme, képes hasznosat is mű­velni. Carmen-t megmentette az »immoralítása«, no és né­hány tiszta érzésű embernek a protestációja, »Ha tudta volna, hogy őt is csak egy Hatvány, egy Bölöni menti majd meg az »immoralítás« vádjától... Richard Strauss; Salome cí­mű operájának párizsi be­mutatójáról írott publiciszti­kája egyértelműen tanúskodik arról, milyen pihentető, feled­tető, egyben kimerítő, »mér­gező« hatást tett rá a muzsi­ka. , »... a Salome muzsikája, való és igaz: kész méreg. Nem mindenkinek és csak annyira, amennyire minden új művé­szet. Finom, érzékeny ideg­rendszerű ember ernyedten, dühösen szedi rendbe a lelkét, amikor az utolsó ütem el­hangzott .. j Salome csábító jelenete, a tánczene, a zene­kar magyarázata a bakómun- kához s a finálétlan finálé — szörnyűségesen szépek. »Szintén jellemző: rajong R. Strauss muzsikájáért, mert »festészetszerűbbnek«, »lát- tatóbbnak«, tehát — franiá- sabbnak tartja Wagner ízig- vérig német muzsikájánál. Sőt — ösztönös tiltakozásként a német szellemi hatás ellen — a buján hangszerelő, ve­zérmotívumokat alkalmazó Puccinit is »wagnerizmussal« vádolja Le fanciulla del West (A Nyugat lánya) című írásá­ban. Ezt a jóindulatú téve­dést is a magyar zene, álta­lában a hazai hagyományok féltése indokolja. A Caruso vendégszereplése­kor összecsődült, a neves éne­kes magánéletén »csemegéz- gető« sznobokon gúnyolódva, a művészet társadalmi üggyé válását követeli. De többi ze­nei írásában is __ ugyanebből az alapelvből indul ki, hallat­lan éleslátással, jóízléssel, felkészültséggel. Mindig, min­denütt a zene társadalmi sze­repét vizsgálja, néhol — meg- , bocsátható — korhoz kötött­séggel, ám sohasem feledve, az újjászülető magyar kultúra érdekeit L A.

Next

/
Oldalképek
Tartalom