Somogyi Néplap, 1973. november (29. évfolyam, 256-280. szám)

1973-11-29 / 279. szám

APRÓHIRDETÉSEK Kö SZÖNETNYILV ANITAS Köszönetünket fejezzük ki mind­azoknak a testvéreknek, rokonok­nak, ismerősöknek, volt munkatár­saknak, akik drága jó férjemet és édesapánkat LUGOSI JÓZSEFET utolsó útjára elkísérték. A gyászoló család (93736) * * * Köszönetét mondunk mindazok­nak a rokonoknak, barátoknak, is­merősöknek, akik a szeretett férj, édesapa, após és nagyapa GELENCSÉR LUKACS temetésén részt vettek és virágaik­kal, részvétükkel fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. A gyászoló család. (3614) • * ♦ Köszönetét mondunk mindazok­nak, akik a szeretett férj, após, nagyapa ESZES KAROLY LÁSZLÓ temetésén részt vettek és részvé­tükkel fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. A gyászoló család (93629) INGATLAN Balatonmárián 130 n-öl telek eladó. Vas­útállomással szemben, Rákóczi u. 57. Barcs legszebb he­lyén kétszobás házrész eladó. Kapocsi József Barcs, Széchenyi köz 4. (12601) Gyümölcs- és zöld­ségpavilon eladó. Ba- latonlelle, Kossuth L. U. 51. __________(130294)­- 300 n-öl telek eladó. Szöllöskislak, Akácfa U. 4.___________(12605) B alatonlellén a 7-es műúttól 500 méterre 237 n-öl közművesített telek eladó. 8638 Bala- tonlelle, Arany J. u. 42. _____________(12606) H áz belterülettel, be­költözhetően eladó Lengyeltóti Batthyány tér 11. Érdeklődni: nóth Sándorné. Len­gyeltóti, Batthyány tér 13. vagy »Beköl­tözhető 30562« jeligére Budapest, Felszabadu- lás téri hirdetőbe. Pécsen háromszobás, kertes, gázfűtéses csa- ádi ház eladó. Cím: Kollarits Imréné, Pécs, Kaposvári u. 35._____ E ladó Kaposváron a Somhegyen — a vil­lanyvezeték mentén — "00 négyszögöl kaszáló és gyümölcsös, 250 '*övs7Öeöl beültetett zöldterület épülettel. Ydeklődni: Kapos­ár, Szigetvári u. 21. JÁRMŰ Trabant combi egy­éves, eladó. Baranyai órás Tab. ______(12603) M ost műszaki vizs­gázott MB 1000-es sze- qélygépkocsi sürgő­én, olcsón eladó. Ka- osvár, Domjanich u. 2. sz.___________(3620) I N rendszámú ka­rambolozott Zsiguli, 28 OOO Ft-ért eladó. Ér­deklődni munkanapo­kon : 11-470 kaposvári telefonszámon._______ C O-s, júliusban mű­szaki vizsgázott, 750-es Zasztava eladó. Dráva- szentes, Fő u. 135. ______________(12597) 500-as Fiat CX, mű­szaki vizsgázott, el­adó. Balatonboglár, Vikár B. u. 37._______ 1500-as Opel Rekord Olimpia jó állapotban, rendszám nélkül, el- ‘•fovjadó. Molnár, Balaton­iéi! e, Sallai út 60. '' ’^Trabant 660-as ol- v>23S5ón eladó. Kaposvár, Béke utca 16. (93741) 1300-as fehér Polski Fiat sürgősen eladó. Telefon: 13-219. de. 9.30-ig, du. 14-től 18 óráig. (3637) ÁLLÁS Négyórás gyors- és gépírónői állást válla­lok. Ajánlatokat: 93683. számra a hirdetőbe ké­rek.____________(93683) G épjármű-villamos­ságban jártas villany- szerelő, mestervizsgá­val, 15 éves gyakorlat­tal, állást keres. Aján­latokat: 93731. számra a hirdetőbe kérek. Az idén végzett két óvónő, lakásprobléma miatt állást változtat­na, a Balaton környé­kére január 1-től. La­kás szükséges. Cím: 6723 Szeged, Vajda u. 10. Varga Piroska. (72919-' ■ *• EGYÉ* . ■ * Kettő darab három­hónapos német juhász kutyakölykök, törzs­könyvi előjegyzéssel, eladó. Kaposvár, Szeg- fű u. 27. _______(93684) N agy terepasztalo­mat TT méretű sínhá­lózattal, teljesen fel­szerelve, működőképe­sen — három önálló részére bontva is — el­adnám. Molnár, Ka­nosvár, Kossuth L. u. 37. Telefon: 12-964. ______________(93696) K aposváron, a Tóth Lajos u. 8. sz. alatt épülő társasházhoz társakat keresünk. Ér­deklődni : ugyanott. ________________(3595) N agyképernyős tele­vízió jutányos áron el­adó. Kaposvár, 48-as Ifjúság u. 7. fdszt. 