Somogyi Néplap, 1975. március (31. évfolyam, 51-76. szám)

1975-03-20 / 67. szám

mI íi n 11 —i Ili I mm m 11M H HI n 11 HÍR EK MÁRCIUS 20 csütörtök Hubert Milyen lesz az időjárás? A várható időjárás csütörtök estig: általában őrösén felhős idő, többfelé esővel. Egy-két helyen zivatar is lehet. Elénk, helyenként megerősödő keléti-délkeleti szél­re számíthatunk. ,4 várható legmagasabb nappali hőmérséklet ma, csütörtökön az ország nyugati felében 8—13, másutt 13—18 fok között alakul. — Véradónapot tartottak tegnap a Kaposvári Húskom­binátban a gyári Vöröske­reszt- és KISZ-szervezet közreműködésével. 201 dolgo­zójuk 64 liter vért adott, té­rítésmentesen. A Lendület szocialista brigádnak 26 tag­ja vett részt a véradáson. — Több mint 700 hajót. Diesel-motorost, úszódarut, vontató- és más folyami ha­jót szállított szovjet megren­delőjének az utóbbi 30 évben a Magyar Hajó- és Darugyár. — Földmunkagépek vásár­lására az idén 3,3 millió fo­rintot fordít a Rínya menti Vízgazdálkodási és Talajvé­delmi Társulat. Műhelyföl­szerelésre negyedmilliót köl­j tenek. — Tizenkét es negyed mil­liós betétállománnyal zárta 1974-et a lábodí takarékszö­vetkezet. Több mint három, millió 300 ezer forint köl­csönt nyújtottak tavaly tag­jaiknak. Vetőmag a Szovjetunióból w « «utaias 9 betét. Az OTP e fontos szol­galtatasat Kaposváron, Siófo­kon és Nagyatádon több mint ketearen veszik igénybe — MSZBT-kiildbttség uta­zott tegnap Prágába, hogy részt vegyen a Csehszlovák— Szovjet Baráti Társaság jubi­leumi tanácskozásán. — Szalma István fényké­pét ünnepélyesen ma leple­zik lé a róla elnevezett to- ponári iskolában. A fotót a somogyi munkásmozgalmi ar­chívum segítségével sikerült megszerezni, mert idáig nem volt hiteles képük az iskola névadójáról. — Somogyi rapszódia cí­mű műsorát a megyei műve­lődési központban holnap es­te mutatja be klubtagjainak a Fonömunkás Kisszinpad. A bemutatót vita követi. — 35 cser tonna szépét termeltek tervén felül a kongresszusi tnunkaverseny első szakaszában a tatabányai szénmedence dolgozói. Csök­kentették a szén önköltségét is. 40 évvel ezelőtt. 1933. március 20-án dördült el az endrotíi csemiöra'örluz; a vá­lasztási harcok során a csend­őrök a tömeg közé lőttek; nyolc embert megöltek, tizen­négyet megsebesítettek. A Gombos-kormány időszaka volt ez; Gömbösék »reform­programnak-« nevezték a totalis fasizmus bevezetésének tervét. A szociális demagógia fokozá­sával is igyekeztek bővíteni po­litikai fegyvertárukat, s e cél­ból — egyebek közt — falusi telepítési akciót ígértek. Ez, és a választójogi reform ígérete is azt szolgálta, hogy segítségével a kisgazdapártot a totális fa­sizmus szekerébe fogják s be­olvasszák a Gömbös-fele Nem­zeti Egység Pártjába, a NEP- be. A kisgazdapárt a választóke­rületek egy részében nyíltan együttműködött