Somogyi Néplap, 1973. december (29. évfolyam, 281-305. szám)

1973-12-02 / 282. szám

Ä Ins vtcittáTtsvonat nagy proszkoléssel igyekezett cl ore firma magát a havas pá­lyán. Zaürrtolt, dohogott, nyö­gött a szerelvény elején a mozdcmjs, mégis csak lépés­ben haladt az emelkedőn. Tö­mör, íefeete füstje, amelyben kavarogva repkedtek a szik­rák, néhány méternyire föl­szállt a jajgató gőzzel, azután szétterült a késődélutáni ég­bolt alatt és elenyészett az aprószemű, sűrű havazásban. Sikítva fújt, fújt a szél a he­gyek felől, hordta a sínekre a havat, temette a kocsikat, a fuldokló kerekeket. Az ütkö­zőkön, a kampókon, lépcső­kön is percről percre vasta­godott a hó, végtelenül szép, de zord és reménytelen volt ez a nagy, fehér ölelés. A be­fújt ablakok közepén párás foltokat olvasztott a benti meleg és a hóesést néző uta­sok lehelete. A kerekek már nem is adtak hangot, a lassú gördülés zaja belefulladt a hóba. Bundába öltözött, kucsmás, hócsizmás fiatal nő lépett ki az egyik fülkéből a folyosón ácsorgó utasok közé. Bőrönd­jét az ajtó mellé tette, az­után odaállt az egyik üres ablakhoz, kesztyűs kezével tiszta foltot törölt magának az üvegen és kinézett a hó­fúvásba. Puha remegéssel döcögött tovább a vonat, s érezni lehe­tett a mozdony erőlködését. A tempó lépésről, lépésre las­sult, egyik sürgönypóznától a másikig már percek teltek el. A kis gép prüszkölése né­hány pillanatra kétségbeeset­ten fölcsapott, mintha az utolsó roham következne. Tompa zökkenés követte az elszánt erőlködést. A szétfe­szült ütközők fáradtan egy­máshoz ütődtek, a kocsikon végigremegett a mozdony egyhelyben forgó kerekeinek haldokló csikorgása, azután egy pillanat alatt az is meg­szűnt, és nem hallatszott más, csak a gép kimerült, megadó lihegése. — Elakadtunk? — állt oda ■nmA*/10 mellé egy harminc év Tiorüli férfi. Prémgalléros té- lilvabát volt rajta, a lábán -v Tjíjflcipő. Jobb arcán egy régi sebhely; valamilyen műtét, vagy baleset nyoma. Megpró­bált kilesni a nő mellett, köz­ben megkockáztatta a további beszélgetést: — Pedig már nem lehet messze az állomás. — Talán két kilométernyi­re — szólt vissza barátságo­san a nő. Kint egy kalauz és néhány munkásember törte­tett előre a mozdony felé. Közben a kis gép élesen, szag­gatottan füttyögött, kérte a segítséget az állomásból. A szél pedig tovább hordta a havat a sínekre és a vonat ol­dalára. A nő fölhajtotta a gallérját, fogta a bőröndjét és elszán­tan kinyitotta az ajtót. — Begyalogol? — kérdezte csodálkozva a férfi. — Órákig tarthat, míg ki­szabadítanak bennünket — felelte a nő. — Ha megengedi, magával megyek. Galyasi Miklós Őszi parancsra Kacag a gerle, a szőlő érik, holnapután rőtarany a lomb, fekete már a meghántott tarló, erősebb este a tücsökdoromb. Őszi parancsra gyűlnek a fecskék, kisasszonynapja közeleg. Szél rázza a fákat alkonyaikor, színesednek az esti föllegek. Nászi hintáján az ökörnyálnak apró pókok utaznak az őszben. Fénye van már csak a napsugárnak, akár tavaly, minden költözőben. Evvel vénebb, de az, aki voltam, a törvény az idén is törvény marad, csctk ha