7. Schneider. ______(93657) K ét darab 180—200 kg-os hízottsertés el­adó. Kaposvár, Páz- mány Péter utca 100. JÓ állapotban lévő (cseh) kétrészes gyer­mekkocsi eladó. Ér­deklődni : Kaposvár, Irányi Dániel u. 7. Szabóék._______(93651) K étéves kortól kis­gyermek esti felügye­letét vállalom a belvá­rosban. Cím a kiadó­ban. (3604) 11 hónapos komon­dor szuka eladó. Ber- zence, Ady E. u. 8. sz. alatt. Kárász. (12596) Kaposváron, a Domb n. 75. alatt 2 m3 hárs padlásdeszka meg- egyezés szerint eladó. Vasvázas deszka-ga­rázs eladó. Kaposvár, József A. u. 7. Tóth. Svájci, díjnyertes, törzskönyvezett szü­lőktől származó hét­hetes bernáthegyi ku­tyák eladók. Cím: Ács Imre Pécs, Előd u. 19. _______________(12607) J ó állapotban lévő konyhabútor, olcsón, ugyanott 24 férőhelyes nyúlketrec eladó. Cím: Tomisa György, Ka­posvár, Szent László U. 22. (93734) BÚTOR Sötét, fényezett há­lószobabútor sürgősen eladó. Kaposvár, Ker­tész u. 77. Rózsáné. (93670) Jó állapotban lévő, szép, világos hálószo­babútor, olcsón eladó. Kaposvár, József u. 82. (93733) Külön bejáratú al­bérleti szobába férfi társat keresek. Ka­posvár, 48-as Ifjúság útja 1«. (93680) Albérleti szoba­konyha kiadó. Érdek­lődni : Kaposvár, Me­gyei Tanács porta. (93698) Különálló garzonla­kás kiadó. Érdeklődni 17 óra után, telefon: 13-324. (93696) Külön bejáratú, bú­torozott albérleti szo­ba kiadó. (Érdeklődni délután) Kaposvár, Erkel u. VL (Donner) _______________(93688) K ülön bejáratú üres, gázfűtéses albérleti szoba kiadó. Kapos­vár, Május 1. u. 63. (93679) A BikaTi Állami Gazdaság Somogy megyére is kiterjeszti a kedvezményes háztáji Tenyésznyúl kihelyezési akcióját ▼ A tenyésznyulakat két éves tartásra térítésmentesen adjuk, — a szaporulat felvásárlását kétéves szerződés­— sei a BOV, a Húskombinát útján biztosítjuk, — nyúltáp igényét a felvásárlók útján gazda­ságunk korszerű keverőüzeméből GFV áron kielégítjük,- tartási technológiát, díjtalan szaktanácsadást biztosítunk. Tenyésznyúl igényével jelentkezzen a MGTSZ háztáji agronómusánál, a Mecsek Kisállatte­nyésztő Szakszövetkezet felvásárlójánál, vagy a ikali Állami Gazdaság Állattenyésztési Osztá­sán. A most beszerzett tenyésznyulaktól ta- /aszra már biztos bevételi forrást jelentő sza­porulatot várhat! (93674) Dolgozókat alkalmaznak Központifűtés-szerelőket felve­szünk. Ingatlankezelő Vállalat Mű­szaki Osztálya Kaposvár, Vár u. 6. (13367) A szennai »Zselici Táj« Mg. Tsz. azonnali belépéssel legalább 3 éves gyakorlattal rendelkező autó-mo­tor szerelőt alkalmaz. Bérezés meg­egyezés szerint. Jelentkezés a ter­melőszövetkezet elnökénél. ( 93689) Gyakorlattal rendelkező gépíró­nőt felveszünk, fizetés megegyezés szerint. SZÖVTERV Somogy me­gyei irodája. Kaposvár, Május l. u. 