a kormánypárt­tal; így például Miskolcon kö­zös blokkba tömörültek, és a közös listán szerzett mandátum Ekhardté lett. Szegeden pedig a kisgazdapárt a NÉP listáját támogatta. Más kerületekben viszont éles viaskodás volt a NÉP és a kisgazdapárt jelöltje között. Így történt, hogy 1933. március 20-án EndrődÖn egy feloszlatott kisgazdapárti vá­lasztói gyűlés részvevőire tüzet nyitottak a csendőrök, s nyolc embert megöltek, sokat megse­besítettek. Az endrődi esendőr- sortűz fényt vetett a Gömbös­kormány »reformpolitikájának- igazi arculatára, s egyben azo- Uéra is, akik hajlandók voltak egyezkedni vele. APROHIRDETESEK A KGST - országok őt év­re szóló vetómagtermesztesi együttműködési szerződése értelmében hazánk az idén igen értékes nemesített szov­jet vetőmagvakhoz jut. 160 tonnányi úgynevezett elitfó- kozatú őszibúza-vetömag ér­kezik (egyebek között Kav- kaz, Aurora, Jubillejnaja és Bezosztaja—1.1. A magas olajtartalmú Csakinszkij nap­raforgó fajtából 30 tonnányi magot, küldenek, rizsmagból pedig az éredetileg szerződött 310 tonna helyett sikerült ez­ret kapniuk a magyar gazda­ságoknak. Kitűnő borsó- és kendervetómag egészíti ka az importot. — II—10—* szátnftóbere»- derest állítanák üzembe az idén a Mechanikai Művek számítóközpontjában. Elsősor­ban a tervezés és az anyag- gazdálkodás korszerűsítésére használják fél. — Áprilisban megkezdik Siófokon a helyi tejüzem el­avult épületének bontását. Az üzemben már régebben meg­szűnt a termelés, s tavaly óta a raktározást is a ba- latonszarszói hütőtaroloban végzik. — A BCM az idén először kapott egymillió tonnás ter­melési feladatot. Eddig már 20 ezer tonna cementet gyár­tottak terven felül. — Soka« fii tőszón vegek különböző méretekben, nagy választékban kaphatók Ka­posváron, a Camea ajándék- és illatszer-szaküzletben. (x) — Az Autóközlekedési Tanin­tézet folyamatos személygép­kocsi-vezetői tanfolyamokat indít Marcaliban. Jelentkezes: Meisz- terics Józsefnénél, Marcali, Széchenyi u. 36. (Erdészét.) (328190) — A Csiky Gergely Színház felvételt hirdet énekesek és tán­cosok részére. Meghallgatás: március 22-én, szombaton du. 16 órakor a színházban. Csiky Ger­gely Színház igazgatósága. (9198) — Áramszünet. Az Áramszol­gáltató Vállalat értesíti a lakos­ságot és a kőzületeket, hogy március M-én délelőtt 7.30 órától 15.30 óráig Kaposváron, a Petőfi utcában, a Rózsa F. utcában, a Kanizsai utcában, a Füredi utcá­ban. a Berzsenyi uteában a Vö­röskereszttől a József A. utcáig, március 25-én délelőtt 7.30 órától .5.30 óráig a Dimitrov utcában, a Május 1. utcától a Bajcsy-Zsi­inszky utcáig, a Május 1. utcá­ban a Dimitrov utcától a Hársfa utcáig, illetve a Tóth Lajos utcá­ban, a Szántó 7. utcában, a Má­jus í. u. páros oldalán a Dózsa Gy. utcától a Tóth I,. utcáig áramszünet les». (3282*2) — 