Somogyi Néplap, 1975. június (31. évfolyam, 127-151. szám)

1975-06-01 / 127. szám

Nevelők Ha valaki ritkán jár okta tasi intézményekben, mert szülői vagy egyéb kötelessé­gei nem szólítják a nevelés házaiba, ugyancsak clcsodál­kozik, ha néha mégis bevelö- dik egy-egy iskolába. A tech­nikai eszközök gazdag válasz­tékát találja a tantermekben, a szertárakban, de a szűkös hely miatt a folyosókon, a ta­nári szobákban is. És nem­csak varosokban, járási szék­helyeken, hanem a valaha eldugott falunak emlegetett kisebb községekben is. Újszerű bútorok, jól felsze­relt szaktantermek, műhe­lyek, nyelvi laboratóriumok ejtik ámulatba a látogatót, akinek emlékeiben a fekete tabla meg néhány poros fali­kép jelenti a tanítás környe­zetét. Egy idősebb ember meg is jegyezte nemrég Ka­posvár egyik új iskolájában járva: itt most már semmi dolga nincs a pedagógusnak. Csak gombokat nyomogat és a gépek mindent elvégeznek helyette. Tréfának szánta az elismerést, de azért ott buj­kált szavaiban a ki nem mondott hiedelem: jóval könnyebb a tanítás, a neve­lés, minta a különböző se­gédanyagok ilyen tömegesen állnak az oktatás szolgálatá­ban. Tagadhatatlan-: változato­sabban. színesebben, sokolda­lú megközelítéssel lehet el­jutni igénybevételükkel a lé­nyegig, meggyőzőbb és szi­lárdabb ismereteket tudnak nyújtani segítségükkel. De bármennyire is elismerjük mindezek szükségességét, az e téren tapasztalt fejlődést, az intézményfenntartó taná­csok ez irányú igyekezetét, egy pillanatra sem feledhet­jük — és különösen a mai napon nem: mindezek csak lehetőségek, eszközök az em­berek, a pedagógus kezében. A nevelő szerepe nem csök­ken igénybevételükkel. Vál­tozatlanul szükségük van a jól szervezett, tudatosan al­kalmazott nevelői gondosko­dásra, sokoldalú tevékenység­re, érzelmi kapcsolatra a ma gyerekeinek is, akik sajátos lelkivilággal. érdeklődéssel, öröklött hajlammal, igencsak eltérő családi háttérrel és ba­ráti környezettel érkeznek az iskola padjaiba. A kibonta­kozó, formálódó egyéniségek­hez nem az elektronikus ok­tatógépekkel lehet megtalál­ni az utat, hanem a megisme­rés pszichológiai eszközeivel. Eredményt is csak a türel­mes, minden körülményt mérlegelő, következetes peda­gógiai munka hozhat. Ez pe­dig manapság legalább olyan nehéz, mint akkor, amikor szegényesebb volt az iskolák felszerelése. Sőt, talán nem túlzás azt mondani: még ne­hezebb is. Hiszen a felgyor­sult ritmusú életben a gye­rekek is zaklatottabbak, ér­zékenyebbek, sok közöttük a lelki sérült, a rendezetlen körülmények között élő. Más­részt általában fclnötteseb- ben gondolkodnak, viselked­nek, s ez nemcsak abban nyilvánul meg, hogy korán éri őket a káros szenvedélyek kísértése, hanem szeretnek vitatkozni, nem tisztelik a te- kintélyérvcket. hiszen az is­kola előtt és kívül is sokféle művelődési hatás között él­nek. A szülök jól tudják ezt, és azt is, mennyi gondot, ener­giát, odaadó munkát igényel egy-egy osztály közösséggé alakitasa, benne gyermekük felkészítése az életre, felnőt­té formálása. Ezért köszöntik ma elsősorban ők a pedagó­gusokat és fordul gyerme­keink nevelői felé az egesz társadalom figyelme, Goncalves sajtókonferenciája Brüsszelben A portugál események egész Európára kihatnak Több mint kétórás sajtókonferenciát tartott szombaton délután Brüsszelben Vasco Goncalves portugál miniszterel­nök, aki részt vett az Észak-atlanti Szövetség csúcsértekez­letén. A miniszterelnök tárgyalásairól elmondotta: igyeke­zett a szervezet valamennyi tagjának világosan kifejeni kormánya álláspontját, megmagyarázni az ország helyzetét. Goncalves ismételten eluta­sította a Portugáliával szem­ben hangoztatott rágalmakat, visszautasította a vádakat. Rá­mutatott: azok között, akik most a szervezetben és azon kívül olyan hangosan aggodal­maskodnak a demokratikus fejlődést állítólag fenyegető veszélyek miatt, sokan vannak olyanok, akik évtizedeken át igen jól megfértek a