Somogyi Néplap, 1976. november (32. évfolyam, 259-283. szám)

1976-11-30 / 283. szám

A felsőmocsoládi tűzoltók jubileuma Hetvenöt éves önkéntes egyesület Háromnegyed évszázada ír­ják a Felsőmocsoládi önkéntes Tűzoltó Egyesület történetét. Hetvenöt esztendővel ezelőtt, 1901 őszén alakult a testület Szabó Imre földműves vezeté­sével az 1888-ban kiadott II. tűzvédelmi rendeletet követő­en. Az minden háromszáz lé­leknél többet számláló köz­ségnek előírta a szívó-nyomó oldalú fecskendő készenlétben tartását, s községi önkéntes egyesület szervezését. Korabeli krónikákat lapoz­gatva számtalan pusztító tűz­vészről olvashatunk: zsúptetős házak, gazdasági épületek pusztulásáról.. Érthető hát, hogy szervezetten kellett föl­venni a harcot a tűz ellen. Az egykori leltár szerint a felső- tnocsoládi önkéntesek fölszere­lése egyetlen kocsifecskendő volt, még egyenruhára sem telt. Ahogy múltak az évek, úgy adhattak számot mind korszerűbb felszerelésekről, körülményekről. A múlt em­lékeiből ma már alig találni valamit Felsőmocsoládon. S hogy most mégis erről szólunk, annak oka a szombati jubileu­mi ünnepség. A községi műve­lődési otthon előtermében le­vő üvegvitrinben régi sisakok, sugárcsövek idézték a tegna­pot, s kiállítási tablókon mu­tatták be az önkéntes tűzoltók munkáját az érdeklődőknek. Poth Ferenc, az egyesület parancsnoka 1941 óta önkéntes tűzoltó. Ma századosi rangban negyvennégy felsőmocsoládi és kilenc ecsenyi önkéntes pa­rancsnoka. — 1947. február 27-én avat­tuk a község központjában le­vő tűzoltószertárunkat. Az épületet a takarékszövetkezet­tel közösen hoztuk létre. Az egyik részében most ők dolgoz­íj térmék a Kőbányai Porcelángyárban A Finomkerámiai Ipari Művek Kőbányai Porcelángyárában falilámpa gyártását kezdték meg. Kilenc típusban készítik. Azt tervezik, hogy 1977-ben mintegy húszezer darabot készí­tenek a tetszetős lámpákból. Agrártörténet számokban A történeti statisztikai kö­tetek sorában, a Központi Sta­tisztikai Hivatal gondozásában megjelent az 1851 és 1970 kö­zötti időszak állattenyésztési adatgyűjteménye. Ez a rend­kívül gazdag tartalmú kötet egyben zárja azt á sorozatot, mely hazánk állattenyésztésé­nek községsoros és megyesoros adatait dolgozza fel. A több mint egy évszázad állattenyésztési statisztikáját tartalmazó kiadvány kilenc fő fejezetre tagolódik. Részle­tesen összegezi az állatállo­mány nagyság szerinti alaku­lását, a fajta szerinti megosz­lását, az állat és az állati ere­detű termékek termelését. Termelői mérlegeket, illetve központi árumérleget ismer­tet, a tenyésztői munkával párhuzamosan bemutatja a férőhelyek alakulását, tárgyal­ja az állategészségügyi hely­zetet, végül pedig önálló feje­zetekben foglalkozik azzal: miként alakult hazánkban a halászat és a vadászat. A különösen érdekes törté­neti áttekintésből hadd ragad­junk ki néhány figyelemre méltó, következtetésekre is al­kalmas tényt. Hazánk szarvas­marha-állománya 1851-ben valamivel meghaladta a más­fél milliót, az 1970-es állat­számláláskor 1 933 000-et vet­tek számba. Az 1911-es és az 1942-es két «-csúcsidőszak-« mellett a létszámban a mély­pont — érthetően — 1945-ben következett be, amikor alig több mint egymillió szarvas- marha volt összesen az or­szágban. A földművesmunka jellem­zésére is szolgál az a tény, hogy például az 1911-es lét­szám csaknem egyötöde igás ökör és tinó volt, míg 1970­ben, ez az arány nem érte el hazánkban a fél ezreléket. De említhetnénk más példát is. Nem véletlen, hogy nap­jaink gazdaságpolitikai céljai között ott szerepel a juhte­nyésztés fejlesztése. 