Somogyi Néplap, 1976. március (32. évfolyam, 52-77. szám)

1976-03-04 / 54. szám

\ 'Tjujdtdl Szw-keAztőiíg, ! Somogyvári Henrikné kutast körzeti ápolónő február 4-i levelére az alábbiakat válaszolom: Valamennyi községi vezető azon munkálkodik, hogy községe fejlődjön, szépüljön, lakói büszkék lehessenek környezetükre. Ehhez a lakosság az adófizetésen túl tár­sadalmi munkával, saját portája tisztán tartásával is hoz­zájárul. Községszépítesi akciónkhoz azonban igényeljük és több fórumon kértük a tömegszervezetek — HNF. Vöröskereszt, nőbizottság stb. — segítségét és a szolgálati lakásokban lakók közreműködését. A levélírónak, aki egészségügyi dolgozó és a Vörös- kereszt vezetőségi tagja is. úgy érzem, nemcsak észre kell vennie a szemetet, a hiányosságokat, hanem a többi egész­ségügyi dolgozóval karöltve, szervezéssel és felvilágosító munkával tennie is kell azok megszüntetéséért. A község­ben már régi hagyomány, hogy a lakosok szombatonként összesöprik az utcát, mivel nincs utcaseprő. A középüle­tek előtt általában a kisegítő dolgozók tartják tisztán a járdát, a közterületet. A társasházak lakói vállalták, hogy a harmadik ház elkészülte után kerítést készítenek, parko­sítanak. A KISZ-szervezetek akcióprogramjukban tettek vállalást községszépíté$i munkákra, A felajánlások alapján úgy látjuk, hogy a tavasszal szép. hasznos tevékenység kezdődik községeink csinosítá­sára. ami egyúttal az utcák tisztán tartását és virágositá- sát is szolgálja. Ehhez, ismételten kérem a vöröskeresztes aktívák, a tömegszervezetek, valamennyi üzem, intézmény és a lakosság közreműködését. Tisztelettel: AZ MSZMP SOMOGY MEGYEI D I Z O TTS Á G Á N A K LAPJA 'Xotoúth 3itaánní tanácselnök Tisztelt Szerkesztőség! Benke Jenőné, Lábod, Hosszúfalvi u. 12. szám alatti lakos január 5-én megjelent panaszát kivizsgáltam, tájé­koztatásul az alábbiakat közlöm: Az állami gazdaságok dolgozóinak illetményföld jut­tatását a 12 1968. (III. 16.) MÉM számú rendelet, valamint a természetbeli juttatásokról szóló 25 1969. MÉM sz. uta­sítás szabályozza. A fenti jogszabályok az illetményföld juttatásának feltételeit vállalati hatáskörbe utalták, me­lyeket a kollektív szerződésben kell rögzíteni. Az 1971—1975. évekre szóló kollektív szerződésünk a juttatás feltételeinél kizárt okként megszabta, hogy a jogosult használatában levő földterület az 1600 négyszög­ölet nem haladhatja meg. A panaszos S34 négyszögöl ház­tájival, 469 négyszögöl szőlővel rendelkezik, a férje pedig 1600 négyszögöl illetményföldet kapott a helyi tsz-töl. A fentiek figyelembe vételével el kellett utasítani kérését. Tisztelettel: tUt. Didiánizkj, Qánm igazgatási osztályvezető, Dél-somogyi Állami Gazdaság XXXII. évfolyam, 54. szám. Csütörtök. 1976. március 4. Üdülőtelep nagycsaládosoknak A szántódi rév közelében új üdülő épül. Nagyon szép a hely, a környék, s bizonyára gyorsan megkedvelik majd a beutaltak. A SZOT Dél-bala­toni Üdülési Igazgatósága Ba- latonibogláron építette meg az első üdülőtelepet a nagycsa­ládosoknak. Az egy család egy ! ház elv szerint tervezték meg a Rév-üdülőt is. Nagy erővel építik az ebéd­lőt és a konyhát, a fogadóter­met és a szállásokat, hiszen [ május 14-én már vendégeket fogadnak itt. Az ízléses és szép faháza- j kon az utolsó simításokat vég­! zik a szakemberek. A parko­sítás. a strand és a játszótér kialakítása szintén fontos, mert o házaspárok sok gye­rekkel érkeznek ide. A száz­nyolcvannégy személyes üdü­lőtelepen kilencvenkét felnőtt j és százhatvtamhat gyerek pi­henhet együtt. Vifláttiirtfcr’jií vacsora Háztartási kisgépjavítás Alig több, mint egy éve nyílt meg a Kaposvári