nézel, a szemed nem csillan, csak a csókod egyre fanyarabb... Szűts László Egy csésze tea Vettem egy öreg szamovárt (Készült a múlt század végén Tehát még Csehov idejében) Vettem egy öreg szamovárt Mert arra gondoltam Valaki egyszer feljöhet hozzám Aki nem szereti a presszókávét És akkor mivel kínálom meg? Valaki egyszer feljöhet hozzám Abból a neu trón-szélből Abból a proton-havazásból Amelyben odalent csatangolunk Életünk mágneses terein Valaki egyszer feljöhet hozzám Meggémberedett éveivel Átázott emlékekben És akkor mivel kínálom meg? Vettem egy öreg szamovárt Hogy mindig legyen nálam Egy kis melegség Egy csésze tea | Medgyessy Ferenc: R-adnai síremlék. (A Nemzetközi Kisplasztilcai I Biennálé anyagából.) ,Szép szóval oktasd, játszani is engedd...” tanácskozások -1973 Ä nő már ae aísó lépcsőn áüt, s ahogy vissaaforduit, te­kintete megakadt a terű fél­cipőjén. — Az országúton már lesz­nek nyomok, mert folyton járnak a vontatók. De addig térdig kellene járnia a hó­ban. — Nem számit, nem vagyok kényes. A szél rögtön rájukcsapott és ízelítőül az arcukba vágott egy csomó szúrós havat. A férfi előre akart menni, de a nő megelőzte. Gyimesi Ferenc Felségek a hóban — Én csizmában vagyok, majd csinálok nyomot. — Akkor legalább a bő­röndjét hadd vigyem. A nő odaadta a bőröndöt, azután elindult a vonat mel­lett. Hátrakiabált a süvítő szélben: — Vigyázzon, hogy mindig a nyomomba lépjen! Akkor már többen álltak a mozdony körül. Hárman szén- lapátokkal próbálták szabad­dá tenni a síneket, a többiek meg azon tanakodtak, hogy hóeke nélkül aligha lehet ki­szabadulni innen. A nő kikerülte őket, azután tovább ment, ainere a síneket sejtette. Valaki azt mondta a hátuk mögött: — Ennek a fiatalembernek sem szeretnék a zoknijában lenni. A szél oldalról vágta őket. Csikorogva süppedt alattuk a hordott hó, s ahogyan emel­ték a lábukat, mintha füstöl­tek volna a lépéseik. Jó húsz percig tartott, míg elérték a síneket keresztező országutat. — Innen már könnyebb lesz — fújt nagyot a nő és vidáman beugrott egy széles keréknyomba. A férfi amennyire tudta, ki­rázta cipőjéből a havat. Ad­dig a nő háttal fordult a szél­nek és egyhelyben toporgott. Innen már egymás mellett mentjek tovább a párhuza­mos nyomban. A hófúvás nem gyengült, fejüket előre kellett szegniük, hogy az ap­rószemű hó ne vágódjon a szemükbe. Néhány lépés után megkérdezte a férfi: — Maga idevalósi? — Igen — szólt a nő a föl­hajtott gallér mögül, — könyvelő vagyok a szövetke­zetben. — Bn is j&rfcas» Ät isaftáai tizenöt éve. Gyerekkoromban itt szoktam nyaralni a roko­naimnál. — Most is hozzájuk megy? — Oda. Holnap lesz az uno­kahúgom esküvője. Kiabálva kellett beszél­niük, mert a szél elkapta a hangjukat. Ruhájukat már egészen belepte a hó, s a keréknyomokat is kezdte be­fújni előttük. Nemsokára elértek a falu alatti réthez, lyiár erősen szür­kült az égbolt, s a falu felől átpislogott a hóesésen néhány utcai villanykörte. A férfi kö­rülnézett, mintha keresne va­lamit, azután megállt; egy helyen. — Valahol itt állt régen egy terebélyes, öreg fűzfa .,. A nő is