45 millió ton*« nyers- ▼sast termelt a Nowa Huta-i | Lenrn Kohászati Kombinát 1954. az első olvasztókohó J üzembe helyezése óta. Ez idő alatt a Szovjetunió műszaki segítségével fölszerelt kombi­nát 55 millió tonna acélt, 35 millió tonna hengerelt árut, 52 millió tonna kokszot adott a népgazdaságnak. — Több, mint 29 009-en ta­nulnak a mongol felsó- es középfokú oktatási intézmé­nyekben. A szakemberek felkesziteséhez nagy segítsé­get nyújt, a Szovjetunió. A szovjet egyetemeken 1700-nál több mongol diák, aspirál* és ösztöndíjas tanul. — Áramütés áldozat« lett 53 marha a nyugatnémetor- szágí Nordstrandban, mivel leszakadt egy villanyvezeték és elektromos áram került az istálló itatóberendezésébe. — Téves adat jelent meg lapunk március 18-án meg­jelent Lajosházáról szóló cik­künkben. A Bárdibükki Álla­mi Gazdaság itteni 1273 hol­das üzemegységében mintegy 8—10 millió forint, termelési értéket állít elő a növényter­melési ágazat. — Földcsuszamlás történt Lisszabon egyik városrészé­ben, Két ember meghalt, ha­tan eltűntek, többen megse­besültek. — Elgázolta egy ZIL teher­autó a megyeszékhely füredi városrészében a 70 eves Vö­rös János tsz-tagot, aki egy talicskát tolt az úton. Az idős férfi megsérült. A gép­kocsivezető fékhibara hivat­kozik : az ügyben műszaki szakértő bevonásával folytat­ják a nyomozást. — Ittasan, jogosítvány nél­kül motorozott Visnye köze­lében a 20 éves Polotár Jó­zsef kadarkúti asztalos, felbo­rult, és súlyosan megsérült. Büntetőeljárást indítottak el­lene. I Harmadik feladat A Vörös Csillag országos úttörő játék harmadik felada­ta március 20-án esedékes: a rádióban, a, TV- ben elhangzó riadoparancs után a kisdobos és úttörőcsapatok előre meg­beszélt helyen találkoznak és felkeresik lakóhelyük ►>csilla­gait«: szocialista létesítményeket, az MKP alapító tagjait, az ellenállási mozgalom, harcosait, közéleti személyiségeket. Ri­portot készítenek szocialista epitömUnkánkről, a munkások­ról. A csillagkeresést akadályversennyel kapcsolhatják ösz- sze. A felkeresett személyek a pajtások zsebkönyvébe, illet­ve munkafüzetébe igazoljak a feladat teljesítését. ötvenmillió rubel értékű mezőgazdasági gép és alkat­rész énkezik az idem a Szov­jetunióból hazánkba. Az Ag- rotröszt tájékoztatása szerint az 50 millió rubel értékű be­hozatal összetétele a mezőgaz­dasági termelők szempontjá­ból kedvezően alakul: 1975- ben minden, eddiginél na­gyobb számban érkeznék ne­héz traktorok; a K—700-as típusú vontatókból 200-at kapnak a mezőgazdasági nagyüzemek. 