Somogyi Néplap, 1976. szeptember (32. évfolyam, 206-231. szám)

1976-09-12 / 216. szám

Negyven hektár havanna Három brigádnyi asszony és lány szedi ezekben a napokban a dohányt a mikei Rákóczi Tsz negyven hektárján. A tervi négyszáz mázsa illatos havanna dohánylevél, amelyet a szá­rítás után itt simítanak és csomóznak majd, s azután a nagy­atádi beváltóhelyre visznek. TAHM Tv‘jegyzet A vád tanúi Képzeletbeli bírósági tár­gyalást elevenített meg Hor­váth Ádám rendező vezetésé­vel péntek este a televízió — egy nappal a chilei tragikus események harmadik évfor­dulója előtt: emlékeztetőül. Az emberi humánum és a törvényesség jegyében. Ro­man Hlavac csehszlovák író dokumentumokból írta meg ezt a jövőbe vetített pert, an­nak első napját. A vádlottak padján Pi­nochet és társai ülnek, maszk­jukban valóban felidézve azokat, akikről mintázták őket. Különösen hűen sike­rült Pinochet maszkja; a puccsistát Bozóky István sze­mélyesítette meg. Különös já­ték ez. A nézőben — kontrollá­lóképessége ellenére is — az itt és most érzetét kelti. Hor­váth Ádám — az oly jól is­mert, bírósági tárgyalást meg­elevenítő színművek klisésze­rű voltát elkerülendő —film­dokumentumokat ágyazott be a véresen komoly, valóság­gyökerű játékba. Kommentál­Mai tv-ajátitatunk A vihar Shakespeare életének talán utolsó drámája A vihar. Eb­ben összegeződik mindaz az emberség, bölcsesség, megbo­csátás, amely Shakespeare életművében föllelihető. A bölcs és emberséges va­rázslót öccse, Antonio elűzi, s ezután ő bitorolja Prospero trónját. A száműzött egy szi­geten talál menedéket — lá­nyával, Mirandával együtt — ahol a sziget szellemeivel, fé­lig ember, félig állat lakói­val együtt él. Hívéül szegődik Ariel, aki a szabadságát kö­szönheti Prosperónak, s aki most már varázstudományát is az ő szolgálatába állítja. Prospero itt a természet tit­kainak kutatásával foglalko­zik, s neveli gyönyörű leá­nyát, ám egy napon a vihar a szigetre sodorja ellenségeit, köztük öccsét, Antoniót... Néhány név a szereposztás­ból: Prospero Mensáros Lász­ló, Miranda, a lánya Bánfalvi Ágnes fh., Ariel Kútvölgyi Erzsébet, Antonio Haumann Péter. Sebastian szerepét Raj­hona Ádám, a Csiky Gergely Színház művésze alakítja. A rendező: Horváth Z. Gergely. (20.05 órai kezdettel sugá­rozza a fai AZ HSZHP SOMOGY MEGYEI 01 ZOTTSAGÁNAK LAPJA XXXII. évfolyam, 216. szám. Vasárnap, 19*6. szeptember 12. Gyors és megbízható javítás Ügyeleti szolgálat a mezőgazdasági munkák segítésére tatja is a történteket egy ri­porter narrátorral. Mozaikokból épülő egészet kapunk, helyenként megrázó vallomásokkal. Színészek és — a dokumentumokból — a valóságos személyek (sokan immár történelmi személyi­ségek) együtt; a valóságot felidézve, olykor szervesen illeszkedő részekben. A mű­sorban — nyilvánvaló szán­dékkal — nem közölték külön a színészek nevét, s nem Írták ki az általuk meg­formáltak nevét sem. Ez a szinte névtelenségbe burkoló­zás itt a szándékot minősíti. Mégis ki kell emelnünk az alkotók közül azokat, akik a legtöbbet adták: egy-egy szint erősen kikeverve. Első helyen Gelley Kornélt, akinek lényé­ből valódi megrendülés érző­dött, amikor a neves politikus énekes, Victor Jara utolsó óráiról tett vallomást. Galam­bos Erzsi is