Somogyi Néplap, 1975. január (31. évfolyam, 1-26. szám)

1975-01-01 / 1. szám

VIIAG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! Ära: 1 forint f Somogyi Néplap AZ MSZMP MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA j í XXXI. évfolyam I. szám 1975. január I., szerda Szocialista egységben terveink megvalósításáért Irta: Crósz Károly, az MSZMP Kß osztályvezetője E redményekben gazdag esztendőt búcsúztatunk és bizalomleljes lég­körben új évet köszöntünk 1975. január 1-én. 1974 fontos esztendő volt. részé a négy . évet felölelő, si­keres kongresszusi ciklusnak, amelynek során megoldottuk a magunk elé tűzött felada­tokat. Munkánk, közös helyt­állásunk alkotóan gazdagítot­ta azt a. folyamatot, melyet a Központi Bizottság múlt év végén nyilvánosságra hozott irányelveiben úgy jellemez, hogy hazánkban, a Magyar Népköztársaságban tovább szilárdult a munkásosztály hatalma, a társadalmi osztá­lyok, rétegek együttműködése, kiteljesedőben van a szocialis­ta demokrácia, mélyül a szo­cialista nemzeti egység. A magyar társadalomban tuda­tosul rendszerünk eszmei alapjának, a marxizmus—le- ninizmusnak a tanítása; gya­rapodik az általános és po­litikai műveltség; erősödik népünk elkötelezettsége cél­jainkkal. Ennek bizonyítására elegen­dő utalni a szocialista brigá­dok jelszavának, a szocialista módon dolgozni; élni és ta­nulni jelszónak egyre széle­sebb társadalmi érvényére. Jogos elégedettséggel vehet­jük számba gazdasági ered ­ményeinket is. A nemzeti jö­vedelemnek a tervezettnél nagyobb, fi százalékos emel­kedése teljes egészében a növekvő termelékeny ségböl származott. Ez azt mutatja, hogy gazdaságunk megalapo­zott; lendületes fejlődése ta­valy js folytatódott. Büszkék lehetünk arra, hogy a párt XI. kongresszusának, hazánk felszabadulása 30. évfordu­lójának tiszteletére indított és országossá vált munkaverseny új hajtóerőket szolgáltatott fejlődésünkhöz; így hozzájá­rult az ipari termelés 8 száza­lékos növeléséhez, 89 ezer la­kás felépítéséhez, a lakosság fogyasztásának 1973-hoz mért 6 százalékos gyarapodásához. Politikai, társadalmi, gazda­sági eredményeink arról ta­núskodnak, hogy a Magyar Szocialista Munkáspárt politi­káját munkásosztályunk, né­i jelentkező problémákkal és j megoldásukra idejében, ' fo- j lyamátosan intézkedik. Hazánk fejlődésének legfőbb nemzetközi biztosítéka és se- | gítője, hogy a szocialista or- [ szagok közösségének tagja­ként haladhatunk előre. Az új esztendőben nagy feladatok várnak ránk, A ki­egyensúlyozott és megfelelő ütemű fejlődés érdekében minden döntő területen nö­velni kell munkánk gazdasá­gi, társadalmi hatékonyságát. Nem engedhetjük meg, hogy akár az újtól való idegenke­dés, akár pedig a tűlfűtött elégedettség visszafogja, las­sítsa terveink megvalósítását. Ugyanakkor bátran kell kép­viselni, hogy a növekvő po­litikai igényesség, a követel­mények mércéjének maga­sabbra állítása nem jelent »-politikai megszigorításokat", sem pedig -»megmerevedést" az eddig követett politikában. A Központi Bizottság a XI. kongresszusra megjelentetett irányelveiben világosan kife­jezi azt az eltökéltséget, hogy az elért eredményekre építve, a kétfrontos harc jegyében ! kívánja biztosítani a társada- i lom szocialista vonásainak erősítését. Ez a mindennapi | munkában