Somogyi Néplap, 1976. január (32. évfolyam, 1-26. szám)

1976-01-13 / 10. szám

^OUztcJl Sztrk uztosÁq, ! A barcsi művelődési házban az ünnepek délutánjain 14-től 16 óráig össze szoktak jönni a nyugdíjasok, hogy egy kicsit beszélgessenek, sakkozzanak, kártyázzanak. Na­gyon szép a kultúrotthon, sok rendezvényt tartanak ben­ne. Két helyiség áll a nyugdíjasok rendelkezésére, ahol szórakozhatnak. Sajnos újév délutánján bezárták a mű­velődési otthont, mert 17 órakor ifjúsági klubest kez­dődött. Ez az' épület valamikor iparosszékház volt, s a nyug­díjasok között van olyan, aki még az átalakításán is dol­gozott. Azt tapasztaltam: nagyon rosszul esett nyugdíjas társaimnak, hogy ezen a délutánon kizárták őket. Tisztelettel: OCäiuLri Qátul Barcs Tisztelt Szerkesztőség! A mi iskolánk is részt vett a hulladékgyűjtésben. De­cember 11-töl 20-ig vasat gyűjtöttünk; 170 mázsa lett szor­galmunk eredménye. Különösen a Szarvas és a Partizán őrs munkája érdemel említést: az előbbi 35, az utóbbi 56 mázsa vasat gyűjtött. Kiemelkedő teljesítményt nyújtott Bene Tibor 4. osztályos pajtás, aki egymaga 630 -kg vasat hozott. Nagyon örülünk, hogy ilyen eredményes volt gyűjté­sünk. ' Tisztelettel: 'X'aaaiL csapattitkár, 251. sz. Petőfi Sándor ált. iisk., Gamás AZ MSZMP SOMOGY MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA XXXII. évfolyam, 10. swim. Kedd. 1976. február Tv-jegyzet Á szélhámos Háromnegyed év számokban Néhány évvel ezelőtt díj­nyertes filmet vetítettek a mozikban. A Vittorio de Sica által rendezett alkotás Indro Monlanellt: Della Rovere tá­bornok című elbeszéléséből készült. Börtönben játszódott, és hőse — kisstílű szélhámos — «-beköltözött« az ellenállás tábornokának szerepébe. Ha­láláig vitt mimikri volt ez. Az utolsó időkben már csak­nem tényleg ö volt az a bi­zonyos tábornok. Egyénisége felnőtt a szerephez. Rodolfo Usigli, a televízió­ban látott A szélhámos című játék írója, valószínűleg is­merhette Indro Montaneili el- beszeleseű A tévéjáték cselek­ménye ugyanis csaknem azo­nos rugókra jár, mint a haj­dani filmé, novelláé. A mexikói író hőse sikerte­len tanárember, aki részben a véletlen, részben akaratla­gos körülmények hatására ki­emelkedik a szürkeségből. Már hisszük neki — tenni is tudna. Ahogy a bábból a lepke, úgy alakul ő is a sze­Beruházási, építőipari ada­tok, 1975. 1—III. negyedév címmel jelent meg a statisz­tikai időszaki közlemények 366. kötete. Az új kiadványt a Központi Statisztikai Hiva­tal tette közzé. Széles körű is­meretgyűjteménye ez nemcsak az említett időszaknak, hanem az elmúlt tizenöt év beruhá­zásainak is. A könyv első ré­sze ugyanis összefoglalást ad 1960-tól 1974-ig. S ez az ösz- szefoglalás tartalmazza a nemzeti jövedelem és a beru­házások viszonyát, a népgaz­daság összes beruházási volu­menének változását stb. Értékes és hasznos kiad­vánnyal szaporította tehát a a statisztikai közleményeket a kiadó. Havi, negyedéves, fél­éves bontásokban kaphat ké­pet az érdeklődő — es első­sorban a szakember — a múlt év háromnegyedében végzett építőipari munkáról. S termé­szetesen a