Somogyi Néplap, 1977. november (33. évfolyam, 257-281. szám)

1977-11-01 / 257. szám

VILÁG PROLETÁRJAI; EGYESÜLJETEK! Ara: 80 Fillér XXXIII. évfolyam 257. szám 1977. november I., kedd Kádár János vezetésével Magyar párt- és kormányküldöttség utazott Moszkvába A nagy október 60. évfordulójának ünnepi előkészületei Moszkvába érkezett a magyar párt- és kormánykül­döttség, amely az SZKP Központi Bizottságának, a Szovjet­unió Legfelsőbb Tanácsának és minisztertanácsának meg­hívására Kádár Jánosnak, az MSZMP első titkárának veze­tésével átázott a Szovjetunióba, hogy részt vegyen a Nagy Októberi Szocialista Forradalom hatvanadik évfordulójának ünnepségein. __ A Szovjetunió Kommunista Pártja Központi Bizottsága, a Szovjetunió Legfelsőbb Taná­csa és Minisztertanácsa meg­hívására Kádár Jánosnak, az MSZMP Központi Bizottsága első titkárának vezetésével vasárnap magyar párt- és kormányküldöttség utazott Moszkvába, hogy részt ve­gyen a Nagy Októberi Szocia­lista Forradalom 60. évfordu­lójának szovjetunióbeli ün­nepségein. A küldöttség tag­ja Losonezi Pál, az Elnöki Tanács elnöke. Lázár György, a Minisztertanács elnöke — az MSZMP Politikai Bizott­ságának tagjai —; Gyines András, a Központi Bizottság titkára és Marjai József, a 'KB tagja, hazánk moszkvai nagykövete, aki a Szovjet­unióban csatlakozik a kül­döttséghez. Kádár Jánost út­jára elkísérte felesége is. A magyar párt- és kor­mányküldöttség búcsúztatá­sára a Keleti pályaudvaron megjelent Aczél György, Biszku Béla, Huszár István, Németh Károly és Óvári Mik' lós — a Politikai Bizottság tagjai —; Borbély Sándor és Győri Imre — a Központi Bizottság titkárai —; Brutyó János, az MSZMP Központi Ellenőrző Bizottságának elnö­ke, Trautmann Rezső, az El­nöki Tanács helyettes elnöke, Cseterki Lajos, az Elnöki Ta­nács titkára, Benkei András belügy-, Púja Frigyes kül- ügy-, illetve Pu liai Árpád közlekedés- és postaügyi mi­niszter, valamint Berecz Já­Budapesten tárgyal a szerb kormányfő Dusán Cskrebies, a Szerb Szocialista Köztársaság Vég­rehajtó Tanácsának elnöke — Szekér Gyulának, a Minisz­tertanács elnökhelyettesének meghívására — hétfőn Buda­pestre érkezett. Dusán Cskre- bics kíséretében van Szlavol- jub Raskovics, a Szerb Szo­cialista Köztársaság nemzet­gyűlése társadalmi-politikai 1 an ácsának elnöke, Rade Cso- lics, a Szerb Szocialista Köz­társaság kormányának tagja, a külügyi bizottság elnöke, Bozsidar Manies, a Szerb Szo­cialista Szövetségi Köztársa­ság kormányának tagja és Milodar Mijovics, a Szerb Szocialista Köztársaság kül­ügyi bizottságának titkára. Vitomir Gasparovics, a Jugo­szláv Szocialista Szövetségi Köztársaság budapesti nagy­követe a magyar fővárosban csatlakozott a küldöttséghez. A vendégeket a Keleti pá­lyaudvaron Szekér Gyula, il­letve Gáesi Miklós kohó- és gépipari államtitkár, Roska István külügyminiszter-he­lyettes, Kapolyi László nehéz­ipari miniszterhelyettes. Mar czali László kulturális minisz­terhelyettes,v alamint Halász József, hazánk belgrádi nagy­követe fogadta. Az Országházban tegnap megkezdődtek a hivatalos tárgyalások. A magyar tár­gyalócsoport vezetője Szekér Gyula, a szerb tárgyalócso­porté Dusán Cskrebic*. Párizs fölfedezte Magyarországot A