Somogyi Néplap, 1976. október (32. évfolyam, 232-258. szám)

1976-10-01 / 232. szám

c / Ara: 80 fillér XXXII. évfolyam 232. szám 1976. október l.t péntek Púja Frigyes eszmecseréi New Yorkban Kádár János fogadta az Iraki Kommunista Pár! Púja Frigyes külügyminisz­ter szerdán New Yorkban eszmecserét folytatott dr. Husszein Abdul Kader Kasz- szimmal, a természeti erőfor­rások miniszterével, a Szomá­liái ENSZ-küldöttség vezető­jével és Ramon Escovar Sa- lom venezuelai külügyminisz­terrel. Mindkét találkozón a köz­gyűlésen napirenden szereplő kérdésekről, valamint a két­oldalú kapcsolatokról volt szó. (MTI) Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt Köz­ponti Bizottságának első tit­kára csütörtökön fogadta a házánkban tartózkodó Aziz Mohamedet, az Iraki Kommu­nista Párt Központi Bizottsá­gának első titkárát. A szívélyes légkörben és az elvtársi együttműködés szelle­mében tartott találkozón tá­jékoztatták egymást az MSZMP és az Iraki Kommu­nista Párt tevékenységéről, véleménycserét folytattak a nemzetközi helyzet, a nem­zetközi kommunista és mun­kásmozgalom időszerű kérdé­seiről. Hangsúlyozták a test­vérpártok két- és sokoldalú tanácskozásainak jelentősé­gét, a mozgalom egysége erő­sítésének fontosságát. Állást foglaltak a közel-keleti hely­zet átfogó igazságos rendezé­se, a libanoni vérontás azon­nali beszüntetése, a válság politikai megoldása mellett. Megerősítették szolidaritásu­kat a libanoni haladó haza­Ülést tartott a megyei tanács Kitüntetéseket adtak át fias erőkkel, a palesztinai fel- szabadítási mozgalommal. Megállapították, hogy az MSZMP és az Iraki Kommu­nista Párt testvéri kaocsolata, együttműködése tovább mé­lyült a marxizmus—leniniz­mus, a proletár internaciona­lizmus szellemében. Méltat­ták a magyar és az iraki nép barátságának, a két ország sokoldalú együttműködésé­nek, s azon belül az MSZMP és a Baath-párt kapcsolatai­nak kiszélesítésében elért . eredményeket. A találkozón jelen volt Ab­del Haba, az Iraki Kommu­nista Párt KB-tagja és dr. Berecz János, az MSZMP KB külügyi osztályának vezetője. (MTI) Lesz bőven takarmány A Kapos völgye Tsz-ben most 138 hektárnyi másodvetésű napraforgót vágnak le a gépek. A felét takarmánynak si- lózzák, a másik felét zölden etetik föl a 400 tehénnel, a 260 növendék- és 120 hízómarhával. Bezárta kapuit az őszi vásár Három minisztérium tapasztalatai Az őszi BNV záró napján központi rendezvény már nem. hívta a szakembereket, az utolsó látogatók tömege is hagyott? időt a kiállítóknak arra. hogy megvonják a vásár gyorsmérlegét, véglegesen lezárják tárgyalásaikat, befejezzék megbeszéléseiket. A BNV-t az utóbbi nyolc nap alatt 630 ezrgn 'tekintették meg. Tegnap délelőtt tartotta ülését a Somogy megyei Ta­nács. A Tegyünk többet So- mogyért! mozgalomban ki­emelkedő eredményeket elérő személyeket és közösségeket, a településfejlesztési verseny győzteseit és helyezettjeit a végrehajtó bizottság nevében Horváth Attila köszöntötte. A kitüntető jelvényeket Böhm József, a megyei tanács elnö­A közművelődési szakembe­rek elképzelése találkozott a közönség jogos igényével: Kaposváron olyan intézmény létrehozását tervezték, amely tájékoztat a megyeszékhely kulturális programjairól, szer­vez, illetve jegyeket ad el színházi és mozielőadásokra, hangversenyre, irodalmi es­tekre. A terv tegnap megvaló­sult: a Május 1. utca 8. szá­mú házban megnyitották a kaposvári rendezvényirodát. A városi tanács, a megyei moziüzemi vállalat, a Kilián György Ifjúsági és Üttörő Művelődési Központ, illetve a Csiky Gergely Színház közös irodáját Kovács Ferenc, a vá­rosi tanács elnöke adta át. Megnyitó beszédében kiemel­Ériekezlet a népgazdasági tervező munka soron levő feladatairól Az idei terv teljesítésének soron következő feladatairól és az