folyamatban levő tevékenységről is képet alkot­hat a kiadvány segítségével. Aki az építőipar gépi ellátott­ságára, vagy a szövetkezeti szektor eredményeire kíván­csi, az is megtalálja a meg­felelő számoszlopokat a kö­tetben. Öt és fél ezren pihennek szakszervezeti beutalóval Somogybán 1975-ben min­den szakszervezeti beutaló gazdára talált. Általában telt ház volt országszerte a SZOT-üdülőkben. — A kisebb üdülők lebon­tása miatt — noha újak is épülnek — alig emelkedik ebben az évben a szakszer­vezeti beutaltak száma. A tavalyi 5444-gyel szemben a idén 5496-an pihenhetnek szakszervezeti beutalóval — tájékoztatott dr. Nagy Gyalá­né, az SZMT üdültetési elő­adója. — Sok család jelen­tette be- már, hogy együtt kí­vánja tölteni a szabadságot. Igényük kielégítése valami­vel könnyebb: tavaly 462 csa­ládos beutalójegyünk volt, az idén 592. A gyermeküdülők­be szóló beutalók száma 385- ről 466-ra emelkedett. Valamit segít az is, hogy 1976-ban már a tavaszi, majd a téli is­kolai szünetben is szerveznek ilyen üdültetést. Korábban csak nyaranta volt erre lehe­tőség. „Telelő99 játékok-i 1/ • A hét végén leállnak az irányvonalok A végéhez közeledik a répafeldolgozás A Kaposvári Cukorgyárban 130 napja tart, és a végéhez közeledik a répa feldolgozása. Ilyen hosszú kampány utoljá­ra 1964-ben volt a kaposvári gyárban. Akikor február elején álltak le a gépek. Az idén valószínűleg még januárban befejeződik a nagy munka. Eddig több mint 25100 va­gon nyersanyagot dolgoztak fel, s 1680 vagon cukor került a raktárba. Tegnap megkezd­ték az utolsó prizma szállítá­sát is. Tátompusztán 1200 va­gon cukorrépát gyűjtöttek össze a környék gazdaságai­ból. Ezt teherautón szállítják a gyárba. Bolyból. Hidasról, Szigetvárról és Mohácsról vi­szont továbbra is irányvona- tok hozzák. A MÁV Vezér- igazgatósága a közelmúltban értékelte a pécsi vasútigazga- tóság és a gyár együttműkö­dését: a jól megszervezett vasúti szállítást és a rakodást példaként állította a többi igazgatóság elé. Az irányvo­natok a hét végére befejezik a szállítást. Ezt követően már csak a Volán teherautói vi­szik a gyárba a nyersanyagot. A szakemberek tegnap — amikor megbontották a tá- tompusztai prizmát — azt ál­lapították meg, hogy a vi­szonylag enyhe tél ellenére A megye már az év elején megkapta 1976-ra az ößszes beutalót. Az első öt csoport jegyeit ki is osztották. Feb­ruár közepéig pedig vala­mennyi üzem, vállalat meg­kapja az első félévieket. Mód van már az őszi és a jövő téli üdülés tervezésére is. E pillanatban a szervezett dolgozók alig 6 százaléka jut csak üdülőjegyhez. A külföldi | csereüdültetésre és a turista- utakra valamivel nagyobb az idén a lehetőség: 357 somogyi dolgozó pihen majd a baráti országokban vagy Ausztriá­ban, Olaszországban, utazhat hajóval - Bécsije, töltheti sza­badságát az Al-Dunán. jól bírta a tárolást a cukor­répa: minősége ellen most sincs kifogás. Társadalmi összefogással az üzemek munkásai készítették ezeket a hintákat és játékokat a lábodi gyerekeknek. A fa­lu .játszóterén — gondatlanságból — télen is ott pusztul­nak, rozsdásodnak