Somogyi Néplap, 1976. december (32. évfolyam, 284-309. szám)

1976-12-01 / 284. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! Ara: 80 fillér MSZMP SOMOGY MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA XXXII. évfolyam 284. szám 1976. december I., szerda Ma összeül a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságá­nak ülését mára összehívták. A Politikai Bizottság időszerű nemzetközi kérdések és az 1971. évi terv és állami költségvetés irányelveinek megvita­tását, valamint az egyéb soronlévő kérdések tárgyalását ja­vasolja a Központi Bizottságnak. Magyar parlamenti küldöttség utazott Havannába Apró Antalnak, az MSZMP Politikai Bizottsága tagjának, az országgyűlés elnökének ve­zetésével tegnap magyar par­lamenti küldöttség utazott Ha­vannába. A delegáció tagja Lombos Ferenc és Molnár Endre országgyűlési képviselő. A küldöttség részt vesz a Granma hajó partotérésének Nyári építőtábort szerveznek KISZ—Komszomo! együttműködés az orenburgi gázvezeték építésére Hat európai és szocialista ország közös beruházásában épül az orenburgi gáztávveze­ték, amely a közreműködő ál­lamok távlati földgázszükség- lefcét biztosítja majd. Hazánk három kompresszorállomást épít, megtervezi és kivitelezi — túlnyomórészt magyar épí­tőanyag ás berendezés felhasz­nálásával — a kiegészítő és kommunális létesítményeket. Mindez nagyfokú szervezett­séget igényel a tervszolgálta­tásban, az anyag- és eszköz- ellátásban, a tervező, a gyár­tó és a kivitelező vállalatok együttműködésében. Az 1978- ban üzembe lépő gáztávveze­ték V. szakaszának építkezését a KISZ IX. kongresszusa KISZ-építkezéssé nyilvání­totta. A közelmúltban ifjúsági szövetségünk és a Lenini Komszomol vezetői együttmű­ködési megállapodást írtak alá Moszkvában a szovjet és a magyar ifjúság közös tenni­valóinak összehangolására. A lenini Komszomol szervezetei szoros együttműködést alakí­tanak ki az orenburgi gázve­zeték munkálataiban részt ve­vő KISZ-szervezetekkel. A KISZ-esek szovjet társaikkal együtt jövőre részt vesznek a Nagy Októberi Szocialista For­radalom 60. évfordulóját kö­szöntő jubileumi munkaver­senyben, »A 60. évfordulónak — 60 élmunkás hetet!« — mozgalomban. Az építkezésen szocialista munkaversenyt indítanak a munka termelékenységének és minőségének növelése érdeké­ben, a belső tartalékok teljes kihasználásáért, a határidők betartásáért A lenini Kocm- szomol, valamint a KISZ köz­ponti bizottsága a feladatok teljesítése érdekében közös operatív bizottságot is létre­hoz. A szovjet fiatalok azt is vállalták, hogy segítséget nyújtanak az orosz nyelv ta­nulásában az építkezésen dol­gozó fiatal szakembereinknek. A nagyszabású feladat sike­res teljesítését szolgálja a KISZ kb és az orenburgi gáz­vezetéképítési kormánybizott­ság együttműködési megálla­podása is. Ez tartalmazza a KISZ-építkezésen tevékenyke­dő fiatalok kiválasztásának Echeverria pályázik az ENSZ főtitkári posztjára Luis Echeverria mexikói el­nök, akinek hivatali ideje szer­dán jár le, hétfőn levélben kö­zölte a Biztonsági Tanács so­ros elnökével, hogy jelölteti magát az ENSZ főtitkári tiszt­ségre. A jelenlegi főtitkár, Kurt Waldheim ötéves megbízatása december 31-ig szól. Waldheim már közölte, hogy ismét jelöl­teti magát. A Biztonsági Ta­nács pénteken ül össze, hogy a közgyűlésnek megválasztásra ajánljon egy főtitkár