1857-ben csaknem ötmilliós, 1.970-ben pedig alig több mint három- milliós juhállományt tartottak nyilván hazánkban. Számosál­latban számítva száz hektár mezőgazdasági területre hat évvel ezelőtt kevesebb jutott, mint közvetlenül a századfor­duló előtt. Egyenletesen nö­vekvő számsor beszél viszont a tenyésztői munka, az állat­tenyésztés színvonalának fej­lődéséről. A száz koca után hasznosított szaporulat 1938- ban még csak 579 volt, ez a mutató 1970-ig szinte törés nélkül emelkedett 1214-re. A sok minden más mellett életszínvonalunk emelkedésé­ről is beszél az állati termé­kek egy főre jutó fogyasztá­sának alakulását bemutató táblázat. Az 1934—38-as évek átlagában 33,2 kiló volt a hús­félék összes fogyasztása fejen­ként, ez 1970-re 57,6 kilóra nőtt. Hosszan lehetne sorolni az érdekes történeti doku­mentumokat, sajátos agrár- gazdasági, állattenyésztési fo­lyamatokat tükröző tényeket ebből a statisztikai adatgyűj­teményből. Ez a kiadvány nemcsak a mezőgazdasági sta­tisztikai adatokat rendszere­sen felhasználók, a statiszti­kusok munkáját könnyítheti, hanem fontos segédeszközt je­lenthet az agrártörténészek- rek, mindazoknak, akik a tár­sadalmi-gazdasági folyamatok összefüggéseit hosszabb idő­szakon át vizsgálják. NOVEMBER A várható időjárás: 30 0 Kedd András Változóan felhős, erősen párás, több helyen tar­tósan ködös idő. Ködszitálások, az ország északi felén, elszórtan kisebb eső, hószállingózás. A leg­magasabb nappali hőmérséklet ma 3—10 fok kö­zött alakul. A távolabbi kilátások (péntekig) : Túlnyomóan felhős, ködös idő — kisebb esőkkel, szitálással. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet 0 és plusz 5, a legmagasabb nappali hőmérséklet plusz 6—11 fok között lesz. nak. Eredményeink? Tizenegy évvel ezelőtt kaptuk meg a 800-as kismotorfecsfendőket, amellyel már kétszer részt vettünk országrészi versenyen is. Háromszor lettünk megyei elsők, s nyolcszor a járási ver­senyek legjobbjai. Walter Ferenc is 1941-ben lépett az egyesületbe. A jubi­leumi ünnepségen vehették át a Tűzvédelmi Érem arany fo­kozatát Tóth István alezredes­től, megyei parancsnokheilyet- testől. — Amikor beléptem az ön­kéntesek közé, Vargha Ferenc községi kovács volt a parancs­nok. Akkoriban úgy dívott, hogy a parancsnok a kovács volt, ugyanis ő értett legjob­ban a fölszerelések kezelésé­hez. Walter Ferenc sokáig volt parancsnokheiyettes, de az idő mindenki feje fölött eljár, át kell adni a helyet a fiatalok­nak. Felsőmocsoládon különö­sen, hisz sok a »trónkövetelő-«, A község úttörő-tűzoltói az utóbbi években minden orszá­gos szaktáboron ott voltak. Orbán Géza iskolaigazgató- helyettes, szakkörvezető büsz­ke a tíz fiú és tíz lány úttörő- tűzoltójukra. — Ma már ott tartunk, hogy minden tanuló úttörő-tűzoltó szeretne lenni. Csak a legjob­bak öithetik magukra az egyenruhát. A jubileumi ün­nepségen is levetítettük azt a filmet, amely Csillebércen ké­szült, s a mi gyerekeink is lát­hatók voltak. Akkor nőtt meg igazán az úttörő-tűzoltók be­csülete. A film régi, akik ak­kor úttörő-tűzoltók voltak, ma már kikerültek iskolánkból, de eljöttek az ünnepségre. Be­lőlük szeretnénk megalakíta­ni