az értékek a szabadban. Nincs felelős szerv, amelyik megóvná őket? A takarítás jogáért is versengenek Az otthonban mindig van zsongás Alig több, mint egy hónap­ja készült el a kaposvári Pe­tőfi iskola pincéjében az út­törőcsapat otthona. Azóta egymásnak adják a kilincset az őrsök és a rajok, nincs olyan nap, hogy az új létesít­ményben ne lenne zsongás. Autóóriások A Zsodino városában levő Belorusz Autógyárban a ki­lencedik ötéves tervben jelen­tősen fokozódott a 27 és 40 tonnás BELAZ billenő teher­gépkocsik gyártása. A 27 ton­nás tehergépkocsik mind az öt változata és a 40 tonnás BELAZ—548 is elnyerte a ki­váló áruk fóruma termékje­lét. A belorusz dömperek méltán rászolgáltak hírnevük­re. A megbízható, gazdaságos gépkocsikat 32 országba ex­portálják. Az autógyár tervezői állan­dóan új. hatalmas tehergép- | kocsi-modelleket alakítanak ki. A vállalat futószalagjáról | legördült az első 75 tonna te­herbírású tehergépkocsi. Egy ilyen gépkocsin csaknem 50 köbméter földet lehet egy­szerre elszállítani. A gépko­csi nyolchengeres 950—1000 lóerős Diesel-motorja órán­ként 60 kilométeres haladási sebességet tesz lehetővé. Ennek a tehergépkocsi-tí­pusnak az alapján építették a szénszállításra használt autó- ' óriást, melynek még nagyobb teljesítményű motorja van. Az új gépkocsi teherbírása 120 tonna, hossza 20 méter, magassága négy és fél méter. A szenszallító tehergépkocsi Z0S0IC Állhatatos ara A fiatalember így szól az imádottjához: — Az ismerőseim azt híresztelik, hogy meg­csalsz egy fiúval. — Ez nem igaz! — Sőt, azt is tudják, hogy az illető magas, sző­ke ... — Az meg pláne nem igaz... Sajnálkozás — Képzeld, Zelenák húszezer koronát nyert sorsjegyen! S épp az es­küvőjét követő napon! — Szegény Zelenák! Mindig balszerencsés em­ber volt... Még neki áll följebb... Kisbabával a karján várja az asszony a börtön kapujában a szabaduló -férjét, aki garázdaságért három évet ült. — Ez a te gyeréked? — csodálkozik a férj. — Igen — csattan föl az asszony. — De ha ren­desen viselkedtél volna, éppúgy a tied is lehetne. Olvastuk Jobb egy unalmas ba­rát, mint egy szórakoztató barátnő. (Rochefoucauld) * * * Gondolom, hogy a para­dicsomról szóló históriából csak a kiűzés volt igaz momentum. (Wieslaw Brudzinski) * * * Az első osztályú veze­tők első osztályú munka­társakat választanak ma­guk számára. A másod­rendű emberek pedig azt szeretik, ha harmadrendű emberek veszik körül őket. (Föníciai humor) AFORIZMÁK Szilárdan helytállt, mi­közben a más meggyőző­dését védelmezte. ‘(N. Sztanyilovszkil) * * * Rendszerint az nevet utoljára, akinek lassabban forog az esze. (M. Gain amerikai szociológus) * * * A pásztor egyéniségével mindig kiválik a nyájból. (J. Alexander) * * * Egyesek a magas lovon is csak úgy tudnak ülni, ha mások támogatják őket. (R. Alexandrov) * * * A művészet áldozatokat követel... De miért ép­pen a nézőktől? (V. Lebegyev) $omg$USifflap Az MSZMP Somogy megyei Bizottságának lapja. Főszerkesztő: JÁVORI BÉLA Szerkesztőség: Kaposvár, Latinca Sándor u. 2. Postacím: 7401. Kaposvár, postafiók 31. Telefon: 11-510, 11-511, 