hiteles alakot for­mált Jara özvegyéből. Ol- savszky Éva letisztult, már magát fegyelmezni tudó Allen- de asszonya is az emlékezetes alakítások között van. Az ügyészt Győry Emil, a bíró­ság elnökét Iványi József for­málta meg. Talán csak egyetlen kifogá­sunk lehet Roman Hlavac és Horváth Ádám miívéről be­szélve: az ismert és sok fel­dolgozásban, filmriportban lá­tottakhoz képest újat már nem adott, »csak-* rendszerezte azokat. L. L. i Pénteken — országosan — megkezdődött a mezőgazda­ságban az őszi gépforgalma­zó, javító, kereskedelmi és felvásárlási ügyeleti szolgálat, amely valamennyi megyére kiterjed és hozzájárul az 1,4 millió hektárnyi kukoricate­rületen a szemes termény gyors betakarításához, a mint­egy 1,6 millió hektár, jövő évi betakaritású gabona vetéselő­készítéséhez és vetéséhez — közli a Magyar Távirati Iro­da. A tájékoztatásból azt is megtudjuk: az Agrotröszt te­lepei a szokásosnál tovább tartanak nyitva az ősszel, és soron kívül is fogadják az újabb megrendeléseket. Ese­tenként a budapesti központi telepről szállítják — expressz küldeményként — a mező- gazdasági termelőknek azokat az alkatrészeket, cseredarabo­kat, amelyek ott esetleg hiá­nyoznak. A kaposvári Mezőgép Vál­lalatnál hétfőin kezdődik — s előreláthatólag november 25-ig tart — az állandó őszi ügye­let. Hogy ez a munka miből áll, arról Fekete Istvánná mű­helyadminisztrátor adott fel­világosítást (ebben az idő­szakiban. ő tartja majd a tele- fonügyeletet, a 13-759-es szá­mon). A központi gyáregysé­gen kívül a lengyeltóti, a mernyei, a siófoki és a tobi gyáregység vesz részt az ügyeleti szolgálatban: elősegí­tik a gabonakombájnok ku- l dására. koricabetákarításra való át­szerelését, raktári és műhely- szolgálatot tartanak — kije­lölt műhelykocsik járják a területet, a helyszínen kija­vítják a hibát —, s szükség szerint egyedi alkatrészeket is gyártanak. A Mezőgép gyárai­ban előállított cukorrépa-be- tafcarító gépsorok, kukorica- adapterek, szárítóberendezé­sek, burgonyatárolók techno­lógiája, ekék, vetőgépek, pót­kocsik és más munkagépek gyors és megbízható hibael­hárítását ugyancsak ők látják el az. őszi ügyeleti szolgálat keretében. Az említett gyáregységeken munkanapokon reggel hét órától este hétig, munkaszü­neti napokon reggel héttől délután egy óráig tartanak ügyeletet. Szeptember 20-ig lehet jelentkezni l\DK-beIi szakmai gyakorlatra Magyarország és az NDK munkaerő-együttműködésé­nek jegyében az idén is le­hetőség nyílt arra, hogy ma­gyar fiatalok az NDK-ban végezhessék szakmai gyakor­latukat. A szakképzés, tovább­képzés, nyelvtanulás és gya­korlati tapasztalatszerzés cél­jából külföldi foglalkoztatásra igényt tartók szeptember 20- ig jelentkezhetnek. Az ez év­re biztosított munkavállalási lehetőségek alapján a fenti gapig van mód a fiatal fémipa­ri-forgácsoló, lakatos és vegy­ipari szakmunkások, vala#nint vegyipari és elektromosipari szakmákban dolgozó betanított munkások és munkásnők to­vábbi jelentkezésének elfoga­Az érdeklődő — és a ki­utazás feltételeinek is megfe­lelő — fiatalok a szervezéssel közvetlenül foglalkozó, állan­dó lakóhelyük szerinti me­gyei, illetve megyei jogi vá­rosi tanács-vb munkaügyi osztályán, illetve a fővárosi tanács dél-pesti