eddigi tapasztalatokról, valamint az 1977. évi népgaz­dasági terv előkészítéséről ta­nácskoztak csütörtökön az Or­szágos Tervhivatalban a mi­nisztériumok és országos fő­hatóságok vezetői, a budapes­ti és a megyei pártbizottsá­gok első titkárai, a fővárosi és a megyei tanácsok elnökei, a tervezésbe bevont vállalatok vezető munkatársai, továbbá a társadalmi szervek vezetői. Bevezető előadást Huszár István, a Minisztertanács el­nökhelyettese, az Országos Tervhivatal elnöke tartott; felszólalt Németh Károly, az MSZMP Politikai Bizottságá­nak tagja, a Központi Bizott­ság titkára. ke adta át: tizenhét személy­nek és két közösségnek. A Tegyünk többet Somogyért! kitüntető jelvényt vette át — többek között — Fodor And­rás József Attila-díjas költő is. A településfejlesztési ver­seny 1975. évi győzteseinek ugyancsak Böhm József adta át az elismerő okleveleket. A barcsi járásból a csokonyavi­té: abban a reményben nyit­ják meg, hogy az iroda segíti majd a közművelődési hatá­rozat megvalósítását, a tájé­koztatást, az egyes kulturális rendezvények megismerteté­sét, programját. Az új iroda nemcsak jegye­ket árusít. Az itt dolgozók tá­jékoztatnak és szerveznek, és hamarosan megjelenik a Ka­posvári Műsor is, amely egy­havi programot tartalmaz. Csak látszólagos a képen az összevisszaság, mert nagyon is tudatosan megtervezett »-me­netrend« szerint működnek itt a gépek, szállítószalagok, s begyakorlott mozdulatokkal végzik munkájukat az embe­rek. A mikei Rákóczi Terme­lőszövetkezetben az idén több sontai, a lakócsai közös köz­ségi tanács; a kaposvári já­rásból a somogysárdi, a so- mogyszili, a nagyberki közös községi tanács; a marcali já­rásból a balatonszentgyörgyi, a mesztegnyői közös községi tanács; a siófoki járásból a balatonlellei, az ádándi köz­ségi tanács, illetve a török- koppányi közös községi ta­nács; a nagyatádi járásból az iharosberényi, a segesdi kö­zös községi tanács képviselői vették át a példamutató ered­ményekért az elismerő okle­velet. Beszámoló hangzott el a Somogy megyei tanács vég­rehajtó bizottságának tevé­kenységéről, s a testület — negyedik napirendi pontként — a megye V. ötéves terület- fejlesztési tervét tárgyalta meg. (Részletes ismertetésre visszatérünk.) Ezt követően a nők gazdasági és szociális • helyzetének megjavításáról 1972-ben hozott tanácsrende­let végrehajtásának tapaszta­latairól volt szó. Beszámoló hangzott el az egészségügyi és szociális bizottság munkájá­ról. mint száz hektáron termett burgonya; most végzik a be­takarítást. A korszerű tárolón az utolsó simítások folynak, s míg elkészül, ideiglenes tá­rolóban helyezik el a termést. Miután az asszonyok — a rendelkezésre álló gépek se­Az MTI munkatársai a fo­gyasztási cikkek gyártását irányító három min isztéri um­hin érdeklődtek: milyen főbb tapasztalatokkal szolgált szá­mukra az őszi budapesti nem­zetközi vásár, s mikor és ho­gyan jutnak a kereskedelem­be az új gyártmányok. Könnyűipari Minisztérium Kétségtelen tény, hogy első ízben a mostani BNV-n je­lentkezett igazán szembetűnő­en a műszaki-technológiai fejlődés és az ipar szellemi hátterének kapcsolódása. Ez a tény a gyártmányfejlesztés meggyorsulásában, a divat- irányzatok követésében is kifejezésre jutott, ami egy­aránt jellemző a bútor-, a la­gítségével — válogatták, osz­tályozták a gumókat, a szál­lítószalag a szalmával bélelt halamra hordja. A hét elején érkeztek ide az első szállít­mányok, s nyolcvan vagonnal helyezhetnek el — biztonsá­gosan — az alkalmi tároló­ban. teráru-; a konfekció- és a ci­pőipar gyártmányaira. Végigtekintve a BNV-díjas termékek során, megállapít­ható: valamennyi alkalmas a tömegcikké válásra. Különö­sen dicsérendő sok vállalat­nak az az igyekezete,' hogv a vásárral egy időben néhány kijelölt boltban, üzletházbán