Somogyi Néplap, 1977. június (33. évfolyam, 127-152. szám)

1977-06-04 / 130. szám

A Jogról mindenkinek A reneszánsz színház Megvertek egy kisfiút HÉT VÉGI Ä csendes vidéki város fő­utcáján a hirtelen keletkezett 20—30 főnyi csődület közepé­ből a szolgálatot teljesítő rendőrőrszem »emelt ki-« egy 10—12 év körüli síró kisfiút. Mint csakhamar kiderült: a fiúcskát megverte egy idős ember. Nemcsak a siránkozás volt a bizonyíték, hanem a gyerek feldagadt, vércsíkos szája is. »Esküszöm — hebeg­te a síró kisfiú —, hogy nem loptam a vasat. Gyűjtöttem a házunkban és a MÉH-be akartam vinni a mamám szatyrában. Az a bácsi fogta rám, hogy tolvaj vagyok, és mindjárt agyba-főbe ütött...« Sajnos az ilyen eset nem egyedülálló. Nemrég Buda­pesten, a 25-ös villamoson — mely hirtelen indult el a meg­állóból — néhány középisko­lás fiú megingott, s egyikük a kapaszkodó helyett véletle­nül a csengőt kapta el. A ko­csi leállt, a vezető megfordult, hogy megtudja, mi a baj. A fiú — ez is bizonyítja, hogy nem bosszantás volt a célja — még mindig kezében tar­totta a csengő szíját. Hiába: a távoli kis faluban, ahonnan a diákok Pestre jöttek víken- dezni, nincs villamos. Elég az hozzá, hogy a villamos jól megtermett vezetője hátraro­hant a kocsiba, akkora po­font adott a gyanútlan diák­nak, hogy annak nyomban el­eredt az orra vére, feldagadt az arca. Törvényeink szigorúan ül­dözik az önbíráskodást, még akkor is, ha valaki bűnös em­berrel szemben alkalmazza. A szóbanforgó példák szenve­dő alanyai joggal követelik az elégtételt. Miután a diákra támadt villamosvezető sze­mélye ismeretes, a hatóságok felelősségre vonták: 2000 fo­rintra büntették a pofonért. (Súlyosabb esetben le is csuk­ják azokat, akik a testi sér­tés eszközeihez folyamodnak.) De a kisfiú ott maradt az utcai csődület közepén, jogos igazságérzetével a szívében, s egy durva ember pofonjainak nyomaival az arcán. A táma­dója elmenekült. Mindenkinek volt vélemé­nye az utcai csődületben. Csak hogy a jogtalan verekedőt ott egy dologról feledkeztek meg, tartsák addig, amíg jön a rendőr. A jogtalan pofonok azonban nem mindig az utcán csattanak. Távoli települése­ken, tanyákon, eldugott kis falvakban, kint a mezőn, ahol nincs kéznél a rendőr. Tanú­ja azonban rendszerint akad az ilyen ügyeknek is. Ha két tanú bizonyítja, ráadásul az orvosi látlelet meg is erősíti, hogy valakit megütöttek, meg­vertek, a többi már a ható­ság dolga. A hatóságé, amely 5000 forintig terjedhető pénz­bírsággal vagy 30 napi elzá­rással b'"'*'fetheti az önbírás­kodást. Arlecchino és Pulcinella Emléikhagyó kor volt. Nagy­szerű képzőművészeti, építé­szeti hagyatékunk van. S ka- tedrálisaink verssorokból, szín­padi művekből. Az új művelt­ség a polgárság fölemelkedé­sével bontakozott ki. Maga a reneszánsz francia szó, újjá­születést jelent: a kor művelt embere fölfedezte magának a csodálatos görög-római világot. »■Közelebb a természethez! Kö­zelebb az antikhoz!