Salazar- féle fasiszta diktatúrával, vagy a görög katonai juntával. A portugál demokráciát nem fe­nyegeti veszély, a Fegyveres Erők Mozgalmát, vagy a kor­mányt egyetlen politikai párt, így a kommunista part sem tartja saját uralma alatt. A kommunista párt vezetői jól ismerik a kormány program­ját, a Fegyveres Erők Moz­galmának céljait és együtt­működnek annak végrehajtá­sáért — állapította meg a mi­niszterelnök. Portugáliában az egyik fel­adat az új alkotmány kidolgo­zása, de a másik feladat az erős, működőképes kormány fenntartása, amely eddig is irányítja a demokratikus át­alakulást az országban. A portugál miniszterelnök kijelentette: az országban tör­tént átalakulás egesz! Europa életére kihat, sót túl is terjed azon, mert az új, demokrati­kus hatalom a történelemben páratlan módon hajtotta végre a portugál gyarmati rendszer megszü ültetését. Az ország NATO-tagságáról szólva a miniszterelnök ismé­telten leszögezte: kormánya tiszteletben tartja az érvényes szerződéses kötelezettségeket, de egyúttal nvíLt és szabad külpolitikát folytat. Ugyancsak érvényesnek tekinti a Spa­nyolország és Portugália között [ korábban megkötött, úgyneve- j zett ibériai katonai szerződést j is — ebből kiindulva nem fog- j lalkozik Spanyolország és a ' NATO esetleges kapcsolataival. Az ország kész az együttmű­ködésre az Európai Gazdasági közösséggel is. Az IKARUSZ székesfehérvári gyárában megkezdték az 1K 256-os luxus távolsági autóbuszok gyártását. Az országúti próbák után, még ebben az évben, 150 darabot bocsátanak útjára. (MTI Fotó — Horváth Péter felv. — KS.) Három halálos ítélet Kairóban Ford tegnap Spanyolországban tárgyalt, ma Salzburgban Szadattal találkozik Kairóban tegnap ítéletet hirdettek a kairói műszaki katonai akadémia ellen 1974 áprilisában végrehajtott fegy­veres támadás miatt perbefo­gott 92 személy ügyében. A bíróság három vádlottra ha­lálos ítéletet mondott ki, to­vábbi 29 vádlottat 5 évtől életfogytiglanig terjedő bör­tönbüntetéssel sújtott. Hatvan vádlottat felmentettek. | Az 1974 áprilisában Szaleh ; Abdullah Sarija vezetesevel j végrehajtott fegyveres táma­dásban mintegy 20 ember, ! köztük 5 katona vesztette I életét. Az akció célja az volt, i hogy a katonai akadémiáról szerzett fegyverek segítségé­vel megdömtsék a fennálló egyiptomi rendszert. Hetedik munkanap a Szaljut—4-en Ford amerikai elnök villámlátogatásra Spanyolországba érkezett. Képünkön: A madrid— barajasi repülőtéri fogadás. Balról: Betty Ford, Gerald Ford, (a mikrofonnál), Francisco Franco generális (mellette) és felesége. Ford elnök szombaton ftesze- | jén kívül beható eszmecserét sen négy órát tárgyalt Franco | folytatott Bruno Kreisky oszt- tabornokkal, spanyol nwnszte- ... . rek'kel és katonai vezetőkkel', j rak kaíloe^01Tai- Megállapodtak abban, hogy az j Szombaton délután Anvar Egyesült Államok és Spanyol- s?5adjat _ Rrrtsky kanceUár ország folytatja a katonai koo­perációit, A tárgyalások után Arthur Hartman amerikai külügyi ál­lamtitkár sajtoertekezleten kö­zölte, hogy a befejeződéshez közelednek a spanyolországi amerikai katonai támaszpont­ra vonatkozó új szerződéssé! foglalkozó tárgyalások. Részle­tekről nem szólt, csupán anv- nyit mondott, hogy júniusban Washingtonban hozzák tető alá az új szerződést. Ez abban különbözik majd a jelenlegi­től, hogy meghatározza, az Egyesült Államok hogyan, mi­lyen feltételek között hasz­nálhatja a katonai létesítmé­nyekéit. Szadait egyiptomi elnök szombaton délben befejezte hivatalos bécsi látogatását. Szadat Kirchschläger osztrák szövetségi elnök meghívásá­nak tett elegét es vendéglátó-, kíséretében — Becsből Salz­burgba repült. Az egyiptomi elnököt ünnepélyesen fogadtak a Salzach-part: varos repülő­terén. Gerald Ford, az Egyesült Államok elnöke, vasárnap dél­előtt Madridiból jövet érkezik Salzburgba. Az egyiptomi és az amerikai elnök három al­kalommal ül tárgyalóasztal­hoz: vasárnap egy. hétfőn pe­dig két