megkezdték' az újdonságok árusítását. A vásáron bemu­tatott cikkek »pályáját« jelzi, hogy például a Budaoesti Fi- nomkötöttáru-gyár 30 kiállí­tott termékéből 29 már a ke­reskedelem kollekciójába ke­rült. A vásár összességében meg­győzően bizonyítja, hogy a gyártmányfejlesztés helyes irányban ha’ad. A könnyűipari vállalatok sokrétű tárgyalássorozatot folytattak a kül- és belkeres­kedelmi partnerekkel, a kül­földi cégeknek a vásárra lá­togató képviselőivel. Szocialis­ta országbeli megrendelőkkel kiegészítették az 1977. évi szállításokra vonatkozó meg­állapodásokat, és több tőkés céggel készítettek e’ő üzletkö­tést. Megteremtették a felté­teleket ahhoz, hogy a belke­reskedelemmel is zökkenő­in entesebb legyen az együtt­működés. A Kohó- és Gépipari Minisztérium értékelése ■ szerint azok a gyártmányok, amelyek a leg­nagyobb érdeklődést váltották ki és vásárdíjat is kaptak, a A vízügyi szakemberek e3 a táritudományágak képvise­lőinek összefogására szólítot­ták föl á Balaton védelmének érdekében csütörtökön Keszt­helyen a Magyar Hidrológiai Társaság XI. balatoni ankét- ján. A több mint 400 tudomá­nyos kutató és gyakorlati szakember részvételével lezaj­lott tanácskozáson hangoztat­ták: meg lehet őrizni a Ba­laton vizének tisztaságát, még évszázadokig friss vizű tó le­het a Balaton. A víz jelenleg tiszta, első osztályú kategó­riába tartozik, de — ezt is hangoztatták — fennáll a szennyeződés ootenciális ve­szélye. Évről évre több ház­tartási szennyvíz kerül ki a vízgyűjtő terület több tucat­legkorszerűbb technikát kép­viselik, kielégítik a magasabb fogyasztói igényeket, és —fő­leg a külföldi licenc alapján gyártott cikkek — fölveszik a versenyt a külföldi partnerek termékeivel is, jó áron el­adhatók a tőkés piacon. Ugyanilyen fontos azonban a belkereskedelem ellátása. A híradástechnikai gyárak újdonságai: az Orion első tel­jesen tranzisztorizált, mini­mális áramfogyasztású szenso- ros készüléke, a Videoton sztereo asztali és táskarádiói, új típusú tv-készülékei és bármilyen gépkocsiba beépít­hető autórádiója, valamint a Budapesti Elektroakusztikai Gyár sztereó-lemezjátszója néhány hónap múlva az üz­letekbe kerül. Nehézipari Minisztérium A vegyipari vállalatok új­donságai a szokásosnál is ked­vezőbb fogadtatásra találtak a vásáron; ezek máris nagy- üzemileg gyártott, azonnal kapható termékek. Hasznos tapasztalatokat sze­reztek a látogatóktól a ko­rábbinál kiterjedtebb alkal­mazástechnikai bemutatókon, amelyeken újfajta áruik leg­célszerűbb felhasználását is­mertették. Közvéleményku­tatás támasztotta alá, hogy háztartása vegyszerekből, és elsősorban a folyékony mosó-, mosogatószerekből túlságosan széles a választék. Az ipar­nak célszerűbb a kevesebb, de mindig azonos minőségű áru­fajták nagyobb tömegű gyár­tása. A tapasztalatok alapján részleteiben is felülvizsgálják a háztartási vegyszerek körét, hogy majd a ténylegesen in­dokolt mértékre csökkentsék a választékot. nyi telenüléséről, fokozódik a kemikáliák használata az ero­dált mezőgazdasági területe­ken és a szakosított állattartó telepek szennyező veszélye is egyre nagyobb. A vízgyűjtő területen levő szántóföldek 53 százalékánál nagy arányú eró­ziót állapítottak meg és egyes körzetekben a talajlemosódás évente eléri a 45 millimétert. A vízgyűjtő területen a közel­jövőben még 700 kilométer­nyi patakmedret kell rendez­ni. A balatoni ankéton beszá­moltak a vízügyi gondokkal összefüggő településrendezési és fejlesztési feladatokról, ma’d külön szekcióülésen vi­tatták meg a Balaton vízgyűj­tő területén végzett hidroló­giai kutatások tapasztalatait Megnyílt a kaposvári rendezvényiroda kástextil-, a kötszövő-, a mé­Nyolcvan vagon burgonya — egy helyen Még évszázadokig tiszta té leket

Next

/
Oldalképek
Tartalom