Vas­ipari és Műszaki Ktsz ház­tartási kisgépjavító részlege. Az azóta eltelt idő alatt az itt dolgozók több ezer gépet vet­tek »-kezelésbe-«. Kérdéseinket Teli Jánosnak, a részleg ve­zetőjének tettük föl. — Hány fajta gépet hoznak ide javítani? — Mintegy negyvenfajta háztartási kisgép javítását vállaljuk. Ezek között legtöbb a porszívó, de nagyon sok a villanyvasaló, a villanyborot­va és a hősugárzó is. Garan­ciális és garancián túli javí­tásokat vállalunk. Egyes kül­földi háztartási kisgépek ga­ranciális javítását a városban Négyszázharmincezer íortni a kluboknak A Somogy megyei Tanács ifjúságpolitikai albizottsága tegnap jóváhagyta a klubta­nács indítványát a működési engedéllyel rendelkező ifjúsá­gi klubok anyagi támogatásá­ról. Megyénkben százhatvanöt j ifjúsági klub működik, száz- tizenhat tanácsi intézményben. ' a többi üzemben, termelőszö­vetkezetben. Tavaly mintegy harminc új ! ifjúsági klub alakult. Az ifjúságpolitikai bizottság j úgy osztotta ef a négyszáz- , harmincezer forintot, hogy a; nemrégiben alakult klubok- j nak elsősorban a berendezés- j hez nyújtanak segítséget, ha biztosítottnak látszik a jó működés is. A régebbiek a tartalmas klubélet folytatásá­hoz kaptak anyagi támoga­tást. öt-húszezer forintot kaptak a klubok. Legtöbbet a len­gyeltóti, a várdai ifjúsági klub. a Kaposvári Tanítókép­ző Főiskola, ahol új klubot létesítenek, Forrog. Porrog- szentkirály, Porrogszentpál és Somogybükkösd közösen ka­pott húszezer forintot. Tizen­ötezer forintot javasolt a me­gyei klubtanács az iharosberé- nyieknek. a látranyiaknak, a batéiaknak és a balatonújla- kiaknak. | csak itt csináljuk. Részle­günkben hárman dolgozunk, ; bizony gyakran zsúfolásig ‘ megtelnek a polcok elromlott | gépekkel. — A szolgáltatás nem tar- j tozik a »jó üzletek« közé. — Valóban, de erre a rész­leg indulásakor is számítot­J tunk. A város ellátása nagyon I fontos, és korábban a háztar - I tási kisgépek javítására Ka­posváron nem volt elég kapa­citás. Ügy gondolom, hogy az elmúlt évekhez viszonyítva a í helyzet sokat javult. Forgal- i műnk havonta átlag 25 ezer forint, ez apró-cseprő mun­kákból áll össze, hiszen néha j alig kell valamit javítani a ‘ behozott gépeken. A tulajdo- -| nos csak a hozzá nem értés 1 miatt nem találta meg az í egészen kis hibát. — Milyen az alkatrészellá­tás? v — A garanciális javítások­kal nincsen semmi baj, a gyártó cégek megküldik a szükséges alkatrészeket. Más esetekben gyakran van gon­dunk. Az egész országra fi­gyelnünk kell, mert csak így jutunk hozzá a hiányzó al­katrészekhez. Ha valaki olyan háztartási kisgépet hoz, mely­hez nincs pótalkatrész, nem is vállaljuk a javítást: senkit sem akarunk fölöslegesen vá­ratni. Ha viszont minden ren­delkezésünkre áll, átlag egy hét múlva el is vihetik a megjavított gépet. — Jönnek különleges kí­vánságokkal is? — Hogyne, gyakran. Csak véletlen, hogy esernyőket akarnak velünk megjavíttatni, de van, aki komolyan kéri, hogy hozzuk rendbe elromlott autoszifonját, vagy — hogy mást ne mondjak — kuktá­ját ... Ezekre nem vagyunk felkészülve. M. A. Hárman ültek j körben. Már elég csúnyán morogtak egymásra. Es mind­egyik a másik fa­latját cibálta. ! Közben lökdösöd- • tek is. A legkisebb i beleharapott a leg­nagyobb mancsába. Az a tekintély ked­véért ugatott egyet. Az erők kiegyenlí­tődtek, különösen jó ételdarab sem volt a láthatáron. Beállt a csend, csak a szemük sarkából méregették egy­mást. Orrukat hú- zogatták figyelmez- \ tetésül, hogy ké­szenlétben állnak. Néha apró kaffo- gással is hangsú­lyozták éberségüket. Néhány perc múlva újra kitört a vihar. Egy nagyobb csirkecombot