-» De nem az ókor támadt fél újra, ha­Audiovizuális gyógyítás Az ideggyógyászok az utób­bi években fölfedezték, hogy szélütés után intenzív beszed­és testgyakorlással sok eset­ben helyreállítható az elve­szett agyfunkció egy része. Nyugat-Európában ehhez újabban felhasználják o tele­víziót is — az emlékező- és koncentrálógyakorlatok közve- títőjeként. A gailingeni ideg- gyógyászati klinikán már ki­próbáltak egy négyhetes reha­bilitációs programot, amelyben az audiovizuális tréning (AVT) és a tanulási előmenetel ellen­őrzése szerepel. Az A VT - rendszerben a prog­ramozott anyagot a gyakorlati végrehajtási utasításokkal együtt tv-képernyőn kapja meg a beteg, s a végrehajtást (a beteg beszéd- és mozgás­gyakorlatait) is fölveszik egy tv-kamerával Ezt szalagon tá­rolják, s így minden lecke után ellenőrizhető: értek-e el haladást. Ez a technika az or­vosok számára olyan részlete­ket tár föl, amelyek eddig nem voltak felismerhetők. Automatikus sorozatfúró Angol szakemberek olyan célgépet szerkesztettek, amely- lyel tíz másodperc alatt auto­matikusan kifúrható egy ke­Folyók — modellezve Elektromosan vezető ragasztó A nyugatnémet kutatók nemrég olyan szert kísérletez­tek ki, amely az elektromossá­got is vezeti, s így tranzisz­torok, diódák, termisztorok és más elektromos elemek kitű­nően ragaszthatok — egymás­hoz és nyomtatott áramkö­rökhöz. Ai új halasztó kezelé­se egyszerű; már szobahőmér­sékleten gyorsan szilárddá vá­lik. Jó vezetőképességét a benne finoman elosztott ezüst­nek köszönheti. Fajlagos el­lenállása 0,1 ohm, tehát elektromos csatlakozásra ki­válóan megfelel. Az elektronikai iparban várhatóan sok esetben szíve­sen pótolják ezzel a kényel­mes, egyszerű technológiával a körülményesebb forrasztást. rékpá rab roncson a 36 küllő, valamint a szelep elhelyezésé­re szolgáló lyuk. Miután a gépkezelő a készülékbe he­lyezte a »nyers« kerékpárab­roncsot, gombnyomásra 12 szőri tópofa rögzíti, nyomban ezután — programozás alap­ján — a sugárirányúan fölsze­relt, elektromos hajtású — percenként 2800 fordulatú — pneumatikus vezérlésű fúróbe­rendezés gyorsmenetben meg­közelíti a munkadarabot, majd egy meghatározott előtolással elvégzi a fúrást. Ezt követően — ugyancsak gyorsmenetben — visszatér a kiinduló helyzetbe; a szelep- lyukat az abroncs belsejében levő fúróberendezés készíti el — a többiekével azonos ütem­ben. A szorítópofáik oldódása után a képkezelő gyorsan cse­réli a miunkada rabot. Ha a munkaciklusban bár­melyik fúró eltörik, a gép au­tomatikusan leáll. Az automa­ta célgéppel naponta 2000 ke­rékpárabroncsot munkálnak meg. Expedíció a busmanokhoz A folyók szabályozásával, nagy vízi műtárgyak építésé­vel foglalkozó hidrológusok sokszor kerülnek szembe olyan problémával, amelyet a ha­gyományos mérnöki módsze­rekkel nem lehet megoldani. Gyakran kísérletekre sincs le­hetőség. Az árvízvédelmi töl­tések méretezésének megálla­pítására nyilvánvalóan nem lehet sorozatban árvizeket előidézni. Vagy egy tervezett létesítmény — pl. a kiskörei vagy a nagymarosi vízlépcső — várható működéséről sem lehet kísérleti úton adatokat szerezni. Ezért a laboratóriu­mokban megépítik a kérdéses folyószakasz pontos kicsinyí­tett mását, a modellt. Nem elég azonban a modell és a valóság geometriai hasonlósá­ga, tudni kell azt is, hogy a mérni kívánt mennyiségek milyen módon számíthatók át a valóságra, tehát mechani­kailag is hasonlónak kell len­nie a modellnek. Ma már minden nagyobb vízépítészeti objektum terve­zésénél megépítik a tervezett létesítmény modelljét, és azon különböző kísérletek elvégzése során kiszámítják a létesít­mény szükséges adatait 1 Képükön: áramlástani mé­réseket végeznek egy folyó- modellen a laboratóriumban. A kölni Afrika-kutató In­tézet eddig már hat expedí­ciót szervezett a délnyugat- afrikai