francia sajtó Barre látogatásáról Orly repülőterére hazaérke­zett Raymond Barre francia miniszterelnök, felesége és kí­séretük a háromnapos ma­gyarországi látogatásról. A kormányfő nem tett nyilatko­zatot. a kíséret tagjai és a népes újságírótábor azonban nem fukarkodott az elismerő szavakkal. — Kitűnő utazás volt — mondotta a kíséret egyik tag­ja. — Nagyszerű volt a szer­vezés, szívélyes a fogadtatás, eredményesek a tárgyalások, és annak, ami Budapesten megkezdődött, folytatása lesz. Hasonlóképpen nyilatkoztak a francia sajtó Budapesten járt' tagjai is. A francia hírközlésről túl­zás nélkül el lehet mondani, hogy a látogatás három napja alkalmából valósággal »felfe­dezte« Magyarországot. A hazánknak szentelt figyelem és sok tekintetben elismerő hang Helsinki szellemének hatását tükrözi, még ha a tu­dósítások nem egyszer olyan sémákat és értékeléseket is tartalmaznak, amelyek kevés­bé feleltek meg ennek a hel­sinki megközelítésnek. Párizsban általában igen jelentősnek tekintik a kétol­dalú kapcsolatok fejlesztésé­re Budapesten feltárt pers­pektívákat Valamennyi kom­mentátor kiemelte, hogy a je­lenleg 1 milliárd frank érté­kű árucserét a közeljövőben meg kell kétszerezni — ez pedig igazi áttörés lenne a kereskedelmi forgalomban. — Budapesten, írják a lapok, az erre szolgáló konkrét mecha­nizmus megteremtéséhez is hozzájárultak azzal a döntés­sel, hogy a magyar főváros­ban működő francia műsza­ki-tudományos dokumentá­ciós központ párját megte­remtik a Szajna partján is. Ugyancsak régi, érzékeny pontot orvosolhat az az elha­tározás, hogy többet tesznek majd a magyar irodalom, művészet franciaországi is­mertetése érdekében. A mérleg tehát a Szajna partjáról tekintve is igen ked­vezd nos, a KB külügyi osztályá­nak vezetője. A búcsúztatáson jelen volt Féliksz Bogdanov, a Szovjet­unió magyarországi nagykö­vetségének ideiglenes ügyvi­vője és a nagykövetség több vezető beosztású diplomatája. Hétfőn délután megérke­zett Moszkvába a magyar párt- és kormányküldöttség, amely Kádár Jánosnak, az MSZMP KB első titkárának vezetésével — a Szovjetunió Kommunista Pártja Központi Bizottságának, a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsának és mi­nisztertanácsának meghívá­sára — részt vesz a Nagy Októberi Szocialista Forrada­lom 60. évfordulójának szov­jetunióbeli ünnepségein A küldöttség tagja Losonczi Pál, az Elnöki Tanács elnöke, Lá­zár György, a Miniszterta­nács elnöke — az MSZMP Politikai Bizottságának tagjai —; Gyenes András, a Köz­ponti Bizottság titkára és Marjai József, a KB tagja, hazánk moszkvai nagykövete, aki a Szovjetunióban csatla­kozott a küldöttséghez. Kádár Jánossal együtt érkezett a szovjet fővárosba felesége is. A magyar párt- és kor­mányküldöttséget a szovjet főváros magyar és szovjet zászlókkal földíszített Kijevi pályaudvarán Kirill Mazurov, az SZKP KB Politikai Bi­zottságának tagja, a Szovjet­unió minisztertanácsának első elnökhelyettese; Konsztan- tyin Ruszakov, az SZKP KB titkára, Leonyid Szmirnov, a Szovjetunió minisztertaná- < csának elnökihelyettese, Iván Pavlovszkij, közlekedési mi­niszter, Vlagyimir Pavlov, a Szovjetunió budapesti nagy­követe — az SZKP Központi Bizottságának tagjai —; Oleg