Somogyi Néplap, 1976. november (32. évfolyam, 259-283. szám)

1976-11-10 / 266. szám

Kaposvári öklözök itthon és külföldön Fél évszázad tükrében A K. Dózsa két fiatal ököl­vívója; Rajczi és Ilikéi a ma­gyar színek képviseletében a lengyelországi Bydgoszczban rendezett nemzetközi tornán lépett kötelek közé. Rajczi a harmat-, Inkei a kisváltósúly- ban égyaránt a harmadik he­lyen végzett. A Kaposvári Sportiskola öt versenyzőt küldött a főváros­ban rendezett Énekes István- emlékversenyre, amely min­den esztendőben a magyar ifi gárda nagy seregszemléje. A háromnapos viadalon a Bp. Honvéd öklözői szerepeltek a legjobban. Biztosan nyerték a tornát A kaposváriak erejé­ből mindössze egy harmadik helyre futotta (volt idő, ami­kor a K. Dózsa »»utcahosszal« győzött az Énekes versenyen), Orsós a harmatsúlyban lett bronzérmes. A 30-as évek csapata. A kapus mögött második Milkovics J ózsef, a hatodik Porkoláb La­jos, a kilencedik Zsoldos Imre. Ötvenéves a fonyódi sport­kör. Éltes bácsikák. Barázdált arcú alapítók, a zöld gyep megkopott hajú egykori ked­vencei borultak egymás nya­kába vasárnap az emlékidéző összejövetelen. 1926—1976. Közte ötven ta­vasz, megannyi nyár, ősz, tél. A fiatalok képzeletében vég­telennek tűnő idő. Milkovics József, Szentpáll Imre, Por­koláb Lajos, id. Oláh János és Zsoldos Imre alapító tagok más mértékkel mérnek. »•Mintha tegnap történt vol­na« — így idézik a »hős« na­pokat. Szavaik nyomán meg­elevenedik a múlt. Porkoláb Lajos: — Mi, ak­kori fiatalok is nagyon sze­rettük a labdát. Szabad időnk­Röplabda NB II A harmadik helyen végzett a K. Dózsa Az idei baj­nokság utolsó mérkőzését játszotta a K. Dózsa NB li­es férfi röp­labdacsapata. Már koráb­ban eldőlt, hogy a máso­dik helyet nem sikerült meg­pályázniuk; győzelemre így is szükségük volt — a har­madik hely el­éréséhez. Ez hazai környe­zetben nem okozott gondot a lila-fehérek­nek. A bajnok Szombathelyi Spartacus Styl és a Kőbányai Lombik mögött lett bronzér­mes a Dózsa. K. Dózsa—BKV Előre 3:0 (12, 5, 3) K. Dózsa: Zóka, Witz, Tö­rök, Hódosi, Páldi, Déri. Cse­re: Sziklai, Gelencsér, Károly, Tóth. Egy fővárosi leütést hárít Zóka. Csak az első játszmában tu­dott kellő ellenállást tanúsí­tani a fővárosi közlekedési együttes. A kaposváriak köny- nyed játékkaL biztosan nyer­ték a második és harmadik játszmát. ben napestig rúgtuk. Bizonyá­ra ezt a szenvedélyünket vet­te észre Klémann János állo- máskezelő, aki abban az idő­ben került Bélatelepre. Maga is jó játékos volt egykor Te­mesváron. ö gyűjtött maga köré bennünket, tőle kaptuk az első biztatást. így vetődött fel először, hogy alakítsunk egyesületet. Néhány, nálunk idősebb sportszeretőben rög­tön megértő segítőre talál­tunk. — Nem gondoltunk mi ak­kor arra, hogy »történelmet« csinálunk. S még kevésbé hit­tük volna el, hogy fél évszá­zad után valamennyien itt le­hetünk a jubileumi ünnepsé­gen — vette át a szót Milko­vics József, aki nélkül hu­szonkét évig elképzelhetetlen volt a fonyódi labdarúgó-csa­pat. A megalakulás évében csak labdarúgó-szakosztálya volt a sportkörnek. A Dél-nyugati LSZ II. osztályába nevezték be a csapatot Felszerelést, labdát a közösen összeadott pénzen vettek, és saját költ­ségükön utaztak. Az első ko­moly siker nem sokáig vára­tott magára. Beneveztek a ta­polcaiak által alapított Bala­ton Kupába, s azt három egy­mást követő évben megnyer­ték — így lett végleg övék a trófea. A fonyódi labdarúgó­kat kezdték »jegyezni«. Több ismert kaposvári játékos is játszott színeikben, köztük a később Somogybán is szerep­lők: Kodrik, Nákovics, Krum- pach II. meg a többiek. Mint abban az időben szokás volt, néhány