kol-bu&manok nyelvé­nek kutatására. A kol-busma- nok nyelvében négy csettíntő hang van, s a különböző ma­gasságú hangfekvésekben ej­tett egyforma hangoknak is más-más a jelentése. A kuta­tók jelenleg egy kol-busman— német szótárt készítenék, amely 2500 szótörzset, továbbá számos összetételt és leveze­tést ölel fel. A kol-busimanok nyelvkincsének már 90 száza­lékát rögzítették. A busmanok főleg a Kala- hári-sivatag déli részén élnék. Létszámuk jelenleg 8—10 ezer. Gyűjtögető-vadászó életmódot folytatnak. A férfiak többnyi­re 1,50 méter magasak, s mér­gezett nyilakkal vadásznak. A nők általában 1,40 méteresek. Vadon termő gyümölcsöket, növényeket és apró állatokai gyűjtenek. A NADRÁG A történelemben és a vi­lágirodalomban többször ját­szottak főszerepet ruhadara­bok. Napóleon kalapja, Go­gol Köpenye bizonyítja ezt. Lehet, hogy az alábbi histó­riát nem fogják följegyezni a krónikások, bár ez is megér­demelné. Történt egy nyugatnémet minisztériumban, hogy vala­mely kistisztviselő nadrágját baj érte: fölszakitotta a hi­vatali szobában levő szék. A tisztviselő 80 márka kártérí­tést követelt a minísztérium- 'tól, az viszont nem volt haj­landó fizetni. Így perre ke­rült sor. A bíróság összeült, kivizsgált minden körül­ményt és ítéletet hozott. Le­szögezte, hogy »egy szolgálati megbeszélés alkalmával a műanyag borítású székből ki­álló szög valóban fölszakítot­ta a panaszos ruhájához tar­tozó nadrágot-«. S mi több: »a minisztérium mint mun­kaadó elvileg köteles óvni a beosztottak személyi tulaj­donát-». E kötelezettség azon­ban nem terjed olyan mély­re, mint a jelen eset. »A munkaadótól nem várható el, hogy menet közben ellenőriz­ze a fent említett szék elő­forduló hibáit-». Ezt csak ak­kor köteles megtenni, ha írásban fölhívják a figyelmét ilyen rendellenességre. Te­kintettel arra, hogy a tisztvi­selő elmulasztotta »a szög kiállását« előzőleg írásba foglalni — és közölni a hi­vatal illetékes szervével —, nem jár neki a 80 márka. De — és itt némi igazsá­got szolgáltat a bíróság a tisztviselőnek — a dolgozók­tól sem lehet elvárni, hogy leülés előtt ellenőrizzék a szék felületét, így 9 márka. 60 pfennig kártérítési díj mégis­csak megilleti a nadrág tu­lajdonosát ... Feltételezem, hogy a szakadás megvarrá- sához szükséges »cérnapénz« gyanánt. Hadd emlékeztessen ez mindenkit (akinek tekin­tete odatéved), hogy a bíró­ság az eset minden oldalát figyelembe vette... Itt be is fejeződne a tör­ténet, ha a panaszos nem derítette volna ki, hogy még régebben ár. t!hmke minisz­ter 464 márkát kapott kár­térítésül, mert egy szék — az előbbiekhez hasonlóan — fölszakította a nadrágját. Hol itt az igazság, az egyenlőség? — fordult ismét a bírósághoz panaszosunk... Hiába. Ma­radt a 9 márka 60 pfennig, bizonyítva, hogy akik e kü­lönbséget tették a kistiszt­viselő meg a miniszter között és az egyenlő elbírálást jó­váhagyták, nemcsak a sérült nadrágot vették figyelembe, hanem azt is, ami benne van. T. 1. nem a régi formáikba ömlöt- tek új tartalmak. Az ősi itáliai színpadi figu­rák újjá éledtek a reneszánsz híres népi játékában a com- media delV artéban. Közép­pontban a színész munkája volt; hivatásos komédiások mulattatták közönségüket. Más neveken .is emlegetik e mű­fajt: népi vígjáték (popolare), adott tárgyú vígjáték (a so- getto), rögtönzés all’ improv- viso). A műfaj típusait két csoportba