6—8 vagon növényvédő szer napanta Hazáink egyik legnagyobb nö­vényvédő áoei't g 'ártó vállala­tánál, a fűzfői Nitrokémiáinál a szokásos napi 3—4 vagon helyett, 6—8 vagonnal állíta­nak elő a fontos vegyi alap­anyagokból. A szocialista bri­gádok vállalták a kongresszus tiszteletére, hogy az első ne­gyedévi termelési tervét 150 millió forint értékű növényvé­dő szer készítésével túlteljesí­tik, s ezzel behozzák az import alapanyagok későbbi behoza­tala miatti időkiesést is. A jól összehangolt munka éred- menye, hogy szerdáig négy fontos növényvédő szer gyár­tását befejezték. — Szocialista irodalmunk fejlődését 1900-tól felszaba­dulásunkig bemutató kiállí­tás nyílik Budapesten, a Pe­tőfi Irodalmi Múzeumiban március 26-án. — Az Ikarus-gyar Cara- casba 422 panorámabuszt es 280 csuklós buszt szállít az idén. Előzőleg 180 autóbuszt készítettek Venezuelának. — 87 millió forintot fize­tett ki az Állami Biztosító tavaly a háztáji és a kisegí­tő gazdaságoknak az elhul­lott vagy kényszervágásra került állatok után. — Bútorszövetből két és fél millió négyzetméternyit gyárt az idén a Lakástextil Válla­lat kőszegi gyára. Termékeik egy részét három kontinens­re exportálják. — Faluszobát rendeztek be a Gyór-Sopron megyei Pe­ren, s ott, a régi paraszti élet szerszamait, a falu tör­ténetét bemutató dokumen­tumokat állították ki. — APN-filmeket sugároz keddtől a Magyar Televízió. Ezek a 20—50 perces alkotá­sok a Szovjetunió gazdasági, kulturális és tudományos életével, valamint a szovjet emberek hétköznapjaival is­mertetnek meg. Eladó — beköltözés­sel — kétszer kétszo­bás, egyszer egyszo­bás, konyhás, spájzos, kertes ház. Megosztva is! Kaposvár, Vasvári Pál U. 18. (276999) Somogy aszalóban azonnal beköltözhető családi ház 2000 négy­szögöl belsőséggel el­adó. Érdeklődni: so­mogyaszaló, Kossuth U. 125. (323004) Eladó s kaposhőmo­ki öreghegyen 1200 négyszögöles terület 400 négyszögöl szőlő­vel. Érdeklődni: Ta­szár. Széchenyi u. ?8. Radakszéknál. (328087) Az Ivánfa-hegyen 300 n-öl szőlő, pince, prés­ház építési anyaggal vagy anélkül eladó. Érdeklődni: Kaposvár, Marx köz 5., ni/4. sz. 17 óra után. (6961) Elad© kaposmérői zártkertben 1100 négy­szögöl szőlőtelepítésre álkálmas 'terület. Ér­deklődni: Bárdudvar­nok, Olajhegy 16. (358085) Hát eladó, nagy kerttel Kaposmérő, Kossuth G. út 64. (6925) 130 négyszögöles házhely eladó. Kapos­vár, Szegfű u 49. (358162) Fonyódon a Gyöngy­virág u. 3. sz. alatti négyszoba-hallóá villa eladó. Érdeklődni: Ka­posvár, Keszthely u. 8. (328194) Balatonkeresztúr al­són ház eladó 400 n- öles telekkel. Érdek­lődni ; Balatonkéresz- túr, Ady u. 20. (10045) Bal atonf enyvesen 139 n-öles vízparti telek eladó. Érdeklődni: Kaposvár, Szigetvári u. 102. (6930) Kétszobás ház kert­tel. 600 n-öles házhely- lyel eladó. Érdeklőd­ni : Igái, Vörös Hadse­reg útja 82. Kövérné. (6663) Kaposváron az Ez­redév utcában négy­szobás ház megosztva is eladó. Érdeklődni: Kaposvár, Berzsenyi n. 2- Dohánybolt. (6045) Családi ház eladó. .Somodor. Kossuth u. 25. Érdeklődni a hely­színen. (6860) Családi Ház eladó. Kapos\rár, Bartók Bé­la u. 65/a. (328025) INOATLAft Elcserélném — vagy eladnám — Nagykani­zsán a Muskátli u. 18. sz. alatt lévő új, háromszobás, össz­komfortos. gázfűtéses családi házamat ha­sonló. Marcaliban lé­vő házért. Azonnal beköltözhető! Cím a marcali könyvesbolt­ban. (7996) Nagyatádon az Ady E. u. 39. sz. alatt há­romszobás. 