Somogyi Néplap, 1976. április (32. évfolyam, 78-102. szám)

1976-04-01 / 78. szám

Ära: 80 fillér ÁGÁNAK LAPJA Műanyag kooperációban A Minisztertanács és a SZOT vezetőinek tárgyalása A Szaktanács székhazában tegnap u,azar György, az MSZMP Politikai Bizottságá­nak tagja, a Minisztertanács elnöke és Gáspár Sándor, az MSZMP Politikai Bizottságá­nak tagja, a SZOT főtitkára vezetésével megbeszélést foly­tattak a kormány és a SZOT vezetői. Tárgyaltak az 1976. évi népgazdasági terv ered­ményes megvalósításának fel tételeiről, a termelési célok elérésének feladatairól. BUDAPEST Kádár János hazaérkezett Szófiából Kádár János, az MSZMP Központi Bizottságának első titkára tegnap hazaérkezett Szófiából, ahol — a Bolgár j Kommunista Párt Központi j Bizottságának meghívására — a magyar pártküldöttség élén részt vett a BKP XI. kong­resszusán. A küldöttség veze- lését Szófiában .Nemes Dezső, i a Politikai Bizottság tagja vette át. Az MSZMP KB első titká­ra szerdán délelőtt utazott el Szófiából. Búcsúztatására a repülőtéren megjelent Todor Zsivkov, a BKP KB első tit­kára, az államtanács elnöke, valamint Konsztantin Tella- lov és Grisa Filipov, a BKP Folytatja munkáját a Bolgár KP XI. kongresszusa Hangsúlyozlak a haladó mozgalmak egységének szilárdítását Felszólalások a tanácskozás harmadik munkanapján A szófiai Univerziade-palotában tegnap folytatta mun­káját a Bolgár Kommunista Párt XI. kongresszusa. A dél­előtti ülésen Cola Dragojcseva. a BKP KB Politikai Bizott­ságának tagja elnökölt. A küldöttek folytatták a központi bizottság beszámolójának vitáját: délelőtt felszólalt Todor Sztojcsev, a BKP KB Politikai Bizottságának póttagja, a BKP Várna megyei Bizottságának első titkára, valamint Georgi Pankov vegyipari miniszter. Todor Sztojcsev felszólalá­sában a BKP KB nemzetközi tevékenységét elemt-.ee hat.g súlyozta, hogy annak elsőren­dű célja a szocialista integ­ráció erősítése, a kommunis­ta világmozgalom egységének szilárdítása és a burzsoá ideo­lógia elleni harc fokozása. Georgi Pankov beszédében a KGST-tagországok integrá­ciójának jelentőségét méltat­ta Rámutatott, hogy a KGST komplex programjának kere­tében Bulgária eddig több mint 20 szakosodási és ter­mékgyártási megállapodást kötött a többi KGST-tagor- szággal. Fölhívta a figyelmet arra, hogy a KGST-együtt­működés révén kiépített vegyipari anyagi-műszaki bá­zis lehetővé teszi Bulgária kölcsönösen előnyös vegyipari együttműködését nem szocia­lista országokkal is. A külföldi vendégek közül elsőként Ambrosto Lukoki, az Angolai Népi Felszabadíts® Mozgalom (MPLA) Központi Bizottságának tagja szólalt föl. Beszédében az MPLA nevében őszinte háláját fejez­te ki azért a támogatásért, amelyet a BKP és Bulgária nyújtott az angolai nép fel­szabadító harcához. Abdul Fattah Iszmail, a Je­meni Nemzeti Front Központi Bizottságának főtitkára fel­szólalásában kiemelte: a szo­cialista világrendszer hű és őszinte szövetségese a szabad­ságért és a nemzeti függet­lenségért küzdő népeknek. »A mi népünk nagyra értékeli a Szovjetunió, Bulgária és a többi szocialista ország támo­gatását« — hangsúlyozta. Phoun Siphraseuth, a Lao­szi Forradalmi Néppárt Po­litikai Bizottságának tagja, a Laoszi Népi Demokratikus Köztársaság külügyminiszte­re beszédében mélységes há­láját fejezte ki a Bolgár Kommunista Partnak azért az értékes támogatásért, amelyet a BKP a laoszi nép forradalmi harcához nyújtott. Harilaosz Florakisz, a Gö­rög Kommunista Párt Köz­ponti Bizottságának első tit- I kára felszólalásában hangsu- ‘ iyozta hogy a szocialista I Bulgária az enyhülési politika következetes alkalmazásával nagymértékben hozzájárult ! »az északról fenyegető ve­szély« mítoszának eloszlatásá­hoz, s az együttműködés lég­körének kialakításához a Bal­kán-félszigeten. ' *A Görög Kommunista Pártnak az a véleménye — mutatott rá a továbbiakban —, hogy a nemzetközi kommunista és munkásmozgalom egységé­nek megszilárdítása, a prole­tár internacionalizmus fej­lesztése és a szovjetellenes- séggel szemben vívott harc ma minden eddiginél inkább feltétele a munkásosztály újabb győzelmeinek az impe­rializmus fölött.