osztották, a »ko­moly« figurák voltak a sze­relmesek. Náluk aztán egyre érdekesebbek, bonyolultabb jelleműek, színesebbek lettek a »mulatságos« szereplők. Bo­hócok, zannik tűntek feL Ped- rolino a sápatag, szerelmes, Arlecchino a nagyevő. komisz — és szavaival ördögi — fic­kó. Brighella szintén cinikus, de érzéki figura. Pulcinella, a kétpupú, élveteg színpadi alak. Pantalone, Dottore, Capitano, Colomhina stb. Nem egy közü­lük későbbi írók tollára is ke­rült. A reneszánszban színházak épültek. Kialakult az újfajta díszlet is. Színpadi gépezetről sem hallottak addig. Az olasz reneszánsz a XVI. századra virágzott ki. Másutt is hódított azonban az új szellem: a reneszánszko­ri művekben ugyanis úgy áb­rázolják a világot a szerzők, hogy abban az ember magáért él és hal, ha felelősséget kell vállalnia tettéért. Röviden : evilági darabok ezek, nem a túlvilági élet gyönyöreit festik meg. A német városok mester- dalnok-színházai egyaránt me­rítettek a humanista drámá­ból és a népi hagyományból. Spanyolországban erőre ka­pott a verses dráma, amely szerkezetével kiemelkedik a középkori formátlanságbóL Lope de Vega nevét ma is is­merjük, darabjait kedvvel újítják föl a színházak: A kertész kutyája, Fuente Ove- nuja. (Állítólag 1500—1800 da­rabot írt!) Machiavelli firen­zei születésű író Mandragorája ugyancsak sikermű ma js. Bornemissza Péter Magyar Elektrája a Nemzeti Színház műsorán szerepel, s egyre többet újítják fel Ben Jonson játékait is. Shakespeare munkássága pe­dig már önálló ismertetést igényei. L. L. Csináld magad! Saját kezűleg épített repülőgép Tervezője és építője egy ja­pán ezermester — aki egy, To­kiótól 50 kilométerre fekvő magánrepülőtér tulajdonosa — sikeres próbafölszállást haj­tott végre a képen látható re­pülőgéppel. Ez több szempont­ból is figyelemre méltó. Min­denekelőtt azért, mert a 6,5 méter törzshosszúságú, 1,6 mé­ter magas és mindössze 61 kg (!) súlyú gépet másfél évi munkával saját kezűleg épí­tette. Érdeklődésre tarthat számot, hogy a gépet hat da­rab — egyenként egylóerős — kétütemű motor emelte ma­gasba, mintegy száz méternyi nekifutás után. Igaz, hogy a »csináld magad-repülőgép« csupán 500 métert repült, azt is alig öt méterrel a földfel­szín fölött, létrehozója azonban erre is nagyon büsz­ke volt. Nem kevésbé arra, hogy a könnyű kis repülőgé­pet mindössze 2000 dollárból megépítette. A japán ezermester nem az egyedüli, aki effajta kis repü­lőgépet épít. Egy nyugatné­met mérnök a közelmúltban a levegőbe emelkedett és 300 meter magasan néhány kört írt le az első olyan pilótave­zette repülőgéppel, amely ki­zárólag a fedélzetén levő elektromos hajtómű és telep segítségével startol, illetve tartja magát a levegőben. A könnyű géptestbe egy tíz ki­lowatt teljesítményű, egyen­áramú elektromotort épített be a konstruktőr, s áramfor­rásául négy darab közönséges nikkel-kadmium akkumulá­tor szolgál, összesen mintegy 100 voltos kapacitással. Ezzel az áramforrással kb. nyolc percig lehet a gépet levegőben tartani. A kis gép légcsavar­ját ékszíjak közvetítésével hajtotta az elektromotor. Ugyancsak egy nyugatné­met mérnök építette meg azt a törékenynek látszó kis gé­pet, amelyet két 150 köbcen­timéteres, kétütemű, nyolcló­erős motor hajt. Csúcssebessé­ge óránként 80 kilométer. Két órányi repülésre elegendő üzema-ivasot vihet magával.

Next

/
Oldalképek
Tartalom