2 konyhás, fürdőszobás lakás melléképületekkel, 1500 n-öles telekkel eladó. (7991) Ralatonújlakon a Pe­tőfi u. 51. sz. ház 280 n-öl telekkel eladó. Érdeklődni: Balaton U. 29. (10006) Kaposváron a Május I. u. 46. sz. alatt két­szobás, fürdőszobás házrész beköltözhetően eladó. Érdeklődni: Zsunics, Balatonlelle, Kossuth u. 54. (276930) Másfclszobás iker­házrész 93 négyszög- öles területtel és mel­léképülettel készpénz­ért eladó. Érdeklődni: esté 18 óra után. Ka­posvár, Körtönye u. 22. (Cser) (276971) GYASZJELENTES Fájdalommal tudatjuk, hogy sze­retett férjem, édesapánk, testvé­rem, HARASZTI JÓZSEF élétenek 60. évében rövid szenve­dés után elhunyt. Hamvasztás előt­ti búcsúztatása március 21-én. pén­teken de. fél 12 órakor lesz a ka­posvári Keleti temetőben. A gyászoló csalad • * * Fajó szívvel tudatjuk mindazok­kal. akik ismerték és szerettek, hogy szeretett édesapánk és nagy­apánk, ILLÉS FERENC MA V-nyugdíjas (volt Kaposvár. Dobó I. utcai la­kos) életének 96. éwben elhunyt. Temetése március 21-én du. fél l órakor lesz a kaposvári Keleti te­metőben. A gyászoló csalad KÖSZÖNET* YILV ANITA S Köszönetét mondunk mindazok­nak a rokonoknak, szomszédok­nak, ismerősöknek, a Kefeüzem SZB-titkárának és azoknak a dol­gozóknak, építési brigádnak, akik felejthetetlen, drága halottunk, irt. ItOZMK FERENC temetésén részt vettek, virágaik­kal és koszorúikkal bánatunkat, enyhíteni igyekeztek. A gyászoló csalad (6969) 158 n-öles üdülőház építésére alkalmas te­lek eladó. Balatonlelle, Dózsa Gy. u. 62. Garazsírozott, IT-s. fehér Zsiguli eladó. Érdeklődni: Sziklai, Kaposvár. Kassa u. 12. 17 óra után. (328091) 600-as Trabant ha­láleset miatt eladó. Kaposvár, Beke u. 9l. (6929) IC-s Trabant Limou­sine eladó. Bagyarik Géza. Balatonlelle. Vasút *. 17. (10012) Másfél- vagy kétszo­bás lakást vennék 150 000 Ft készpénzzel 4- OTp-átvállalással. Ajánlatokat a 328106. számra, a hirdetőbe. t éves loefenyőese­mete beszerezhető: Kalmár kertész, Ka­puvár. (9165) Két göpe, egy ar tány és süldők eladók. Bogdán József, Kapos- szérdahely. Árpád u. 39, (328083) Villanyszerelést vál­lalok garanciával. Acs Bela villanyszerelő kisiparos, Kaposvár, Gárdonyi Géza u. 20. _________________(328089) G arázs eladó Kapos­váron, a Komárom ut­cában. Telefon: 15-290. (328092) Egy németjuhász kan — két és fél éves — eladó, Toponár, De­cember 2. u. i9. (6917) Eladó két darab be- koesizott. éves csikó, Bárdudvarnok, Kapos- dada 3. Kövesi. Gyümölcsfa k7 szőlő- Oltványok, rozsatövek