megállt, s mindkét kezével a fölhajtott gallért szorongatta az arcára. — Két vagy három éve ki­fordította egy erős vihar. — Nagyon kedves emlékem fűződött hozzá — mondta to­vábbindultában a férfi. — Gyerekkoromban sokat ját­szottunk alatta. Nagy gyerek- csapat gyűlt itt össze napról napra. Egyszer elhatároztuk, hogy királyt és királynét vá­lasztunk magunk közül, A király az lett volna, aki leg­magasabbra mászik a fűzfá­ra, a királynét pedig maga választhatja ki magának. Pes­ti gyerek voltam, nem értet­tem úgy a famászáshoz, mint a többiek, mégis nekivágtam. Nem is jutottam föl annyi­ra, mint a pajtásaim, mégis én lettem a király. Mégpedig úgy, hogy egy ág leszakadt alattam és lezuhantam. Esés közben egy másik ág jó mé­lyen fölhasította az arcomat, de nem történt komolyabb bajom. A gyerekek ijedten körülállták és bajtársiasság- ból, meg hogy megvigasztal­janak, kikiáltottak királyuk­ká. A szélnek dőlve ta­posták a havat a kitartó vi­harban. A férfi leveregette a gallérját, úgy beszélt tovább: — Volt a gyerekek között egy nagyon szép kislány. Amikor látta, hogy vérzik az arcom, gyorsan kibontotta a hajából széles fehér szalagját és azt szorongatta a sebemre. Mondanom sem kell, hogy őt választottam királynénak, és azon a nyáron egymás mel­lett ültünk minden játék al­kalmával a fűzfa alatti tró­non. A nő nem szólt, csak a sze­me mosolygott a behavazott kucsma és a fölhajtott gallér között. Visszaemlékezett a bevérezett fehér szalagra. Nem merte hazavinni. Azt hazudta, hogy elvesztette a réten. Szekszárdi A MEGYEI KÖNYVTÁR, a megyei KISZ-bizottság és a Babits Mihály Művelődési Ház minden ősszel meghívja az Írószövetség gyermek- és ifjúsági szakosztályát az idő­szerű gondok megvitatására. Az idei ősz egy szűkebb ré­teg, a felnőtt ifjúság — ponto­sabb megfogalmazással: az érettebb ifjúság — és az iro­dalom problematikájának megvitatására adott alkalmat. Óhátatlanul fölmerül, hogy mi is itt a kérdés? Mi sem természetesebb — látszó­lag —, mint hogy az érett ifjúság olvassa a magyar- és a világirodalom gazdag ter­mését, melynek megismeré­sére a leghosszabb élet is rövidnek bizonyul. Minél előbb kezdi, annál jobb. Va­lójában a kérdés nem ilyen egyszerű. A mesét minden gyermek szereti. A gyermek­regényt igen sok. A serdülő korban azonban alább hagy ez a betűfaló szenvedély. Jön­nek a serdülés adta biológiai és viselkedési zavarok, feltű­nik a képzelet horizontján, majd a Valóságban is dekon- centráló hatásával a szere­lem, előtérbe kerül a techni­ka és a sport vonzása, mind­ezeken kívül pedig a viszony­lag könnyű általános iskolát fölváltja a sokkal terhelőbb középiskola. Előfordul, hogy még a kisgyermekkortól fog­va irodalomra nevelt gyer­mek is elfordul a szépiroda­lomtól — ha nem kifejezetten erre irányul az érdeklődése —, akit pedig nem is így irányítottak, az többnyire nem is folytatja, amit alig kezdett. A nem nagyon jó ké- pességűekriél — még ha ol­vasóknak nevelték is őket — beáll a bőség zavara: belép­nek a felnőttek könyvtáraiba és nem tudják, mihez nyúlja­nak. Leemelnek esetleg egy­két