Somogyi Néplap, 1973. december (29. évfolyam, 281-305. szám)

1973-12-28 / 302. szám

Tv-jegyzet A palacsintás király Kedves Fésűs Éva! Maga Rejtőzködő Szerénység! Utol­érte eddigi legsúlyosabb »végzete«: a minden eddigi­nél nagyobb siker. A pala­csintás király így bosszulta meg önt, nem engedi, hogy olyan szerény legyen, ami a névtelenségét biztosítja az utcán, a boltban, bármerre. Kívánom is, hogy minél töb­ben ismerjék föl, lepleződjön le kiléte, mert közvetlenül is szeretni akarják a gyerekek, meg mi, felnőttek is. Nem­csak a meséit, s most A pa­lacsintás királyt, az első filmre vitt meséjét. Az író elválaszthatatlan a művétől, attól, amit alkotott. Engedje meg, hogy sok tv-néző nevé­ben gratuláljak A palacsin­tás királyért, ezért a gyere­keknek, felnőtteknek egy­aránt élvezetes meséért. A televízió karácsonyi műsorából egyébként nagyon hiányzott az olyan film, amely így tudott szórakoz­tatni kicsinyt, fiatalt, felnőt­tet, idős embert. Zenés mesejáték — így sze­repelt A palacsintás király a képernyőn. Kielemezhetnénk, mi minden volt ebben a játékban. Aránylag kevés hagyományos meseelemet használt föl Fésűs Éva, ezt is A palacsintás király javára írhatjuk. S nem új figurák­kal érte el, hanem friss mondanivalójával. A szerep­lők a múltat hozták közei­be, a történet a mát muto­gatta hol gúnyosan, hol mellkasfeszítőn. Volt ebben a mesében valami még Jó­kai if üléseinek a véréből is. Derelye főszakács rókalelkét a játékos-elmés udvari bo­lond, Csöröge akasztotta mindannyiunk szeme láttára a szegre... Egy ilyen zenés mesejáték sok ember jó együttműködé- v< se alapján születhet csak meg. Fésűs Éva meséjét Bé­kés József dramaturgi lele­ményessége tette tv-szerűvé, a zenei betétek csak oly fon­tosak és szépek voltak, mint a leírt, illetve kimondott szó. Tamássy Zdenkó nagy igény­nyel komponálta ezeket a dalocskákat A koreográfia Péter László munkája, a jel­mezeket Wie bér Mariann ké­szítette, a díszletet Nagy Sán­dor. Mestyán Tibor kamerá­ja mesteroperatőr kezében »mozgott-«. S mindezt a szer­teágazó tevékenységet Kat- kics Ilona rendezte eggyé: pompás előadássá, melyben a szereplők is nagyon jól érez­ték magukat. Név szerint: Tóbiás király szerepében Greguss Zoltán, Éliás király­fi — Balázsovits Lajos, De­relye — Káló Flórián, s ta­lán a legsikerültebb figurát Harsányt Gábor alakította. Ő játszotta, énekelte Csörö­ge, az udvari bolond szere­pét. Kökényszemű Katicát, Éliás királyfi szerelmét Det- re Annamária keltette élet­re, s itt élnek valamennyien közöttünk, míg meg nem ha­lunk ... ök túlélnek bennün­ket ... H. B. Kósa László—Szemerkényi Ágnes Apáról fiúra Napjainkban napról napra szaporodnak a néprajzzal foglalkozó szakkörök, klubok. A tudomány is a reneszán­szát üli. Nemcsak a tudósok, kutatók, hanem az igen nagy számban jelentkező önkéntes gyűjtők, pályázók dolgozatai, publikációi is beszédes tanúi az országszerte megnyilvánu­ló nagy érdeklődésnek. (Hogy a modem lakások díszeiként megjelenő népi tárgyakról, a meg-megújuló népdalos vetél­kedőkről és a különféle pá­lyázatokról ne is beszéljünk.) Sokat és sokan beszélünk erről a témáról — sokat is te­szünk sikereink érdekében, de még korántsem eleget. (Így pl. igen nagy mennyiségű is­meretterjesztő anyagot ad­Tájékoztató * _ I _ r g rm r | a . _ rendjének módosításáról A népességpoli'tikai felada-l Kaposvár lakosainak: Ka­tókról szóló — 1040/1973. (X. | posvár, Nővédelmi Tanácsadó, 18.) számú — minisztertanácsi I Ezredév u. 