« (Folytatás a 2. oldalon) i KB Politikai Bizottságának 1 tagjai. Ott volt Szénást Géza I szófiai magyar nagykövet is. Kádár Jánost a Ferihegyi repülőtéren Biszku Béla és Óvári Miklós, a Központi Bi­zottság titkárai, az MSZMP Politikai Bizottságának tagjai, illetve Gyenes András, Győri Imre, Pullai Árpád, a Köz­ponti Bizottság titkárai, Bru- tyc János, a Központi Ellen­őrző Bizottság elnöke, Púja Frigyes külügyminiszter, Benkei András belügyminisz­ter, a Központi Bizottság tag­jai, Rödönyi Károly közleke­dés- és postaügyi miniszter, valamint dr. Berecz János, a KB külügyi osztályának ve­zetője fogadta. Jelen volt Hriszto Markov, a Bolgár Népköztársaság bu­dapesti nagykövetségének ideiglenes ügyvivője. A somogybabodi Egyesült Tsz v>adépusztai fröccsöntőüze- mében évente száztíz—százhúsz féle különböző alkatrészt gyártanak — kooperációban — o VBKM-nek, az EKA~ndk, a Mechanikai Műveknek és a Baranya megyei Háziipari Szövetkezetnek. A 43 fővel dolgozó részleg évente három és fél millió forint értéket termel. KISZ-védnökséggel Klubszoba és oktatóterem épül a Volánnál A Volám 13. számú Válla­lat személyforgalmi KISZ- alapszervezetének tagjai a KISZ IX. kongresszusának tiszteletére felajánlást tettek. Kiss László titkár elmondta: — A kaposvári autóbusz­pályaudvaron régi gond a gépkocsivezetők pihenésének megoldása, az oktatás, a szak­mai, politikai képzés. A ' vá­rosi tanács — közel a pálya­udvarhoz — díjtalanűT ren­delkezésre bocsátott egy al­kalmas területet, a vállalat pedig pénzt adott a 145 négy­zetméter alapterületű faház megvásárlásához. A fiatalok vállalják a védnökséget az építkezés fölött, s személyen­ként 3 napi társadalmi mun­kával: az alapok kiásásával, a betonozással segítik az 500 j ezer forintos épület elkészü­lését. A vállalat KlSZ-bizottságá- nak titkára, á műszaki KISZ- alapszervezet titkára és a pártalapszervezet képviselője megígérte: ebben a munká­ban valamennyi KlSZ-alap- szervezet részt vállal. Ezt ké­rik a kommunistáktól és a párton kívüli dolgozóktól is. A tervek szerint még a nyáron elkészül az épület, melyben buszvezetők pihen­hetnek. Alkalom nyílik tanu­lásra, kisebb klubfoglalko­zások megtartására. A tanács­kozáson megjelent több szo­cialista brigádvezető megígér­te a támogatást. A kaposvári Ivrénusz Já­nos Általános Iskola úttörő- csapatával együttműködve a Volán fiataljai vállalták szemléltető. eszközök készíté­sét, kirándulások megszerve­zését. Az úttörőket pedig fel­készítik a KISZ-be való be­lépésre. Vállalatuk .bemutatá­sával, a gépkocsivezetők, sze­relők és más szakemberek munkájának megismertetésé­vel segítenek a. tanulók pá­lyaválasztásában is. Az Ifjú Gárda kaposvári országos szemléjére érkező fiatalokat házigazdaként fo­gadják. A járművezetők még jobban takarékoskodnak, s az így összegyűlt üzemanyaggal viszik majd városnéző, Ka­posvár környéki kirándulá­sokra őket. A Krénusz iskola úttörői színesebbé teszik műsoraik­kal a rendezvényeket. Raj­zaikkal, kézimunkáikkal pe­dig kicsinosítják a fiatalok védnöksége alatt épülő új klubszobát és oktatótermet. Sz. L. XXXII. évfolyam 78. szám 1976. április I., csütörtök Mától nyári menetrend a MALÉV-nál Ma a