nagy választékban kaphatók: Marcali, Lenin u. 64 (10044) Szemüveget találtam tokkal, az ÁBC-áru- háznál. Kaposvár. Le- nin u. 51. (328270) öriás gyümölcsű eg­res, hollandi piros és fekete ribizketövek darabonként 10 Ft-ért, nagy virágú, francia, évelő szegfüpalánták tövenként 3 Ft-ért kap­hatók. Toronyi ker­tész, Békéscsaba. Sztraka u. 27. (449726) Olajkályha sürgősen eladó. Kaposvár, Ker­tész utca 7/B alatt. (328276) Megismerkednék há­zasság céljából jó meg­jelenésű őszinte kul- túrigényes jellemes, megértő, jó kedélyű, sokoldalú érdeklődésű, irodalom- és művé­szetkedvelő, rendezett körülményű férfival, 55 évesig, aki harmo­nikus- kiegyensúlyo­zott házaséletre vá­gyik csinos, intelli­gens, függelten. asz- szony oldalán._ Legtel­jesebb diszkréció biz­tosítva. Leveleket »Megértés-« jeligére a 328103. számra, a hir­detőbe kérek. (328103) .ALBÉRLET üres szoba-konyhát vagy lakást bérelnék. Ajánlatokat a 328S35. számra, a hirdetőbe. _________________(328285) F iatal házaspár —1 kisgyermekkel — kü­lön bejáratú. szoba- konyhás albérletet ke­res Kaposváron. Aján­latokat »Ármegjelölés­sel« jeligére a 328271. számra, a budapesti Felszabadulás téri hir­detőbe kérek. (328271) GÉP ÉS SZERSZÁM 6 soros vétőgép el­adó 600 forintért. Cse­resznyés József, 8719 Böhönye. Bethlen Gá­bor u. 70.________(6963) A lábodi Zöld Mező Mg. Tsz 1 db ZSUK 2 tonnás, üzemképes gépkocsit elad tipizá­lás miatt. Megtekinthe­tő: a termelőszövetke­zet telephelyén. Agynemű kölcsönzés Kaposváron ! A Patyolat üzletekben, szalonokban GYORS!!! OLCSÖ! 1! KÉNYELMES! f! 1 garnitúra ára: 19,— Ft 8 hétre! Patyolat Vállalat Kaposvár. Vörös Csillag: du. 5 és este 7 órakor: OKLAHOMA OLAJA (14). Szabad Ifjúság: du. 4 I és 6 órakor: ERKEL, esté 8 óra- i kor: VÁLTSÁGDÍJ EGY HALOT­TÉRT. Latinca filmszínház: fel 6 1 orakor: FILMKLUB. Hallos Ida i mozi: este 6 órakor: A BRILLI­i ANS KIRÁLYNŐ BUKÁS A. Sio- I fok: este 7 orakor: A NEGYEDIK VŐLEGÉNY. Nagyatád: du. 5 es este fel 8 órakor: A PARBAJ (14)­TELEVÍZIÓ Budapest 1. 1 8.05—8.35: Iskolatévé. 9.20: Papir­I sárkány. é.55—12.50: iskoláiévá. | 13.35—17.10: Iskolatévé. 17.13: Mü­I sorismértetés. 17.15: Hírek. 17.20: I Ej. haj, száll az enek . . . 17.3o: } Reklámműsor. 17.40 : Telesport. i 18.05: Rólad van szó! 18.35: 133 1 nap a világpolitikában. 19,00: Esz­tergályos vagyok. 19.10: Reklám- műsor. 19.15: Est] mese. 19.30: Tv- hírado. 19.50. Tanácskozik az MSZMP XI. kongresszusa. Kb. 20.35: A Thibault csalad. Francia tv-filmsorozat V. 22.Ö5: Tv-hiradó 3. Budapest, 2. 20.00: Műsorismertetés. 20.01: Marcél Marceau. 20.50: Tv-hifadó 2, 21.10—22.00: Parasztok — ma. Szovjet dokumentumfilm. Jugoszláv TV 16.35: Magyar nyelvű tv-napló. 17.30: Pontosan mérő merleg. 18.15: Magnifico-együttés. 18.35: Szó es betű. 19.00: Zöld jelzes. 20.00: Ref­lektor. 