13. Hétfő: 8—10 határozat szabályozta a ter- J óráig, 16—17.30 óráig, hessógmegszakítási kérelmeik' elbírálásának módját és felté­teleit. Célja a fogamzás utáni terhességmegszakítás csök­kentése, s az egyre nagyobb választékban rendelkezésre ál­ló fogamzásgátló eszközök al­kalmazásának elterjesztése. Az 1974. január 1-vel élet­be lépő rendelkezések csak bizonyos feltételek mellett te­szik lehetővé a terhesség megszakítását. Az AB-bizott­ságoknak tehát joguk és köte­lességük lesz egyes esetekben a kérelem elutasítása. A ké­relmezőnek azonban jogorvos­lati (fellebbezési) lehetőséget kell biztosítani a megyeszék­helyen működő II. fokú AB- bázottságak útján. Az alábbiakban közöljük az 1974. január 1-től megyénk­ben működő I. és II. fokú AB-bizottságok üléseinek he­lyét és időpontját: A barcsi járás lakosainak: Barcs, Rendelőintézet, védőnői szoba (földszint) kedd: 16—17 óráig, péntek 10—11 óráig. A fonyódi járás lakosadnak: Fonyód, Rendelőintézet, Nővé­delmi Tanácsadó hétfő: 16.30 —18 óráig, csütörtök 8—9.30 óráig. A kaposvári járás lakosai­nak: Kaposvár, Járási Hivatal I. em. 18. szoba. Hétfő: 16—18 óráig, péntek: 9.30—11.30 óráig. A marcali járás lakosainak: Marcali, Járási Rendelőinté­zet, I. em., felülvizsgáló főor­vosi szoba. Kedd: 10—12 óráig, péntek: 16—18 óráig. Nagyatád és a régi nagy­atádi járás lakóinak: Nagy­atád, városi tanács eü. osztá- tály, I. em. (Április 4. u. 28.) Hétfő: 10—11.30 óráig, csü­törtök: 16—17.30 óráig. Csurgó és a régi csurgói já­rás lakóinak: Csurgó, községi tanács, Nővédelmi Tanácsadó. Kedd1: 13—14 óráig, csütör­tök: 16.30—18 óráig. Siófok város és a régi sió­foki járás, valamint Nagybe- nény és Som községek lakói­nak: Siófok, régi egészségház, Nővédelmi Tanácsadó (Zsilip sor 5.). Hétfő: 8—10 óráig, csütörtök 16—18 óráig. A jelenlegi siófoki járás előbb föl nem sorolt helysé­geiben lakóknak: Siófok, régi egászségház, Nővédelmi Ta­nácsadó (Zsilip sor 5.). Szerda: 16—18 óráig, péntek: 11—13 óráig. A II. fokú AB-bizottság a megye összes lakóinak: Ka­posvár, Megyei Tanács, föld­szint, kisterem (Május 1. u. 10.). Keddien: 8—10 óráig, csü­törtökön: 16—18 óráig. Dr. Csáky László, • megyei egészségügyi osztály vezetője tunk és adunk közre népraj­zi témából, de népszerű ösz- szefoglaló alig-alig áll az ér­deklődő közönség rendelkezé­sére. Hiszen a négykötetes Magyarság néprajzával nem dicsekedhet minden könyvtár, és Ortutay Kis magyar nép­rajzát, vagy Szabó István A magyarság néprajzát csak a beavatottak ismerik ...) Most a Móra Kiadó az Apáról fiúra című néprajzi kalauzzal igyekezett segíteni a már-már tarthatatlan hely­zeten. A szemre is tetszetős kötet megismerteti az olva­sót a néprajztudomány rövid történetével, és azzal a kör­nyezettel, mellyel a tudomány foglalkozik. így az ország te­lepülésföldrajzával, a szülő­földdel, a magyarság ősi fog­lalkozásaival. Megismerked­hetünk népünk hétköznapjai­val és ünnepeivel — az elve­tett magtól a kenyérig —, a gyöngyös pártától a kender­vetésig sok-sok érdekesség­gel. Megelevenednek a nép­szokások: előttünk sürög-fo- rog. zsibong a vásár, előt­tünk játszanak a gyerekek, előttünk nő fel a jókedvű lányból a dolgos asszony. A legérdekesebb népi játékokat, szórakozási lehetőségeket, foglalatosságokat is megele­veníti a két tehetséges fiatal szerző. És azoknak, akik a kérdéssel bővebben akarnak foglalkozni, nemcsak a leg­fontosabb néprajzi, szocioló­giai művek jegyzékét, hanem a regények, elbeszélések, szo­ciográfiák egész