Somogyi Néplap, 1975. április (31. évfolyam, 77-100. szám)

1975-04-20 / 92. szám

S. MCSOR Felvételi tanulságokkal A Táncsics Mihály Gimná­zium testnevelési tagozatán le­zárultak a felvételi vizsgák. A csaknem ötven jelentkező kö­zül ősztől húsz fiú, tizennyolc leány kezdheti meg tanulmá­nyait. Kertész István testnevelő ta­Sakkszimultán Sofsoiysátóon Jól sikerült szimultánt adott a kaposvári járás sakkozói­nak Meleghegyi Csaba mester, a Sakkélet c. folyóirat szer­kesztő bizottságának tagja. A somogysárdi művelődési otU honban 23 táblán bonyolítot­ták le a szimultánt, melynek során Czanka Valéria (Bárd­udvarnok), Doffkay László | (Szenna) és Papp Ferenc, a ! járási sakkszövetség titkára döntetlent ért. el a mester el- len. Húsz találkozó viszont az ő győzelmével végződött. A találkozó után a részve- ' vők baráti beszélgetést foly­tattak a szimultánt adóval a sakkélet különböző kérdései- 1 röl. [ nárral, a felvételi bizottság ve- ' zetőjével a tapasztalatokról be- ] szélgettünk. — Talán az első hiba akkor : történt, amikor késve ment ki a jelentkezési felhívás. Leg- 1 többen, akik tovább tanulni szándékoztak, már valameny- nyien eldöntötték, hogy melyik I iskolát választják» Ezen utólag i már senki sem változtatott szí- ! vesen. Részben bizonyára en- ; lek tudható be, hogy végzős j általános iskolása’nk közül j nem a legrá.enneltebbeket vá- I lassíthattuk ki. Gcr.dot okozott, hogy a szülőkben élt egy olyan téves hiedelem ife, miszerint gyermeke, ha a testnevelési ta­gozaton vélsz, csr.k a TF-en I vagy a pedagógiai főiskolán tanulhat tovább. Többször is elmondtuk, hogy innen éppúgy mehet valaki orvosi vagy mér­nöki pályára, mint a többi.kö­zépfokú iskolából. E tagozat­nak az a célja, hogy a tehet­séges. sportszerető diákok az általános gimnáziumi képzés mellett a sportban is tovább fejlődhessenek. Elsősorban te­hát az élsportnak akarunk utánpótlást nevelni. Több szempontot vettünk figyelem­be. ami miatt elég bőkezűen pontoztunk a felvételin. De ezt csak az idén tettük meg. Mi is ott voltunk ezen a »vá­logatón«, s valljuk meg, ve­gyes érzelmekkel távoztunk. Pedig a felvételi anyag nem volt nehéz, hisz csupa olyan elemet tartalmazott, mely az általános iskolai tantervben szerepel. Szembetűnő volt. hogy egy könnyűnek látszó összetett szabadgyakorlatot milyen kevesen tudtak hibát­lanul végrehajtani. S nem tud­tuk, hogy nevessünk-e vagy I bosszankodjunk, amikor a szintén felvételi anyagként ! szereplő előre-hátra bukfenc- j nél egy vidéki iskola tanulója J bejelentette, hogy ő ezt a gya­korlatot szeretné kihagyni, mi­vel ő még sohasem