munkaerő­gazdálkodási hivatalában je­lentkezhetnek; ott a foglalkoz­tatás feltételeiről részletes tájékoztatást kaphatnak. Le­hetőség van továbbá a kiuta­zás feltételeinek megfelelő fia­tal nyelvtanárok részvételére, akik a kint dolgozó magyar fiatalokat oktatják majd né­met nyelvre. A nyelvtanárok szeptember 30-ig küldhetik be pályázatukat a Munkaügyi Minisztérium tanácsi osztályé­ííj nyitva tartási rend az üzletekben Az üzletek új nyitva tartási rendje .1976. szeptember 13-án lép hatályba. Ezt követően — első alkalommal szeptember 19-én — vasárnap nem lesz­nek nyitva a városi éledrnd- szerboltak. A piacokon vasár­nap csak az őstermelők, a magánkereskedők és a ven­déglátóipari egységek árusíta­nak. Szombaton a városi élelmi­szerüzletek általános zárórája 16 óra. A rendelet hatályba lépése előtt 16 óránál koraib­ban záró üzletek nyitva tgy- tási ideje nem változik. Egyes élelmiszerboltok a megyeszékhelyen és városok­ban — a hétvégi vásárlás le­hetőségeinek biztosítására — szeptember 18-tól kezdve szombatonként délután 16 óra után is nyitva tartanak, lú— 19 óráig. Ezek zárórája a kö- í vetkező: KAPOSVÁRON . Óráig ■ 320-as ABC (Füredi u. 13ő.) 18 Óráig 319-es ABC (Ságvárí-Iakótelep) 18 399-es élelmiszerbolt (Vörös Hadsereg útja) 18 388-as ABC (Bartók B. n. 6.) 18 301-es élelmiszerbolt (Széchenyi tér 1.) 18 310-es élelmiszerbolt (Május 1. u. 33.) 19 365-ös ABC (Honvéd utca) 19 Zselic ABC (Honvéd utca) 19 120-as Csemege (Május 1. u. 16.) 18 Cseri ABC (Cser. Tompa M. u.) 18 401-es zöldség (Május 1- n. 22.) 18 NAGYATÁDON 408-as élelmiszerbolt (Kossuth u. 5.) 18 Átad ABC (Széchenyi tér) 18 SIÓFOKON 415-ös élelmiszerbolt (Szabadság tér 8.) 18 Sió Aruház (Szabadság tér 5.) 18 Vasárnap délelőtt 8—12 óra között tejet, péksüteményt és kenyeret árusít Kaposváron a Hangulat, az Édeske és a Vol­ga eszpresszó, a Hírlap és a Három Huszár büfé-falatozó, a Hársfa borozó, a Rákóczi téri bisztró, a Kapos bisztró, a Liget büfé, a Mézes Mackó bisztró, a Badacsonyi Boro­zó, a Cser és a Muskátli ven­déglő, a 15. számú büfé, a Khiizsi söröző, a 6. számú bü­fé Csak tejet árusít a Mig­non, a Fészek borozó, a Csa­logány büfé, a Dorottya büfé. Nagyatádon az Ezüst Kan­csó bisztróban, a Büfé-falato­zóban, a Becsali csárdában, Siófokon pedig a Fogásiban, a Deltában és a Kiüti étte­remben árusítanak tejet, pék- I süteményt, kenyeret. Ollót vet! a topott pénzen Amsnkéba készül Vankóné Dudás Júlia Vonzotta a Népművészküldöttségr tagjaként Washingtonba utazik Van­kóné Dudás Júlia. Kilenc festményével vesz részt egy kiállí- , ... tuson, fMTI-iotó — Urban Nándor lelv.—KS) llakasha^ s on nu n BA- mpi- finn A 20 éves, kaposvári Szűcs t forintot Lajos segédmunkásként ha­vonta 2500 forintot keresett. Egyedül élt, albérletben, és ez a fizetés ha arra nem is, hogy fényűzően, de arra, hogy tisz­tességesen éljen, elegendő. Szűcs Lajosnak azonban sok­kal nagyobb tervei voltak — olyanok, melyeknek valóra váltásához sok pénz kell. Ügy gondolta: mégiscsak tartha­tatlan, hogy húszéves korára re legyen saját kocsija! így tehát ez év áprilisában gon­dolt egy merészet: egy ál­kulcsot készített, s ennek se­gítségével »ellátogatott« volt főnökének a Kinizsi-tömbben levő lakására. Elemeit egy 