Somogyi Néplap, 1974. január (30. évfolyam, 1-25. szám)

1974-01-03 / 1. szám

rÖLsjdeíi Szjcitkeiidfr&íg.! Hosszú éveiig a megyei tanács egészségügyi osztályá­tól kaptuk meg a féléves nyomtatványokat a bölcsőde ré­szére. 1972-ben értesítettek bennünket arról, hogy ezután a Nyomtatványellátó Vállalattól kell beszerezni ezeket a nyomtatványokat. A múlt évben kétszer is küldtem meg­rendelést, személyesen is érdeklődtem, de mindig csak az volt a válasz: a nyomtatvány még nem érkezett meg. Most szintén szükségem lenne a nyomtatványokra. Nélkülük sem a negyedévi, sem a félévi jelentést nem tudom elküldeni az egészségügyi osztály és a minisztérium számára. Kérem, szíveskedjenek segíteni: hol tudnám beszerezni a szükséges nyomtatványokat ? Tisztelettel: Okiziáíd Q-ánoini bölcsődevezető, Somogy geszti Tisztelt Szerkesztőség! Kérem, hogy az alábbi panaszommal kapcsolatosan szí­veskedjenek a segítségemre lenni. Szüleim már meghaltak, édesanyám 1965. december 8-án, édesapám 1969. április 7-én. Mindkét szülő halála után nekem és az öcsémnek 4— 4 kh föld után földjáradék, vagy a megváltási ár jár. Saj­nos, idáig még egyiket sem kaptam. A 4 kh szántóterület — 590 négyszögöl zártkertnek számít. A területet még a memyei egyesült Üj Barázda Mg. Termelőszövetkezet hasz­nálja. November végén személyesen is voltam a tsz-nél, és akkor azt az ígéretet kaptam, hogy mivel a zártkerti terü­letet még használják, így a tsz kukoricát fog nekem jut­tatni. Eddig nem kaptam sem földjáradékot, sem kukori­cát, sem megváltási árat. Kérem a Szerkesztőséget, ha lehet, legyen segítségemre. Tisztelettel: Otsó/iei Qúum Keposvar. Vörösmarty ii. 19. Tv-jegyzet Szilveszteri kabaré Elég végigmenni az utcán, vagy belehallgatni a munka­helyeken az első beszélgeté­sekbe január másodikán. Még szidják, még dicsérik a tv-szilvesztert. Vannak, akik szidják, vannak, akik dicsé­rik. Van, aki szidja is. dicsé­ri is. Mindenesetre beszédté­ma — közügy mondhatnám. Néhány éve az volt a kriti­kusok és szakmabeliek véle­ménye, hogy mi lenne, ha nem lenne tv-szilveszter? Ha másképp szilvesztereznének az emberek? A mód föl téte­les maradt. A nézők kíván­ják, és milliók ülnek a kép­ernyő előtt. Hagyomány lett az óévbúcsúztatás, mint ahogy szép hagyomány az újévi hangverseny is. Bos- kowsky mester és zenekara derűs — talán a földkerek­ség egyik legvidámabb szim­fonikus zenekara — Strauss- koncertje. Nem mentegetem a téve­déseket, de valljuk meg: nagy dolog azért egy nyolc­tól éjfélig tarló szórakoztató műsort összeállítani. S olyan műsort, amelynek főszereplő­je á humor — a mostani ki­fejezetten ilyen volt —, show nélkül. Nekem tetszett a szilveszterest. Az egyórás Önök kérték éppen az első pohórkoccintásokat — vagy a második kört? — töltötte fel vidám kacagással, elemi humorral. Salamon Béla. a két Latabár kedvéért szíve­sen ülünk a képernyő előtt, a Vonósnégyes burleszk szin­te megalapozta a jókedvet. Brachfeld Szigfried kon- feranszának nem a nagy me­részség, hanem a találósság Vágógalamb exportra Egyre többen ismerik föl, hogy húsgalambtenyésztéssel foglalkozni nemcsak szórakoz­tató, hanem nagyon hasznos időtöltés is. A vágúgalamb külföldön keresett cikk, sok