11-512. Kiadja a Somogy megyei Lapkiadó Vállalat, Kaposvár, Latinra Sándor utca 2. Postacím: 7401 Kaposvár, postafiók 31. Telefon: 11-516. Felelős kiadó: Dómján Sándor. Beküldött kéziratot nem őrzünk; meg és nem küldünk vissza; Terjeszti a Magyar Posta. ■Előfizethető a helyi postahiva­taloknál és postáskézbesítőknél. Előfizetési díj egy hónapra 20 FW Index: 25 967. Készült a Somogy megyei Nyomda­ipari Vállalat kaposvári üzemében. Kaposvár, Latinca Sándor u. C. . Felelős vezető: farkas Béla Igazgató. műnk láttára határozott, szí­nes — és csaknem bizton mondhatjuk: vezetésre képes —- egyénné. Már mindegy, hogy ő a tábornok, vagy sem! Elbukik, mert régi egyéni­ségéből a jóhiszeműséget is magával hurcolja új életébe. Rodolfo Usigli müve tehát tu­lajdonképpen nem a legerede­tibb alkotás. Inkább szóra­koztató. mint gondolkodtató kategória. Meglepetésekkel sem szolgál. Egy ama tévéjá­tékok közül, amelyeket »csak úgy« néz az ember. Szeren­csére unatkozás nélkül. Esztergályos Károly rende­zéséről sokat nem lehet el­mondani, legföljebb azt: tisz­tességgel helytállt. Jól vá­lasztotta ki az »eredeti me­xikóiakat«: Juhász Jácintot, Bozóky Istvánt, Kautzky Jó­zsefet stb. Bárdy Györgynek sajnos nem tudok hinni. Nem ő tehet róla, hanem a sok bárgyuság, amelyben előzőleg fellépett az évek során. Men- sáros Lászlót kell kiemelnünk a népes szereplőgárdából. L. L. Idézzünk a fejezetcímek- l bői: A szocialista szektor be- ' ruházasainak pénzügyi telje­sítése. Az építőipari kivitelező szervezetek adatai. Állóes/> köz-fenntartás a szocialista szektorban. Az építőipari tér-' vező és kutató vállalatok, szö­vetkezetek és a beruházási vállalatok adatai. I Már majd mindegyik raj tartott klubdélutánt itt, az őrsii foglalkozások is rendsze­resen folynak. Nem könnyű persze »birtokba venni« a termet: minden rajból a leg­jobban dolgozó őrs kapja meg egy-egy alkalommal. önként jelentkező pajtások takarítják a »pincét«, sokszor két-három csoport is verseng ezért a jogért. A téli szünidőben az úttörő­tanács fenyőünnepélyét ren­dezték meg itt. Apró »szép­séghiba«, hogy ezen kívül üre­sen állt a terem a vakáció­ban. A második félév kezdetétől viszont nagyon sűrű a klub­program. Farsangi összejöve­telek, vetélkedők, előadások váltják egvmást. A gyerekek találkozót szerveznek a párt­fogó szülőkkel, akik sokat se­gítettek abban, hogy a csapat­otthon elkészüljön. Karácsony­ra lemezeket kaptak — köny- nyű- és komoly zene is van —, televíziót nézhetnek, mag­nózhatnak. Egy sereg társas­játék is segít »elütni« az időt. Az úttörőszoba építését, föl­szerelését segítők — a ta­nács, a KISZ, a szülők — örülhetnek, volt miért dolgoz­ni. A tanulók kedvenc búvó­helye lett a klub. Tavasszal a gyerekek parkosítják a »pit­vart«, rendezik a bejárat kör­nyékét, virágot ültetnek. Már készül a pince másik részében a könyvtár, így az iskolának saját kis »művelődési otthona« lesz. — melynek kísérleti példányai már üzemeinek a kuznveckf szénmedence külszíni fejté­sein — háromezer-ötszáz ton­na szenet szállít ki a vága­tokból. I

Next

/
Oldalképek
Tartalom