20.45: Filmsorozat. Osztrák TV 10.00: iskolatelevizió 17.35 Tó éjszakát, gyerekek! 18,00: Jeroma és Isabelle. Filmsorozat. 18.25: Mi. 19.00: Osztrák képek. 19.30: Tv-hír­adó, kultúra, sporthírek. 20.00' A világ és a tudomány. 21.00: A nad- szaL Tv-íilm. 22.35: Hírek. KOSSUTH RADIO 4.25— 7.59: Jo reggelt! 8.00: Hí­rek. időjárás. 8.05: Műsorismerte­tés. 8.15: Budapest és a vidék kul­turális programjából. 8.22: Zeneka­ri muzsika. 9.00—9.25: A fogyasztás két világa. 10.00: Hírek, időjárás. 10.10: Iskolarádió. 10.35: Szigeti Jó­zsef és Fischer Annie lemezeiből. 11.18; írtam mérgemben... 12.00. Déli krónika. 12.30: Ki nyer ma? 12.40: Reklám. 12.43: Melódiakoktel. 13.55: Proletárok márciusa. 14.10: Kóruspódium. 14.17: Geszler György műveiből, 14.34: A magyar könyvkiadás műhelyei. 15.00: Hí­rek, időjárás. 15.10: Kívül szép, belül jó?! 15.59: Hallgatóink figyel­mébe. 16.00: A világgazdaság hírei. 16.05: Bemutatjuk a Magyar Rá­dió és Televízió énekkarának uj felvételeit. 16.28: Eljegyzés lámpa- fénvnél. 16.55, Úttörők! Figyelem! 17.00: Hírek, időjárás. 17.05: 25 perc Dean Reeddel. a békeharcos énekessel. 17.30: így dolgozik a kongresszus. 18.00 Évfordulók nyomában . . . 18.58: Hallgatóink figyelmébe. 19.00 Esti krónika. 20.15: Népdalest. 21.10: Hírek. 21.13: Dél-amerikai ritmusok. 21.30: »Em­léked örökre piros koszorú*. 22 00; Hírek, időjárás. 22.20: Sporhírek. 22.25; Tíz* perc külpolitika. 22.35: Debussy-preliidök. 23.19: Tánczene Varsóból, Bukarestből. Moszkvá­ból, Prágából 24.00: Hírek, idő­járás. 0.10—0.25: Kortarszene — rézfúvókra. PETŐFI RADIO 4.25— 7.36: A Petőfi rádió reggeli, zenés műsora. 8.00 Hírek, időjá­rás. 8.05: Örökzöld dallamok. 9.00; Hírek. 9.03 Nótacsokor. 10.00: A zene hullámhosszán. 11.50 Egy kis figyelmet kerek! 12.00; Petress Zsuzsa énekel. 12.15: Hallgassuk együtt. 13.00: Hírek, időjárás. 13.03: Pécsi stúdiónk jelentkezik. 13.20: Rimszkij—Korszakov ope­ráiból. 13.45: Időjárás- és vízállás- jelentés. 14.00. Ifjúsági randevú kettőtől ötig 17.00: Belépés nemcsak tornacipőben. 18.00; Hí­rek, időjárás. 18.10: Csak fiatalok­nak! 19.10: Reklám. 19.13: Osváth Júlia énekel. 19.30: Jó estét, gye­rekek! 19.35: A Magyar Rádió és Televízió szimfonikus zenekará­nak hangversenye. Közben: Kb, 26. ló: Hírek, időjárás. Kb. 20.26: Közvetítés a Magyarország—Cseh­szlovákia asztalitenisz Európa Li­S a mérkőzésről. Kb. 20.27—20.30; 'j könyvék. Kb. 21.36: Gyöngyösi játékszín. Kb. 21.45: Népdalok, 22.20: Arma Pál dalaiból. 22.29: A majlandi tornyok. 23.00. Hírek, időjárás. 23.20: A puritánok. Rész­letek. 24.00—0.10: Hírek, időjárás, 3. MŰSOR 18.00: Hírek, időjárás. 16.10; Is- kolarádió. 18.25; Gilgames. Rész­letek. iá.57; Zenei panoráma. 19.21: Magyar irodalmi arcképcsarnok. 19.40: Lengyel dzsesszfelvételek ­ből. 20.04: Az árnyék nélküli asz- szony. 