Somogyi Néplap, 1975. június (31. évfolyam, 127-151. szám)

1975-06-29 / 151. szám

Egy „csendes napirend tanulságai Lehet, hogy túl sokat vár-1 tam, de arra számítottam,; hogy nagyobb vitát, tartalma- í sabb eszmecserét vált ki a megyei tanács legutóbbi ülé­sének napirendje: a közössé­gi nevelés helyzete Somogy­bán. Nem az ellen van kifo­gásom, amit a szót kérő há­rom tanácstag és a miniszté- | riumi főosztályvezető elmon­dott, hiszen értékelő vélemé­nyek voltak, és nem hiányoz­tak a javaslatok sem. Mégis kevésnek hatott. Megérteném a belenyugvó egyetértést, ha az előterjesz­tés arról szólna: a közösségi nevelésben minden rendben van a megyében; ha nem volna nagyon is sok tenniva­lónk. A jelentés, amely több csatornából összesítette a ta­pasztalatokat, kereken ki­mondta, hogy néhány rész- eredmény ellenére sem állunk valami jól a közösségi neve­lés dolgában. Inkább a keret, a forma a jellemző, és nem a tartalom. Lehet, hogy kissé közhelyízű a »közösségi ne­velés« kifejezés, hiszen olyan sokat használjuk, és sokszor hivatkozunk a fontosságára, de éppen Molnár Gyula, az Oktatási Minisztérium főosz­tályvezetője hangsúlyozta: azon túl, hogy célunk a kö­zösségi nevelés, egyben eszköz is és alapvető feltétel egy másik fontos feladat, a mun­kára nevelés megoldásához. Ezzel a hozzászólással teljes mértékben azonosította magát Böhm József, a megyei tanács elnöke is. Ha a jelentés a részletek, a részgondok soka­ságából nem hangsúlyozta is ezt az alapkérdést, végered­ményben erről van szó. Nem mindegy, hogy fiataljainkat milyen közösségi kapcsolatok­ban, milyen — szellemi vagy fizikai — munkára neveljük. A holnapunkról van szó. Tudom, ha többen mondtak volna véleményt, még nem bizonyos, hogy ez önmagá­ban okvetlenül elörevitte vol­na az ügyet. De az sem elég, ha megállapítjuk: elsősorban az iskolának, a családnak, s tágabban a társadalomnak van dolga. Hiszen erre a kü­lönös »háromszögre« sokszor hivatkozhatunk, ha az iskola nevét a munkahellyel helyet­tesítjük. A megyei tanács tag­Egy vitéz ember A szóban forgó úr egy ját­szótéren érvelt: a bátorság csak arra vár, hogy bizonyít­sák. Ezért megragadta az el­ső alkalmat, hogy a Szalma István köz lakóit meggyőz­ze: a hétköznapok is meg­követelik, hogy időnként vi­tézül cselekedjék az ember. Játszótér, délután hat óra. Két-három éves apróságok játszanak a homokban, s fo­galmuk sincs róla, hogy idő­töltésüket nemcsak józan fej­jel lehet figyelni. Pedig a vi­téz ember már készenlétben állt... S amikor az egyik gyerek a másikra rászórt egy marék homokot, nem marad­hatott tovább a »tragédia« tétlen szemlélője. Lovagias ellenfélhez méltóan maga is a homokot választotta fegy­verül. A felháborodástól ha* talmas lendülettel a homoko­zóban termett, felmarkolt egy nagy adagot, s a mit sem sejtő kétéves gyerek arcába vágta. Mert a tekintély, az tekintély. Egyébként Hollósi Csaba, a vitéz ember több mint har­mincéves. így nagyjából tisz­tában lehetne azzal, hogy nem minden győzelem dicső­séges. Gyorsan eliszkolt a helyszínről. Később azt mondta a méltatlankodó szü­lőknek: nem tudta, hogy a legyőzött »ellenfél« kinek a gyereke, s arra sem emléke­zett, hogy az arcába vágta a homokot. A kicsit egyébként kötő­hártya-gyulladással