Somogyi Néplap, 1976. május (32. évfolyam, 103-127. szám)

1976-05-01 / 103. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK] 4®»*' Arat 1 forint /// AZ MSZMP SOMOGY MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA XXXII. évfolyam 103. szám 1976. május l„ szombat A munkásosztály teljesíti történelmi hivatását Timme! József, a Szakszervezetek Országos Tanácsának titkára a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizott­sága, a Magyar Népköztársaság kormánya és a Szakszerve­zetek Országos Tanácsa nevében köszöntötte a Kossuth rá­dióban, illetve a televízióban az ország valamennyi dolgo­zóját, egész lakosságát. Áttekintve május elseje történelmi haigyomáinyai.t, Timmel József, a SZOT titká­ra megállapította: — Idieá ünnepünknek külö­nös jelentőséget ad mind nem­zeti, mind pedig nemzetközi vonatkozásban a közelmúlt néhány kiemiallbedő fontossá­gú eseménye. A magyar mun­kásosztály, a magyar nép ve­zető ereje, egységének kavá- csalója, a Magyar Szocialista Munkáspárt tavaly tartott XI. kongresszusa nemcsak utat mutatott, nemcsak mérleget készített, hanem azt is . meg­állapíthatta, hogy munkásosz­tályunk, népünk — történel­mi hivatás ánalk teljesítése közbeni — olyan sikereket ért el a szocialista .társadalom építésében, amelyek megbíz­ható alapot adnak bosszú tá­vú terveink valóra váltásá­hoz, a fejlett szocializmus fel­építéséhez. Hazánkban a munkáshata­lom kiteljesedésének körül­ményei között minden osz­tály és réteg, de az egyes em­ber is, az alkotó munka je­gyében, a munka értelmének ‘ úen. tudatában bontakoztatja ki képességeit. Élhet olyan lehe­tőségekkel, amelyek történel­me során korábban még soha nem álltak rendelkezésre. És ezen az úton, a dolgozó osz­tályok szövetségének erejéből táplálkozva formálódik egy­ségessé szocialista társadal­munk. Olyanná, amelyet a közös célok ismerete és a megvalósítás szándékának kö­zössége avat igazán megbont- hatatlanná. Ezt a gondolatot fejezte ki a magyar szakszer­vezetek decemberi nagy se­regszemléje, a XXIII. kong­resszus is. A küldöttek reális, őszinte szavakban megfogal­mazott felszólalásai jól tük­rözték a dolgozó emberek vé­leményét, azt, hogy a hétköz­napi munka valamennyiünkért van. Felelősségtől áthatott munkánknak köszönhetjük, hogy ma jobban élünk mint tegnap és mai munkánk egyúttal a holnapi sikereket, holnapi, jobb életünket is szolgálja. Nyíltan beszéltünk kongresszusunkon gondjaink­ról is, és barátaink, ellenfe­leink számára egyaránt nyil­vánvalóvá válhatott, hogy a magyar munkásosztály, dol­gozó népünk szivével és eszé­vel is azonosul szocialista tár­sadalmunkkal. Akkor is szá­míthatunk egymásra, amikor nagyobb erőfeszítésekre van szükség ahhoz, hogy céljain­kat — terveinknek megfele­lően —i valóra válthassuk. Valamennyien tudjuk a jobb. az eredményesebb munkával, ötéves tervünk, nemzeti programunk teljesí­tésével a mind teljesebb, gaz­dagabb életet, a közös és a személyes célok egymást ki élünk és munkánk arra irá­nyul, hogy ezt a szebb életet holnapra még teljesebbé, még gazdagabbá tegyük. Mindnyájan tudjuk, hogy céljainkat csak békében, olyan körülmények között ér­hetjük el, amelyek biztosítják a nyugodt munka feltételeit. Az elmúlt években kedvező változások tanúi lehettünk