Somogyi Néplap, 1976. április (32. évfolyam, 78-102. szám)

1976-04-01 / 78. szám

Folytatta munkáját a Bolgár KP XI. kongresszusa (Folytatás az 1. oldalról) Carlos Costa, a Portugál Kommunista Párt KB Politi­kai Bizottságának tagja — a délelőtti ülés utolsó felszóla­lója — a portugáliai helyze­tet ismertetve elmondotta: az utóbbi két évben a portugál népi mozgalom a Fegyveres Erők Mozgalmával szövetség­ben jelentős vívmányokat ért- el politikai, gazdasági és társadalmi téren. Az utóbbi időben azonban újabb vészé-1 lyek fenyegetik a forradalmi folyamatot, s a reakció ma­nőverei és provokációi meg­sokasodtak. Ennek kapcsán rámutatott, hogy a baloldali erők a demokrácia és a nemzeti függetlenség védel­mében erősíteni igyekeznek a NATOmanover a Földközi-tengeren A ciprusi közvélemény és sajtó a libanoni eseményekkel hozza összefüggésben az ame­rikai 6. flotta átcsoportosítását és a NATO haditengerészeti erőinek manővereit a Földkö­zi-tenger keleti medencéjében. A ciprusi lapok a libanoni ügyekbe való külföldi beavat­kozás lehetőségéről írnak, s mint hangsúlyozzák: az ilyen beavatkozás tovább bonyo­lítja a helyzetet ebben a tér­ségben. A ciprusi kormány szerdán fölajánlotta, hogy menedéket nyújt több ezer libanoninak. „Kilóg a lóláb” »Chile tegnap és ma- címmel hivatalos brosúrát adtak ki Santiagóban — Pinochet tábor­nok dicsőítésére. A vállalkozás azonban »elsikeredett«. Vagyis: a propagandafüzetből túlságo­san kilógott a lóláb... A név­telen szerzők — amint ez sejt­hető — sötét színekkel festették még a Népi Egység kormányzá­sának korszakát, s ugyanakkor »a szabadság, a boldogság, az elégedettség- országának <!) tüntették fül a mai Chilét. Il­lusztrációként a brosúra cím­lapján egy boldog, mosolygós asszony látható két gyermekkel. A propagandafüzetet maga Pi­nochet Is szívesen ajándékoz- gatta vendégeinek, amíg ki nem derült, hogy ... a címlapon le­vő boldog asszony sohasem járt Chilében. A címképen ugyanis Petra Adler szövőnő látható, az NDK-beli Neugersdorrt textil­gyárának munkásnője. A felvé­telt 1972-ben Ulrich Haessler fo­tóriporter készítette, s még Al- lende idején jutott el Chilébe — egy kiállításra. Fegyveres Erők Mozgalmát. Végezetül hangsúlyozta, hogy a portugál forradalmat támo­gatja az SZKP, a szocialista világrendszer, az összes kom­munista testvérpártok, az egész kommunista világmoz­galom, s a portugál gyarma­tosítás alól nemrég felszaba­dult valamennyi ország test- vémépe. Gustáv Húsok, a CSKP KB főtitkára, a Csehszlovák Szo­(Folytatás az 1. oldalról) ment) szerdán rendkívüli ülé­sen. foglalkozott a Galileában lezajlott tüntetésekkel. Ezek­nek során az izraeli bizton­sági erők az arab tulajdonban levő földek kisajátítása ellen tiltákozók közül hatot meg­gyilkoltak, 69-et megsebesí­tettek és sokat letartóztattak. Meir Vilner, az Izraeli Kommunista Párt főtitkára a parlament ülésén hangsúlyoz­ta: a Rabin-kormány gondo­san előkészített -programot Libanon fővárosában foly­tatódnak az összecsapások a nemzeti és hazafias erők egyesített alakulatai, vala­mint a jobboldali pártok fegy­veres egységei között. Tüzér­ség bevetésével heves harcok zajlanak Bejrúttól keletre, a nemzeti—hazafias erők által elfoglalt Aley