helyi kereskedő és kisiparos biztosította a mű­ködéshez szükséges anyagia­kat. Fonyódon nemcsak a lab­darúgók találtak otthonra. Néhány év múlva megalakí­tották az atlétikai szakosz­tályt is. Ekkor nyert országos bajnokságot gránátvetésben Bogdán József. Lövészetben a Schaller testvérek nevéhez fűződtek szép sikerek. A Ba­laton is kínálta a lehetősége­ket. Evezésben a Zsoldos fi­vérek, úszásban Keresztes György ért el jó eredménye­ket. A labdarúgóiknak — figye­lemre méltó szereplésük elle­nére — sokáig nem volt ál­landó pályájuk. Szinte éven­ként új helyen kellett kitűzni a játékteret, mígnem a har­mincas évek végén a mai ha­lászteleppel szemben végle­gesnek látszó otthonra leltek. A háború után új fejezet kezdődött a fonyódi sportélet ben. Az egykori alapítók újabb segítőkre leltek Hausz Jakab, Sinkovics László, Bog dán János, Péter István és a ma is lelkes elnök, Zákányt Kálmán személyében. A lab­darúgópályán húzódó hármas futóárok hamarosan eltűnt, ha szegényes körülmények kö­zött is. de újra kezdődött sportélet. Esztendőnek kellett eltelnie, amíg ismét egyforma szerelésben léphettek pályára s egy újabb év már rohamo­sabb fejlődésről tanúskodott. A mai sporttelep helyén lévő völgyben megjelent az építész, aki előbb képzeletében, majd pauszpapíron is odavarázsolta azt a sporttelepet, amely kör­vonalaiban hasonlít a mosta­nira. Az egyik teremben fény- képfelvételeken követhetjük nyomon az építkezést. Az el­ső kapavágástól, melyet He- gyi Gyula, az MLSZ akkori főtitkára végzett, egészen nap­jainkig állandóan épült és fej' lödött a fonyódi sport ottho­na. A tőzegüzem majd a Köz- alkalmazottak Szakszerveze­te vallotta magáénak , az egye­sületet. Előbb vízilabdával férfi, női kézilabdával, birkó­zással, később kosárlabdával és atlétikával, újabban pedig kajak-kenu szakosztállyal bő­vült a Petőfi Sportkör. A múlt mellett biztató a jövő is. A kosaras lányok méltóbban nem ünnepelhették volna e jubileumot: feljutot­tak az NB II-be. A sport­kör életében ez az első NB Il-es szakosztály. — Jövőnk a múltban gyö­kerezik. Legyenek példaké­peink mindazok, akik ott vol­tak a sportkör bölcsőjénél, és ma is velünk ünnepelhetnek — mondta beszédében Záká- nyi Kálmán. A késő estébe nyúlt a meg­emlékezés. A kivilágított sportközpont impozáns lát­ványt nyújtott. Szitált az. eső, de a távozó alapítók mégis megálltak egy percre. A csepp, amely megjelent arcu­kon, nem tudni, honnan eredt. Fentröl érkezett-e, vagy be­lülről fakadt. Jutási Róbert A mai nap labdarúgóprog­ramját országszerte az MNK- nagydöntő harmadik forduló­ja szolgáltatja. A döntőbe ju­tott NB I-es csapatok a cso­portmérkőzéseken ma még mind alacsonyabb osztályú együttesekkel találkoznak. Ez persze nem jelenti azt, hogy az élvonalbeli csapatokra könnyű mérkőzés vár. Itt van például a Pécsen sorrá kerülő Pécsi MSC—Ka­posvári Rákóczi találkozó. A Rákóczi — jelenleg — a dél­nyugati országrész egyetlen NB I-es csapata. Viszont az is igaz, hogy Pécsen ezt nem nézik tétlenül. A PMSC —no­ha vasárnap súlyos vereséget szenvedett Szolnokon — nem titkolja, hogy az NB I-re tör. A második vonal legkiegyen­súlyozottabb csapatának lát­szik a PMSC, s nyilván presz­Somogyi Néplap Labdarúgó MNK keretében PMSC-K. Rákóczi rangadó Pécsen Siófok a Szekszárdi Dózsát fogadja tizsmérkőzésnek is tekinti a Rákóczi elleni összecsapását Az NB II éllovasa a mai ta­lálkozó keretében föl akarja majd mérni) hogy mostani csapata fölveheti-e a versenyt az NB I középmezőnyével, amelynek képviselője a mi Rákóczink. A mai forduló egyik legérdekesebb összecsa­pása lesz a pécsi találkozó. Az MNK múlt szerdai so­rozatában