sorát is ajánlják a függelékben. A csaknem kétszáz gyönyö­rű fényképfelvétel közül ki­lenc somogyi témájú — ez külön örömünkre szolgál. (Ezek közül különösen szép a csökölyi fehérgyász, a szen­nai régi cserépkályhát idéző kép, vagy a történeti hagyo­mányokat őrző csökölyi fa­eke.) A fényképek szerzői kö­zött találjuk a nálunk is is­mert Korniss Péter és Lantos Miklós nevét. Kósa László és Szemerkényi Agnes könyve maradandó él­ményt ad. Akik most halla­nak először a néprajzról, azoknak kerek, egész képet ad, akik pedig már dolgoztak ilyen témában, új lehetősége­ket, új forrásokat ismerhet­nek meg belőle. És nem kell hozzá különösebben merész jóslás, hogy a téli könyvvásár egyik slágerét olvashattuk. D. B. Az év utolsó somogyi sportsikere a röplabdázóké Szép ajándékot tettek a sportbarátok képzeletbeli ka­rácsonyfája alá a fiatal ka­posvári röplabdázók. Mint ar­ról már ünnepi számunkban beszámoltunk, a K. Vasas Iz­zó leánycsapata Tatán torna- győztes, a K. Dózsa fiúcsapa­ta második lett. Amikor karácsony előtt Űjabb bonyodalom a labdarúgó YB-tcI kapcsolatban Az AFP francia hírügynök­ség belgrádi jelentése szerint a Jugoszláv Labdarúgó Szö­vetség úgy döntött, hogy válo­gatott csapata 1974. január 16-án" nem hajlandó lejátsza­ni világbajnoki selejtező mér­kőzését Spanyolország ellen, még akkor sem, ha ez a jugo­szláv válogatott kiesését je­lentené a további küzdelmek- bóL A jugoszláv szövetség leve­let küldött a VB szervező bi­zottságának, a FIFA-nak és az UEFA-nak. Ebben arról szá­molt be, hogy januárban a já­tékosok felkészülési edzése­ken vesznek részt, a pályák rossz állapotban vannak, s ez azt jelenti, hogy Jugoszlávia felkészületlenül, vagy leg­alábbis igen gyenge formában mérkőzhetne meg a spanyo­lokkal. Déli szomszédaink ar­ra is hivatkoznak, hogy a spa­nyol szövetség minden próbál­kozásukat meghiúsította, mely arra irányult, hogy a mérkő­zést még 1973. decemberében lejátsszák. A jugoszlávok le­velükben azt kérték, hogy a csoportdöntőt március 1-e, vagyis a bajnoki idény meg­kezdése után játszhassák le. A világszerte nagy port fölvert Szovjetunió—Chile ügy után újabb bonyodalom ke­rekedett tehát a labdarúgó VB-vel kapcsolatban. Sokan kíváncsian várják, hogy a jugoszláv—spanyol ügyben ugyanolyan merev lesz-e majd a FIFA, mint a Szovjetunió beadványával kapcsolatban volt. gyorshírben megkaptuk a ta­tai torna végeredményét, részletek még nem álltak ren­delkezésünkre, csak azt tud­tuk, hogy a lányok drámai küzdelemben legyőzték a Gyomai TK csapatát. Ezzel Vermesné Merő Zsuzsa tanít­ványai nyerték az ifjúsági kupát. A fiúknál már nem sikerült ilyen jól a befejezés a K. Dózsa csapatának. Miként ta­valy, az idén is a Kecskeméti Sportiskola bizonyult jobbnak. Az ÓIK döntő eredményei: Lányok. K. Vasas Izzó—Gyoma 3:2 (—12, 10, —3, 12, 5) Az eredmény mindent meg­magyaráz. Több mint kétórás harcban nyertek a kaposvári lányok, s született meg a vég­eredmény: 1. Kaposvári Vasas Izzó (Böröczfi, Csorba, Gadár, Horváth, Kutas, Molnár, Nagy, Anker, Kónya. Edző: Vermes Károlyné) 10 pont, 2. Gyomai TK 9 pont, 3. Debre­ceni Volán 8 pont, 4. Buda­pesti SE 7 pont, 5. Bp. Haris­nyagyár 6 pont, 6. Bp. Spar­tacus 5 pont. Fiúk. Kecskeméti Sl—K. Dózsa 3:0 (2, 12, 2) A döntő küzdelmekre elfá­radt a kaposvári csapat. Meg talán a mieink nem is hittek abban, hogy győzhetnek az esélyesebb Kecskemét ellen. 