kezelik. Egyelőre nem nagyon me­részkedik a homokozó köze­lébe. A vitéz embert pedig egyedül az zavarja, hogy »hőstette« kiderült. Ha tudta volna, hogy Is­merős a kicsi, az más! Mér­legelni azért tud... M. A. jainak, az állami tisztségvise­lőknek is kulcsszerepük va.n abban, hogy figyeljenek a kö­zösségi nevelésre, szót kérje­nek, vagy szót emeljenek a rossz gyakorlat ellen. Az igazság az, hogy általá­ban egy-egy részterület job­ban felszínre kerülő gondjai robbantanak ki izgalmas vi­tákat. Például az, hogy udva­riasak-e fiataljaink, hogy a tanár—diák viszonyban mi­lyen torzulások vannak, hogy a mozgalmi életnek ebben az életkorban milyen árnyoldalai mutatkoznak. Nagyon is ért­hető Kocsis Lászlónak, a me­gyei tanács elnökhelyettesének a kiegészítése, amely arról adott szamot, hogy igen sok még a bizonytalanság, az eset­legesség és az átgondolatlan­ság. Tegyük hozzá: ez bizo­nyos mértékig a jelentésből j is érződött. Mert igaz például, ] hogy az Egy üzem, egy iskola- j mozgalom nagyszerű somogyi j eredményei a közoktatási | párthatározat tettekkel igazol­ható visszhangját bizonyítják. De ez a törődés alapvetően a közoktatás tárgyi feltételei­nek javítására irányul. , Ez igen fontce, hiszen jó neve­lés csak megfelelő feltételek között bontakozhat ki. Mégis I az a tapasztalat, hogy a ne­velő munka a megjavult fel- J tételek között se mindig ke- j csegtet jó eredményekkel. A j j nevelés folytonossága, szerves j kapcsolatrendszere még nem j alakult ki kellőképpen az is- [ kola, az üzemek és az intéz- I mények között. Hiszen még a | I közoktatás és a közművelődés | sem használja ki a nevelés számára üdvös és lehetséges í közös csatornákat. Milyen | fontos lenne, hogy az Egy : üzem, egy iskola-mozgalom \ átlépné a tárgyi segítségadás kereteit, és közvetlenül kiter­jedne a nevelésre is. Mert eppen e kapcsolat a munkára nevelés legfontosabb ténye­zője. A közoktatás rendszerében a nevelés érdekében tett erő­feszítések is elaprózódnak. Egyre javul a pedagógus-to­vábbképzés, hasznáról, hatá­sáról azonban keveset hal­lunk. Szerveztek például is- ! kolapszichológusi tanfolya- i mot, még sincs tapasztalat ar- | ra, hogy e fontos segédtudo­mányt miként hasznosítják a nevelésben. Jó volna iskolán­ként »tetten érni« a hasz- ! nát. Egyszóval: nem elég, ha csak hangoztatjuk egy-egy kérdés társadalmi fontosságát, az össztársadalmi feladatot. Abban, hogy szemléletté, cse­lekvéssé érjen mindez, nagy szerepe van a megyei tanács 1 testületének. S ha csendesebb volt is e napirend a kelleté- , nél, azért időszerűségét, fon­tosságát senki sem vitathatja. Tröszt Tibor A VÉR ÚTJA A kórházban újból megállapítják a vér­csoportot. Tab, 1975. június 25. A ka­posvári kórház vérellátó al­központja a művelődési ház földszinti helyiségébe települt. Reggel van. Itt benn a várako­zás feszültsége, s azokban az emberekben, akik most indul­nak a munkahelyükről, az ön­zetlen segítés teremt hasonló lelkiállapotot. Az életmentő vért később palackokba zár­ják. Nélkülözhetetlen gyógy­szeralapanyag. Alkotóelemei­re bontják, de a legparányibb részecske is tartalmazza azt az életet, ahonnan származik. Kocza Ferenc tizenhatszoros véradó. A Videoton tabi gyár­egységének a