Ferihegyről 7 óra 20 perckor Berlinbe induló és a repülőtérre Moszkvából 7 óra 35 perckor érkező gép már az új menetrend szerint közler kedik, április 1-én ugyanis szokás szerint — akárcsak a nemzetközi légi forgalomban — életbe lép a nyári menet­rend. A MALÉV és 20 part­ner légitársaság az új menet­rend szerint a télinél több — hetenkét mintegy 260 — légi járatot indít a Ferihegyi re­pülőtérről. A MALÉV hat TU—154-es és hét TU—134-es géppel bo­nyolítja le a forgalmat, a magyar légijáratok 24 európai és közel-keleti ország 35 vá­rosával tartanak fenn kap­csolatot. A nyári menetrendben ter­mészetesen már szerepelnek a július 1-én induló idény- járatok is. amelyek a turis­ták kényelmesebb, gyorsabb utazását szolgálják. A nyáron — szeptember 30-ig — Buda­pest és Várna között is na­ponta lesz összeköttetés; Bur- gasba heti hat, Constanzába heti öt járat indul, s Dubrov- tiikba és Splitbe is megy egy-egy gép. Redkívüli állapot Ciszjordánia városaiban Meggyilkoltak huszonnégy tüntetőt Harckocsik és páncélautók cirkálnak az utcákon Szigorúan ellenőrzik a termőföldek hasznosítását Tizennyolc embert gyilkol­tak meg — a legfrissebb je­lentések szerint — az izraeli biztonsági szervek, 109-et megsebesítettek és mintegy 300-at letartóztattak azok kö­zül, akik kedden a Jordán nyugati partvidékének váro­saiban és a gazai övezetben az izraeli megszállás és ön­kény ellen tüntettek. A megszállók sietve további rendőri és katonai egységeket vezényeltek a megmozdulások körzeteibe, a városok utcáin I harckocsik és páncélozott csa- I patszállító járművek jelentek meg. Ciszjordánia városaiban részleges kijárási tilalmat vezettek be és továbbra is rendkívüli állapot van. Az izraeli knesszet (parla- (Folytatás a 2. oldalon) Neves vallási és politikai személyiségek tüntettek a Jordán megszállt nyugati partján élő arabok megmozdulásait támogatva, (Teiefotó: AP—MTI—KS) lei Szigorúan megkövetelik a jövőben a termőföldek ren­deltetésszerű hasznosítását — amint erről az MTI munka­társát tájékoztatták a MÉM Országos Földügyi és Térké­pészeti Hivatalában —, össze­függésben azzal, hogy a ta­pasztalatok szerint az utóbbi években meglehetősen sok termőföld parlagon maradt. Ezeknek a földeknek egy ré­sze a nagyüzemek kezelésé­ben, más része az állampol- | gárok tulajdonában és hasz- j nálatában van. Megállapították, hogy az. arra illetékes szervek, intéz- ; menyek sem teljesítik mara­déktalanul a jogszabályban j meghatározott hatósági ellen- í őrző feladatokat; a határ- szemléket esetenként felülete­sen végzik. Nem kezdemé­nyezik a jogszabályokban meghatározott szankciók al­kalmazását sem a művelési kötelezettség elmulasztásáért felelős személyekkel szem­ben. és — a földvédelmi jog­szabályok ellenére — több esetben nem tettek javaslatot a magántulajdonban levő. s műveletlenül hagyott földek tilalmi tulajdonba vételére. A mezőgazdasagi rendelte­tésű földek maradéktalan hasznosítása érdekében a hi­vatalban hangsúlyozták: most hatékonyabb intézkedéseket tesznek. A tavaszi mezőgaz­dasági munkák kezdetekor felhívják a földhasználókat a föld gondos művelésére és hasznosítására. Külön felhí­vást intéznek azokhoz a föld- használókhoz — elsősorban mezőgazdasági nagyüzemek­hez —, amelyek jelentős te­rületeket hagytak megműve- letlenül. A jövőben nem lehet le- i mondani azoknak a földeknek | a hasznosításáról sem, ame- lyek kedvezőtlen természeti, üzemi vagy közgazdasági adottságok miatt maradtak eddig műveletlenül. Az ille­tékes szervek a jövőben gon­dos határszemléket tartanak majd. s következetesen alkal­mazzák a jogszabályokban előírt szankciókat. (MTI)

Next

/
Oldalképek
Tartalom