Somogyi Néplap, 1975. március (31. évfolyam, 51-76. szám)

1975-03-01 / 51. szám

XXXI. évfolyam 51. szám 1975. március I., szombat Ära: 1 forint Ülést tartott A Biztonsági Tanács vitája a ciprusi kérdésről az Elnöki Tanács A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa pénteken ülést tartott. Az Elnöki Tanács módosí­totta a muzeális emlékek vé­delméről szóló 1963. évi 9. szá­mú törvényerejű rendeletet. Az új rendelkezések értelmé­ben a földben, a vizek medré­ben vagy máshol rejlő, ille- tőlag az onnan előkerülő mu­zeális vagy műemléki éx’tékű tárgyak, nemzeti kincsek az állam tulajdonát képezik, így az állami szocialista tulajdont megillető védelemben része­sülnek. Az ásatásokon kívül az építkezéseknél, földmunkáknál stb. feltárt muzeális értéke­ket a helyi tanácsnál be kell jelenteni. Az Elnöki Tanács ezután bírákat mentett föl és válasz­tott meg, valamint egyéb ügyeket tárgyalt. A többség az ENSZ-batározatok végrehajtását követeli Tizenegy felszólalás után elnapolták az ülést Az ENSZ Biztonsági Tanácsa folytatta a ciprusi kérdés vitáját, majd a kellő egyetértés és az általánosan elfogad­ható határozattervezel híján meghatározatlan időre elna­polta ülését. Az eddigi viták során kikristályosodott né­hány vélemény, s ezek munkaokmányban öltöttek testet. A ciprusi küldöttség által vázolt dokumentum javasolja, hogy a Biztonsági Tanács kö­vetelje az ENSZ határozatai­nak végrehajtását, különösen az idegen . Csapatok Ciprusról történő mielőbbi kivonását és valamennyi menekültnek szü­lőhelyére való visszatérését. Ciprus ezenkívül javasolja, hogy a Biztonsági Tanács ne­Har mi ne száza lékos forgalomnövekedés Eredményes esztendőt zárt a kaposvári áiész Az 1971—74 között végzett | alatt 11,9 millió forintot köl­niünkéről és az idei tervekről tárgyalt tegnap tartott kül­döttgyűlésén a kaposvári áfész tagsága László Jenő elnöknek az igazgatóság nevében elő­terjesztett beszámoló jelentese alapján. A mintegy 8000 tagot ma­gába foglaló Kaposvár és Vi­déke Általános Fogyasztási és Értékesítő Szövetkezet megfe­lelt a feladatoknak, s ez főként a szövetkezetnél tavaly erőtel­jesen kibontakozó kongresszu­si, felszabadulási munkaver­seny segített* elő. Különösen a kiskereskedelem forgalmának az emelkedése örvendetes: tavaly 30 száza­lékos volt, 1971-ben 156 mil­lió, 1974-ben pedig 201.8 mil­lió forint értékű árut adtak el. Számottevő a forgalomnö­vekedés a vendéglátóiparban is: négy év alatt 23 százalék. Tavaly a 34,2 millió forint be­vétel jelentős része etel és üdítő ital eladásából szárma­zott. Növekedett a felvásárlás is, tavaly elérte a 14,9 millió forintot. Eredményes, körültekintő volt a szövetkezet gazdálkodá­sa, ésszerűen, takarékosan bántak a pénzzel, s ez lehető­vé tette, hogy 10,2 milliós gaz­dálkodási eredményt érjenek el. A kaposvári áfész a négy év tött beruházásra, 8 millió fo­rintot felújításra, tatarozás­ra. Ez évi tervükben 5,5 száza­lékos forgalomnövelés szere­pel. Céljuk, hogy az összes be­vételük meghaladja a 318 mil­lió forintot, a kiskereskede­lem pedig elérje a 251 millió forint forgalmat. Bejelentet­ték a küldöttközgyűlésnek, hogy 1975. március 31-től — Kaposmérő után — a nagy­berki áfész is beolvad a ka­posvári szövetkezetbe, s ez­zel a tagság létszáma eléri a tizenkétezret. vezzen ki saját kebeléből egy tárgyalócsoportot, amely köz­vetlenül részt venne a válság megoldására irányuló tárgya- ! lásokon. j Törökország és a NATO-kö- I rök azonban hevesen ellenzik I ezt a javaslatot. A Biztonsági Tanács csütör- I toki vitájában felszólalt egye- 1 -bek között Tanzánia, Románia, az Egyesült Államok. Kína és Szovjetunió képviselője. Ion Daten