dolgozója, bri­gádvezető. Most is eljött a vér­adónapra. A gyáregységből száztizenhatan jelentkeztek ön­kéntes véradásra. A gyárkapu­ban találkoztunk a vérellátó alközpont autóbuszával, itt beszélgettem ár. Bérdy János körzeti főorvossal. — Ügy tudom, a véradónapok­nak Tabön is hagyományuk van. Évről évre nőtt az önkén­tes véradók száma. A mostani alkalom igényelt-e nagyobb szervező munkát? — Tab ipa­rosodásával az üzemi szerve­zést helyeztük előtérbe. Egyeztető ta­nácskozást tar­tottunk ez­előtt egy hó­nappal, melyen az üzemveze­tőkkel és az üzemi vörös­keresztesekkel megbeszéltük a szervezést. Még egyszer ta­lálkoztunk ez utóbbiakkal, akik nagy se­gítséget nyúj­tanak nekünk a váradós si­keres meg­szervezéséhez. Mohos József, a Videoton ta­bi gyáregységének az igazga­tója: — Vöröskeresztes titkárunk az első tanácskozáson is képvi­selhette a vállalatot. A vér­adást mindenki komolyan ve­szi nálunk. Dr. Bérdy János útban a mű­velődési ház felé a véradó­napok eddigi eredményeit mu­tatta be: 1971-ben negyvenki­lenc liter vért adtak a tabiak, egy év múlva tíz, majd újabb tíz literrel többet, tavaly már nyolcvannyolc litert. Tabon ér­tesültem arról is, hogy a járási Vöröskereszt és a tabi KISZ- bizottság vándorzászlót alapí­tott annak a KISZ-szervszel­nek. amelyből a legtöbben ad­nak vért. A tabi véradás sikeréből másnap, 27-én délelőtt tájé­koztattak a kaposvári kórház vérellátó alközpontjában, ahol nyomon követtem a vér útját. Kétszázharmincan jelentek meg véradáson, s kétszázheten hatvan liter vért adtak. (Zá­rójelbe kívánkozik, hogy a ta­valyi mennyiséget azért nem érték el, mert az idén kétszer tartottak véradónapot Tabon.) Mi történt 26-án a vérrel? Megállapították a vércsopor­tot, s palackokban Kaposvárra szállították. Este hűtőszek­rénybe került a vér. Másnap reggel megkezdődött az újabb laboratóriumi vizsgálat. Újra megállapították a vércsopor­tot, majd azt, hogy a vér nem tartalmaz-e átvihető fertőző betegséget. Gyakori a lappan­gó sárgaság, a beteg, vérét nem szabad fölhasználni. Délután­tól már jöhetnek a vérért. S ezzel egyidejűleg megkezdődik a különböző készítmények elő­állítása. Vérlemezke-sűrít- ményt készítenek. Négy pa lehet kielégíteni. Ilyen eset volt, amikor egy szülő asz­szonynak tizenhét katona adott vért — éjjel. A megyei kórházban az egyik legvérigényesebb osztó'y a baleseti, ahol dr. Bodosi Mi­hály főorvossal beszélgettünk. — A baleseteknél általában I nagy a, vérveszteség. Még az úgynevezett zárt töréseknél is. lack vérből — ez több mint | amikor a beteg fél—másfél li- másfél liter — egy betegnek az j tér vért veszthet. Hasi, mellka- egynapi szükségletét tudják si sérüléseknél ennél is töb- kielégiteni. Vö- rösvérsejt- masszát, plaz­mát állítanak elő a vér alko­tóelemeiből. A kórház hű­tőszekrényében ötszáz palack áll. Három hét múlva azonban ezekből már egy sem hasz­nálható fel. Hu­szonkét napos vért nem lehet kiadni. Az igé­nyek kielégí­tését nemcsak rendkívüli eset­ben kell bizto­sítani, hanem folyamatosan is. S a vérből nemcsak Ka­posváron, ha­nem Budapes­ten és Gödöl­lőn is csi­nálnak gyógyszereket. Ott ké­szül a szárított plazma, mely tíz évig haSználható. A szerve­zet védekező képességét, el­lenálló képességét fokozza a gamma