1. Kecskemét 10 pont, 2. Kaposvári Dózsa 8 pont (11:7 játszmaarány), 3. Székesfehér­vári Volán 8 pont (11:8), 4. Vasas 7 pont, 5. TFSE 6 pont (6:12), 6. ZTE 6 pont (8:14). A torna legjobb ütőjátéko­sának különdíját a fiúknál Börcsök Csaba (Kecskemét), a lányoknál Szatmári Katalin (Gyoma) kapta. A legjobb mezőnyjátékos különdíjának tulajdonosa: Török Tamás (K. Dózsa) és Nagy Ilona (K. Va­sas Izzó). A két kaposvári röplabda­csapat és a különdíjas játéko­sok szolgáltatták az év utol­só somogyi sportsikerét. Az NB Il-es bajnokságban sze­replő kaposvári együttesek ifjúsági utánpótlása úgy bú­csúzott az óévtől, hogy mind a Dózsánál, mind a Vasas Izzónál talán egy kicsit bát­rabban is szabad tervezni. DECEMBER 28 PÉNTEK Kamilla Milyen .esz az .dő árás A várható időj ,rás ma estig: Változóan felhős idő, valószínűleg csapadék nélkül. Mérsékelt, vál­tozó irányú szél* Hajnalban és reggel erősen párás levegő, egy-két halyen köd. A várható legmaga­sabb nappali hőmérséklet plusz 1 és G fok köz .tt lesz. A távol£j>bi ki'.átások (keddig): Változékonv, szeles, az évszak ioz képest enyhe idő, többfelé futó esővel, eseti g havas esővel. A legalacso­nyabb hajnali hő érséklet mínusz 3 és plusz .'J fok között, a le magasabb nappali hőmérséklet plusz 4 és plusz 9 fok között lesz. — »Orosz tél«. Több mint 23 ezer külföldi érkezett Moszkvába az idén tizedik alkalommal megrendezésre kerülő »Orosz tél« művészeti fesztiválra. — Filmvetítés gyerekeknek. Ma déielőtt — s január 2-ár. és 3-án — 9-től 12 óráig if júsági és gyermekfilmeket vetítenek a Latdnca Sándor Megyei Művelődési Központ mozitermében. A részvéte:1 díjtalan. — Kétezer külföldi vendég jelezte érkezését szilveszter­re az IBUSZ-nál, a Coop- tourlst szervezésében nyolc országból várnak vendégeket az előzetes bejelentés sze­rint. — Szállodát épít az Ex­press Ifjúsági és Diák-utazá­si Iroda Balatoni öld váron. Egyszerre 300 fiatalnak ad Tnajd otthont az új hotel a kedvelt balatoni üdülőhelyen. — Százhúszezer űrméter fát szállít a Lignimpex Kül­kereskedelmi Vállalat két osztrák cégnek 1974—76-ban. — Megindul a forgalom december 29-én a kis föld­alattin a Népköztársaság út­ján, amelynek új végállomá­sát a Kacsóh Pongrác útnál alakították ki, s meghosszab­bított útvonalán a Széchenyi fürdőnél létesítettek új meg­állót. — Boltokat és vendéglátó- helyeket az e’múlt három évben több mint 15 500 négy­zetméter alapterületen építet­tek a somogyi fogyasztási szövetkezetek. — Vízre bocsátották a Georgi Dimitrov nevét viselő várnai hajógyárban a lengyel megrendelésre épült 38 ezer tonnás teherhajót, a »Bem tábornok«-ot. — A harmadik birodalom vége címmel meg j elemi Moszkvában Csujkov marsall könyve, amelyben a szerző az 1944—45-ös évelt nevezetes hadműveleteiről számol be. — Orvosi felügyelet alatt áll szerda óta Davis Siquei­ros, a 76 éves világhírű fes­tőművész. Vese- és májbán- talmai vannak. 73 évve ezelőtt 1903. december 28-án született Mihail Kalatozov, grúz szárma­zású Állami-díjas szovjet film­rendező. Tbilisziben született; eredeti neve Mihail Kalatozisvili volt. Sok mindennel próbálkozott, dolgozott mint gépkocsivezető, mozigépész, laboráns, vágó, operatőr és forgatókrnyvíró. 