jelöltet. A Biztonsági Tanács novem­beri elnökének, a panamai Jorge Enrique Illuecának kül­dött levélben Echeverria azt írta, hogy jelöléséhez »-külön­böző regionális csoportok szer­vezeteihez tartozó tagállamok támogatását kapta meg-». Hamilton Shirley Amera- szinghé, a közgyűlés Sri Lart- ka-i elnöke a múlt héten kije­lentette: kész elvállalni a fő­titkári posztot, amennyiben a Biztonsági Tanács nem tud dönteni más jelölt mellett, és egyhangúlag elfogadja őt. Nem fogad a repülőtér Ködös idő után eső várható Tegnap a reggeli és délelőt­ti órákban sűrű köd borítot­ta a fővárost, a ködszitálás miatt nedvessé, csúszóssá vál­tak az utak. A Meteorológiai Intézet tájékoztatása szerint egyedül az ország nyugati ré­szén szűnt meg a köd, az At- lanti-óceán felől érkező sze­les. nedves, enyhébb léghullá­mok hatására. Az ország nyu­gati felében így magasabb volt a reggeli hőmérséklet is. Általában 0— plusz 4 fok kö­zé emelkedett a hőmérő hi­ganyszála, míg máshol mínusz 3—plusz 5 fokot mértek. A nap folyamán várhatóan or­szágszerte megélénkül a szél, fokozatosan feloszlik a köd. A ködösebb vidékeken 0 fok körüli nappali hőmérséklet alakul ki, máshol az évszak­nál magasabb lesz a hőmér­séklet: 6—11 fok. A ködös időjárás miatt az ország főközlekedési útvona­lai is nedvesek voltak. A látó- távolság 20—200 méter között volt, de egyes helyeken, mint például Bács, Zala, Csongrád és Hajdú—Bihar megyében, valamint a Duna-kanyarban és a Balaton környékén még ennél is kevesebb. A MÁV ügyeletesének in­formációja szerint a vona­tok átlag 15—20 perces késés­sel közlekedtek. A köd miatt még délelőtt sem fogadta a repülőgépeket Ferihegy, s a dunai kishajók sem közleked­tek. A fővárosban az autóbu­szok vezetői óvatosabban ve­zettek, elsősorban azokon a lejtős, hegyvidéki útvonala­kon, ahol nagy volt a párale­csapódás. (MTI) szempontjait, a beruházásban részt vevő vállalatok és mi­nisztériumok, továbbá azok KISZ-szervezeteinek felada­tait. A közeli napokban a KISZ központi bizottsága megalakítja a KISZ-építkezés szervező bizottságát, amely részletesen meghatározza az ifjúsági szövetség tennivalóit. Hamarosan elkészül az oren­burgi gázvezetéképítési kor­mánybizottságnak az építke­zéssel kapcsolatos intézkedési terve is. Az együttműködési megálla­podás kitér arra is, hogy a beruházás szervezésében, a hazai és külföldi kooperáció­ban föllelhető hiányosságok felkutatására, megszüntetésé­re az érdekelt vállalatoknál KISZ-radar akciót indítanak. A fiataloktól hasznos javasla­tokat várnak az anyagok ta­karékos felhasználására, a munka minőségének javításá­ra. A szerződés ezen kívül magában foglalja az építők ifjúsági termelési mozgalmait, a fiatalok eszmei-politikai, in­ternacionalista nevelésével, kapcsolatos feladatokat és rög­zíti, hogy a gáztávvezeték épí­tésére nyaranta diák építőtá­borokat szerveznek. A beru­házáson minden esztendőben megszervezik az Alkotó ifjú­ság pályázatot és kiállítást, valamint a Ki minek meste­re? vetélkedőt. Ifjúmunká­saink szabad idejükben sport- programokon vesznek részt. Megismerkednek a Szovjet­unió legszebb tájaival, kultú­rájával, hagyományaival. 