a Rákóczi könnyű ellenfelet kapott Mohácson. A pécsiek annál inkább megiz­zadtak Sellyén. Most mindkét együttes komolyabb erőpróba elé kerül. A kaposváriak ne a szolnoki PMSC-re gondolja­nak, hanem arra az együttes­re, amely 13 fordulón át alig- aüg [kapott gólt, g a vasárna­I pi kisiklása ellenére is őrá az NB II első helyét. Az sem kétséges, hogy a kaposváriak is szeretnék megtartani te­kintélyüket Pécsen, azaz: iga­zolni akarják, hogy e pilla­natban a két dél-dunántúli város labdarúgó-versenyfu­tásában Kaposvár jár elöl. Ilyen előzmények után va­lóban érdekesnek ígérkezik ez a rangadó, amelynek színhelye az újmecsekaljai PMSC— sporttelep. A 13 órakor kez­dődő találkozó játékvezetője Ágoston lesz. Siófok harmadszor fogad ha­zai pályán rangos ellenfelet. A Dunaújvárosi Kohász meg a Komlói Bányász után újra olyan csapat az ellenfél, amely ellen — papíron — nincs esé­lye a Bányásznak. A Szekszárdi Dózsa az idei NB II-ben igen komoly szere­pet játszik. Ott van a hat ve­zető együttes között, és Szek- szárdon manapság sokan azt hajtogatják: ha a Rákóczinak sikerült, akkor az ő csapatuk is megpróbálhatja kiharcolni az NB I-es jogot. A jól össze­kovácsolt együttes az MNK- ban is sikeresen akar szere­pélni; a Siófok legyőzése nem is titkos terve a szekszárdi csapatnak. Mindkét együttes azt sze­rette volna, ha engedélyt kap­nak a pályaválasztójog föl­cserélésére. Ügy tervezték, hogy a B válogatott mai szek­szárdi mérkőzése előtt rende­zik e mérkőzést. Erre azonban nem kapták meg az enge­délyt, így ma Siófokon meg­láthatják a szurkolók, hogy van-e — s mekkora — kü­lönbség saját csapatuk és az élmezőnyben tanyázó NB Il-es Szekszárd között. Siófokon i6 13 óra a kezdés ideje. Itt a vezető bíró Hegedűt, NOVEMBER A várható időjárás: 10 SZERDA Réka Változóan felhős idő, elszórtan kialakuló ktseLp esővel, záporral. A mérsékelt délkeleti, déli szí a nappali órákban többfelé megélénkül. A reggeli órákban néhány helyed köd lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet ma, szerdán 11—16 fok között alakul. — Rákóczi-estet tartották hétfőn Varsóban. A rendez­vényen méltatták II. Rákóczi Ferenc tevékenységét, külön is kitérve lengyelországi kap­csolataira. — A Századunk újabb epi­zódjainak sugárzását ma kezdi meg a televízió. Az öt film Magyarország német . megszállásának történetét és előzményeit tárja föL — Módszertani tanácsko­zást rendeztek tegnap ha­zánk UNESCO-asszociált is­koláinak tanárai, klubjainak vezetői részvételével Nyír­egyházán, — A balti konferencia ülést tartott Helsinkiben. A Balti-tenger védelmére ala­kult bizottság megvitatta a víztisztaság védelmének tech­nikai és jogi kérdéseit. — Somogyi amatőr festők munkáit állítják ki a kapos­vári Bartók Béla Általános Iskoláiban november 12—18 között. A gyűjteményt ez­után a Zrínyi iskolában mu­tatják be. — 885 csoportban folyik megyénkben á’ KÍSZ-tagok politikai képzése. A külön­böző oktatási. íoiimákb&n ta­nuló fiatalokat 916 propa­gandista se'gííl. — A Modul épületesalád újabb típusán dolgoznak a kaposvári Univerzál Vas- és Faipari Szövetkezetnél. En­nek alkalmazásával javul az épületek höszigelelese. — 24 190 vagonnal vett át a várható 33 5UÜ vagon cu­korrépából e hét elejéig a Kaposvári Cukorgyár. — Kikapcsolták a Mars felszínén tartózkodó két ame­rikai szonda rádióadóit. A Viking—1 és a Viking—2 de­cember közepéig »pihen«; a vörös bolygó ugyanis ekkor bukkan elő ismét a Nap mö­gül. Újabb földrengések Az uppsalai szeizmológiai in­tézet vezetője, dr. Marcus Baalh az utóbbi két nap földrengései­ről nyilatkozott a Reuter mun­katársának. Elmondta: Kíná­ban, a