1929-ben tért át a rendezésre: 1931-től a leningrádi egvetem esztétikai szakán aspiráns, majd a Grúzia Filmstúdió igaz­gatója. Ezt követően évekig a Lenfilm stúdióban dolgozott, majd 1943-tól 1948-ig az Egvc- sült Államokban tevékenyke­dett mint filmügyi megbízott. Általában hősi témák foglal­koztatták, legnagyobb sikereit mégis más jellegű művekkel ér­te el. Különösen a szánnak a darvak bensőséges lírája, hu­manizmusa szerzett nevének nemzetközi elismerést; e film­jével elnyerte a cannes-i film- fesztivál »Arany Pálma-« díját. Stílusát képszerű látásmód, a montázstechnika művészi al­kalmazása és bátor formakere­sés jellemzi. Több filmjét Ge- raszimovval közösen rendezte. Többek közt filmet készített Valerij Cskalovról, a hős repü­lőről Á felhők titánja cím-nel (L941) és Dzserzsinszkijről 1953). Nevezetesebb rendezői munkái még a Legvőzhetetle- nek (1942), a Luxustutajon (1954), Az el nem küldött le­vél (1959). s az 1964-ben bemu­tatott kétrészes, Én vagyok Kuba c. film. Több mint egymilliós nyeremény a totón Az 51. fogadási héten mind­össze egy 13 plusz 1 talála- tos szelvény akadt, ennek illrtdog tulajdonosa 1 117 471 forintot nyert. 13 találatos szelvény nem volt. A 12 talá­latos 3553, a 11-es 237, a 10-es 45 forintot fizet. ..flmoHfuto“ taxiutas rémtette Szerdán hajnalban egy is- I meretlen személy revolver­rel arra kényszerítette Kli- vényi András 30 éves taxi­sofőrt. hogy a kocsijával Bu­dapestről Üllő községbe vi­gye. A község külterületén az utas több lövéssel megölte a gépkocsivezetőt, majd a ta­xit fölgyújtotta és elmene­kült. Még aznap, a késő esti órákban, a Bem rakparton beült egy fiatalember Schu­bert Imre 28 éves gépkocsi- vezető taxijába. Pisztolyt szegezett a sofőrre s meg­parancsolta, hogy vigye Du- naharasztiba. Ott aztán a község határában a gépkocsi- vezető kiugrott a robogó ta­xiból, a sofőr nélkül ma­radt autó pedig több méter magasból az út mellett hú­zódó HEV-sínekre zuhant. A benne ülő fegyveres támadó a helyszínen meghalt. (Schu­bert, aki kiugrott, sértetlen maradt.) A rendőrségi vizsgálat megállapította: mindkét esetben Micsonai Sándor 19 éves kocsimosó (dunaharasz- ti lakos) követte el a fegy­veres támadást. Elkészül az egymiHiOiiiadiK Zsigulj Elkészült az egymillióm.xuk Zsiguli személygépkocsi a' Volga menti Togliatti varosá­ban levő hatalmas autógyár­ban. A jubileum egybeesett egy másik jelentős esemény­nyel: befejeződött az üzem teljes fölépítése is. Ezentúl évente 660 ezer Zsigulit gyárt majd az autógyár. A Volga Autógyárat és az építésében részt vevő Kujbi- sev—Gidrosztroj és Nyeftyg- himmontazs trösztöket ered­ményes munkájukért a Szov­jetunió Legfelsőbb Tanácsá­nak elnöksége a Munka Vö­rös Zászló Érdemrendjével tüntette ki. — A folytatásos- regény mai számunkból anyagtorlódás miatt kimaradt. — 21 áfész forgalmaz fűtő­olajat ez idő szerint a me­gyében, s ezek 68 község igé­nyeit elégítik ki. A IV. öt­éves terv végére még 10—12 községet vannak be az ellá­tásba. — 484-cn haltak meg köz­lekedési balesetek következ­tében az Egyesült Államok­ban a karácsonyi ünnepek alatt. A tavalyi 565 halál­esettel szemben a csökkenést a nehéz energiahelyzet is magyarázza. — Fagyhalál. Az egyesült államokbeli Schenectadyban karácsony másnapján a szom­szédok találtak rá a holttá fagyott Baker házaspárra. A helyi lap szerint az ünnepek előtt a Niagara Mohavk részvénytársaság kikapcsol­tatta a lakás fűtés-világítá­sát, mivel a házaspár — mindketten 90 év fölöttiek — 200 dolláros számlával tarto­zott. — Utcai rablások, bankok, hivatalok és magánlakások elleni fegyveres támadások során 1973-ban mintegy száz holland állampolgár vesztette életét. — Szilveszterre alkalmi öl­tönyök nagy választékával várja vásárlóit a Kaposvár, Május 1. utca 8. szám alatti felsőruházati szaküzlet. Somogyi Néplap B 01000100530101020131

Next

/
Oldalképek
Tartalom