20. évfordulója alkalmából rendezendő ünnepségeken, va­lamint a kubai nemzetgyűlés első, ünnepi ülésszakán. A delegációt a Ferihegyi re­pülőtéren Péter János, az or­szággyűlés alelnöke és Házi Vencel külügyminiszter-helyet­tes búcsúztatta. Ott volt Jose Antonio Tabares del Real, a Kubai Köztársaság budapesti nagykövete. Indiába utazik Losonczi Pál Losonczi Pál, az Elnöki Ta nács elnöke, Shri Fakhruddin Ali Ahmed-nak, India elnöké­nek meghívására 1976 decem­ber első felében hivatalos lá­togatásra Indiába utazik. Bolgár telefonközpontok A világon ma körülbelül 300 millió távbcszélőállomái van, ez azt jelenti, hogy átlagban minden száz lakásból hét­ben van telefon a Földön. A távbeszélőállomások száma évente 15—20 millióval emelkedik, de az igények ezt a szá­mot messze túlhaladják. A szocialista országok közül Bulgária szintén gyárt tele­fonközpontokat. (A képen az ATCK—50—200 típusú köz­pontokat ellenőrzik.) Carter nyilatkozata A Ford-kormányzat elmulasztotta az újabb SALT-egyezmény aláírását semmi olyat nem hallott, ami i néhány napon belül sor ke­A Szovjetunióval kötendő második SALT-megállapodás- ról. egyéb külpolitikai kérdé­sekről és az új adminisztráció kinevezéséről nyilatkozott hét­fő este az amerikai CBS tele­vízióállomásnak James Carter, az Egyesült Államok megvá­lasztott elnöke. 1 Carter csalódását fejezte ki amiatt, hogy a Ford-kormány­zat elmulasztotta a Szovjet­unióval való újabb SALT- egyezmény aláírását. Annak a véleményének adott hangot, hogy a kormány miniszterei közötti nézeteltérések akadá­lyozták a stratégiai fegyverek további korlátozásáról szóló tárgyalásokat. Carter hangsú­lyozta, hogy véleménye sze­rint az egyezményt már hó­napokkal ezelőtt meg lehetett volna kötni. A szovjet—amerikai kapcso­latokról szólva elmondotta: Kissinger külügyminiszterrel »■óriási meglepetést» jelentett volna számára. Kissinger kö­zölte vele: a Szovjetunió soha nem tett olyan határozott nyi­latkozatot amit később nem váltott volna valóra, noha — mint Carter kijelentette — az Egyesült Államokban néha az ellenkező »-benyomást» hang­súlyozták. 1 Az elnök sajtótitkára újság­írók előtt a kérdéshez annyit fűzött hozzá, hogy Carter de­rűlátó a szovjet—amerikai kapcsolatok jövőbeni alakulá­sát illetően. 1 Az amerikai—kínai kapcso­latokról szólva Carter »-ösz­tönzőnek« nevezte, hogy a kí­naiak »minden életben meg­tartják szavukat«. Az új adminisztráció tagjai­nak kijelölését érintve az Egyesült Államok elnöke el­mondotta, hogy nagy mérték­ben szűkítette a számbajöhető folytatott megbeszélése során 1 jelöltek listáját. Közölte, hogy Fontos a szerződés Jövőre magasabb lesz a zöldség, a gyümölcs felvásárlási ára A MÉM pénzügyi főosztálya közzétette a zöldség- és gyü­mölcsfélék 1977. évi szerződé­ses felvásárlásával biztosított (garantált) fevásárási árait, amelyek — az idevonatkozó kormányhatározat értelmében — a zöldségeknél átlagosan 15, a gyümölcsöknél pedig 10 százalékkal nagyobbak, mint az 1976. évi tervezett árszín­vonal. A zöldség- és gyümölcs fel­vásárlását, termeltetését vég­ző felvásárló szervek, a Szö- vért, illetve a megyei értéke­sítési központok, a konzerv- és hűtőipari vállalatok és a Hungarofruct a mezőgazdasá­gi termékértékesítési szerződé­sekben ezeket a felvásárlási árakat kötelesek figyelembe venni és rögzíteni. A garan­tált árak: meghatározott mi­nőségért és fajtáért szerződés alapján kifizethető legalacso­nyabb felvásárlási árak, ame­lyek az állami védőáraknál magasabbak és általában a felvásárló szervek az elő- és utószezonban, a