a nemzetközi életben. A békés egymás mellett élés lenini el­vei mindinkább tért hódíta­nak a nemzetközi kapcsola­tokban és az enyhülés folya­mata egyre inkább visszafor­díthatatlanná válik. Art a békeprogramot, amelyet a szovjet kommunisták XXIV. kongresszusán hirdettek meg, a közelmúltban a Szovjetunió Kommunista Pártjának XXV. kongresszusa megerősítette és továbbfejlesztette. A békeszerető emberek mil­liói megelégedéssel vehették , [ tudomásul, hogy a világ első • osy I szocialista állama, a Szovjet­unió külpolitikája legfonto­sabb feladatának mindig is, most is a béke megőrzését, a A MUNKA ÜNNEPE nemzetközi kapcsolatokban az ez a háttér adott erőt, távla­tot küzdelmükhöz a haiadas híveinek. Az a tény, hogy az enyhülésnek vannak ellenzői, ellenségei is, a nemzetközi munkás szolidaritás felelőssé­gére és felbecsülhetetlen ér­tékű erejére, jelentőségére irányítja figyelmünket, külö­nösen most, május elsején. A világ haladó erői, a fel- szabadulásukért küzdő népek s az imperializmus, az új­gyarmatosítás és a faji üldö­zés, valamint a fasizmus min­den formája ellen elszánt küzdelmet folytató milliók számíthatnak a magyar és a nemzetközi munkásosztály cselekvő szolidaritására. Ez az erő, az internacionalizmus, az osztálytestvériség, a nem­zetközi összefogás, a szolida­ritás ereje akadályozhatja csak meg, hogy az enyhülés, a békés egymás mellett élés ellenségei pusztító világégés­be sodorják az emberiséget. A nemzetközi munkásosztály ereje és közös cselekvése az egyik legfőbb biztosítéka an­nak, hogy kontinensünkön, de az egész világon is kivívhas­enyhüles és az együttműködés ! suk és megőrizhessük a békét; egészítő megvalósítását szol- i elmélyítését tekinti. Ennek a | azt a légkört es azokat a le- gáljuk Személyes vágyaink ^ hetőségeket amelyek koze­megvaiosulasa egyben azt is I s K pette a doigozo ember het­jelenti, hogy hazánkban szeb- ! alapot ad a kommunista j köznapi munkára,, nagyszerű jobban, kulturáltabban i építés programra. Világszerte I alkotásokra képes. Megkezdődött az öntözési szezon Elkészüli 65 lakás Kaposváron Kaposváron az V. ötéves ter­vi lakásépítés kiemelt fontos­ságú területén, a Béke—Füre­di -tömbbelsőben, elkészültek az első lakások. Április 21-én 35 lakást adtak át műszakilag, 27- én pedig újabb 30-at — a szer­ződésben ígért határidő előtt néhány nappal. A 65 lakásba május 13-án, beköltözhetnek a lakók. Az itt készült három-, két és másfél szobás otthonokat egy ideiglenes konténerkazán fűti, a másikat a nyáron, szere lik be. Az épülő lakótelepen már készen varrnak az utak és a gépkocsiparkolók is. Parkost tás még'nincs: ők csak akkor kezdenek dolgozni, ha az építő ipari tmukások elhagyták ezt a területet. Az év végéig még 335 lakás készül el. Ezen a területen — kél tízemeletes épülettel — jö­vőre fejezik be a munkát. Az elmúlt napokban sok­felé kapott esőt a határ. A földek jóformán egész télen át nélkülözték a nedvesség­utánpótlást, és most jól érté­kesítik a csapadékot, amely azonban egyelőre még mindig nem elegendő, ezért a mező- gazdasági nagyüzemekben megkezdődött, az öntözési sze­zon. A téli és a koratavaszi szárazság ellensúlyozására az öntözésre berendezett 450 000 hektáros területből eddig mint­egy 10 000 hektár kapott