város és Kaha- la — a jobboldal támaszpont­ja — térségében is. A libanoni baloldal fegyve­res erői — a hírek szerint — Bejrút központjában a jobb­oldali falangisták utolsó állá­sait ostromolják. A falangis- táik egyik rádiója éjfél után megerősítette, hogy az ország északi részén levő Tripoli ki­kötőváros olajfinomítója lán­gokba borult. A várost most tűzvész fenyegeti. Ugyanez a rádió közölte azt a meg nem erősített hírt is, hogy az or­szág déli határán izraeli csa­patok hatoltak be libanoni területekre. Egy izraeli katonai szóvivő ezzel kapcsolatban mindössze cialista Köztársaság elnöke, a Bolgár Kommunista Párt XI. kongresszusán részt vett cseh­szlovák delegáció vezetője szerdán hazautazott Szófiából. Ugyancsak szerdán utazott ha­za Edward Gietek, a LEMP KB első titkára, a kongresszu­son részt vett lengyel küldött­ség vezetője és Jumzsagijn Cedenbal, a Mongol Népi For­radalmi Párt. KB első titkára, a mongol küldöttség vezetője. hajt végre Izrael arab lakos­sága ellen. Pártja nevében követelte, hogy a knesszet vonja meg a bizalmat Jichak Rabin kormányától. Jichak Rabln miniszterel­nök védelmébe vette a biz­tonsági erőknek a tüntetők ellen végrehajtott akcióit és a tüntető tömegekre tüzet nyitó rendőrökről és katonák­ról azt állította, hogy »mér­sékletet« tanúsítottak. Ugyan­akkor megígérte, hogy a kor­mány kivizsgálja a galileai összecsapások ügyét. Súlyos összecsapások zajlottak ben, Bab Idriszben. a következőket mondotta: »Nincsenek ilyen • értelmű ér­tesüléseink.« Sí L T■ (árnyalása k Géniben Genfben tegnap a Szovjet­unió állandó ENSZ-képviselő- jének épületében újabb ülést tartott a szovjet és az ameri­kai küldöttség, amely a ha­dászati támadó fegyverek kor­látozásáról tárgyal. Ezúttal több mint másfél órát tanács­koztak a küldöttségek. Ismert­té vált az is, hogy a két kül­döttség vezetője. Vlagyimir Szemjonov szovjet külügymi­niszter-helyettes és Alexis Johnson amerikai nagykövet a szerdai plenáris ülés előtt kedden csaknem három órán át tárgyalt a szovjet misszió épületében. Bejelentették, hogy szerdán megtartották Genfben a szov­jet—amerikai konzultatív bi­zottság ülését is. Mint isme­retes: ez az állandó konzulta­tív bizottság hétfőn kezdte meg 3. ülésszakát. Feladata, hogy elősegítse azoknak a cé­loknak és előírásoknak meg­valósítását, amelyek bennfog­laltatnak a rakétaelhárítási rendszerek korlátozásáról szó­ló szerződésben, a hadászati támadófegvverek korlátozá­sának területén megvalósítan­dó egyes intézkedésekről szóló ideiglenes megállapodásban, valamint a nukleáris háború veszélyének csökkentését cél­zó intézkedésekről kötött szov­jet—amerikai megállapodás­ban. (MTI) Bejrút üzleti és banknegyedé­(Telefotó: AP—MTI—KS) A libanoni baloldali pártok vezetői egész nap folytatták tanácskozásaikat az országban kialakult helyzetről. Jól érte­sült körök szerint megvizsgál­ták annak lehetőségét, hogy ideiglenes tűzszünet kihirde­tésével tegyék lehetővé a par­lament összehívását, az alkot­mány módosítását, s így — végsősoron — Frangié állam­fő lemondását. Április 1-től Egyszerűsítik a külföldről behozott áruk Rendkívüli állapot Ciszjordánia városaiban Heves harcok, tárgyalások Libanonban Tűzvész fenyegeti Bejrutot