közlemény­ben felsorolt minőségi osztá­lyoktól eltérő minőségre, to­vábbá a felsoroltakon kívül egyéb termékekre is vállalhat­nak szerződésükben árgaran­ciát. Az árakhoz kapcsolódó szállítási feltételeket az érin­tett felek szintén szerződések­ben rögzítik. A felvásárló szervek tény­leges felvásárlási áraikat a termés és a piaci helyzet kö­zelebbi ismeretében alakítják ki, ami azt jelenti, hogy amennyiben a termés és a pia­ci helyzet indokolja, a felvá­sárló szervek a garantált ár­nál — meghatározott keret­összegen belül, termékenként eltérő mértékben — magasabb árat is fizethetnek. A felvá­sárló szervek ezeket az ára­kat életbe lépés előtt egymás­sal egyeztetik és az alkalmaz­ni kívánt árakról az illetékes árhatÓ6ágot tájékoztatták. A közzétett garantált felvá­íószezonban érvényesülnek. A sárkísi árak néhány főbb ter­méknél az alábbiak szerint alakulnak. Vöröshagyma: el­sőosztályú, dughagymáról ter­mesztve kilogrammonként 3,80 forint, másodosztályú 3,20, a magról termesztett hagyma pedig 3,20, illetve 2,80 forint. Az étkezési paradicsom ára elsőosztályú minőségben 2,40 forint kilogrammonként a Szövért hálózatában. A zöld­paprika belföldi felvásárlási garantált ára elsőosztályú árunál kilogrammonként 5 fo­rint, másodosztályú árunál ki­logrammonként 4 forint. A zöldborsót és a zödbabot a Szövért kilogrammonként 6 forintért vásárolja meg a ve­le szerződésben lévő termelők­től. A közzétett felvásárlási árak arról tanúskodnak, hogy a termelők értékesítési biztonsá­ga és anyagi érdekeltsége 1977-ben az ideihez képest megnövekszik, s ez várhatóan kedvezően befolyásolja majd a piaci kínálatot és az ipar alapanyagellátását. (MTI) rül az első kinevezésre, ami- koris bejelenti, hogy a közeli barátját, Bert Lance atlantai bankárt pénzügyminiszterré, avagy a szövetségi költségve­tési és igazgatási hivatal el­nökévé nevezi ki. * 1 Carter szólt a Ford-admi- nisztráció tagjaival való jövő« beni együttműködésről is. El­ismeréssel beszélt Ford elnök­ről, és reményét fejezte ki, hogy a jelenlegi hivatalban lévő elnök segíteni fogja őt. Példaként hozta fel Truman egykori elnököt, aki ugyancsak kikérte Hoover volt elnök köz­reműködését. Carter hangsúlyozta: számít Kissinger jelenlegi külügymi­niszterre is, hogy időről-időre segítse őt a Közel-Kelettel, Afrikával vagy Panamával összefüggő különleges felada­tok megoldásában. Carter kö­zölte, hogy Kissinger hason­lóan a Ford kabinet más tag­jaihoz, nem zárkózott el az együttműködéstől. 1 Az Egyesült Államok meg­választott elnöke végezetül reményét fejezte ki, hogy az amerikai acéltermelők eltekin­tenek az acél árának kilátásba helyezett 6 százalékos növelé­sétől. Ez — mint mondotta — azzal a veszéllyel jár, hogy az olajtermelő országokat az olaj árának emelésére ösztönözheti. Engedélyezlek a Spanyol Szocialista Munkáspárt kongresszusát A spanyol hatóságok enge­délyezték a Spanyol Szocialis­ta Munkáspárt kongresszusá­nak megtartását jelentette be kedden Juan Jose Roson mad­ridi kormányzó. A tanácskozás megnyitását eredetileg novem­ber 4-ére tervezték, a hatósá­gok azonban akkor betiltot­ták. ' A december 5-e és 8-a kö­zött Madridban megtartandó kongresszusra, amely ' a spa­nyol szocialisták első legális hazai konvenciója lesz a pol­gárháború óta, számos külföl­di vendéget várnak.

Next

/
Oldalképek
Tartalom