könyvet, számukra még nehezet a polcról, unalmas­nak vélik, s kedvüket vesz­tik. Ezt megakadályozandó, létesítenek ma már sok or­szágban külön könyvtári övezetet a tizennégy-tizen- nyolc évesek számára, ahol megtalálhatják a klasszikus és modern irodalom köny- nyebb, olvasmányosabb alko­tásait, s ezeken kívül a kor­osztály számára készült szép- irodalmi és ismeretterjesztő műveket. Nálunk ez a forma hiányzik, ezért is van, hogy annyi tizennégy éven felüli jár vissza illegálisan, a könyvtáros jóindulatára vagy a kisebb testvér olvasójegyére hivatkozva a gyermekkönyv­tárba. De kevés a korosztály­nak szánt irodalom is. Az előbb említett okok mellett ez a tény is közrejátszik ab­ban, hogy az általános iskola után olyan rohamosan fogy a fiatal olvasók serege. Hiá­nyoznak az erősebb érzelmi töltésű regények, szintúgy a könnyű, izgalmas útleírások, fantasztikus könyvek, isme­retterjesztő munkák. Az írók közül többen szól­tak arról, hogy a fiatalok kö­zül sokan úgy érzik, nincs cselekvési terük, vagy ha van, ez nem elég, mert hiá­nyoznak a kohéziós erővel összetartó közösségek. A KISZ központot képviselő Borbély Sándor és a pártköz­pont üdvözletét hozó Bara­nyai Tibor az ifjúsági tör­vény mutatkozó hatásáról be­szélt. Illés Lajos, a Kozmosz­sorozat főszerkesztője pedig a sorozat sokrétű, bőséges terméséről tájékoztatott. VÉGÜL A FIATALOK leg­közvetlenebb ismerője, Varga Két kancsal pillantás Díszebéd — A mai program? — kér­dezte korán reggel Sárika, jegyzetfüzettel a kezében az elnök titkárától. A mai tennivalók hosszas címszavainak lediktálásá után a titkár gépiesen hozzá­tette: — ... és közben természe­tesen a díszebéd. Telefonál­jon az Arany Csillagba. A szokásos IJb. osztályos ven­dégebéd. Üjházy-tyúkleves, bifsztek vagy Wellington, va­lami könnyít tészta, gyü­mölcs, kávé. Egy üveg ko­nyak, tíz üveg Tolcsvai. Déli egy órakor az intéz­mény vezérkara — elnök, tit­kár, gazdasági helyettes, mű­szaki igazgató, tolmács — be­vonult az Arany Csillagba. A tyúkleves már a tálaló ajta­jában várakozó pincér kezé­ben gőzölgőit, hatalmas por­celán tálban. Leültek. — Nincs előétel — súgta a gazdasági helyettes a mellet­te ülő titkár fülébe. — Nincs. Tudod: I/b. Az előétel csak a különlegesen fontos vendégekhez jár. Ahogy a tavaly hozott belső takarékossági határozat elő­írja. — Persze, emlékszem. Következett a mesteri mó­don elkészített bifsztek; vas­tag volt és puha, enyhén meglocsolva mártással. Né­mán ették. Sűrűn bontogatták a Tolcs- vait, a pincér szorgalmasan töltögetett. A tésztánál már vidám történetek jártak. , — Kérem a pohárköszörvtő szövegét — mondta halkan az elnök a titkárnak. Odacsúszlatták eléje az I/b'. típusú üdvözlő beszédet. Fel­állt, elmondta, az aláhúzott résznél fölemelte a szavát és a poharát, ivott, leült. A tol­mács minden szót fordított németre, ahogyan máskor is szokta. A jelenlévők meg­tapsolták az elnököt. — Ki válaszol a köszöntő­re? — kérdezte valaki. A titkár, az elnök, a he­lyettes, a műszaki igazgató kezében egyszerre akadt fenn a pohár. Körülhordozták ho­mályos tekintetüket az