Somogyi Néplap, 1976. szeptember (32. évfolyam, 206-231. szám)

1976-09-01 / 206. szám

JH LAG PROLETÁRJAI. EGYESÜLJETEK! MSZMP SOMOGY MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA . r' ,/f f h, ■**•­" % Rendkívüli építőtábor A libanoni elnök Damaszkuszba utazott Benke Valéria XXXII. évfolyam 206. szám 1976. szeptember I., szerda Új béketervről tanácskoznak A jobboldal megalakította a közös katonai parancsnokságot Eltasz Szarkisz megválasztott libanoni elnök kedden egynapos látogatásra Damaszkuszba utazott, hogy Iláfez Asszad köztársasági elnökkel tanácskozzék. Napirendként az Arab Liga új béketervéről tárgyalnak, s azt a kérdést vi­tatják meg, hogy mennyi ideig maradjon Libanonban a 20 ezer főre becsült sziriai katonai kontingens. Bejrútban úgy tudják, hogy a sziriai vezetők lénye­gében megadták a »zöld utat« Hasszán Szabri El- Khőlinak, az Arab Liga li­banoni küiönm-eigbízottjának béketervéhez. Ez a libanoni arcvom alakon levő csapatok fokozatos visszavonását irá­nyozza elő. A hírügynökségek viszont arról számolnak be, hogy ri adókészü 1: tségbe helyezték a Libanonban tartózkodó Szí­riái csapatokat. Bejrúti dip­lomáciai körökben hétfőn es­te azt hangoztatták: Szíria jelentősen megerősítette a hegyvidéken és az ország délkeleti területén állomáso­zó egységeit. Taufik El-Szafadi, a Pa­lesztinái ellenállási mozga­lom egyik vezető személyisé­ge Bejrutban tartott sajtóér­tekezletén közölte: megkez­dődött a 18 és 30 év közötti, Libanoniban tartózkodó pa-i Előrehaladás — több kérdésben Ma Is tanácskozik Genfben a leszerelési bizottság A genfi leszerelési bizott­ság keddi hivatalos ülésén egyetlen delegátus sem je­lentkezett felszólalásra — ez annak a jele, hogy a nyári ülésszakra előirányzott mun­ka a végiéhez érkezett. A ta­vaszi és a nyári ülésszak te­vékenységéről a titkárság ál­tal előterjesztett írásbeli je­lentést a küldöttségek' — a korábbi évek gyakorlatához hasonlóan — a nap folyamán nem hivatalos ülésen tekin­tették át Mivel a terjedel­mes jelentésnek csak egy ré­szét öntették végleges for­mába, ezért szerda délelőttre újabb nem hivatalos tanács­kozást hívtak össze. A jelentés, amely a nuk­leáris leszerelésről, az új tí­pusú tömegpusztító fegyve­rek tilalmáról, a vegyi fegy­verek eltiltásáról szóló vitá­kat összegezte, megállapítja: az idén számos kérdésben előrehaladást értek el. Min­denekelőtt a környezeti had­viselés eltiltásáról beterjesz­tett szovjet—amerikai ter­vezet ‘alapján kidolgozott konvenciótervezet végleges szövegének elkészítése jelen­tette a bizottság ez évi mun­kájának legnagyobb eredmé­nyét Ezzel az okmánnyal ugyanis megelőző jellegű le­szerelési megállapodást hoz­tak tető alá. A vegyi fegyverek eltiltá­sáról, valamint az ÚÚ típu­sú tömegpusztító fegyverek tilalmáról megtartott szakér­tői üléseken magyar szakem­berek is részt vettek. lesztinok katonai mozgósítá­sa. Pierre Gemajel falangis- ta vezető hétfőn kilátásba helyezte, hogy a jobboldali keresztény erők szintén 'álta­lános katonai mozgósítást rendelnek el, sőt katonai szolgálatra kötelezik a kül­földön élő libanoni keresz­tényeket is. Bejrútban hétfőn megala­kult a jobboldali keresztény katonai erők egységes pa­rancsnoksága, élén Besir Ge- majellel, a falangjisták kato­nai vezetőjével — jelenti az AP Bejrútfoól. A katonai pa­rancsnoksághoz a következő négy jobboldali csoportosulás tartozik: a falangisták, a 1 Nemzeti Liberális Párt, A Cédrus őrei és a Maronita Liga. Iszmail Fahmi egyiptomi külügyminiszter Kairóban Faruk Kaddumivál, a Palesz­tinái Felsgatadításd Szervezet Politikai Bizottságának veze­tőjével a libanoni helyzetről és a tervezett arab csúcs- értekezletről tárgyalt. Fah­mi később újságíróknak ki­jelentette: az »őszinte lég­körben« lezajlott megbeszé­léseken , megállapodtak ab­ban, hogy a csúcsértekezlet összehívása szükségessé teszi az arab országok álláspont­jának