bukfence­zett. (1!) Bizony néhány váro­si és falusi testnevelő nem a legjobb bizonyítványt állította ki munkájáról. —- ifylelyek voltak a legszem­betűnőbb fogyatékosságok? — Különösen két alapvető fizikai képesség: az erő és az ügyesség terén van nagy lema­radás. Talán so]£ mindent el­árul az a tény. hogy jóindu­latú pontozásunk ellenére mindössze hárman érték el a maximális pontszám 75 száza­lékát. A többség csak az 50 százalékig jutott: Nem akarok senkit se megbántani, de bebi­zonyosodott. hogy nemcsak az előfeltételektől függ a sikerí • testnsveléstanítás. Elmondha­tom. hogy kisebb községekből I is jöttek olyan gyerekek, akik- I nek testnevelő tanára például szolgálhat több kaposvári is­kola számára is. Kísérleti jellegű volt ez a felvételi, mint ahogy kísérleti I lesz az első tanév is. — Mi most jó előre arra kér­jük a kollégákat, hogy mód­j szeresen készítsék fel a leg- j tehetségesebbeket, és irányít- j sák hozzánk a jövőben. 1 Senki előtt sem lehet vitás, hogy az általános iskola első osztályától a középiskolán ke­resztül egésrzen a felsőoktatási intézményekig a testnevelés egy közös célt szolgál. És ezt | csak együtt lehet megvalósí­tani. J. R. Kevés a birkózó — ezl tükrözte a területi kötöttfogású bojnokság A járási bajnokságokból jelentjük KAPOSVÁRI JÁRÁS A kaposmérői sportegyesület visszalépett a további küzdel­mektől, mivel ifjúsági csapa­tának szerepeltetését nem tud­ja megoldani. Qsztopán—Somogyszil 3:0, Taszár—Hedrehely 2:1, Igái— Magyaratád 4:1, Nagyberki— Kaposfő 6:0. Kaposszerdahely —Bőszén fa 4:1. 1. Magyaregres 18 12 5 1 65-16 29 2. Nagyberki 17 11 4 2 73-29 26 3. Hedrehely 18 10 6 2 41-19 28 SIÓFOKI JÁRÁS A vasárnapi forduló megle­petése, hogy a bajnokesélyes Nágocs otthonában szenvedett vereséget Balatonszemestől. B. Vasas—Kisbárapáti 3:1. Ságvár—Torvaj 3:0. Balaton­szárszó—Balatonszabadi 4:0. Nágocs—Balatonszemes 0:1. Zamárdi—Kapoly 3:0, Somogy - meggyes—Kőröshegy 4:1. 1. Zamárdi 14 11 2 1 46-18 24 2. Nágocs 14 7 4 3 37-21 18 3. Ságvár 14 6 5 3 34-24 17 NAGYATÁDI JÁRÁS Az érdeklődéssel várt So- mogyud varhely—Iharosberény rangadót 5:l-re nyerte az ott­hon játszó együttes, így át­vette a vezetést. örtilos—Mi ke 0:3, Kisbajom —Háromfa 2:6, Somogyudvár- hely—Iharosberény 5:1, Iharos —Beleg 1:2. 1. s.-udvarhely 1« 7 2 1 44-19 16 2. Iharosberény 10 7 1 2 33-18 15 3. Háromfa 10 5 3 2 29-18 13 MARCALI JÁRÁS Marcali csoport: A Marcali SE tartalék csapata visszalé­pett a tavaszi mérkőzésektől. 0 I Somogyi Néplap Pusztakovácsi—Horvátkút 3:1, Sávoly—Gyótapuszta 4:1, Nagyszakácsi—Somogy zsitfa 5:2, Nemesvid—Somogyszent- pái 5:4. 