román delegátus javasolta, hogy a BT keressen új utakat az érdekelt felek tárgyalásai sikerének biztosí­tásához. Fölvetette azt a lehe­tőséget is. hogy célszerű volna bevonni a balkáni és a föld­közi-tengeri országokat — mint olyanokat, amelyek köz­vetlenül érdekeltek a térség biztonságában. John Scali amerikai födelegátus üdvözöl­te Waldheim főtitkár szándé­kát, hogy hozzájárul a tárgya­lások új körülmények között való előmozdításához. Scali sajnálkozását fejezte ki a cip­rusi török közösség vezetőinek egyoldalú döntése miatt, ami a közösségek tárgyalásainak megszakadásához vezetett. Huang Hua kínai fődelegá­tus megpróbálta elvonni a BT figyelmét a tárgyalt probléma lényegéről. Ismét elcsépelt szovjetellenes koholmányok­kal» hozakodott elő. és támad­ta a Szovjetunió külpolitiká­ját. Jakov Malik, a Szovjet­unió ENSZ-képviselője visz- szautasította a kínai rágalma­kat. és rámutatott: a kínai küldött ezekkel a kirohanások­kal csupán azt akarja leplez­ni, hogy nem óhajtja a cip­rusi kérdés igazságos megoldá­sának keresését Peking örül a helyzet bármilyen kiéleződé­sének, mert abban reményke­dik, hogy összeütközésre kerül sor az Egyesült Államok és a Szovjetunió között. — Ezek vi­szont hiú remények — hangsú­lyozta Jakov Malik. A BT ciprusi vitájában a 15 részvevő állam közül 11-nek a képviselője szólalt föl. Túl­nyomó többségük kiállt a Cip­rusi Köztársaság függetlensé­ge, szuverénitása és területi sérthetetlensége mellett s tá­mogatta a Makariosz elnök ve­zette törvényes kormányt. Glavkosz Kleridesz, a cip­rusi képviselőház elnöke azzal vádolta Törökországot, hogy semmibe veszi az ENSZ hatá­rozatait és fegyveres erővel akarja saját megoldását rá­kényszeríteni a ciprusiakra. Osman Olcay török nagykö­vet — értesülések szerint — olyan jegyzéket körözött az ülés után a BT tagjai között, amelyben visszautasított min­den javaslatot, ami a ciprusi tárgyalásokat külső részvevők bevonásával szélesebb keretek közé helyezné. Munkánk, eredményeink Kiállítás nyílt az ifjúsági házban Társadalmunk nagy várako-1 nvilt az MSZMP X. és XI. | megyei pártbizottság titkára. zással tekint az MSZMP XI. kongresszusa elé, mint aho­gyan megyénk közvéleménye is fokozott érdeklődéssel vár­ja a ma kezdődő megyei párt­értekezletet. Ez az érdeklődés megmutatkozott tegnap dél­után a kaposvári Kilián György Ifjúsági és Úttörő-mű­velődési központban is, ahol Munkánk, eredményeink cím­mel dokumentációs kiállítás kongresszusa közötti építő­munka eredményeiről, szocia­lista hazánk fejlődéséről. — Az elmúlt négy év ered­ményekben nagyon gazdag volt. A szocialista építés, a X. kongresszus határozatainak megfelelően, országosan és megyénkben is, magasabb szinten, lendületesen és sike­resen folyt — mondta meg­Ezután számokat, adatokat idézve utalt hazánk és me­gyénk fejlődésére, és szólt egy­úttal feladatainkról is. A kiállított képek nagyon sok érdeklődőt vonzottak, s beszédesen bizonyították az el­mondottakat. A képek, ada­tok között örömmel láthat­ták a kiállítás látogatói a So- 1 mogy megye gazdagodását do­nyitójában Bogó László, a i kumentáló fotókat is. Győzött az időjárás Mint minden évben, tavaly is alaposan fölkészült a dél­dunántúli TÜZÉP a várható forgalomra. Szénhegyek, ha­talmas farakások sorakoztak a telepeken, ám az igyekezet ezen a télen nem hozta meg gyümölcsét: a győztes az idő­járás lett... Ha valahol elé­gedetlenek az enyhe — lan­gyosnak is nevezhető — tél­lel, akkor a TÜZÉP-nél azok. Mint megtudtuk: csaknem 13 százalékkal kevesebb tüzelő­anyagot forgalmazott — az előző évi szezonhoz viszonyít­va — a kaposvári telep. Ami azonban elveszett a ré­ven, azt megnyerték a vámon. Nőtt ugyanis a kereslet az építőipari anyagok iránt. Ki lene százalékkal volt nagyobl.