az ifjúsági egységet. A község vezetői a jubileum alkalmából zászlót adományoz­tak a testületnek; a tűzoltóság országos parancsnoka a het- venötödik évfordulóra vázát ajándékozott; Tóth István al­ezredes pedig több kitüntetést, jutalmat adott át. Mindez bi­zonyítéka annak: megkülön- böztetet figyelemmel kísérik a felsőmoosoládiak munkáját. Nagy Jenő — Ma nyitják meg Párizs- l ban A századelő magyar mű­vészete című kiállítást, amely három hónapon át ismerteti a közönséggel az 1900-as évek magyar' művészeti törekvé­seit. — KISZ-klub alakult a fonyódi gimnáziumban. A 40 tagú csoport a múlt héten tartotta első foglalkozását. — Havannában megkez­dődött tíz szocialista ország hírügynökségi és sajtóügy­nökségi vezetőinek értekezle­te. A távközlési szervek fel­adatait vitatják meg. Ürtérkcp a OHM-ról Az épülő Baj Icái—Amur vasútvonal több mint másfél millió rtégyzetkilométernyi térséget ábrázoló, a világűr­ből készített geológiai fényké- bek fölhasználásával előállí­tandó térkép összeállításán dolgoznak most a szovjet szakemberek. Az űrfelvéte­leknek' igen nagy jelentősége van: öt percig tartó űrfény­képezés annyi adatot szolgál­tat a geológusok számára, amennyivel az összegyűjtésé­hez egy légtfénykópező repü- • lőgép kétévi vagy egy geoló­giai kutatócsoport 80 évig tartó munkájára lenne szük­ség. — Svájci műszaki napok kezdődtek hétfőn délután Bu­dapesten a Technika Házá­ban: 11 építőipari cég számol be legújabb termékeiről, tech­nológiájáról. — 118 útfenntartó gépkocsi dolgozott hazánkban a hétfő­re virradó éjszakán az or­szágutakon: sózta, homokoz­ta a síkos útszakaszokat. — Jön a Télapó címmel ne­gyedik kiadásban jelenik meg a Móra Könyvkiadónál Borsi Darázs József leporel­lója Reich Károly rajzaival. Szombaton sajtóbá! Szombaton rendezzük a Dorottya különtermében a IV. somogyi sajtóbált. Az ízek mesterei azonban már megkezdték az előkészülete­ket. A vendégek ugyanis kétféle menü között választ­hatnak. E menüket a sajtó­bálra állították össze' a. Do­rottya szakácsai. Megkóstolni azonban nemcsak itt leihet: akinek a bálon ízlik, az ké­sőbb otthon is megfőzheti. A főszakács receptjét ugyanis a bál után az első Otthon és család mellékletünkben kö­zöljük. Ezeket az ételeket először, a IV. somogyi sajtó­bálon lehet megkóstolni. A vacsora árát is magukba foglaló belépőket a Somogyi Néplap szerkesztőségében (Kaposvár, Latinca Sándor u. 2.) lehet megváltani. A telefonon és a levélben elő- jegyéztétett belépőket de­cember 2-án délig tartjuk. Űjabb * megrendeléseket azonban már nem tudunk te­lefonon és levélben elfogad­ni, a jegyek korlátozott szá­ma miatt. , Akik a be’épőt ezután kívánják megváltani, azokat este hétig várjuk a szerkesztőségben. A hétvége fekete krónikája Ha’álos karambol Tapsony és Nagyszakácsi közölt A napok óta tartó ködös idő veszélyessé, síkossá változtat­ta megyénk útjainak egy ré­szét. Ilyenkor a gépjárműve­zetőknek nagyobb óvatosság­gal kellene közlekedniük, kö­rültekintőbben megválaszta­niuk a sebességet. Több bal­eset azért következett be mert néhány gépjárművezető a síkos utat figyelmen kívül hagyva előzött, illetve az ajánlatosnál gyorsabban ha­ladt. Halálos végű karambol tör­tént a Tapsony és Nagysza­kácsi közötti mellékúton. Papp Lajos 58 esztendős ter­melőszövetkezeti brigádvezető, tapsonyi lakos eddig ismeret­len okból személygépkocsijá­val áttért a menetirány sze­rinti bal oldalra, s ott egy fának ütközve felborult. Papp Lajos a helyszínen meghalt. A baleset okát a rendőrség szakértők bevonásával vizsgál­ja. 1 Somogybabodon a 67-es úton figyelmetlenül, nem az útviszonyoknak megfelelő se­bességgel vezette személygép­kocsiját a 63 éves Zóka Ist- v.