1. sávoly o « — 2 18- 9 12 2. Nemesvid 8 5 1 2 23-18 11 3. S.-52entpál 8 5 — 3 27-12 10 Fonyódi csoport: A látrá­nyiak már 4:l-re vezettek az első helyen álló Balatonberény otthonában, végül is egygólos vereséget szenvedtek. Balatonberény—Látrány 5:4, Szőlösgyörök—Gamás 6:0. Lengyeltóti II.—Somogyvár 2:0, Öreglak—Somogybabod 2:0. 1. Balatonberény 9 8 1 — 36-12 17 2. Szőlösgyörök 9 fi 2 1 20- 7 14 3. öreglak 16 12 17-11 13 A KAPOSVÁRI RUHAGYÁR fölvesz Ascota könyvelőgéphez gépkönyveiül Érettségi szükséges, gyakorlattal rendelkezők előnyben. Fizetés: megegyezés szerint. Jelentkezés: a főkönyvelőnél, írásos önéletrajzzal. (328427) , Kaposvár volt a színhelye a dél-dunántúli terület felnőtt kötöttfogású egyéni birkózó- bajnokságának, amelyre a pé­csi, a nagykanizsai, a zala­egerszegi, a marcali meg a kaposvári szakosztályok 48 versenyzőjük nevezését küld­ték el. A végén azonban mindössze 26 birkózó lépett szőnyegre a K. Dózsa sport- csarnokában. — Egyre kevesebb a birkó­zó, különösen a felnőtteknél gyérül a mezőny, — kesereg­tek a jelenlevő sportköri ve­zetők. Talán csak a Pécsi VSK a kivétel, ők ma is ütő­képes csapattal rendelkeznek. Ezért nem meglepetés, hogy a megszerezhető 10 bajnoki aranyérem közül 6 a pécsi versenyzőké lett. Szép siker ez még akkor is, ha például az alsó súlycsoportokban mér­kőzés nélkül szereztek elsősé­get. A 48 és 52 kilogrammban ugyanis, csak egy-egy verseny­ző induit. Ugyanilyen könnyen szerzett első helyet a K. Dó­zsa két nehéz embere: a 100 kilogrammban meg a nehéz­súlyban szintén csak egy-egy birkózó jelent meg a mérle­gelésnél. Ez a tény egyúttal mutatja, hányadán áll a bir­kózósport az ország délnyugati részén. A területi bajnokság ered­ményei: 48 kg: 1. Tarr Lajos (Pécsi VSK). 52 kg: 1. Légrádi Valér | (Pécsi MSC). 57 kg: 1. Illés József (K. Dózsa), 2. Gyenei Zoltán (PMSO), 3. Keczeli József (K. Dózsa). 62 kg: 1. Vörös Géza (PVSK), 2. Ladá­nyi István (Nagykanizsa), 3. Utasi Miklós (Zalaegerszeg). 68 kg: 1. Mucsi Lajos (PVSK). 2. Szarvas József (Marcali), 3. Szabó Szaniszló (Nagyka­nizsa). 74 kg: 1. Antal Tamás (PVSK), 2. Kuller Imre (Pécsi VSK), 3. Horváth István (Marc^ji). 82 kg: 1. Buják Jó­zsef (PVSK), 2. Ódor Lajos (PVSK), 3. Benkő László (K. Dózsa). 90 kg: 1. Ludézer Sándor (PVSK), 2. Orbán Gyula (Zalaegerszeg). 