Fülöp-szigeteken, Japán­ban, Iránban és Görögország­ban észleltek több földmozgást, az iráninak 15 halálos áldozata is volt. A földkéreg újabb moz­gásai hetekig, hónapokig is el­tarthatnak. A szakértők úgy vélik: bolygónk aktivitását a föld belsejében kialakuló hő­áramlatok okozzák. — A darvak is megkezdték őszi »költözködésüket«. Fő gyülekezőhelyük Csongrád és Békés megye természetvédel­mi területein, szikes tavainál található. — Több kis gázmezőt fe­deztek föl a geológusok a szegedi szénhidrogén-me­dence környékén. A követke­ző években mintegy 20 kutat fúrnak itt, s az évi termelés eléri majd a 70 ezer tonnát. — Űjabb rést ütöttek a »férfifelsőbbrendűség« bás­tyáján Franciaországban; Poniatowski belügyminisz­ter jóváhagyta azt a rendele­tet, melynek értelmében ezentúl nők is csatlakozhat­nak az önkéntes tűzoltókhoz. 25 évvel ezelőtt, 1951. november 10-én halt meg ■— 68 éves korában — Somlay Artúr színész, kétszeres Kos- suth-díjas, kiváló művész. A Vígszínház színiiskoláját vé­gezte, majd kezdetben felvidé­ki, illetve erdélyi városokban játszott. 1908 és 1921 között a Nemzeti Színház tagja volt, majd néhány éves megszakí­tás után a Vígszínház társu­latához került, ahol lényegé­ben 1945-ig játszott. A felsza­badulást követően a Nemzeti Színház szerződtette, s annah maradt tagja haláláig. Pálya­futása alatt sokszor vendég­szerepeit és filmezett külföl­dön, néha évekig is: játszott a főváros valamennyi színhá­zában a Thália Társaságtól a Városligeti Sz nkörig. Magá­nyos, zárkózott, hallgatag, de hirtelen haragú ember volt, a színpadon és az életben egy­aránt lenyűgöző jelenség. Leg­kiemelkedőbb sikereit modern szerzők müveiben érte el. Üj színjátszó stílust hozott, es élesen szemben állt a régi is­kolával. A klasszikus szere­pekkel csak élete vége felé barátkozott meg, amikor kora, tapasztalata, higgadtsága bizo­nyos nemes pátosszal egészí­tette ki stílusát. Megfékezték a tajgaiiizeket Az utolsó tűzfészkeket is fölszámolták tegnapra Haba­rovszk körzetében, s így si­került megmenteni a távol-' keleti tajgát A katasztrófa egyik oka a rendkívül száraz ősz volt: azon a területen több mint másfél hónapig egyetlen milliméternyi csapa­dék sem esett. Október 17-én pusztító ciklon tört a kör­zetre; a vihar első három órájában — csak Habarovszk területén — 79 tűzfészek ala­kult ki. Csaknem 400 helyen szakadt le a villamos veze­ték, s két hét alatt mintegy 30 tajgai település és több feldolgozó vállalat vált a tűz martalékává. — A siófoki járás V. öt­éves fejlesztési tervéről tar­tottak előadást tegnap dél­után Tabon — a műszála és közgazdasági hónap kereté­ben — a Gépipari Tudomá­nyos Egyesület és a népfront nagyközségi bizottsága szer­vezésében. — Magyar hetek kezdőd­tek tegnap Kölnben a Hotel Intercontinentalban: magyar mesterszakácsok készítmé­nyeivel ismerkedhetnek meg a szálló vendégei. — Vaspróba ’77 címmel jö­vőre ismét megjelenik a 35 éven aluli fiatal, somogyi alkotók antológiája. A kéz­iratgyűjtés december végén fejeződik be. A Szijártó Ist­ván által szerkesztett köny­vet a KISZ Somogy megyei Bizottsága és a Somogy me­gyei Tanács adja ki. — M—15-ös repülőgépek gyártását kezdték meg a mieleci szállítási eszközök gyárában. A sugárhajtású mezőgazdasági repülőgép szovjet és lengyel tervezők közös munkájával született. — Szolgáltatással 54 szak­ember foglalkozik a barcsi Dráva Vegyesipari Szövetke­zetnél. Jelenleg csak a tv-k javítására 600 átalánydíjas szerződést kötöttek. — 3600 liter bort tettek a hordákba a nagyberki tsz szőlőinek idei terméséből. A szőlészeti ágazat , termelési értéke itt mintegy hatmillió forint.

Next

/
Oldalképek
Tartalom