valutát hoz az országnak. A kaposvári áfész-nél működő húsgalambtenyésztő szakcso­port tavaly 15 mázsa vágógá- lambot értékesített. A negy­venöt tagú szakcsoport tagjai összesen mintegy 150 ezer fo­rintot kaptak vágógalambo­kért. Az öthetes, még »csipo­gó«' fiókákat az áfész íelvá- sárlóhelyére szállítják a te­nyésztők. Havonta kétszer van galambátvétel. A galambfiókákat — me­lyek súlya gyakran meghalad­ja a hetven dekát — a kecs­keméti vállalat exportálja a nyugat-európai államokba, Olaszországba, Svájcba. sőt még Angliába is. A tenyész­tők a ba’amb kilójáért ed­dig 63 forint 50 fillért kap­tak. 1974-ben azonban ez az átvételi ár jóval magasabb lesz, ami még jövedelmezőbbé temzi a tenyésztést. volt az erénye. Nagyjából ez jellemezte az egész műsort is, nem a »most aztán bát­rat kitálalunk, odamondoga­tunk« alapon való merész­kedés, hanem amit kitálal­tak, azzal általában jó hely­re találtak. Elsősorban ön­magára célzott a tv, persze a szilveszteri célgömbbe be­lefért az óév sok visszássága is. Visszapergetem magamban a tévékabaré jeleneteit. s makacsul elém ugrik Mikes György és Somogyi Pál szel­lemes, vicces párviaskodása Szegváry Katalin vezetésével. A nagy írók kevéssé mű­velik a humort. Ezt Tabi László mondta nemrégiben a Négyszemközt adásában. Most ismét igazolódott. A humoristák »céhére« hárul e feladat, s van akinek valósá­gos remeke kerekedik a szil­veszteri kabaréban — pél­dául Ősz Ferenc enyhén re­zignált, de nagyon igaz mo­nológja. Ide sorolható a leg­jobb paródia is, Szuhay Ba­lázsnak, Boldizsár Iván »úti­rajzaitól« ihletett karikatú­rája. A leg-ek sora ezzel ter­mészetesen nem merül ki, hiszen kitűnő volt az Alfon­zé—Gera sakkpáros, rokon­szenves volt Komlós János öniróniája. A Honthy-parodisták nem­igen tettek ki magukért, ugyancsak gyenge volt Feny­vesi Gabi karikatúrája, s Ha­rangozó Teréz ellen irányuló fricskái talán még rosszin­dulatúnk ' is. Ennek ellenére tetszett a szilveszteri évbú­csúztatás, és híven a hagyo- már yhoz — várjuk a követ­kezőt. Hogy szidhassuk, hogy dicsérhessük. Jó — inkább, hogy dicsérhessük, de annak reményében, hogy valamivel kevesebb lesz a pellengérre tűzni való. T. T. Mai Iv-ajániatunk AI HS1N» SOMOGY NEGYEI Bl ZOTT* AG An AK LAPJA XXX. évfolyam, 1. szám. Csütörtök, 1974. január 3. Látogatóban 1974 első kaposvári újszülötténél Újévi beszámoló a megyei kórház fejlesztéséről fejleszté- abból az Nagyon találóan »az élet ke­resztmetszetének« nevezte a kórházi eseményeket dr. Tar­ján László kórházigazgató fő­orvos, akivel a szülészeti, nő- gyógyászati osztály séről beszélgettünk alkalomból, hogy meglátogat­tuk 1974 glső. .kaposvári újszü­lött jét. Mint ismeretes, két éve kor­szerűsítették a megyei kórház szülészeti, nőgyógyászati osz­tályát. A fejlődés azonban nem állt meg itt sem. A rekonstruk­ció során nem sikerült az ágyak számát növelni, most 1973. de­cember 1-től külön pavilonban sikerült elhelyezni tizenöt ágyat, ezzel csökkent az osztá­lyon a zsúfoltság. Minden év utolsó napján kü­lönös izgalmat kelt ezen áz osztályon, hogy éjfélkor vagy legalább az új év első órájá­ban születik-e gyerek? Nem és nem! Éjfél előtt harminc perc­cel két kicsiny is fölsírt a