Dzsumblatt nem enged a feltételekből és az ajándékok vámkezelését A pénzügyminiszter és a külkereskedelmi miniszter 1976. április 1-ével módosítot­ta, egyszerűsítette az utasfor­galomban behozható áruk és az ajándékcsomagok után fi­zetendő vám megállapítását és csökkentette a vám összegét is. A vámhivatal eddig azt, hogy mennyi áru hozható be, darábszám vagy más mérték­egység szerint állapította meg. A jövőben az áruk belföldi fogyasztói ára alapján állapít­ják meg, hogy egy-egy áru­fajtából mennyit lehet behoz- ri. Egyenként 100 forint ér­téket meg nem haladó áruk­ból' 500 forint összértékű, 200 forint értéket meg nem hala­dó árukból 1000 forint össz­értékű, 500 forint értéket meg nem haladó árukból 2500 fo­rint összértékű, 1000 forint ér­téket meg nem haladó áruk­ból 5000 forint összértékű áru Hl Somogyi Néplap vámkezelhető. Ez azt jelenti például: olyan törülközőből, amelynek belföldi forgalmi ér­téke 25 forint, 20 darab, a ny­lonharisnyából, és zokniból, amelynek a belföldi forgalmi értéke 20—20 forint, 25—26 pár, a kilogrammonként 200 forintos teából öt kilogramm, a 100 forintos kakóból öt ki­logramm vámkezelhető. Az utasok összesen az eddigi 4000 forint helyett 5000 forint, a társasutazásban részt vevők pedig a korábbi 1000 forint helyett 2000 forint belföldi forgalmi értékű árut hozhat­nak be vámfizetés nélkül. Az utas lényegesen egysze­rűbben túljut a vámvizsgála­ton is, hiszen a behozott áruk vámkezeléséhez semmilyen nyomtatványt nem kell kitöl­tenie, ha az általa behozott áruk mennyisége az előbbiek­ben meghatározott feltételek­nek megfelel és összértékük az 5000 forint, illetőleg a 2000 forint értéket nem haladja meg. A behozott árukat csak akkor kell írásban. felsorol­nia, ha azok összértéké az 5000, illetőleg 2000 forintot meghaladja. A jövőben az egy évet meg nem haladó, de legalább két hónapig tartó hivatalos kikül­detésből vagy tanulmányúiról végleg hazatérők a turistákat megillető 5000 forint kedvez­ményen kívül még további 6000 forint összértékű árut is vámmentesen behozhatnak. Ez a kedvezmény a harmadik hó­naptól kezdve minden külföl­dön eltöltött további hónap után 2000 forinttal növekszik, ha nem lépik túl az egy-egy áruból behozható árumennyi­séget. Egyszerűbb lett az ajándék­küldemények vámkezelése is, a kisebb értékű ajándékcso­magok vámmentesék lettek, vagy az utánuk fizetendő vám összege csökkent. Vámmente­sek a 300 forint összértékű ajándékküldemények, a gyógy­szerek és gyógyászati segéd­eszközök. Az ennél nagyobb értékű ajándékküldeményeké­nél az eddigi százalékos vám­tételek helyett lényegesen ala­csonyabb összegű vámot kell űzetni. Kamal Dzsumblatt, a Ha­ladó Szocialista Párt elnöke a megbeszélések után kijelentet­te: csak bizonyos feltételek teljesítése esetén hajlandó hozzájárulni a tűzszünet ki­hirdetéséhez. A libanoni bal­oldal kulcsszemélyiségének tartott politikus ismét han­goztatta, hogy Frangié elnök lemondása a tűzszünet kihir­detésének és minden politika.' rendezésének alapfeltétele. Dzsumblatt »egyes arab ál­lamok« szemére vetette, hogy a libanoni válságot nemzetkö­zivé akarják tenni, amivel végeredményben az ország kettéosztását segítenék elő. Elsősorban Szíriát vádolta, hogy »a baloldal fegyveres erőitől megvonta az utánpót­lást.