Rahmanyin és Borisz Gosz- tyev, az SZKP KB póttagjai, a központi bizottság osztály­vezető-helyettesei, valamint Gennagyij Kiszeljov, az SZKP KB osztályvezető-helyettese fogadta. A fogadtatásnál jelen vol­tak a moszkvai magyar nagy- követség vezető diplomatái és a moszkvai magyar kolónia tagjai is. Kádár Jánost, fele­ségét és a magyar küldöttség tagjait magyar úttörők virág­csokrokkal köszöntötték. (Folytatás a 2. oldalon) Leonyid Brezsnyev válasza a csepeli dolgozóknak Mint már beszámoltunk ró­la, a Csepel Vas- és Fémmű­vek dolgozói a Magyar Szo­cialista Munkáspárt Központi Bizottságának küldött leve­lükben jelentették, hogy a Nagy Októberi Szocialista Forradalom 60. évfordulójá­nak méltó megünneplésére tett munkaverseny-vállalá- saikat október 25-re maradék­talanul, egymilliárd tízmillió forint értékben tételesen tel­jesítették. Minderről levélben tájékoztatták Leonyid njies Brezsnyevet, az SZKP Köz­ponti Bizottságának főtitkárát, a Szovjetunió Legfelsőbb Ta­nácsa elnökségének elnökét is. Leonyid Iljics Brezsnyev most levélben válaszolt a cse­peli kollektívának. (A levelet a 2. oldalon ismertetjük.) Hatvanhárom méter magas és 6000 köbméter víz tárolására lesz alkalmas hazánk legnagyobb víztornya, amelyet Győ­rött építenek. Az egyedi tervezésű közművet 19$0-ban ad­ják át. Az új víztorony biztosítja Győr biztonságos vízellá­tását. Képünkön: az első 15 méternél tartanak. Az új vezetőség megválasztásával Befejeződött a magyar Vöröskereszt V. kongresszusa Elfogadták a módosított alapszabályt és a határozatot A Parlament kongresszusi termében vasárnap az orszá­gos vezetőség beszámolójáról rendezett vitával folytatta munkáját a Magyar Vöröskereszt V. kongresszusa; majd a részvevők jóváhagyták a beszámolót, s elfogadták a módo­sított alapszabályt. Ezután megválasztották az új vezető­séget. Medve László egészségügyi miniszterhelyettes az állami gészségügyi szolgálat dolgo­zói nevében köszöntötte va­sárnap a Vöröskereszt-kong­resszus részvevőit, s Harmati Sándor, a Magyar Szolidari­tási Bizottság elnöke méltat­ta a Vöröskereszt rendkívül aktív, határozott nemzetközi tevékenységét. — A Vöröske­reszt — mint mondta — je­lentősen hozzájárul a termé­szeti katasztrófák és az ag­resszió sújtotta népek szen­vedéseinek enyhítéséhez; részt vesz abban a nagy nem­zetközi összefogásban, amely­nek célja a háború elkerülé­se. Bodnár Arpádné, az Orvos­egészségügyi Dolgozók Szak­szervezetének titkára a szak- szervezet elnöksége, központi vezetősége és tagsága nevé­ben köszöntötte a kongresz- szus részvevőit, utalva arra, hogy a szakszervezet és a Vöröskereszt feladatai nagy területen kapcsolódnak egy­máshoz . Tolmácsolta a testvérszer­vezetek üdvözletét dr. Hans Kerstnig, az Osztrák Vöröske­reszt alelnöke és dr. Alexand­ra Calomfirescu egészségügyi miniszterhelyettes, a Román Vöröskereszt alelnöke. Nagy érdeklődést váltottak ki azok a felszólalások, ame­lyek a Vöröskereszt család­védelmi munkáját elemezték. A vita részvevői hangsúlyoz­ták: a népesedéspolitikai in­tézkedések végrehajtása hoss- szú távú feladat és így az a Vöröskereszt ilyen irányú munkája is. Az utóbbi négy és fél év sok területen hozott figyelemre méltó eredménye­ket, a