^ a forgalmuk — az 1973. évi­hez viszonyítva —, s a kapos­vári telep 33 millió forinttal toöb bevetelt könyvelhetett el. SZÁMVETÉS omogy kommunistái ma számot adnak cselekedeteik­ről. Alig több, mint négy év telt el azóta, hogy utol­jára tanácskozott a megye legfelsőbb párttestülete; s ennyi azóta, hogy a X. kongresszus megerősítette a párt irányvo­nalát: meghatározta az utat. és felelősségre, tettekre szólított föl. A vezetés nálunk szolgálat, s ma e szolgalat mindennap­jairól számolnak be a kommunisták. A háromszáz küldött értékes útravalóval, a megbízók üzenetével érkezett Kapos­várra. S mert éppen a pártszervezetek azok, melyek a mun­kásosztály megbízásából legközvetlenebbül érzékelik a min­dennapi élet legapróbb, s legnagyobb jelenségeit; mert ők azok, akik állandóan rajta tartják kezüket Somogy társadal­mának ütőerén, s nemcsak az örömökről, a sikerekről, ha­nem a gondokról is közi'etlenül értesülnek, ismerik az em­berek közérzetét, így hat nyugodtan mondhatjuk: a küldöt­tek Somogy egész lakosságától kapták a bőkezűen osztott útravalót. A pártkongresszusra készülés több hónapos politikai pezsgése, a beszámoló és a rezetöségválasztó taggyűlések, a pártértekezletek arról tanúskodtak, hogy az emberek nyu­godtak, jól érzik magukat Somogybán. A Balaton déli part­jától a Dráváig, mindenütt színt vallottak a politika igenlé­sével. Nem véletlen ez. hiszen jó úton járunk. Egyenes ez az út. félreismerhetetlen. Göröngyeit az idézi elő, hogy já­runk rajta, hogy »köveit« emberek koptatják, akik tele van­nak erénnyel, jó szándékkal, elkötelezettséggel — és hibával. Botlásaink meghosszabbítják az utat. elodázzák az időt. de gerincünk már szilárdabb, tartásunk egyenes, lépteink is biztosabbak. Egyre többen ítélik el az önös érdek hajszolá­sát. egyre több embert foglalkoztat a közösség érdeke. Tud­juk, hogy hova vezet az út: vállaltuk, hogy végigjárjuk, néha mégis előtör gyengeségünk, kényelemszeretetünk. Emberek rajzolták az utat — kommunisták tették: a kommunisták is követnek el hibát —, ők is tévedhetnek. De árnyék csak ott van. ahol fény ragyog. S ezt nem árt jól az emlékezetünkbe vésni. Ha azt írnánk, hogy a négy év történetének csupán sze­melvényeit olvashatják mai újságunk hét egész oldalán, nem a teljes igazságot mondanánk. A megyei pártbizottság sok vitával, felelősséggel és körültekintéssel megszületett beszá­molója olvasható lapunkban. Sikerek, kommunista és nem kommunista tettek általánosított összegezése. Hű és min­denki által követhető kép. De olyan sok minden történt e rö­vid időszak alatt, amelyből csak részleteket, általános érvé­nyű tapasztalatokat vonhatott le a megbízásával jól élő me­gyei párttestület. Épp ezért nem beszélhetünk mindenről, nem mondhatjuk el. hogy mi történt még Somogyudvarhe- lyen. Kötésén és Nagyatádon. Nem adhat számot egy össze­gezés arról — csak jelezheti —, hogy négy év alatt hova ju­tott a zselici, a külső-somogyi, a Dráva menti ember gondol­kodásában. tettvágyában, elkötelezettségében és a politika támogatásában. Nem számolhat be a párt nagy jelentőségű társadalompolitikai határozatainak életet szépítő hatásáról a legapróbb részletekig. Nem mondhatja el, pedig a politika az egyes ember, a kis közösség, a család, az üzemi közösség, a szocialista brigád, a falu, a járás, a tájegység, a megye valamennyi lakójának — ha úgy tetszik — egyéni érdeké­ben: a megye és az ország érdekében alakult úgy, hogy meg­győződéssel hitet tudunk tenni mellette. Arról vallanak az emberek, hogy fenntartás és bizonytalankodás nélkül tudják vállalni ezt a