100 kg: 1. Tinusz Miklós (K. Dózsa). Nehézsúly: 1. Kelemen József (K. Dózsa). NBI -es eredmények | ZTE—RÁBA ETO 2:2 (1:0) Győr, 5000 néző. Vezette: Hévizi. Góllövők: Sós és Bogáti, il­letve Szabó és Pozsgai (11-es- ből). MTK VM SK—TATABÁNYA í 1:0 (1:0) I Hungária körút, 2060 néző. I Vezette: Győri. i Góllövő: Takács. VIDEOTON—SALGÓ­TARJÁN 3:1 (1:1) Székesfehérvár, 6000 néző. V.: Müncz. Góllövők: Jankovics (2), Nagy II., illetve Varga. VASAS—ÚJPESTI DÓZSA 3:0 (0:0) SZOMBATHELY— DIÓSGYŐR 3:0 (1:0) CSEPEL—BÉKÉSCSABA 0:0 BP. HONVÉD—FTC 1:1 (0:0) Sport A női felszabadulási sakk­verseny 5. fordulójának függő­ben maradt játszmáit szomba­ton délelőtt fejezték be: Dr. Krizsánné—Georgieva 1:0 Mures an—Lazarevics 1:0. * * * Szombaton délelőtt megkez­dődött a magyar—osztrák férfi hírek sakkcsapat válogatott mérkő­zés. Az első napi állás: M agyarország—A uszt r ia 4:4 (2) • • • Vízilabda bajnokságban: Va­sas—Bp. Honvéd 5:4, Szentes— [Vasas Izzó 4:4. MAI ntüsor Csiky Gergely Színház: 15 óra­kor: KONYHA. Erkel-bérlet. 19 órakor; KONYHA. Rátkai-bérlet. Kaposvár, Vörös Csillag: de. fél 11 órakor: CSÍNOM PALKÓ, du. 3 órakor: SZEMBESÍTÉS, du. 5 és este 7 órakor: NEM ZÖRÖG AHA- RASZT . . . (16). Szabad Ifjúság: du. 4, 6 és este 8 órakor: CSAK SEMMI SZEXET KÉREM, ANGO­LOK VAGYUNK! (14). Latinca Filmszínház: du. fél 6 órakor: A REJTÉLY NEM OLDÓDIK MEG. Rákóczi mozi: du. 4 órakor: LÁ­ZADÁS A BUSZON. Siófok: de. 10 órakor: A LOCSOLÖKOCSI, du. 3 és este 7 órakor: A VÉGZETES ARANYRÖGÖK. Nagyatád: du. 5 és este fél 8 órakor: A NÉGY MUSKÉTÁS. TELEVÍZIÓ Budapest 1. 8.18: Műsorismertetés. 3.20—9.20: Iskolatévé. 9.20: Ki játszik ilyet? 9.40: Házról házra. 10.30: Városok, müvek. Filmsorozat I. 11.00: Ü. Dó­zsa—Csepel férfi bajnoki röplab­damérkőzés. 13.33: Műsorismerte­tés. 13.40: Frédi és Béni, avagy a két kőkorszaki szaki. Ámokíutó fotózók. 14.05: Pedagógusok fóru­ma. 14.45: A burgonya termeszté­se. 15.00: Reklámműsor. 15.05: A farkasok nyomában. Filmsorozat IV. 16.05: Eurovízió dalfesztivál ’75. 17.10: Műsorainkat ajánljuk. 17.35: Pillanatképek. 18.03: Reklámmüsor. 18.10: Delta. 18.35: A közönségszol­gálat tájékoztatója. 18.40: Esti me­se. 19.00: A hét. 20.00 Hírek. 20.05: Felelet. IV. 21.20: Sporthírek. 21.30: Operabarátokat keresünk . . . 22.30: Hírek. Jugoszláv Tv 8.45: Gyermekadás, utána ma­gyar nyelvű tv-magazin. 9.45: Be­tűre betű. 10.15: Slanko. Filmso­rozat gyermekeknek. 10.45: A vö­rös kakas kukorékol. Adás nép­szokásokról. 11.15: Földművelők­nek. #12.00: Témák mindenkinek. 12.30: Foglalkozások ábécéje. 13.00: A zöld terv iskolája. 13.30: A né­zők és a tv. 14.00: Hét tv-nap. 14.35: Hollywoodi kavalkád. Ame­rikai játékfilm. 16.30: Kézilabda, j Radnicki—»Lokomotiva. 17.55: Az el | nem kötelezettek ösvényein. 18.20: Vitorlások. Filmsorozat. 19.15: Rajzfilm. 20.00: Dervis Susie: Vá­lasztmányi tagok. Humoros soro­zat. 20.55: Az ember környezeté­nek védelme. 