mindannyiunktól nagy elvi szilárdságot, meg- : fontoltságot és körültekintést igényel. T udatában kell lennünk, hogy szocialista cél­jainkat csak küzdelem- j ben válthatjuk valóra, szívó- j san harcolva és dolgozva a I helyes politikai vonal érvé- l nyesüleséért, határozottan. ; fellépve mindenfajta torzitás- I sál, félremagyarázással, vala- I mint a visszahúzó maradiság- i gal, a beletörődéssel, a kö­zönnyel szemben. Ezt példáz- ‘ zák a Központi Bizottságunk - I nak a X. kongresszus óta ho- | zott határozatai, társadalmi | szempontból nagy jelentőségű gyakorlati útmutatásai. lehetőségeinkkel maximáli­san élhessünk. Mindezeket mérlegelve, 1975-ben fő gaz­daságpolitikai feladatunk, hogy biztosítsuk a népgazda­ság fejlődését és ezzel együtt egyensúlyi helyzetének javítá­sát. Ezt szem előtt tartva, a fel- ! halmozást és a fogyasztási j idén lassabban növeljük, mint | az elmúlt években. Amikor tehát azt mondjuk, hogy a terv szerint a nemzeti jöve­delem 5—5.5 százalékkal, a belföldi felhasználása pedig 3—3,5 százalékkal növeked­jék. az ipari termelés 6 szá­zalékos bővülése telj“» egé­szében a termelekenys^g emelkedéséből származzék, akkor egyéni és közös felada­tok sokaságát fogalmazzuk meg. Ahhoz, hogy' a tervben kifejeződő gazdasagpolitikai, termelési, beruházási, élet- színvonal célok elérhetőek legyenek, minden vállalatnál és népgazdasági méretben is javítani kell az üzem- és munkaszervezési tevékenysé­gen, jobban ki kell használni a termelő berendezéseket, ész­szerűen takarékoskodni kell a munkaerővel, anyaggal, energiával és minden válla­latnál, munkahelyen támasz­kodni keil a dolgozok őszinte benraakaráRara, törekedni kell a szocialista munkaversenyben rejlő nagy lehetőségek kibon­takoztatására. t Népgazdaságunk szilárd és biztos alapokon nyugszik. A szocialista gazdaság ereje és lényégéből eredő fölénye le­hetővé teszi, hogy nehézsé­geink ellenére töretlenül foly­tathassuk gazdasági, életszín- vonalpolitikai és kulturális céljaink teljesítését. örü­lünk, hogy személyes életé­ben, családi terveiben min­denki többre, jobbra vágyik j Nincs ebben semmi kiveten- [ dő, ha e törekvés párosul a í személyes teendők megértésé- ; vei és becsületes végrehajtá- í ’ i sával, ha az egyéni célok megfelelnek a társadalom ér­dekeinek is. A közgondolkodás fejlődé­sében elért eredmények nem feledtethetik, hogy sok még a közös teendőnk a szocialista felfogassal szemben álló né­zetek visszaszorításában. A jövőben következetesebben, határozottabban lépjünk fel a közügyek iránti közömbösség, a politikai vélemények indo­kolatlan hullámzása, az illú­zió vagy a pesszimizmus ká­ros végletei, a társadalmi ér­deket csorbító törekvések, a kispolgári önzés, haszonszer­zés ellen. Felvilágosító szóval, a pozitív példák terjesztésévéi tegyünk tudatos lépéseket afelé, hogy közelebb kerül­hessünk a szocialista felfogás és életmód uralkodóvá válá­sához. Mély meggyőződésünk, hogy mindehhez megfelelő útmuta­tást, politikai és erkölcsi tá­mogatást nyújt a párt XI. kongresszusára, a felszabadu­lásunk 30. évfordulójára való gondos felkészülés. A kong­resszusi és felszabadulási munkaverseny már eddig is emberi közössegek sokasagai ötvözte szilárdabbá, célratö­rőbbre és a közösségek ma többre képesek tegnapi ön­maguknál, s holnap tudásban, teljesítményben, a