egybehangolását. (Folytatás a 2. oldalon.) Genfi jelentés a chilei rezsim törvénytelenségeiről A Nemzetközi Jogászlbi- zottság kedden 32 oldalas je­lentést tett közzé Genfben az emberi jogok Chiliében tör­ténő megsértéséről. A jelen­tés részletesen foglalkozik a kim zásokkal, valamin t a ma­gyarázat nélküli »eltűnések­kel« és felsorol 23 törvény­telen letartóztatást, amelyek ebben az évben történtek. Közli 52 olyan személy ada­tait is, akiket január óta tartóztattak le, és akiknek jelenlegi holléte ismeretlen. A chilei hatóságok tagadják, hogy bármit is tudnának ró­luk. .. A Nemzetközi Jogászt«- zottság tiltakozik két chilei jogász, dr. Eugenio Velasco és dr. Jaime Castillo kiutasí­tása ellen. A két jogász bí­rálta a rezsimet, s ezért mindenfajta törvényes eljá­rás nélkül kiutasították őket az országból. (Kommentárunk ß 2. ol­dalon.) látogatása Tolna megyében Benke Valéria, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a Társadalmi Szemle főszer­kesztője kedden Tolna me­gyébe látogatott. Délelőtt Szekszárdon, a megyei párt- bizottság székházéban tájé­koztatták a vendéget a me­gye társadalmi. gazdasági, kulturális életéről és pártpo­litikai feladatairól, ezután Benke Valéria a Tolna me­gyei pártbizottság oktatási igazgatóságát kereste föl. Délután a megyéi és városi vezetők társaságában megte­kintette Szekszárd új létesít­ményét, 'a modem úttörőházat. Ezután a tolnai Aranykalász Tsz-be látogatott. Benke Valéria látogatásának befejezéseként a Tolna me­gyei KISZ-bizattság és úttörő- elnökség fadd-dam bori veze­tőképző táborában találkozott a tanfolyamon részt vevő if­júsági klubvezetőkkel. Augusztus 22-től szeptember 4-ig segítik a fiatalok a KISZ- építőtáborokban a rendkívüli időjárás miatt elhúzódó me­zőgazdasági munkákat. A törökbálinti Bagi Ilona gyümölcs- szedő-táborban például az ország nyolc megyéjéből érkezett fiatalok a Kertéizoti Kutató Intézet gyümölcsöséből taka­rítják be az őszibarackot. Napirenden: a leszerelés és az enyhülés A világérfekezlet-előkészítő bizottságok befejezték megbeszéléseiket A fegyverkezési hajsza be­szüntetése, a leszerelés és az enyhülés érdekében szeptem­ber 23 és 26 között Helsin­kiben tartandó világértekez­letet előkészítő bizottságok befejezték tanácskozásaikat a finn fővárosban. A helsin­ki világértekezleten megvita­tásra kerülő problémákról parlamenti képviselők, nem­zett szakszervezett közpon­tok, ifjúsági és nőszervezetek küldöttei, a kulturális élet kiemelkedő személyiségei, egyházi vezetőik, tudósok és újságírók folytattak előkészí­tő tanácskozást. Az előkészí­tő munkában a Szovjetunió­ból és más szocialista orszá­gokból, európai,# ázsiai, afri­kai, latin-amerikai államok­ból és az Egyesült Államok­ból érkezett küldöttek vettek részt. Az előkészítő tanácskozá­sok részvevői megállapod­tak azoknak a problémáknak a köréről, amelyeket az ér­tekezlet idején zajló kerék­asztal-tanácskozásokon vi­tatnak meg. Újabb szerződéskötések az Agromasexpón Dán céggel tárgyalnak kaposvári termékek exportjáról Az Agromasexpo "76 nem- győri Mezőgép Vállalatnál 53 ezer kardántengelyt állítanak elő francia, amerikai, holland, NSZK-beli és,dán cégek meg­rendelésére. A felsőzsolcai Mezőgép Vállalat 3 millió fo­rint értékben szállít dán cég­nek kultivátorkereteket és to­vábbi tízmillió forintért ru­gós kapákat az NSZK-beli Becker-cégnek. A kaposvári Mezőgép Vállalat 10,6 millió forintért több mint 21 ezer vonórudat gyárt a svéd Alfa- Laval igényeinek megfelelő­en, további ötmillió forint ér­tékben pedig dán exportot bonyolít le szárítóberendezé­sekből. További jelentős ösz- szegű, mintegy 180 millió fo­rint értékű rendelésről kezd­tek tárgyalást a dán Jörgen- ssen-cég megbízottaival, szin­tén szárítóberendezések kivi­telére. zetközi kiállításon kedden több hazai és külföldi Szer­ződéskötésre került sor. A Mezőgép Tröszt 3,2 milliárd forint értékben