21.25: Sportszemle. 22.20: Labdarúgás: Hajdúk—Parti­zán. Osztrák Tv 16.30: Kicsinyek műsora. 17.00: Áliatlexikon. 17.30: Wickie és az erős emberek. 17.55: Jó éjszakát, gyerekek! 13.00: Seniorklub. 18.30: Dalolj velünk! 19.00: Osztrák ké­pek. 19.30: Tv-híradó és kultúra. 19.50: Sporthírek. 20.15: • Jessica. Film. 22.00: Impulse. 23.00: Hírek. KOSSUTH RADIO 6.00: Hírek, időjárás. 6.10—7.23: Kellemes vasárnapot! 7.23: Múze­umi híradó. 7.26: Faluról — min­denkinek. 7.56: A közönségszolgá­lat tájékoztatója. 8.00: Hírek, idő­járás. 8.05: öt kontinens hét nap­ja. 8.20: Hallgatóink figyelmébe. 8.21: Éjszakai kalapd. Rádiójáték gyermekeknek. 8.39: Hindemith: Várost építünk. Gyermekkantáta. 9.14: Szivárvány. 10.25: Zenés rek­lámturmix. 10.30: Vasárnapi kok­tél. 12.00: Hírek, időjárás. 12.10: A magyar nyelv hete. Édes anya­nyelvűnk. 12.15: Jó ebédhez szól a nóta. 13.00: Tiszta szívvel. 13.10: Félóra sanzon. 13.40: A Kongó partján. 14.00: Mi a titka? A Lé- ner-vonósnégyes művészete. 15.00: Hírek, időjárás. 15.08: pillantás a szocialista világba. Napirenden: a humor... 15.28: Énekegyütte­sek műsorából. 16.00: Színházi magazin. 16.58: Hallgatóink figyel­mébe. 17.00: Hírek, időjárás. 17.03: Daloló, muzsikáló tájak. 17.45: A zongoraművészet első aranykora. 18.43: Világlíra. 18.58: Hallgatóink figyelmébe. 19.00: Hírek, időjárás. 19.10: Sporthírek, totó. 19.15: Magnósok, figyelem! 20.00: A ma­gyar nyelv hete. Magyarán szólva — különkiadás. 21.01: Az Alek- szondrov-együttes hangversenye az Erkel Színházból. 22.00: Hírek, idő­járás. 22.10: Sporthírek. 22.20: Nép­dalok, néptáncok. 23.00: Zenekari ; muzsika. 24.00: Hírek, időjárás. 0.10—0.25: Hajdú Sándor táncdalai- ból. PETŐFI RADIO 6.58: Hallgatóink figyelmébe. 7.00: A református egyház félórája. 7.30: Magyar orgonámüvészek felvételei­ből. 8.00: Verdi: A végzet hatal­ma. 8.19: Népművészek a mikro­fon előtt. 8.36: Mit hallunk? 9.06: A Rádió dalszínháza. Kedves ro­konok. Zenés játék. 10.25: A Nyit- nikék postája. 10.55: Hogyan éltek elődeink a századokban? IV. 11.35: Nagy mesterek — világhírű elő­adóművészek. 12.36: Muzsikáló ká­védaráló. 13.45: Időjárás- és víz­állásjelentés. 14.00: Táskarádió. 15.00: Két Vivaldi-fagottverseny. 15.24: Mit üzen a Rádió? 16.00: Hí­rek, időjárás. 16.05: Smetana- és Dvorzsák-kórusművek. 16.25: Sy­bill. Részletek. 17.00: Mikrofon előtt az irodalmi szerkesztő. 17.10: Régi, híres énekesek műsorából. 17.39: Láttuk, hallottuk. 18.00: Hí­rek, időjárás. 13.05: A vasárnap sportja. 18.30: Edzők fóruma. 