án marcali lakos, s elütötte a vele szemben szabálytala­nul. az úttesten haladó Juhász István budapesti nyugdíjast. Juhász súlyos sérüléseket szenvedett. Zóka ellen bünte­tőeljárás indult. 1 A figyelmetlen előzés idé­zett elő súlyos balesetet a 6- os számú főúton, Dar any kö­zelében. Túri Lajos 31 eszten­dős szakoktató, gyékényesi la­kos személygépkocsijával elő­zés közben megcsúszott, s ne­kiütközött az Egervári Zol­tánná 26 éves, szigetvári la­kos által vezetett személy- gépkocsinak. A két jármű a jobp oldali árokba fordult. A karambol következtében Túri János 57 éves Túri Lajosné 28 éves gyékényesi lakosok súlyos, Szalai László és Né­meth Margit somogyudvarhe- lyi lakosok, valamint a gépko­csi vezetője könnyebb sérülé­seket szenvedtek. A másik jármű vezetője, és utasa Mozsgai Jánosné könnyebben sérült meg. A két járműben 40 000 forint kár keletkezett. Túri Lajos ellen büntetőeljá­rás indult. 1 Gyorshajtás idézte elő azt a karambolt is, amelyik Siófo­kon, a 65-ös és a 70-es út ta­lálkozásánál történt. Zarándok János 19 éves siófoki lakos a megengedettnél gyorsabban fordult balra személygépkocsi­jával, fetezaladt a járdára, s egy lámpaoszlopnak ütközött. Személyi sérülés nem történt, az anyagi kár mintegy 20 000 forint. 1 Figyelmetlenül akarta áttol­ni az úttesten kerékpárját a 46 esztendős Szilágyi Sándor- né siófoki lakos, s egy fék­távolságon belül érkező gép­kocsi elütötte. Súlyosan meg­sérült. * A megengedettnél gyorsab­ban vezette személygépkocsi­ját Siófokon a 45 esztendős Horváth Imre siófoki lakos, s a Fő utcában, a kijelölt gya­logátkelőhelyen elgázolta a 70 éves Kiss Ferenc Siófok—Sza­badi szőlőhegyi lakost, aki ennek következtében könnyeb­ben megsérült. Horváth ellen büntetőeljárás indult. Ugyancsak Siófokon! a Sza­badi úton Szipli Endre 27 éves siófoki lakos a megengedett­nél gyorsabban, nem az útvi­szonyoknak megfelelően ve­zette gépkocsiját, s elgázolta az autóbuszról leszálló és az út mellett haladó Murányi Etelka 52 éves kaposvári la­kost. A gyalogos könnyebb sérüléseket senvedett. Szipli ellen szabálysértési eljárás in­dult. Kaposváron, a Vörös Hadse­reg útján Bíró János 43 éves segédmunkás kerékpárjával letért az útról, a jobb oldali padkára hajtott, felborult és a karját törte. Lábod és Mike között Tóth Zoltán 48 éves főagronómus nagyatádi lakos figyelmetlenül előzött egy személygépkocsit fékezésre kényszerítette an­nak vezetőjét, s a vele szem­ben közeledő tehergépkocsi vezetőjét is. A tehergépkocsi — a Dél-somogyi Állami Gaz­daság tulajdona — a jobb ol­dali árokba fordult, s vezető­je Vida János súlyos sérülé­seket szenvedett. '"Tóth ellen büntetőeljárás indult. 