írt alá meg­állapodást az Agrotröszttel 1977. évi gép-, berendezés- és alkatrészszállításra. A Mezőgép Tröszt vállala­tainak exportszerződései is kedvezően alakultak. Cseh­szlovák megrendelésre 60 millió forint értékben szárító­berendezéseket, kultivátoro- kat, alkatrészeket, műtrágya- őrlő-berendezéseket és cu­korrépabetakarító géprész­egységeket gyártanak. Szov­jet megrendelésre 1,4 millió rubel értékben paradicsom­gépsorokat és húscsibenevelő berendezéseket állítanak elő. A kiállításon részt vevő tő­kés cégekkel is születnek újabb megállapodások. A A kisgyaláni „titok* Magasra tették a mércét A kisgyaláni tsz már az ára tásnál is bizonyította, hogy egyike a megye legjobb ered­ményt elérő gazdaságainak. A búza átlagtermése 45 mázsa volt a kisgyaláni határban, s az ősz eleji számítások is ki­emelkedő eredményeket sej­tetnek. A kukorica tervezett termésátlaga 70 mázsa, a cu­korrépáé 500 mázsa hektáron­ként. A 125 hektárnyi szóját a »legkritikusabb időszakban« érte a szárazság, de ígv is 17 mázsás termésre számítanak. Egy rövid beszélgetés nem "lőtt s^k lehetőséget a »kis­gyaláni titok« megismerésére. Nádorfalvi József főagronó- mus szavaiból mégis követ­keztethetünk rá. Mint el­mondta: a vezetők létkérdés­nek érzik, hogy elérik-e a magas tervszámokat. Dolgoz­nak, és magasra teszik a mér­cét. Nem hajlandók a »haté­konyság« félreértelmezésére. Ha kell, vállalják a költsé­gek növekedését is, mert tud­ják, hogy ezt a föld olyan ter­méstöbblettel hálálja meg, amely végül a gazdaságosság oldalára billenti a mérleget. Ezekben a napokban a jövő évi répatermő földek szerves- trágyázását végzik. Folyik a pillangósok utolsó kaszálása is; 58 vagonnyi lucerna már kazlakban áll, és még 23 va- gonnyinak a betakarításával számolnak. Tegnap kezdték meg az őszi mélyszántást. Több. mint 1700 hektáron for­gatják meg majd az ekék a földet. Különösen sok függ a gazdaság területének egy ti­zedét kitevő répaültetvény­től, amely — ha az időjárás továbbra is kedvez — 90 ezer mázsa cukorrépát terem. KSST-szakbízoüság tanácskozik Kompolion A KGST mezőgazdasági állandó bizottságának az évelő pillangós virágú szálas- takarmányokkal foglalkozó szakbizottsága Kompolton tartja ülését. A tanácskozá­son részt vesz Bulgária, Csehszlovákia, Kuba, Len­gyelország, Magyarország, Mongólia, az NDK, Románia és a Szovjetunió delegátusa. A szakértők megvizsgáljak a lucerna és a vöröshere ne­mesítése, illetve a vetőmag termesztése terén eddig elért tapasztalatokat, összehangol­ják e két legfontosabb gene­tikai, nemesítési és vetőmag­termesztési eljárásokat, mód­szereket, közös terveket dol­goznak ki a kísérletek, vala­mint a nemesítés és a ter­mesztés fejlesztésére. A KGST-tanácskozás ked­den kezdődött Kompoliton és szeptember 2-án a megálla­podást rögzítő jegyzőköny­vek aláírásával zárul. Kisgyalánban épül a Kaposvári Cukorgyár új, 6000 négyzetméteres szilárd burkolatú cu­korrépa-át vevőhcl/e. Kiállítás a hősi ellenállás dokumentumaiból Észak- és Dél-Vietnam egye­sülése, a Vietnami Szocialista Köztársaság megalakulása tiszteletére tegnap fotódoku­mentációs kiállítás nyílt Bu­dapesten a Pataky István Művelődési 1 V.zban. A meg­nyitó ünnepségen részt vett Orbán László, az Országos Közművelődési Tanács elnöke, valamint társadalmi, politikai, kulturális életünk több kép­viselője. Megnyitó beszédet Vass Istvánná, az Elnöki Ta­nács tagja, az Országos Béke­tanács alelnöke és Nguyen Phu Soai, a Vietnami Szocia­lista Köztársaság budapesti nagykövete mondott. A kiállított több mint 100 fotó és 20 plakát Vietnam tör­ténetéről nyújt áttekintést. Nagy teret szentel az ameri­kai agresszorok ellen vívott hősi küzdelemnek, a 30 évig tartó áldozatos ellenállásnak, s a vietnami nép teljes győ­zelmének. A magyar és a vietnami nép kapcsolatát a -áró képsorok érzékeltetik • két hétig nyitva tartó kiállí-

Next

/
Oldalképek
Tartalom