szü­lőszobában, azután a követke­ző — 1974. január 1-én hajnali négy órakor. Borda Györgyné tizenkilenc éves kórházi dolgo­zó, laborasszisztens az új évet még otthon köszöntötte, éjfél­kor pezsgővel koccintott a fér­jével. Hajnalban kislánya szü­letett: Borda Ildikó. Társadalmunkban egyre na­gyobb figyelem, megkülönböz­tetett gondoskodás övezi a gye­rekeket, a gyerekes családo­kat, az édesanyákat. Ez a gon­doskodás lemérhető a kaposvá­ri megyei kórházban is, ahol a legkorszerűbb eljárásokat ve­zetik be. Dr. Lakatos János'fő­orvos elmondta: várhatóan már 1974 végén alkalmazni fogják a legmodernebb vizs­gálati eszközt, mely ultrahang­gal működik. Az ultrahang­diagnosztika jelentősen egy­szerűsíti a vizsgálatokat. Káro­sodásmentesen állapítható meg például, milyen a magzat fek­vése, ikreket várhat-e a kis- nama? Búcsúzóul megkérdeztem azt is a szülész főorvostól, hogy mit vár az új, házasság előtti tanácsadásról szóló intézkedés­től? — A tudatos családtervezés esetében kiküszöbölhető a nem kívánt terhesség. Bizakodom, hogy a házaspárokban növek­szik a felelősségérzet. H. B. Mól ettek, csínján az Amolettel! A szakemberek jó ideje is­merik a metilceliulóz nevű anyag sajátos tulajdonságát Nevezetesen, hogy vízfelvevő képessége rendkívül nagy: a víz hatására harmincszorosára nő. térfogata. Ezt használta fel' a fölösleges kilók ellen há­rom magyar gyógyszervegyész az Amolett kekszben. A 20 százalék metilcellulözt tartal­mazó keksz — cukor-, és. alko­holmentes folyadék' elfogyasz­tása után — a gyomor, bél­I eonaru* la Vi Olasz tévéfilm-sorozat első J tellani célja av olt, hogy'(ihr, része A sut ozat öl részből ab. iével ne csak a reneszánsz (é: s az író-rendező Renato Cas- | az emberi kultúra) egyik leg nci mg) u . alakjának emlékét, .uinern emberi-művészi fejlő­dését, harcait is a néző elé idézze. Ehhez — a dokumentá­lás hűség mellett — játékfilm- szerű epizódok sorát alkalmaz­ta. Hiszen kézenfekvő, hogy a reneszánsz sokoldalúságot sze­mélyében egyesítő Leonardo da ;Vinci életműve, adatszerű­én közvetítve — már csak a mennyiség okából is — keve­sebbet adhat a nézők számára, mint a játékfilm-cselekmény »együtt!ét -érzését kiváltó for­mája. A művész megformálója az ismert színművész: Philippe Leroy (magyar hangja Kovács István). A rendező narrátort is szerepeltet, aki röviden utal egy-egy mű kapcsán azokra a történelmi és művészi össze­függésekre melyeket a játék filmforrna nehézkesebben fe­jezne ki. (Az első részt ma 20 órakor augároeza a teievnwo,) rendszerben teltségérzést okoz akkor is, ha a »páciens« csak a számára szükséges minimá­lis kalóriát veszi magához. Sikerült tehát meglelni a zsír­párnákat eltüntető csodaszert? — Erről nincs szó — mondják a szakemberek. Az Amolett — gyógyszer, segítőtárs a fo- gyókúrában, a diétás étrend megtartásában. Nem haszon­talan azoknak sem, akik sú­lyuknál akarnak maradni, akiket a túl jó étvágy tart vissza az egészséges étrend kialakításától. Jóllehet, az Amolett éhség­érzetet csökkentő ártalmatlan hatóanyagot tartalmaz, az Egészségügyi Minisztérium egyelőre csupán egyévi próba­időre engedélyezte forgalma­zását. A megkötöttség nem af­féle fölösleges akadékoskodás, indokolat 1 a n