asz­taltársaságon. — Uramisten — hebegte a titkár — hiszen ma nincs is vendégünk. Ajándék, mellyel meglepem... — Ezt az antilop zakót megveszem a Gyurikámnak. Meg, ha addig élpk is, ha a napidíj utolsó garasát költőm is rá. Koplalás nem számít. Hiszen ráadnám én Gyuri­kámra az egész világot. Az a fontos, hogy neki mindene legyen. Hogy fog állni rajta ez a zakó! És nem is olyan drága. Marad annyi pénzem, hogy nekem is jut valami, bár én kevéssel beérem, ne­kem csak az a fontos, hogy 6 legyen szép és elegáns. Így beszélt a világváros egyik forgalmas üzletutcájá­nak kirakatai előtt a hölgy, hivatalból kiküldött társam, megérkezésünk estéjén. Mint­hogy néhány napot együtt töltöttünk, megfigyelhettem a zakó-ügy teljes kibontako­zását. A második estén nagy cso­maggal érkezett a szállodába. — Látom, asszonyom, nem tétovázott sokáig. — Ez még nem a zakó, maga csacsi. Az ember nem vásárol hebehurgyán, azonnal az elsőt. Ez kosztüm nekem, a pénzmaradékból. Kiszámí­tottam, mennyi kell a zakóra, a többit félretettem, abból jött ki a kosztüm. Éppen ilyen kosztümöt nézegetett a drágám a pesti kirakatban nekem. Kétezerért. Amilyen bolondul szeret, képes lett volna megvenni. Megelőz­tem. Az antilop zakó — is­tenem, hogy örül majd neki! — az elutazás előtt való este következik. Az elutazás előtti estén minden képzeletet felülmúlt a csomag mérete. A félénk érdeklődésre, hogy melyik csomag rejti az antilop-zakót, bájos útitárs- nöm felcsattant: — Buta férfi maga is. Ez mind neki szóló ajándék! Az én Gyurikám egy rajongó férj, egy őrült. Mindezeket a holmikat megvenné nekem. Pontosan az van itt, amit ő szeretne látni rajtam. Bele­zavarhatom ilyen kiadások­ba? Elfogadhatok tőle Pes­ten ilyesmiket, nagy pénze­kért? Mert ő nem nézi ám az összeget ha rólam van szó. Akárcsak én, ha róla. Anti­lop zakó!... Közben azon­ban eszembe jutott, hogy az én Gyurikám férfi, nem pe- ‘ dig nevetséges piperkőc. Bol- \ dog lesz ő ezzel a zoknival, ; szép holmi ez is, csak egy ki- : csit hibás, kiárusításon vet­tem, féláron, majd lejártam érte a lábamat, ez az igazi szerelem. Tamás István 1 Domokos szólt a vitához. (Ná­la több tapasztalattal kevés író rendelkezhet, mert hét gyermekéből hat tartozik a vitában említett nemzedék­hez, s a családi otthon nyi­tottsága révén a hét gyermek hétszer hét barátja fordul meg a házban: ez már »sta­tisztikai mintavételnek« is megteszi.) Varga Domokos is az ifjú­sági törvényre hivatkozott: ha az üzemi párt- és szak- szervezeti bizottságokban he­lyet adunk a fiataloknak, he­lyet kell nekik adnunk az irodalomban is, amelyben nálunk megmerevedés, el­öregedés érezhető. Nemcsak az irodalom és a fiatal írók érdekeiről van itt szó, hanem az egész társadalom igényé­ről: hirt kell kapnunk a fia­talokról és nekik is saját ma­gukról. Mégpedig nemcsak halálos komolysággal, zord fenséggel: éngedjük őket ját­szani, nevetni. Olvasni is több kedvük lesz akkor. A szekszárdi tanácskozás egyetértő helyesléssel ért vé­get. Reméljük, művek sora bizonyítja majd, hogy nem volt hiábavaló. Bozóky Éva

Next

/
Oldalképek
Tartalom