genetikai tanácsadáson például megnégyszereződött a részvevő családok száma. Fontos azonban, hogy a tudo­mányos kutatások eredmé­nyeit a Vöröskereszt is föl­használja az egészségnevelés­ben, felvilágosításban, s igv még hatékonyabban működ­jön közre a betegségek meg­előzésében. A Vöröskereszt hozzájárulhat a tudományos eredmények széles körű meg­ismertetéséhez és az alkalma­zásuk iránti igények fölkelté­séhez is. Ezért fontos az akti­visták, az előadók további magas 6zintű fölkészítése, (Folytatás a 2. oldalon) Állásfoglalás a vállalati munkavédelem értékeléséről Ülést tartott a SZOT elnöksége vezetek munkavédelmi szer­vei együttesen véleményezik, s .javaslatukat is hozzáfűzik a kitüntetést adományozók szá­mára. Akik a kitüntetést ado­mányozzák, a munkavédelmi helyzet tartós vagy számotte­vő rosszabbodása esetén min­den esetben állást foglalnak, hogy az egész kollektívát vagy annak csak egyes részle­geit zárják-e ki. a kitüntetés adományozásából, esetleg csu­pán egyes központi vagy he­lyi vezetőktől vonják-e meg a kitüntetéssel járó erkölcsi- anyagi elismerést. További napirendi pontként a szakszervezeti és a KISZ- szervek együttműködéséről tárgyalt a SZOT elnöksége. A SZOT elnöksége hétfői ülésén állást foglalt a vállalati munkavédelem értékeléséről, illetve arról, hogy a kitünte­tések és egyéb elismerések odaítélésekor illetékes szervek milyen módon vegyék figye­lembe a munkavédelem ered­ményeit, illetve hibáit. Az ál­lásfoglalás értelmében a ki­tüntetés elnyerésére pályázó vállalatoknak és szövetkeze­teknek be kell számolniuk szociális terveik teljesítéséről, a munkavédelmi helyzetet jellemző főbb adatokról és a külső felügyeleti ellenőrzések megállapításairól. A pályázó vállalatok be­számolóit a minisztériumok és az ágazati, iparági szakszer­Sarlós István fogadta a francia küldöttséget A Hazafias Népfront Or­szágos Tanácsának meghívá­sára három napig hazánkban tartózkodott a francia Balol­dali Radikális Mozgalom kül­döttsége. A delegációt fogad­ta Saflós István, az MSZMP PB tagja, a Hazafias Nép­front Országos Tanácsának főtitkára. A találkozón tájé­koztatót adott a magyar poli­tikai és gazdasági élet idő­szerű kérdéseiről, s vélemény­cserére került sor a két moz­galom további együttműkö­désének kérdéseiről. A francia küldöttség meg­beszélést folytatott Bognár József akadémikussal, a HNF OT alelnökivel, ellátogatott az Orion rádió- és villamos- sági vállalathoz, s megtekin­tette az érdi Benta völgye Termelőszövetkezetet. A küldöttség elutazott Bu­dapestről. (MTI) Elutazott az OKP pártmunkásküldöttsége Hazautazott Budapestről az Olasz Kommunista Párt párt­munkás küldöttsége, amely Guido Janninak, a központi ellenőrző bizottság és a köz­ponti bizottság mezőgazdasági bizottsága tagjának vezetésé­vel az MSZMP Központi Bi­zottságának meghívására ok­tóber 24 és 31 között látoga­tást tett Magyarországon. A küldöttséget fogadta Szlameniczky István, a KB ipari, mezőgazdasági és köz­lekedési osztályának helyettes vezetője. Az olasz vendégek megbeszéléseket folytattak a TOT és a SZÖVOSZ vezetői­vel, és több megyében (tanul­mányozták a magyar mező- gazdaság fejlődésének idő­szerű kérdéseit. (MTI)

Next

/
Oldalképek
Tartalom