18.50: A Magyar Rádió országos hegedűversenye. Válogató V. Köz­ben: Kb. 19.35—19.45: Jó estét, gye­rekek! Kb. 20.30: Hírek, időjárás. Kb. 20.40: Sporthírek. Kb. 20.45: Népdalok. 21.13: Berlioz: Rómeó és Júlia. 22.45: A Magj'ar Rádió országos hegedűversenye. A vá­logató eredményhirdetése. 23.00: ! Hírek, időjárás. 23.10: Szólistapa- * rádé. 24.00—Ö.10: Hírek, időjárás. 8.00: Hírek, időjárás. 8.05: Mű­sorismertetés. 8.09: Bach-művek. 10.00: Új zenei újság. 10.35: Anne­liese Rothenberger énekeL 10.59: Az élet szerelme. Jelenet. 12.00: Hírek, időjárás. 12.10: Művészle­mezek. 13.10: Zenekari muzsika. 14.37: Kis magyar néprajz. 14.42: Pillangókisasszony. Részletek. 15.42: Gazsi. 16.00: Hírek, időjárás. 16.05: Hallgatóink figyelmébe. 16.07: Szvjatoszlav Richter zongo­rázik. 17.16: Ellenkező esetben... 17.31: Zenekari muzsika. 18.00: Hí­rek. időjárás. 18.05: Csak fiatalok­nak! 19.05: Wagner: A bolygó hol­landi. 19.20: Széltornyá. 19.35: A Magyar Rádió és Televízió Ének­karának jubileumi hangversenye. Közben: Kb. 20.35—20.55: A rózsa­szál. Kb. 21.55: Astrud Gilberto énekel. 22.20: Elektra. Részletek. 23.0Ö—23.10: Hírek, időjárás, PÉCSI RADIO 17.00: Műsorismertetés. Köszöntő. VI. A dél-dunántúli kórusok fel- szabadulási vetélkedője. 18.20: Szerb-horvát nyelvű műsor. 19.05: Német nyelvű műsor. 20.00: Mű­sorzárás. Csiky Gergely Színház: 19 óra­kor: A SZABADSÁG ELSŐ NAP­JA. Zalaegerszegen. Kaposvár, Vörös Csillag: du. 5 órakor: SZEMBESÍTÉS, este 7 óra­kor: FILMBARÁTOK KÖRE. LUD­WIG I—II. (16). Szabad Ifjúság: du. 4 és 6 órakor: A VÉGZETES ARANYRÖGÖK, este 8 órakor: EMBERI SORS. Latinca Filmszín­ház: du. fél 6 órakor: FILMKLUB. Dallos Ida mozi: este 6 órakor: LÁNYOK — PÖRÁZON. Siófok: este 7 órakor: SOLARIS I—II. Jugoszláv Tt 16.35: Magyar nyelvű tv-napló. 17.30: Bábjáték. 17.45: Mondd, hogy mondjam neked. Gyermekadás. 18.00: Belgrádi krónika. 18.15: Be­mutatjuk önöknek. Népi muzsika. 19.15: Rajzfilm. 20.00: Mirko Kovac: Fiák. Tv-dráma. 21.00: Kiválasztott pillanat. 21.05: Kamerával a világon át. 21.35: Mi a teendő? Ifjúsági adás. 22.15: Közös antenna. Osztrák Tv 9.30: Óvodások műsora. 10.00: A világ végéről jövök. 17.55: .Jó éj­szakát, gyerekek! 18.00: Hét kon­tinens csodái. 18.25: Mi. 19.00: Oszt­rák képek. 19.20: Sporthírek. 19.30: Tv-híradó, kultúra, sport, hír^k. 20.00: Hétfői telesport. 20.45: San Francisco „ utcáin. Filmsorozat. 21.35: Hírek. KOSSUTH RADIO 4.25— 7.59: Jó, reggelt! 8.00: HíreK. 8.05: Műsorismertetés. 8.11: Buda­pest és a vidék kulturális prog­ramjából.. 8.16: Mit üzen a Rádió? 8.51: Nagy Lívia riépdáiökat éne­kel, Burka Sándor kisegyüttese játszik. 9.10: Miért szép? 9.30: A hét zenemüve. 