7. m. em. (93694) A ^amási Állami Gazdaság ireg- szemcsei kerülete fölvesz tehené­szeket és növendékmarha-gondo- zókat. Jelentkezés Csehi-pusztán, a kerület igazgatójánál. (13345) Munkaügyi és bérelszámolási gyakorlattal rendelkező munkaerőt felveszünk. Építőipari Szövetkezet, Kaposvár, Ady E. u. 23. (93740) A FONYÓDI ÉPÍTŐIPARI SZÖVETKEZET azonnali belépéssel keres asztalos és vasbetonszerelő szakmunkásokat Jelentkezés a szövet­kezet telephelyén: Fonyód, Blaha Lujza u. 36. sz. alatt. Engedményes vásár november 29-től v4m/0 a késztet tart! EGYES HÍRADÁSTECHNIKAI CIKKEK 20—40 % engedmény Kaposvár, Május 1. utca 20. sz. alatti villamossági szaküzletben, Siófok, Szabadság tér 9. sz. alatti műszaki—villamossági boltban. EGYES FÖLDGÁZKÉSZÜLÉKEK 30 %-os engedménnyel Kaposvár, Ady Endre u. 7. sz. alatti vasáruházban, Siófok, Szabadság tér 9. sz. alatti műszaki—villamossági boltban. EGY'ES KÉZISZERSZÁMOK, HÁZTARTÁSI ESZKÖZÖK 50 % engedmény Kaposvár, Május 1. u. 15. sz. alatti vas—edény szaküzletben, Kaposvár, Ady E. u. 7. sz. alatti vasáruházban. EGYES JÁRMŰ ALKATRÉSZEK ÉS FELSZERELÉSI TÁRGYAK 30 és 50 %-os engedmény ÉRDEMES FELKERESNI A SOMOGY MEGYEI IPARCIKK KISKERESKEDELMI VÁLLALAT FENTI SZAKÜZLETEIT, AHOL MOST RENDKÍVÜL OLCSÖN VÁSÁROLHAT! (13379) FRIDETHART típusú rövid, páncéltőkés zongora valamint 1 db 130x70 cm-es két­ajtós háromfiókos barna íróasztal eladó Érdeklődni: ÁFÉSZ Kaposvár, Budai N. A. u. 9. Szövetkezetpolitikai Titkárság. (13374) CENTRAL VENDÉGLÁTÓ VÁLLALAT pályázatot hirdet a balatonszárszói 3 ezer mázsás és a balatoni ellet 2 ezer mázsás jégvermek jéggel való feltöltésére A pályázatot Balatonlelle, Köztársaság út 4. szám alá kérjük megküldeni. A KAPOSMÉRÖI ÉPÍTŐIPARI SZÖVETKEZET mindennemű építőipari javítás- szolgáltatással áll a lakosság rendelkezésére Megrendelést fogadunk építőpari, festő, lakatos, üveges, villany-víz-, központifűtés-szerelő részlegeink számára .APÓSVÁR, Árok utca 7. sz. alatti telepünkön. Telefon: 12-514. (13352)-----------------------------------------í-------------------------------­A fonyódi Építőipari Szövetkezet a lakosság részére mindennemű lakás­karbantartási munkát vállal Az igényeket gyorsan, szakszerűen kielégíti Várj? megrendeléseiket. (13342) Vfevezetékszerelői és központifűtés-szerelői munkában jártas technikust technológus és kalkulátor munkakörbe építőipari vállalat felvesz Jelentkezéseket: írásban kérjük 93638 számra a Magyar Hirdetőbe. (93638) MAI műsor CSIKY GERGELY SZÍNHÁZ: 15 órakor: KURÁZSI MAMA. Noszlopy bérlet. 19 órakor: KURÁZSI MAMA. Petőfi bérlet. VÖRÖS CSILLAG: Délután 5 órakor: ÁLLJON MEG A MENET! Színes magyar film. 14 éven felülieknek. 7 órakor: FELLINI — RÓMA. Szí­nes olasz—francia film. 16 éven fe­lülieknek. (XII. 5.) SZABAD IFJÚSÁG: Du. 4 és 7 órakor: WEST SIDE STORY I—II. Bernstein világhírű musicalje színes amerikai filmen. Dupla helyárral. (XI. 30-ig) MÁJUS 1. FILMSZÍNHÁZ Siófok: 7 órakor: BOB HERCEG. Huszka Jenő operettjéből készült színes magyar film. TCLEVlZIÖ Budapest 11.05—11.25: Iskolatelevízió. 16.25— 16.45: Iskola televízió. 16.45: Műsor- ismertetés. 16.46: Hírek. 16.50: Az Orosz Szovjet Szocialista Köztársa­ság Televíziójának estje. 16.55: Orosz földön. 