huzi­gált a társulat. Az étek ide-oda vándo­rolt a tál, a vizes­edények és az üres tér fölött. Végül a padlón kötött ki. Mindegyik egy­szerre engedte el. Akkor kezdődött a kiabálás. A házi­asszony jött ki a sodrából. Csúnyán lehordta őket. »So­sem lesztek szoba­tiszták! Gaz kisku­tyáimDe mo­solygott. Nem tu­dott igazán méreg­be gurulni. Nem találták el. A vacsorajelenet szereplői: egy há­roméves kislány, és két négyéves iker fiú. Kutyásdit ját­szottak. A minap láttam őket újra, egy étte­remben. Mindhár­man úgy ettek, mint egy angol fő­úr. Most azután igazodjék ki a ne­velési elvek között, aki tud. L. P. Egy erősítővel kisétált a presszóból Három jómadár, ha találkozik... Tudomány és fantasztikum Megkésett divat: hazánkban is egyre népszerűbb a tu­dományos—fantasztikus irodalom. A titokzatos dolgok izgal­masak. Napjainkban kezd gyakorlattá válni, hogy a tudo­mány a fantasztikummal összevonva mint szórakoztató ol­vasmány jelenik meg az irodalomban. Késői követőként megyénkben is megalakult a tudomá­nyos-fantasztikus klub, mely állítólag a laikus közönség tudományos ismereteit kívánja bővíteni. A fantasztikum a csalétek: azt tartják: erre legalább »bejön« a közönség. Aki érdeklődik a különleges jelenségek, az átlagos ismeret- anyaggal rendelkezők számára homályos dolgok iránt, az szakértő előadóktól kaphat választ a kérdéseire. Felvetődik azonban: mint ismeretterjesztési forma, ez a legcélravezetőbb? Nem tételez-e föl olyan alapképzettsé­get a régészetben, a történettudományokban, a geológiában, a biológiában és számtalan tudományágban^ melynek hiánya kizárja azt a lehetőséget, hogy — bármily szakszerű is az előadás — a laikus közönség megértse? Gondolkodni kelle­ne azon: vajon szerencsés megközelítése ez a tudományos ismeretanyag bővítésének? A tudományos-fantasztikus irodalom világszerte müveit stílusirányzata többnyire a még föl nem tárt természeti je­lenségeket, a jövő feltételezett technikai csodáit elegyíti a parttalanul áradó fantáziával. Teheti, mert nem akar mást, mint szórakoztatni. »Mese a felnőtteknek.-* Az ismeretterjesztésnek az a formája viszont, mellyel a régmúlt korok legendáit kísérlik meg napjaink tudományos eredményeivel magyarázni, sokkal inkább fantasztikus,' mint tudományos,., B- I- I Amikor a huszonnyolc éves Csukás László budapesti se­gédmunkás elhatározta, hogy a Balatonra utazik nyaralni, egy árva vasa sem volt. Ezen igazán nem múlhat, gondolta, és eladta a szülei tévékészü­lékét meg az édesanyja szőr­mebundáját. Az így szerzett hatezer forint az augusztusi főidény napjaiban vészesen fogyott Balatonbogláron — annál is inkább, mert a hu- j szonegy éves Draskovics Jó- j zsef kéthelyi, foglalkozás nél- i küli személyében szesztestvér- j re talált. A két, többszörösen j büntetett előéletű fiatalember | jól megértette egymást — [ Draskovics, aki néhány nap-! ! pal korábban szabadult a bőr- I i tönből, meg is mondta, hogy újból »beszáll valami búbba«. Erre nem kellett sokáig j várnia. Elfogyott a hatezer fo­rint, s mindketten Pestre utaztak, hogy fölvegyék Csu­kás. korábbi munkahelyén ha­gyott járandóságát. Azon a napon nem volt fizetés, s a taxis már türelmetlennek lát­szott. Pillanat, nyugtatta meg Csukás a gépkocsivezetőt, s berohant az Emke presszóba. A zenekari emelvényről föl­emelt egy harmincezer forint értékű erősítőt, és kisietett ve­le a szórakozóhelyről. Néhány j perc múlva eladta hat és fél ezerért, busásan megfizette a j taxist, és a barátjával vissza» , utazott a Balatonra. 