nyilvánuló nagy érdeklődést jelzi, hogy már eddig több mint félezer újságíró érkezett Salzburgba. Egyiptomból nyolcvan tudósító van jelen, vasárnap pedig két különgep- pei 250 amerikai újságíró ér­kezik. Mint a TASZSZ hírügyr nökség a szovjet űrközpont­ból jelentette, szombaton — magyar idő szerint — reggel 7 órakor kezdődött meg Pjotf Klimuk és Vitalij Szevasztyja- nov szovjet űrhajósok hete­dik munkanapja a Szaljut 4. tudományos űrállomás fedél­zetén. A kozmonauták egy komp­lex berendezés segítségével spektrográfikus vizsgálato­kat végeztek a Föld légkö­rével és felszínével kapcso­latban. Felvételt készítettek a Szovjetunió területének eu­rópai részéről, a Kaukázuson túli területről és Észak-Ka- zahsztánróL E kísérletek cél­ja, hogy meghatározzák a légköri fizika, a meteorológia és a természeti kincseik ku­tatásának feladatait. Klimuk és Szevasztyjanov méréseket végeztek a gálák tika és a Nap kozmikus su garainak izotópos és vegyi öszetételével kapcsolatban A műszaki kísérletek prog ramja alapján kipróbálták annak a regenerációs bérén dezésnek a működését, amely a légköri nedvesség konden- zátumából vizet készít. A két űrhajós jól érzi ma­gái, a Szaljut 4. űrállomás, folytatja az űrrepülést. munkaülést- tarta­nak. A tanácskozások színhe­lye a resddenz épülete, amply egykor a salzburgi ersekek palotája volt, ma viszont a tartományi kormány tulajdo­na. A két elnök a tárgyaláso­kéin kívül is találkozik, az egymás tiszteletére adandó ebédeken, illetve vasárnap es­te, amikor Bruno Kreisky kancellár ad vacsorát tisztele­tükre. A találkozó színhelyén gorú biztonsági intézkedéseket tettek, A sajtó neszéről meg­A cukrász feltörte lezárt üzletét Fény derült a somogyi fagylaltmérgezés okára Lézárult a vizsgálat a szi­getvári fagylaltmérgezés ügyé­ben', s az iratokat átadták a Baranya megyei Rendőrkapi­tányságnak. Mint arról már korábban be­számoltunk a múlt hét csü­törtökén. tömeges fagylaltmér - gezés volt Szigetváron és kör­nyékén. Nem sokkal az első betegek jelentkezése utón ki­derült a mérgezésit okozó fagy­lalt Bajcsi Károly cukrász i kisiparos készítménye volt. A í KÖJÁL csütörtökön — amikor szí- az első megbetegedéseik je­lentkeztek — bezáratta a cukrász üzletét. Ezért nem volt érthető sokáig, hogyan betegedhettek meg szombaton Somogy megyében, tizen­egyen. Fény derült a titokra: Bajcsi csütörtök este — a már lezárt — műhelyét feltörte, s a megmaradt készletet Ladon eladta. A két napos lappangé- sd idő után szombaton jelent­keztek a ladi megbetegedések. A gyors orvosi beavatkozás­nak köszönhető, hogy vala­mennyi fagylaltmérgezett álla­pota jóra fordult, s néhány gyermek kivételével elhagy­hatták a kórházakat. Bajcsi Károly ellen a rend­őrség eljárást indított. Mai számunkban Hazánk országgyűlési képviselőjelöltjeinek névsorát. lapunk második oldalán tesszük közzé. A szakszervezeti demok­rácia kibontakozását segíti elő a vasas üzemekben a most kialakított vezetőbi- zalmi-rendszer. Közelebb a tagsághoz címmel írásunk ezzel fog­lalkozik a harmadik olda­lon. Somogy iparának fejlődéséről szól írásunk a 4. oldalon A nevelőket köszöntjük ötödik oldalunkon levő pedagógus napi összeállításunkban. Az ünnepi könyvhetet kö­szöntjük a hatodik oldalon levő írásainkkal. Takátss Gyula Száz nap a hegyen című kötete mellett több könyvet mutatunk be. Egy elrontott élet diktál­ta vakmerőség 1967-ben ar­ra bírta a balatonszemesi takarékszövetkezeti kiren­deltség pénztárosát, hogy nyolc évig tartó sikkasztásokba kezdjen. Lapunk 7. oldalán adjuk közre munkatársunk és az utóbbi idők legmeghökken- tőbb bűncselekménye elkö­vetőjének beszélgetését. Kilencedik és tizedik ol­dalunkon közöljük a MÁV nyári menetrendjének somogyi vonatkozású részét. Somom néplap AZ MSZMP SOMOGY MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA Ára: 1 forint J LUXUS BUSZOK XXXI. évfolyam 127. szám 1975. Június I., vasárnap

Next

/
Oldalképek
Tartalom