« Dzsumblatt — jelenti a DP A — elégedetlenségének adott hangot amiatt is, hogy Kurt Waldheim ENSZ-főtitkár a Biztonsági Tanács elé utalta a libanoni válságot. Jasszer Arafat, a Palesztinái Felszabadítás! Szervezet Vég- rejható Bizottságának elnöke bejrúti sajtóértekezletén elí­télte az imperialista fondorla­tokat, amelyek a Palesztinái ellenállási mozgalom és liba­noni képviselői ellen irányul­nak. Szovjet kormánynyilatkozat az egyiptomi kampányról arab földek felszabadításáért vívott harc frontjából. Az egyiptomi kormányzat, megkísérelve, hogy igazolja az agresszorral és annak pártfogóival folytatott kal­Szadat egyiptomi elnök a közelmúltban, mint ismeretes, egyoldalúan érvénytelennek nyilvánította az 1971-es szov­jet—egyiptomi barátsági és együttműködési szerződést. Ezzel egyidejűleg Egyiptom- I má^lilikáját,"elferdítette" és ban zajos szovjetellenes kam- ; kiforgatta mindazt, ami a pány indult meg. amelynek Szovjetunióval való együtt- során kísérletek történték a működéssel. főképp a kato- Szovjetuníó Egyiptommal terü létén való €gyütfcmü­kapcsolatos álláspontjának el-! k&déssel függ össze. Ugyan­-ttciI armin +■ arra - _ i . __ ferdítésére. valamint arra. hogy az egyiptomi politika legutóbbi kudarcaiért a Szov­jetuniót hibáztassák. Ezzel kaocsolatban a Szov­jetunió kairói nagykövetsége március 31-én nyilatkozatot adott át az egyiptomi félnek. E nyilatkozat határozottan visszautasíria a hivatalos egyiptomi körök és a sajtó képviselőinek rágalmazó állí­tásait. s tényeket sorakoztat föl, amelyek arról tanúskod­nak, hogy a Szovjetunió Egyiptom és az egyiptomi nép akkor köztudott, hogy az egyiptomi fegyveres erők csakis a szovjet fegyverszál­lítások eredményeként állhat­ták ellen huzamos időn át az izraeli agresszornak. arathat­tak sikereket az 1973-as októ­beri harcok idején. Az egyiptomi kormányzat megtéveszti a saját népét és a világ közvéleményét a szovjet—egyiptomi pénzügyi és hitelkapcsolatok kérdései­ben is. A szovjet fél ugyan­is — figyelembe véve Egyip­tom kérelmét — több ízben is irányában következetes és el- \ felülvizsgálta a megállapodá­Vi baráti politikát folytat. Hasszer elnök a szovjet ve­zetőkkel tartott megbeszélései során nem egyszer fejezte ki a szovjet—egyiptomi szerző­dés megkötésére irányuló óhaját. Szadat elnök 1971-ben az egyiptomi nemzetgyűlés előtt szintén kijelentette: »Jövőnk és utódaink jövője érdekében törekedtem a Szov­jetunióval való szerződés alá­írására.« A szerződés arra hivatott, hogy magas szinten rögzítse a Szovjetunió és az imperialista függőség alól felszabadult Egyiptom közötti kapcsolato­kat. miután Egyiptom azt a célt tűzte maga elé. hogy har­coljon szuverenitása és gazda­sági önállósága megszilárdítá­sáért, a társadalmi fejlődé­sért. Az antiimperialista harc és a népek szabadsága érdeké­ben kifejtett szovjet—egyip­tomi baráti együttműködés több mint két évtizede alatt — hangoztatja a szovjet kor­mány nyilatkozata — a Szov­jetunió óriási segítséget nyúj­tott Egyiptom, gazdaságának fejlesztéséhez és védelmi ere­jének szilárdításához. A nyilatkozat a továbbiak­ban kijelenti: az egyiptomi kormányzat az utóbbi évek­ben kezdett