globulin, melyet — fertőző betegség esetén — is- kolányi, munkahelyi közösség­nek is adnak. Az édesanyákat védi az I. g. G. gamma globu­lin az úgynevezett összeférhe­tetlen terhesség esetén. Néha azonban hiába van tele a hűtőszekrény vérkon- jjz tehát a vér útja. Az első zerwel, olyan igény is jelent- állomás az önzetlen segítség, kezhet, melyet csak az ismert I az utolsó a hála. önkéntes véradó behívásával I Horányi Barna Felhasználás a baleseti osztályon. bet. Ennek legalább a felét pó­tolni kell. — A betegágyon legfonto­sabb a gyógyulásra gondolni. A betegek azonban gondol­nak-e azokra, akiktől a vért kapták? — Amint a beteg állapota javul, megmondjuk, hogy ki­től kapta a vért. S a beteg egy nyomtatványon köszönetét mondhat a donornak, annak a személynek, akitől a vért kap­ta. A háziasszonyok klubjában Vérkészítmény a palackban. — Kéthetenként két órára kikapcsolódunk a mosogatás­ból, a házimunkából — mond­ja Tábori Tiborné. — Jó ér­zés ledobni az otthoni pongyo­lát, nagyot nyújtózni, és ké­szülődni. Tudja, mi többnyire nyugdíjasok, nagymamák va­gyunk, és sokan közülünk egyedül élnek. Kinek azért iz­galmas ez a klub, mert mást is lát, hall, mint otthon, ki­nek meg azért, mert kibeszél­getheti magát. A Latinca Művelődési Köz­pont egyik első emeleti ter­mében ülünk. Háromnegyed három. A terem megtelt kicsi­nosított, idős hölgyekkel. Traccsolnak, amíg az előadó megérkezik. Többen körülveszik Burger Ferencnét, erről-arról kérdez­rósz kai Ottó aznap bal * lábbal kelt föl. A mo­sakodásnál a szappan be­csúszott a kád alá. Percekig térdelt, amíg megtalálta. Bo­rotválkozás közben megvág­ta magát. A timsó kiesett a kezéből és pozdorjává tört. Már a villamosmegállónál járt, amikor eszébe jutott, hogy otthon felejtette az ira­tait és a pénztárcáját. Idege­sen hazarohant, azután zak­latottan indult a munkahe­lyére. Dühös volt az egész világra. Alig várta, hogy va­lakin levezethesse mérhetet­len haragját. A villamos éles kanyart vett, és Frászkai — a kilencven kilójával — rá­lepett egy vézna fiatalember la bóra. — Nem tud vigyázni? Ökör! — kiáltotta ingerül­ten, és kihívóan nézett az ifjúra, aki udvariasan meg­hajolt, és halkan, szerényen így felelt: — Valóban ökör vagyok, de hát így rendeltetett. Ál­latoknak és embereknek egy­más mellett kell élniük a földön. Bocsánatot kérek ... A gyár kapujában a por­tás levett sapkával, szeles mozdulattal köszöntötte: Nehéz nap — Jó reggelt kívánok, osz­tályvezető kartárs.' — Előttem ne vegye le a sapkáját. Ha pedig már le­veszi, miért ilyen lassan és kényelmesen, mi? — Máskor igyekezni fogok — mondta a portás és tisz­telettel meghajolt. Frászkai délelőtt féltizenkettőkor ma­gához hívatta beosztottját, Spann Rezsőt. Az osztályve­zető kis ideig fel-alá járkált a szobájában, majd komo­ran megállt, és Spann Re­zső szemébe nézett: — Hétfőn megkértem, hogy készítsen nekem egy kimu­tatást. Ma szerda van! Spann ijedten magyará­zott: — Kérem szépen, a ki­mutatást már tegnap, kedden odaadtam. — Pontosan erről van szó. Azt kértem, hogy szerdára készítse el. Erre maga, ami­lyen stréber, már kedden ideadja nekem. Csak azért, hogy elmondhassa a gyárban mindenkinek: ez a Fraszkai egy hajcsár, nincs lelke, agyondolgoztatja az