vizet, főleg az alföldi vidékeken, ahol a talaj nedvességtartalma az elmúlt hónapokban alapo­san megcsappant, miután az éves csapadékmennyiségből sok helyen 80—100 milliméter is hiányzott. Ezt pótolják most az öntözővízzel. A mezőgazdasági üzemek­ben ezekben a napokban ka­pott először mesterséges esőt a zöldség, valamint a rosz- szahb vízgazdálkodású talajon élő őszi gabona- Hozzáláttak az ilyenkor szokásos, úgyne­vezett kelesztő öntözésekhez is, ezekkel a frissen elvetett magok megeredését siettetik. Az 1976. évi üzemi gazdál­kodási tervek készítésénél a termelők nagyobb területen irányoztak elő az öntözőberen­dezések rekonstrukcióját, il­letve újabb öntözőrendszerek telepítéséi. Számítások sze­rint az V. ötéves terv idősza­kára előirányzott 100 000 hek­táros területbővítésből az idén mintegy 20 000 hektár valósul meg. Éz azt jelenti, hogy öt év alatt időarányosan, terv­szerűen, évről évre nagyjá­ból azonos nagyságú területen rendezkednek be a gazdasá­gok újabb földek mesterséges vízellátására. További feladat a mar meglevő rendszerek korszerűsítése, rekonstrukció­ja. A korszerűsítés és az új te­lepek lehetővé teszik a hoza­mok fokozását, különösen azoknál a növénykultúráknál — például a zöldségféléknél —. amelyek termesztése leg­jobban függ az időjárási té­nyezőktől. Az Országos Vízügyi Hivatal messzemenően támogatja a gazdaságokat: azon túl, hogy megfelelő vízkészletet tartalé­kol számukra díjtalanul szak­tanácsot is nyújt az optimális felhasználásra. A Gödöllői Ag­rártudományi Egyetem kutatói országos fölméréseket végez­nek ezzel kapcsolatban, az így nyert adatokat később szintén a termelők rendelke­zésére bocsátják. Kádár János és Lázár György fogadta Hans-Dietricb Genscher! Sajtóértekezlet a tárgyalásokról Kádár János, a Magyar Szó- | utazott felesége, valamint ki so­cialist a Munkáspárt Központi i rete is. Bizottságának első titkára pén- i Búcsúztatásukra a Feri-he- teken a Központi Bizottság j gyi repülőtéren megjelent Púja székhazában fogadta Hans- j Frigyes és felesége, Nagy János Dietrich Genschert, a Német i külügyminiszter-helyettes és Szövetségi Köztársaság álkan- a Külügyminisztérium több ve­cellárját és külügyminiszterét. Lazár György, a Miniszter- tanács elnöke szintén fogadta Hans-Dietrich Genschert, az Országháziban. A találkozókon jelen, volt Púja Frigyes külügyminiszter, Hamburger László, a Magyar Népköztársaság bonni nagykö­vete, illetve Herman Kersting, a Német Szövetségi Köztársa­ság budapesti nagykövete. Hans-Dietrich Genscher, a Német Szövetségi Köztársaság alkancellárja és külügyminisz­tere, aki Púja Frigyes külügy­miniszter meghívására hivata­los látogatást tett Magyaror­szágon, pénteken, délután el­utazott Budapestről. Hans- Dietrich Genscherrel együtt el­zető munkatársa. Jelen volt a búcsúztatásnál Hamburger László, a Magyar Népköztár­saság bonni nagykövete és Her­man Kersting, a Német Szö­vetségi Köztársaság budapesti nagykövete is. Magyarországi hivatalos lá­togatását befejezve, Budapest­ről elutazása előtt Hans-Diet- rich Gencher, a Német Szövet­ségi Köztársaság alkancellárja és külügyminisztere a Duna Intercontinental-szállóban, ta­lálkozott magyar újságírókkal és az NSZK sajtójának képvi­selőivel. — Első alkalommal jártam hivatalos látogatáson Magyar- országon — mondta Genscher, (Folytatás a 2. oldalon) A VÖRÖS CSILLAG ÜNNEPE Több évtizedes példa A barcsi Vörös Csillag Ter­melőszövetkezet nem először hallat magáról. A tegnapi ün­nep a maga nemében mégis kiemelkedő a szövetkezet csaknem három évtizedes tör­ténetében. Három község ösz- szefogasa. 