aggályoskod ás. Arról van. ugyanis szó, hogy az Amolett a gyomor-, bél­rendszerben tevékenykedik, ott hízik, duzzad, fejti id ha­tását. Előfordulhat tehát, hoc azoknál, akiknek bélműködésc nem megfelelő, a »fogyikeksz» fokozza a zavarokat. Nem szabad megfeledkez­niük a fogyókúrázóknak arról a figyelmeztetésről sem. hogy a napi adag maximum tíz da­rab. Enné! többet nem aján- J latos fogyasztani. További ajánlás: cukorbetegek, emész­tőszervi megbetegedésben szenvedők, 14 éven aluli gyer­mekek kizárólag orvosi fel­ügyelet mellett fogyaszthatják, s a rendszeres belgyógyászat’ kezelés alatt állók is helyesen teszik, ha kikérik orvosuk ta­nácsút. rom Rémes történet Három férfi a0 a New York-i szállodában, a fotó- szinte«. Áramldesés van, márpedig ők a 43. emele­ten Iáiknak. Nines nrtt ten­ni, gyalog kell eMndrűm, Elhatározták, hogy a hoez- szú lépcsőmászás közben történetieilsfcel tétek el az időt. Az első' férfi a történetéi a 14. emeletnél fejezi be, a második a 31,-nél. A har­madik húzódik, hogy el­kezdje a maga esetét. — Rajta, rajta — biztat­ják ziháló társai. — Az én történetem olyan rettenetes, hogy a legszívesebben nem mon­danám el. Unszolják, s eközben felérnek a 43. emeletre. Ekkor ezt mondja a har­madik: — Hát igen, az én tör­ténetem rémes, de arány­lag rövid. — Halljuk már! — Szóval... a kulcsot lent felejtettük a portás­nál. Kedélyes börtön — Börtönőr, hogyan szökhetett meg Brown el­ítélt? — Nála voltak a kul­csaim, igazgató úr. — Erőszakkal elvette a kulcsait? — Nem, igazgató úr! Brown elítélt annak rend­je és módja szerint, tisz­tességes pókerjátszmában nyerte el a kulcsaimat. Különbség Bitófa alatt áll az el­ítélt, és rettenetesen resz­ket. A hóhér mérgesen rá­kiált: — Nem szégyelli magát? így félni egy akasztástól! — Hóhér úrnak könnyű. Maga már sokszor akasz­tott, de engem most akasz­tanak először. Honi sajátosság A londoni rendőrségen munkába áll egy skót. A rendőrfelügyelő megkér­dezi tőle: — Mit tenne, ha szét kellene oszlatnia egy tö­meget? — Azt nem tudom, hogy itt Angliában mit tennék, de nálunk Skóciába ma­gam elé tartott kalappal mennék egyenesen a tö­meg felé. Megingás Rendkívüli izgalmak kö­zött folyik a tárgyalás autólopás ügyében. A ra­vasz védő egy utolsó kér­déssel fordul a kárvallott­hoz: — És ön felelőssége tu­datában, meggyőződéssel vallja, hogy a védencem lopta el az autót? — Az ön beszéde után már abban is kételkedem, hogy egyáltalán volt gép­kocsim. Somogyi Néplap to MSZMP Somogy megyei Bizottságának lapja. Főszerkesztő: JÁVORI BÉLA. Szerkesztőség: Kaposvár. Latin«# Sándor u. 2. Postacím: 740L Kaposvár, postafiók 31. Telefon: 11-510. 11-511, 11-512. Riadja a Somogy megyei Lapkiadó Vállalat. Kaposvár. Latinra Sándor utca 2. Postacím :740l Kaposvár postafiók 31. Telefon: 11-516. Felelős kiadó: Dómján Sándor. Beküldött kéziratot nem őrsünk meg és nem küldünk vissza? Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető a helyi postahiva­taloknál és postáskézbesítőknél. Előfizetési díj egy hónapra 20 Ft Index: 25 967. Készült a Somogy megyei Nyomda­ipari Vállalat kaposvári üzemében. Kaposvár. Latinca ándor u. 6. Felelős vezető: Farkas Béla igazgató.

Next

/
Oldalképek
Tartalom