embert. Most hallgat, mi? De képze­lem, miket gondol magában! Egyszer és mindenkorra ki­kérem magamnak, hogy gon­dolatban ilyen minősíthetet­len hangot használjon a fő­nökével szemben! — Igenis — rebegte lehaj­tott fővel Spann. — Most megkérem, hogy péntekre készítsen el egy kimutatást a műanyagok el­ső félévi felhasználásáról. Tehát mikor kapom kézhez a kimutatást? — Természetesen pénteken — mondta Spann büszkén, magabiztosan. — Miért? Leesne a gyűrű az ujjúról, ha csütörtökre elkészítené? Nincs magában semmi ambíció, igyekezet? Mikor fog leszokni erről a csigatempóról ? — Kérem szépen, elkészí­tem csütörtökre .... — Péntek! Érti? Péntek! — bömbölte Frászkai, és az ajtóra mutatott. Délben az üzemi ebédlőben magához hívatta Mariska nénit, • szakácsnőt: — Hogyan kerül a húslevesbe tarkabab és csipetke? — De kérem, ez bableves! — nyögte rémülten Mariska néni. — Azért, mert az üzem háromezer dolgozója a bab­levest szereti, én soha ne ehessek egy jó húslevest? — ordította Frászkai, és dongó léptekkel, fújtatva, elhagyta az ebédlőt. Kimerültén, fá­radtan tért haza, délután öt óra körül. Rosszkedvűen nyi­totta ki az előszobaajtót. Béniről, a hálószobából, dör- mögő férfihangot hallott: — Szeretlek, Aliz ... Frászkai döbbenten figyelt. A felesége gügyögve így vá­laszol t: — Csókolj meg, Árpád! Te szép, te vad! Frászkai hosszan, mélyen lélegzett. Az orvos nemrégi­ben figyelmeztette: magas a vérnyomása. »Nem fogom magam minden csekélységgel felidegesíteni. Fiatalság, bo­londság— legyintett el­néző mosollyal, és sietve el­hagyta a lakást. Jókedvűen, fütyürészve sétára indult a jázmin illatú nyári estében. Galambos Szilveszter getik. Ö a háziasszonyok hat­van tagú klubjának a lelke. A felszabadulástól kezdve fá­radhatatlanul szervezi Kapos­váron a nők összejöveteleit, kirándulásait. Előbb az MNDSZ, majd a nötanács, újabban a Hazafias Népfront keretében. — Szórakozva tájékozódás a jelszavunk — mondja. — Azért tartjuk fontosnak a találkozó­kat, mert a háziasszonyokat, a nyugdíjasokat is érdekli, hogy mi történik az országban, a világban. Félévre megter­vezzük, hogy mi az, ami ben­nünket a legjobban érdekel, s a témához meghívjuk a leg­hozzáértőbb előadót. özvegy Haller Adámné déri­unokája fényképét mutatja a mellette ülőnek, és közben el­újságolja, hogy az unokái, a gyerekei számontartják a nő­klub találkozóit. Küldik, hogy addig is pihenjen. Keserű hang üti meg a füle­met: — Az én családom morog, amiért idejárok. Kulcsár Irma magányosan él, ö itt tglál magának társa­ságot. Farkas Sándorné és Ga­lamb Vincéilé a jogi és politi­kai előadásokat dicséri. Valamennyien a kirándulá­sokat szeretik a legjobban. Évente egyszer ingyen autó­buszt kapnak. Bejárták már az ország legszebb tájait. Az elmúlt félévben ismerkedtek a megye műemlékeivel, Er­dély népművészetével, a népi fazekassággal. Filmvetítéssel egybekötött egészségügyi tá­jékoztatást, úti élménybeszá­molót hallottak. A félév utolsó összejövete­lén a kirándulásokról beszél­gettek a Természetjáró Szö­vetség előadójának irányításá­val. Azzal a céllal, hogy a kéthónapos szünet okos, egész­séges eltöltéséhez ötleteket kapjanak. Szeptemberben ta­lálkoznak újra. G. J. Somogyi Néplap B!

Next

/
Oldalképek
Tartalom