1 A két jómadár rövidesen megismerkedett a húszéves Szűcs Ferenc kaposvári pos­tai segéd kézbesítővel, aki készséggel ajánlkozott tettes­társnak a további tolvajlások- hoz. A korábbi hónapokban némi gyakorlatra maga is szert tett: pénzesutalványokat hamisított, és rendszeresen megkárosította a címzetteket. Egy alkalommal újságpapírba csomagolva elrejtett 19 ezer forintot a város szélén, és be­jelentette a főnökének, hogy a, pénzt ellopták tőle. A nyomo- 'j zóknak azonban mindent be­ismert ... Külön-külön is elkövettek ; bűncselekményeket, de a lo­pott holmit közösen adták el, I és a pénzt is együtt költötték. í Nem sokáig, mert szeptember j elején mindhármukat letar- j tóztatták. A Kaposvári Megyei Bíró- | ság tegnap Csukás Lászlót j többszörös visszaesőként elkö- j vetett lopás és más büntettek miatt ötévi fegyházra és öt- j ezer forint értékű vagyonel- ! kobzásra ítélte, öt évre pedig j eltiltotta a közügyektől. Dras­kovics Józsefet két és fél évi fegyházra ítélték, további öt esztendőre pedig eltiltották a közügyektöl. Szűcs Ferenc másfél évi börtönt kapott, és két évre eltiltották a köz­ügyektől. Az elítélteknek a kárt is meg kell téríteniük. P. D. com Öntudat Bpomley túlságosan ön­tudatos angol politikus ateista hírében állt. — Tévedés — jegyezte meg egy alkalommal a li­berálisok akkori vezetője, lord Russel — Bromley hisz egy felsőbbrendű lény létezésében. Sőt azt hiszi, hogy ez a felsőbbrendű lény ő maga. Nem az alkalomhoz illően öltözve Az irodalmi Nobel-díjas Knut Hamsun özvegye emlékiratában a követke­zőket olvashatjuk az író­ról: Hamsunt egy alkalom­mal barátai meghívták egy kiadós ivászatra. Bár általában jól bírta az italt, ez alkalommal kissé túl sokat fogyasztott. Olyany- nyira, hogy csak a legna­gyobb erőfeszítés árán ta­lált haza. Arra még futot­ta az erejéből, hogy kiold­ja fehér nyakkendőjét, az­után ahogy volt, frakkcs- tól, lakkcipőstől végigvá­gódott az ágyon és el­aludt Másnap reggel ébredés után látta, hogy milyen öltözékben hever az ágyon és a következő szavakkal fordult a feleségéhez: — Bocsásson meg drá­gám, hogy nyakkendő nél­kül tértem nyugovóra! Biztatás Az előadás kezdete előtt a rendező kinéz a nézőtér­ne és így bíztatja a színé­szeket: — Ne izguljatok! Ma számbeli fölényben vagy­tok a közönséggel szem­ben! Egyszerű műtét A híres sebész igyekszik megnyugtatni a beteget: — Pofon egyszerű mű­tét! Fél óra múlva már mozgatni tudja a lábát. Egy jó óra múlva már körbefuthatja az ágyat. Este pedig gyalogszerrel mehet haza! — Drága doktor úr, leg­alább a műtét alatt nem ' felehetnék egy kicsit?! Önfeláldozás — Árulja el, doktor úr, miért hízom ennyire? — kíváncsiskodik a páciens. — Az ön testében folya­dékfölösleg van, monsieur. — Igen, de hát úgyis keveset iszom ... Rendben van, ezentúl nem teszek többé jeget a whiskymbe! Harag — Ugye, drágám, most nagyon haragszol a te kis szerelmedre? — Eltaláltad Paula, és ha nem lennél a legjobb barátom felesége, hát rög­tön el is zavarnálak __ S emggitöéplap At MSZMP Somogy megyei Bizottságának lapja. Főszerkesztő: JÁVORI BÉLA Szerkesztőség: Kaposvár, Latinca Sándor u. 2. Postacím: 7401. Kaposvár, postafiók 31. Telefon: 11-510, 11-511, 11-512. Kiadja a Somogy megyei Laokiadó Vállalat, Kaposvár, Latinca Sándor utca 2. Postacím: 7401 Kaposvár, postafiók 31. Telefon: 11-516. Felelős kiadó: Dómján Sándor. Beküldött kéziratot nem őrzünX meg és nem küldünk visszál Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető a helyi postahiva­taloknál és postáskézbesítőknél. Előfizetési díj egy hónapra 20 Ft* Index: 25 967. Készült a Somogy megyei Nyomda­ipari Vállalat kaposvári, üzemében Kaposvár, Latinca Sándor u. 6. Felelős vezető: Farkas Béla igazgató*

Next

/
Oldalképek
Tartalom