10.00: Hírek, időjá­rás. 10.05: Iskolarádió. 10.30: Mar- schner operáiból. 10.49: Arckép emlékeinkből. 12.00: Déli krónika. 12.20: Ki nyer ma? 12.30: Reklám. 12.35: Tánczenei koktél. 13.20: Zen- tai Anna és Lerner Ferenc nótákat énekel, Jáger Balázs János gor- donkázik. 13.50: Válaszolunk hall­gatóinknak. 14.05: Édes anyanyel­vűnk. 14.10: Behár György dalai­ból. 14.20: Barokk áriák. 14.40: Ab- Laknyitás. 15.00: Hírek, időjárás. 15.10: Iskolarádió. 15.50: Fúvósmu­zsika. 15.59: Hallgatóink figyelmé­be. 16.00: A világgazdaság hírei. 16.05: Haydn: d-moll szimfónia. 16.25: A közoktatás fóruma. 16.45: Régi magyar dalok és táncok. 17.00: Hírek, időjárás. 17.05: Külpolitikai figyelő. 17.20: A hét rádióhallga­tója. 17.40: Lenin és a kultúra. 18.05: Húszas stúdió. 18.53: Hallga­tóink figyelmébe. 19.00: Esti kró­nika. 19.30: Sporthíradó. 19.40: Sen­ki többet? Harm'adszor. 20.25: Hí­rek. 20.58: A Magyar Rádió népi zenekara játszik, Domahidy László népdalokat énekel. 21.30: Mikro- lánc. 22.00: Hírek, időjárás. 22.20: Kovács Kati és a Gemini együttes felvételeiből. 22.40: Tudósítás he­lyett.. . 23.00: Zenekari muzsika. 24.00: Hírek, időjárás. 0.10—0.25: Dzsesszíelvételeinkből. PETŐFI RADIO 4.25— 7.59: A Petőfi rádió reggeli zenés műsora. 8.00: Hírek, időjá­rás. 8.05: Kamarazene. 9.00: Hírek. 9.03: Ezeregy délelőtt. 10.00: A zene hullámhosszán. 11.50: Véleményem szerint. 12.00:, Zenekari muzsika. Közben: 12.43: Arcok a vásznakon. 13.45: időjárás- és vízállásjelentés. 14.00: Kettőtől ötig... A Rádió kívánságműsora. 17.00: ötórai tea. 18.00: Hírek, időjárás. 18.05: Kül­politikai figyelő. 18.20: .Cigányda­lok, nóták. 18.30: Élet a születés után. 19.00: Reklám. 19.05: Jó es­tét, gyerekek! 19.10: Szerelmi báj­ital. Kétfelvonásos vígopera. Kb. 20.20: Hírek, időjárás. Kb. 20.30: Balatoni kis szvit. Kb. 20.35—20.40: Üj könyvek. Kb. 21.40: A hangle­mezbolt könnyűzenei újdonságai. Kb. 22.00: Népdalok. 22.30: A hét zeneműve. 23.00: Hírek, időjárás. 23.15: Daljátékokból. 24.00—0.10: Hí­rek, időjárás. 3. MCSOR 18.00: Hírek, időjárás. 18.05: Is­kolarádió. 18.25: Huszonöt perc beat. 18.50: Schubert és Brahms műveiből. 19.35: A Budapesti Fil­harmóniai Társaság zenekarának hangversenye. Közben: Kb. 20.30— 20.50: Láttuk, hallottuk. Kb. 21.40: Hírek. Kb. 21.43: Operaegyüttesek. 22.35: Magyar zeneszerzők. 23.00— 23.20: Hírek, időjárás. PÉCSI RADIO 17.30: Műsorismertetés, hírek. 17.35: Fiatalokról fiataloknak. 18.30: Dél-dunántúli híradó. 18.45: A Bee Gees együttes felvételeiből. 19.00: Szerb-horvát, nyelvű műsor. 19.30: Német nyelvű műsor. 20.00: MUsor- I zárás.

Next

/
Oldalképek
Tartalom