szocialista közszellem kepviseleteben egy újabb nagy lépéssel előbbre tartanak annál, mint ahol ma allnak. M indezek tudatában fele­lős munkával készü­lünk pártunk XI. kongresszusára, és ünnepel­jük meg hazánk felszabadu­lásának 30. évfordulóját, be­fejezzük a IV. és kimunkál­juk az V. ötéves népgazda­sági tervet. Jogos önbizalom­mal valljuk: céljaink reáli­sak, elérhetőek, ha mindenki részt vallal a közös felada­tokból és megvalósításukon ereje, képessége szerint dol­gozik. Boldog új évet! Az év utolsó napján hármas [ ikrek születtek Kaposváron. A boldog mama Szalui Ferencné \ kaposvári lakos. A három új- i szülött neve: Márta, Péter és Ferenc. A Saalai család most négy gyerekkel büszkélkedhet. 1972-ben született az első; Zsu­zsika, most kétéves. 1973 decemberéhez képest tavaly ugyanabban a hónap­ban kilencven bébivel több született Kaposváron. A me­gyében tizenhárom százalék­kal nőtt a születések száma. A boldog kismama mondta: — Már egy hónappal' ezelőtt tudtuk, hogy hárommal sza­porodik a család. Kislányokat szerettünk volna, és — ahogy a férjem mondta — 'egészsé­gesek legyenek velem együtt. Most kel kisfiúnk es két kis­lányunk vám. — Mi a család legnagyobb gondja? — Albérletben lakunk. La- káskérelmünket 1972-ben ad­tuk be. A férjemmel úgy be­széltük meg, hogy ha meg­születnek a kicsik, bemegy a tanácsra. Hogy mikor visszük haza a piciket? Az orvosok' azt mondják, még másfél hó­nap kell hozzá. Nem is képzelhettük volna el szebben: a három újszülött és édesanyjuk kepével kívá­nunk nagyon boldog, békés új esztendőt valamennyi olva­sónknak. púnk magáénak vallja es tet­tekkel támogatja. Ez a politi­ka megfelel a nagyar nép nemzeti érdekeintk, és össz­hangban áll az nternaciona- lista követeiménjekkel. Hazánk fejlődélének, szo­cialista haladásunknak két nagy belső forrást van: a jc politika és a kip'óbált, ered­ményes politikát valóra váltó társadalmi összefigas, közös munka. A kiharcolt sikirek minde­nekelőtt népünk teremtő munkájának köszönhetők. Dolgozóink legjolbjai felis­merték, hogy szmélyes bol­dogulásuk, csalásuk felemel­kedése az egesz társadalom fejlődésével együ. érhető el. Ehhez biztos alaiot ad, hogy az MSZMP tevkenysegében következetesen bsznotttja az elmúlt, csaknem,két évtized politikai tanulsaril es figye­lembe veszi a fe-ódes uj kö­vetelményeit. Nty politikai bátorsággal, kedemenyezően néz szembe * gyakor.j ban Különösen a gazdasági 4pí- tőmunka feladatai lesznek bo­nyolultabbak. Nehezebb felté­telek közepette vágunk neki az 1975-ös esztendőnek, az eddiginél keményebb munká­ra, szélesebb körű, ésszerű ta­karékosságra kell felkészül­nünk mind egyéni, mind tár­sadalmi értelemben. Nem tit­koljuk, a párt Központi Bi­zottsága decemberi ülésén, az országgyűlés pedig a költség- vetés vitájában aláhúzta, hogy a tőkés világgazdaságban ér­vényesülő és mindinkább gyorsuló infláció. növekvő belső zavaraik következtében, a magyar népgazdaságot ked­vezőtlen hatások érik, s emiatt állami költségveté­sünkre növekvő anyagi ter­hek hárulnak. A termelés szerkezetének a szükségesnél lassúbb változása a beruhá­zásokban, az anyag- és ener­giafelhasználásban rejlő tar­talékok ma még nem kellő kiaknázása, valamint az irá­nyításban előforduló egyes következetlenségek is nehe­zítik helyzetünket: gyengítik gazdasási munkánk hatékony­ságát abban, hogy az említett negatív külgazdagsági hatá­sokkal minden tekintetben eredményesen felléphessünk, ÜLÉST TARTOTT A MINISZTERTANÁCS Állampolgári jogon lehet igénybe venni az egészségügyi szolgáltatásokat A kormány Tájékoztatási Hivatala közli; a Miniszterta­nács tegnap ülést tartott. A külügyminiszter jelentést tett Peter Mladenovnak, a : Bolgár Népköztársaság kül- \ ügyminiszterének december | 17—20. között hazánkban tett I hivatalos baráti látogatásáról. I A szívélyes légkörben lezaj- I lőtt tárgyalások során a kül­ügyminiszterek megelége­déssel állapították meg, hogy a két ország között teljes a i nézetazonosság az összes érin- ] tett nemzetközi kérdésben. 1 Hangsúlyozták, hogy tovább ! kívánják fejleszteni a két or- ! s-zág együttműködését és hoz- I zájárulnak a szocialista kö­zösség egységének erősítésé­hez. A kormány a jelentést jóváhagyólag tudomásul vette. A minisztertanács megtár-, gyalta és jóváhagyólag tudó- 1 másul vette Adam Maliknak, az Indonéz Köztársaság kül- j ügyminiszterének december 13—17. között hazánkban tett hivatalos látogatásáról szóló jelentést. A kormány megtárgyalta és | jóváhagyólag tudomásul vette a Laoszi Ideiglenes Nemzeti Egységkormány küldöttségé­nek december 15—18. között hazánkban tét hivatalos láto­gatásáról szóló jelentést. A kormány megtárgyalta es j jóváhagyólag tudomásul vette a magyar—indiai gazdasági- tudományos- és műszaki együttműködési vegyes bizott­ság október 28. es no\ember 2 között New Delhiben tartott üléséről szóló jelentest. A tár­gyalásokon megállapítottak, hogy számos lehetőség van az együttműködés további szélesí­tésére, különösen a kohászat, a gép- és vegyipar, az elektro­nika és a távközlés, valamint a mezőgazdaság területen. Az egészségügyi és a mun­kaügyi miniszter, valamint a Szakszervezetek Országos Ta­nácsa javaslatot tett a gyó­gyító-megelőző ellátás állam polgári jogon történő igény- bevételére. Az alkotmány 1972. évi módosításával, valamint az egészségügyi törvénnyel összhangban a kormány úgy határozott, hogy a készülő t á rsa dalom bi ztos: t ási törvény hatályba lépesével egyidejűleg a jövőben minden magyar áL lampolgár- jogként igénybe veheti az egészségügyi szolgál­tatásokat. A kormány megtárgyalta es jóváhagyólag tudomásul vette az oktatási és a munkaügyi miniszter jelentését a szak­munkás képesítésű fizikai dol­gozók felsőfokú tanulmányok- ■ i való felkészítésének tapasz- -i. a tarról. Megállapította, hogy a felkészítés, a rendszer si­keresnek bizonyult. Ennek alapján úgy határozott, hogy a következő tanévben a müsza* ! kin kívül egyéb különböző szakokra készülő fizikai dol- | gozóknak is indítanak eloke- | szítö tanfolyamokat. A részt­vevők 70—80 szazaiekat a nagyüzemek munkásaiból vá- : lógatják ki. | A Minisztertanács titkár-á­ga vezetőjenek előterjesztése alapján a kormány felhívta a ! niiniszterek és az országos ha- ! táskörű szei'veK vezetőinek j figyelmét. hogy vizsgálják meg az országgyűlés decembe­ri ülésszakán elhangzott kép­viselői észrevételek és javas- - latok megvalósításának lehe- ; tőségéit, és tájékoztassák arról az országgyűlés elnökét, vaia- : mint az indítványozó képvise­lőket. A kormány ezután egyéb ágyékiét tárgyalt. (MTI)

Next

/
Oldalképek
Tartalom