1975. január elseje egy kicsit az újjászületés nap­ja volt ebben a nagyüzemben — és az egyesülés első éve után elnyerték a Miniszterta­nács vörös zászlaját. A barcsi művelődési házba" ünnepi közgyűlésre gyűltek össze tegnap délután a szövet­kezet tagjai. A Himnusz el­hangzása után Horvath Lajos, a szövetkezet partbizottságá­nak titkára köszöntötte a meg­jelenteket. köztük Varga Pé­tert, a Központi Bizottság tág­ját. a megyei pártbizottság el­ső titkárát. Böhm Józsefet, a megyei tanács elnökét. Bogó Lászlót a Termelőszövetkeze­tek Területi Szövetségének bit- i kor példamutató tevékenysé­kárát és Gyenesei Istvánt, a KISZ megyebizottságának tit­kárát. Az ünnepi közgyűlésen Varga Péter mondott, beszé­det. — A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizott­sága, a Minisztertanács, vala­mint a megyei pártbizottság nevében tisztelettel köszöntök minden megjelentet, a barcsi Vörös Csillag tagságai, egész dolgozó kollektíváját — ezek­kel a szavakkal kezdte ünne­pi beszédét, majd megemléke­zett arról, hogy a szövetkezet történetében kiemelkedően jelentős közgyűlés egybeesik a munkásosztály nagy nem­zetközi ünnepével, május el­sejével. Hangsúlyozta, hogy a barcsi Vöyös Csillag a szövetkezeti mozgalom lenini elveinek ma­gyar alkalmazásában minden­get végzett. Csaknem har­mincéves múltjával példáját adta a nagyüzemi gazdálkodás fölényének, a szövetkezetpoli­tikai elvek helyes alkalmazá­sának. A mostani magas elis­merésnek az ad különös je­lentőséget, hogy az egyesülést követő első évben nyerte el a. gazdaság. Ez a még önállóan működő három termelőszövet­kezet jó munkájának és a körültekintően előkészített, megalapozott egyesülésnek kö­szönhető. Nem kis feladatot jelentett a hat köaségfoen. élő. több mint másfél ezer tsz-tag rendszeres foglalkoztatása, élet- és munkakörülményei­nek következetes . javítása, a különböző érdekek, hagyomá­nyok, munkadíjak, társadalmi és szociális juttatások össze­hangolása- A nehéz feladatot a szövetkezet párt- és társa­dalmi szervezetei segítségével sikerrel oldották meg. Széle­sedett, tartalmasabbá vált a szocialista brigádmozgalom: a kis kollektívák kezdeményezői, segítői az újnak, a korszerű­nek, — A szövetkezet vezetősége nagy gondot fordít a taigság rendszeres tájékoztatására, az üzemi demokrácia fejlesztésé­re — mondotta Varga Péter. — A közös ügyek intézésében nagyon, jelentősek a negyed­évenként megtartott brigáder- tekezletek, ahol a tervekről, az időszerű kérdésekről tájékoz­tatják a tagságot. A közösen elhatározott célok mindenkor színvonalasabb munkára ösz­tönöznek. Beszéde további részében azokra a kimagasló eredmé­nyekre utalt az előadó, ame­lyeket a szövetkezet az egye­sülés első évében elért. Emlé­keztetett arra. hogy a terme­lés növelésének, az életszín­vonal emelésének sok össze­(Folytatás a 3. oldalon) Éljen május elseje, a munkásosztály nemzetközi seregszemléje I

Next

/
Oldalképek
Tartalom