70 ezer forintos takarékbetét­könyvet, 67 ezret kiváltott, aztán visszalopta a betét­könyvet. Szűcsnek — úgy látszik — megtetszett ez a módszer, mert — miután kocsit vett — májusban ismét behatolt egy fényes” élet lopott, majd június­ban — hasonló módon — 1500 forintot. Volt tehát kocsija és pénze is, hogy »fényesen«' éljen. Persze az autó — úgy vélte — mit sem ér rádió, magnó nélkül. Fölkereste te­hát a keresztapját, aki őt szinte a fiának tekintette, gyakran vásárolt neki ruhát és adott zsebpénzt is. S ezt Szűcs »meg is hálálta:« a ke­resztapa műhelyéből egy autórádió — magnót (több mint 5500 forint az értéke) és 5000 forint készpénzt lopott. A »szépen ívelő pálya« itt befejeződött: a fiatalember bíróság éle" került. A Kapos­vári Járásbíróság — dr. Pap Tamás tanácsa — Szűcs La­jost 2 évi és 6 hónapi — bör­tönben letöltendő — szabad­ságvesztésre ítélte, 3 évre pe­dig eltiltotta a közügyek gya­korlásitól. Az ítélet ellen a vádlott és védője enyhítésért íöllebbe­Találékony férj — Holnap szeretnék bemenni a városba, bun­dát szeretnék nézni — fordul az asszony a fér­jéhez. — Ahogy gondolod, drá­gám. Itt van tíz dinár, menj el az állatkertbe... Aforizmák A piedesztál egyeseket felemel, másoikat leala­csonyít. (A. Adjl esszéiró) A nyakörv akkor te­kinthető kényelmesnek, ha nem szorít. (A H und-szigeti dfcori ebtenyészet helyén ása­tások alkalmával talált, egy ismeretlen kutyától származó jegyzetekből.) Ha egy szagét lakatlan; álékor ez azt jeleníti, hogy ott bizonyára már jártak emberek. (Robinson Crusoe noteszából.) A király természetes halállal halt meg: méreg- tőL (ügy középkori krónikából^ Ne hízelegjetek, ha dics­himnuszt tudtok énekelni! (Ókori inka közmondás.) Megfelelő cím John Fairfield angol karmester már igen elő­rehaladott korban volt, amikor kémiával kezdett foglalkozni. — Kitűnő címet talál­tam az emlékirataidnak — jegyezte meg egy napon Tyndall, a kritikus. — És mi lenne az a nagyszerű cím? — kérdez­te Fairfield. — Az oratóriumtól a laboratóriumig — vála­szolta Tyndall. Börtönben A cellába belép az őr, de az elítélt nem áll föl. Az őr mérgesen kioktatja a házirendről, majd mikor hefejezi, az elitéit így vá­laszol : — Nem értem miért mérgelődik! A bíró, ami­kor elítélt azt mondta, hogy hat hónapot kell ül­nöm ... Naív nénikék Két idős hölgy utazik repülővel, az egyik kéri a légikisasszonyt: — Kisasszony, mondja meg a pilótának, ne re­püljön gyorsabban a hangnál! Régi barátnők vagyunk, szeretnénk egy kicsit beszélgetni... SnmgyiMépfep AZ MSZMP Somogy megyei Bizottságának lapja. Főszerkesztő: * JÁVORI BÉLA Szerkesztőség: Kaposvár, Latinca Sándor u. 2. Postacím: 7401. Telefon: 11-510, 11-511, 11-512. Kiadja a Somogy megyei Lapkiadó Vállalat, Kaposvár, Latinca Sándor utca 2. Postacím: 7401 Kaposvár, postafiók 31. Telefon: 11-516. • Felelős kiadó: Dómján Sándor. Beküldött kéziratot nem őrzünlC meg és nem küldünk vissza S Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető a helyi postahiva­taloknál és postáskézbesítöknél. Előfizetési díj egy hónapra 20 FU Index: 25 967. Készült a Somogy -megyei Nyomda­ipari Vállalat kaposvári üzemébeflb Kaposvár, Május 1./ u, 101» Felelős vezetői Jártas afiaésatf*

Next

/
Oldalképek
Tartalom