politikát, és valóra váltásának néha göröngyös útját. M it hoztak magukkal a kommunisták küldöttei? Igent a politika további követéséhez, és nemet a gátakat építő, a jó szándékú törekvéseket lassító, a türelmetlenséget keltő megnyilvánulásokkal szemben. Űtrávalójuk nyílt ti­tok. De mi nem vagyunk hivatottak arra, hogy előre feltár­juk mondanivalójuk minden részletét. Az értékelés sem a mi dolgunk. Azért jöttek Kaposvárra a somogyi kommunis­ták legjobbjai, hogy elmondják azt is a ma kezdődő tanács­kozáson, ami a területük, az üzemük, a munkahelyük dolgo­zóinak a véleménye mindenről, ami ebben a megyében és az országban történik. Hisszük, hogy nem lesznek *diploma­táic«, hogy azt halljuk tőlük, ami a szívüket nyomja^ s ami örömet szerzett, ami négy év fárasztó, de eredményeket hozó munkájának, erőfeszítéseinek tapasztalataiból felgyülemlett bennük. Ezekről hallunk ma és holnap a legfelsőbb megyei parttestület jövőt formáló tanácskozásán. Nem lesz könnyű dolguk a küldötteknek. De meggyőző­désünk: valamennyien gondolhattak arra, amikor elindul­tak szűkebb hazájukból, hogy felelősségük mérhetetlen. Em­berek százainak, ezreinek és tízezreinek érdekét képviselik itt, s nemcsak most kell elszámolniuk tevékenységükkel, ha­nem öt év múlva is. A párt minden igyekezete az, hogy mi­nél nagyobb tömegek vegyenek részt a politika formálásá­ban és végrehajtásában, mind többen és többen hallassák a szavukat: hiszen a sorsunk, a szocializmus sorsa a mi ke­zünkben van. Magunk alakítjuk; s amennyit teszünk érte, annyi lesz a megye lakóié; amennyit fáradozunk önzetlenül, hivatástudattal és a szocialista társadalom iránti etkötelezett- seggel, annyi lesz a mi egyéni és közösségi hasznunk. Mi lehet a kommunisták küldötteinek a tarsolyában' Nagy, életünk lényegét átfogó kérdésekben nem őrizhetnek titkot, hiszen a párt kongresszusi előkészületei a nyilvános­ság előtt zajlottak eddig is. Nincs kétségünk afelől, hogy a kongresszus minden mozzanatáról, a vitáról és döntéseiről is frissen értesülhet majd az egész ország. Az embereket a po­litikával. a közélettel, a közállapotokkal, az életszínvonal következetes emelésével, a politika emberközpontúságával kapcsolatban nem érheti meglepetés. De vannak helyi gon­dok, általános érvényű tapasztalatok, követésre méltó ese­tek. okos egyéni és közösségi gondolatok, az oclaadas meg­nyilvánulásai. a nyíltszivűség és az elvi következetesség kö­vetendő cselekedetei, melyeknek feltárása nemcsak a me­gyét, hanem az egész országot gazdagabbá tehetik. Hiszünk abban, hogy a somogyi kommunisták felelősséggel és elszánt­sággal, a helyes és a még helyesebb elvi álláspontok, törek­vések ütköztetésével segítik ma és holnap is a párt további tevékenységét, terveinek megvalósitását azzal a ma mar vi­tathatatlan tudattal, hogy a vezetés nem előny, nem kivé­teles helyzet, nem uralkodás nálunk; a vezetés szolgálat, az egész nép szolgálata. j^öszöfifjüfc ezen a napon Somogy kommunistáinak hi­vatott küldötteit. Köszöntjük, mert nagy és felelős­ségteljes munka vár rájuk. Köszöntjük, mert meggyőződé­sünk, hogy a megye pártszervezetei leg jobbjaikkal képvisel­tetik magukat ezen a nagy jelentőségű, kongresszust előké­szítő tanácskozáson. A pártértekezlet nem attól nagy jelen­tőségű, hogy leírtuk e két szót, hanem attól, hogy négy ér. munkáját, erőfeszítéseit összegezni hivatott. A következő öt év fejlődése, az emberek életkörülményeinek további javí­tása, társadalomépitö munkánk kulcsa van a küldöttek ké­zében. Kérjük Somogy valamennyi lakója nevében: éljenek jól, kommunistákhoz méltóan ezzel a nagy es felelóssegteljes megbízatással.

Next

/
Oldalképek
Tartalom