eltérni a Szovjet­unióval való együttműködés politikájától, a szovjet— egyiptomi szerződés elveitől. Mindez a közel-keleti rende­zéssel összefüggő kérdésekben nyilvánult meg szemléltető módon. Az egyiptomi vezetők külön ügyletei Izraellel, ame­lyeket az egyiptomi ‘nép igazi barátai előtt eltitkolva, az ag­resszorral szembenálló más arab országok háta mögött kötöttek, gyakorlatilag kivon­ták Egyiptomot a megszállt Tito Svédországban Tito jugoszláv elnök svéd országi látogatásának máso­dik napján kedden a svéd fő­város nevezetességeivel is­merkedett. A látogatás alkal­mából munkatalálkozóra ke­rült sor a két fél képviselői között. Kedden Sven Anders- son svéd külügyminiszter ta­lálkozott Milos Minies jugo­szláv külügyminiszterrel. A külügyminiszterek meg­erősítették: a két fél nézetei megegyeznek az európai eny­hülést illetően. Megvitatták az európai biztonsági és együtt­működési értekezlet záródoku­mentuma teljesítésének mene­tét. sokat és jelentős haladékot nyújtott a hitelek törleszté­sére. A nyilatkozat aláhúzza: a szovjet fél a közelmúltban ismét jószándékot nyilvání­tott a minden téren kifejten­dő együttműködésre. A szovjet kormány nyilat­kozatában rámutat: Egyip­tomban egyesek azt a látsza­tot szeretnék kelteni, hogy a i szovjet—egyiptomi szerződés’ ' felbontása, alig változtat va­lamit a Szovjetunió és Egyiptom kapcsolatain és ’ ál­talában a közel-keleti helyze­ten. Ez azonban távol áll a a valóságtól. A jelenlegi egyiptomi veze­tőség politikája ellentmond az egyiptomi nép és más arab népek valódi érdekeinek. Ez a politika lényegesen megne­hezíti az igazságos közel-ke­leti rendezés elérését, gyengí­ti az igazságos közel-keleti rendezés elérését, gyengíti az arab államok arra irányuló erőfeszítéseit, hogy elérjék az Izrael által megszállt _ arab területek felszabadítását. s szavatolják a palesztinai arab nép törvényes nemzeti jogait. Ez a politika csak az egyip­tomi és a többi arab nép el­lenségei, az imperialista, a cionista és a reakciós erók malmára hajtja a vizet. A nyilatkozat leszögezi: a Szovjetunió továbbra is tá­mogatja azt a harcot, ame­lyet az arab népek folytatnak az imperializmus és a gyar­matosítás eUen, az Izrael ál­tal megszállt arab területek teljes felszabadításáért és a paiesztinai arab nép törvé­nyes nemzeti jogainak szava­tolásáért. a Közel-Kelet igaz­ságos és tartós békéjének megteremtéséért. Akik a szovjet—egyiptomi kapcsolatok megzavarására és a Szovjetunióval való együttműködés leszűkítésére törekszenek, súlyos felelőssé­get vállalnak népük előtt e politika következményeiért. (MTI) Megyei Intézet autógarázst bérelne Ajánlatokat az 501808. számra, a Magyar Hirdető Somogy megyei központjába kérünk írásban. (501808) A Somogy—Zala megyei Tégla- és Cserépipari Vállalat villanyszerelő részlegéhez villanyszerelő szakmunkásokat fölveszünk Jelentkezni a termelési osztályon lehet: Kaposvár, Rákóczi tér 12—13. (13030) Balatonszéplaki és fonyódi konyháinkról vállalati üdülök részére — elszállítással — teljes napi ellátást biztosítunk májustól szeptemberig. Részletes ajánlatot Duna vidéki Vendéglátó Vállalat 8609 Balatonszéplak, Pf. 10. címre küldött érdeklődésekre adunk. '

Next

/
Oldalképek
Tartalom