20.50: Hírek. 20.55: Külföldi tudósoké a szó. 21.10: Schumann: F-dúr vonósnégyes. 21.35: Bach­müvek. 23.00—23.20: Hírek, időjá­rás. PÉCST RADfO 17.30: Műsorismertetés, hírek. 13.30: Dél-dunantúli híradó. 18.45: Konez Zsuzsa és a Fonográf együttes lemezeiből. 19.00: S^érb- horvát nyelvű műsor. 19.30.: Né­met nyelvű műsor. 20.00: Műsor­zárás. A Kaposvári Városi Tanács V. B. terv- és munkaügyi osztálya föl­vesz beruházások szervezéseben, lebonyolításában jártas munkaerőt műszaki vagy közgazdasági vég­zettséggel. A felvételnél felsőfokú iskolai végzettségűek előnyben ré­szesülnek! Jelentkezés: az osztály- vezetőnél. (9158) Dolgozókat alkalmaznak Áronnal! belépesse! fölveszünk eftv érettségizett dolgozót admi­nisztratív munkakörbe, valamint gépkocsirakodókat. Kaposvári Tejipari Vállalat Kaposvári Vaj­üzeme. (32827") Tolna megyei távbeszélő-hálózat­építési munkákhoz dolgozókat fölvesz a Pécsi Postaigazgatóság hálózatépítő (izemé. Szállást és el­látási díjat biztosítunk. Fizetés: Órabérben, személyes megállapodás alapján. Jelentkezés: személyesen vagy levélben. Cím: Posta-háló zatépítő Üzem. Pécs, Rákóczi u. SO., I. emelet, üevélcím: 7S0t Pécs. Pf. 77. (Minden jelentkezőnek vá­laszolunk !) (9983) Könnyű munkára — napi 5 érás munkaidőre — fiatalkorú kisegí­tő» fölveszünk. RÖVIKÖT-lerakat, Kaposvár, Jutái nt, (3281131 Nőt dolgozókat könnyű fizikai munkára, valamint anyagkönyve­lőt és adminisztrátort középüffto- lai végzettséggel és központi fű­tésszerelő szakmunkásokat föl­veszünk. Fizetés: megegyezés sze­rint. Jelentkezés a munkaügyi osztályon. Somogy megyei Finom- mechanikai és Gépjavító Vállalat. Kaposvár, Jutái út. (3281271 A l.abodi Állami Gazdaság föl­vesz somogytarnöeai szakosított sertéstelepére, dolgozókat — ser­téstenyésztői és serleshizlalöi mun­kakörbe. Fizetés: a kollektiv sze­rint. A környező településekről munkásszállást biztosítunk. Jelent- . kez,és Somogytarnóca— Alsógvör- ! győsön a telepvezetőnél. (278791) Adminisztrációs munkakörbe | azonnali belépéssel fölveszünk gép- ' írni tüdő. érettségizett női dolgo- i zőt. FÜSZFRT-éíeluuszerfiók, Ka- | posvár, Zalka 31ate o, 12. (276389) | A Nagyatádi Cémagyár azonna fölvesz szakvizsgával rendelkező szakácsnőt. Fizetés: a kollektív szerződés szerint. Jelentkezés: Nagyatád, Gyár u. 21. sz. alatt, a gazdasági vezetőnél. (9178) A Gárdonyi Géza Általános Is kola fölvesz egy konyhalányt e! egy hivatalsegédet. Jelentkezés naponta 8-tól IS óráig, a gondnó Ki irodában. Kaposvár, Cseri út 9. (328113) A PV Szentendrei Papírgyára felvesz 18. évüket betöltött női munkává Halókat betanított borí­tékkészítő gépi munkára, három- műszakos munkarendbe. Távolab­bi helységekből jelentkezők részé­re szállást biztosítunk, (3074) Somogyi Néplap

Next

/
Oldalképek
Tartalom