1 90 évvel ezelőtt, 1886. november 30-án »zü­letett és 62 éves korában, 1948. november 30-án halt meg Budapesten BÍRÓ MIHÁLY festő, grafikus és szobrászmű­vész. Korán kapcsolatba került a munkásmozgalommal és — fel­hagyva a kisplasztikával — el­sősorban politikai plakátokat készített a Szociáldemokrata Párt részére. A magyarországi politikai plakátmüvészet meg­teremtője és kiváló művelője nevét az 1911-ben készült Nép- szava-plakát, a közismert vö­rös kalapácsos ember révén tette ismertté. Az első világhá­borús élményeiből 1916-ban 17 lapból álló harctéri kőrajz-so- rozat született; a Magyar Ta­nácsköztársaság idején ő ter­vezte a május 1-i ünnepségek művészi dekorációjának zömét. A Tanácsköztársaság meg­döntése után Bécsbe emigrált, s itt jelent meg 1920-ban húsz lapos, Horthyról készült kő- rajzsorozata. A magyar kor­mány hívására 1947-ben Pá­rizsból hazatért, a Képzőmű­vészeti Főiskolán felkínált ta­nári állást azonban súlyos be­tegsége miatt már nem tudta betölteni. Műveit a Nemzeti Galéria és a Legújabbkori Történeti Múzeum őrzi; grafi­kai alkotásaiból 1967-ben a Ga­léria rendezett nagysikerű em­lékkiállítást. — Kommunista műszakot tartottak az MHSZ megyei, városi és járási vezetőségének a munkatársai, a gépjármű- is.kola dolgozói Kaposvár fel- szabadulásának közeli, 32. évfordulója tiszteletére. A közös munkán az MHSZ-lőtér építését segítettél^. — 10 900 vagon kukoricát vett át eddig a mezőgazda- sági üzemektől a Gagonafor- galmi és Malomipari Válla­lat. Megállapodásaik szerint még mintegy kétezer vagon termés átvételére számíta­nak. i — Vasutas-eszperantó ta­nácskozás színhelye volt a hétvégén Budapest. Csehszlo­vák, finn, jugoszláv és ma­gyar szakemberek vitatták meg a Nemzetközi Vasútegy- let (UIC) hatnyelvű, több mint 11 000 szavas vasutas­szakszótárának összeállításá­val kapcsolatos tennivalókat. Tűzharc a csempészekkel A karachi vámtisztviselők a hét végén több mint két millió dollár értékű aranyék­szert és egyéb csempészárut foglaltak le. A Pakisztán tör­ténetében példátlan méretű fogást a csempészekkel vívott rövid tűzharc előzte meg. — Először ért el százmii- ‘ liós termelést fennállása óta a kaposvári Kefe- és Mű- anyagipari Vállalat. Elsősor­ban a növekvő export tette lehetővé ezt. A még hátralevő egy hónap az éves terv to­vábbi túlteljesítésére ad lehe­tőséget. — Üj világcsúcsot állított föl két floridai diák — táv- pingpongozásban. Egyhuzam­ban 103 órán és hét percen át ütötték a kaucsuklabdát. * Két sérült és 20 ezer forint kár Iharosberényben tegnap dél* előtt Góber Csaba, a nagykani­zsai 16. sz. Volán tehergépko­csijával kerülni akart egy mű­szaki hiba miatt az üt szélén ál­ló teherautót, de a nagy köd miatt későn látta meg a vele szembe jövő járművet, így az álló kocsinak ütközött, s az árokba lökte. A kocsi fölborult; Góber utasai közül Bálint Ká­roly árukísérő súlyos, Sándor János rakodó könnyű sérülése­ket szenvedett. Az anyagi kár 20 ezer forint. Góbics ellen bünte­tőeljárás indult. — Közű letek, figyelem! Most érkeztek vattakabátok minden méretben (350 Ft-tól 430 Ft-ig) a Somogy Áruház konfekcióosztályára. Az EVIRT Elektroncsőgyár szakszó -..vezeti bizottsága I976w december 6-án, délután 15 óra­kor tartja Télapó ünnepségét a Gyár utcai ebédlőben, s erre szeretettel meghívja a GYrES-en levő dolgozóit. (516625) Az Autóközlekedési Tanintézet személygépkocsi vezető? tanfo­lyamot i ul t Barcson. Jelentke­zés Barcson, a Báthory u. 16. sz. alatt, keddtől—péntekig, 14.30 órától, december 10-ig. (516570) Értesítjük vásárlóinkat, hogy a kaposvári tüzelőanyag-telepen a ttízel£kis.rállítás 1ÍP?6. ' decem­ber 1-én. 2-án és 3-án leltározás miatt szünetel. Dél-dunántúli TÜZÉP Vállalat 0.414*)

Next

/
Oldalképek
Tartalom