17.20: Igor Ojsztrah hegedül. 17.30: Túl a Baj kálón. 17.50: Szibériai mesterek. 18.20: Vi­lághírű színházak. 19.10: Esti me­se. 19.30: Tv-híradó. 20.00: Rekor­dok és margaréták . . . Portréfilm. 20.40: Mesélő körhinta. Szovjet film. 22.10: Duett. Balettfilm a Moszkvai Nagyszínház művészei­nek közreműködésével. (Színes.) Kb. 23.10: Tv-híradó, 2. kiadás. 2. műsor 20.00: Krétarajz Babits Mihályról. 20.50: Tv-híradó. 21.20: Ouaga . . . 21.35—22.05: Tudor Dumitrescu zon­goraművész hangversenye. Jugoszláv tv 9.50: Jajce>: Ünnepi ülés a jugo­szláviai népi felszabadítás, anti­fasiszta tanácsa n. ülésszakának évfordulója alkalmából. 11.30: Pero Kvrzica társasága. Jugoszláv játék­film. 15.10: Népi muzsika. 16.00: Tv-tanácsadó. 16.30: A Jugoszlávia Kupa döntője: Crvena Zvezda— Hajdúk. 19.00: Találkozások. 20.50: Arc arc mellett. 21.50: Dokumen­tumfilm. 22.10: Aki dalol, rossz em­ber nem lehet. Osztrák tv 10.00: Iskolatelevízió. 18.00: Olasz nyelvlecke. 18.25: Jó éjszakát, gye­rekek! 18.30: Sportmozaik. 19.00: Osztrák képek. 19.30: Tv-híradó. 20.06: Sporthírek. 20.15: Egy pizsa­ma — kettőnek. Filmvígjáték. 22.05: Tv-híradó. KOSSUTH RADIO 4.25—7.59: Jó reggelt! 8.00: Hírek. 8.05: Műsorismertetés. 8.15: Buda­pest és- a vidék, kulturális prog­ramjából. 8.20: A Belgrádi Rádió­tól érkezett... 8.50: Kísérleti fizi­kus az elméleti tanszék élén. 9,15: A cigányprímás. 10.00: Hírek. 10.05: Iskolarádió. 10.30; Két szimfónia. 11.14: Gondolat. 12.00: Déli krónika. 12.20: Ki riyerv rfia? 12:30: Reklám. 12.35; Melódiakoktél. 13.55: Az 5. sz. főút két oldalán. 14.20: a Sal­gótarjáni Bányász fúvószenekar játszik. 14.27: Kodály: öt dal — a Magyar népzene című sorozatból. 14.40: Csokonai Vitéz Mihály. 15.00 Hírek. 15.10: Nyakunkon a tél . . 15.59: Hallgatóink figyelmébe 16.00: A világgazdaság hírei. 16.05 Hangszerszólók. 16.15: Reklám 16.20: Az élő népdal. 16.30: A Ju goszláv Szocialista Szövetségi Köz társaság nemzeti ünnepén. 17.00 Hírek. 17.05: A közönség kérdez, muzsikus válaszol. 17.35: A házak mindenesei. 18.00: örökzöld dalia mok. 18.48: Miért igen, miért nem 18.58: Hallgatóink figyelmébe 19.00: Esti krónika. 19.25: Játék könyvtárban. 20.35: Hírek. 20.38 Mi a titka? 21.40: Buday Ilona és Tihanyi József népdalokat énekel. 22.00: Hírek. 22.15: Sporthírek 22.20: Tíz perc külpolitika. 22.30 Félóra sanzon. 23.00: Tánczene. 23.30—0.25: Tirésias keblei. PETŐFI RADIO 4.25—7.59: A Petőfi rádió reggeli zenés műsora. 8.00: Hírek. 8.05: Szovjet előadóművészek felvételei­ből. 9.40: Hangjáték. 10.00: A zene hullámhosszán... 11.50: Szemfor­gatás nélkül. 12.00: Cigánydalok és csárdások. 12.25: Amelita Galli- Curci és Titta Ruffo énekel. 12.52: Két albán népdal. 13.00: Hírek. 13.03: Pécsi stúdiónk jelentkezik. 13.20: Beethoven: D-dúr szonáta. 13.40: Fotóamatőrök ötperce. 13.45: Időjárás- és vízállásjelentés. 14.00: Ifjúsági randevú — kettőtől hatig... 18.00: Hírek. 18.10: Húszas stúdió. 19.00: Eper és vér. 19.14: Holnap közvetítjük... 19.44: A pszichi­kum, az én és a társadalom. 19.54: Jó estét, gyerekek! 20.00: Esti krónika. 20.25: Üj könyvek. 20.28: Nagykanizsai dzsesszhétvége. 21.08: Farkas Ferenc: Lavotta-szvit. 21.25: Homokos part. 21.40: Zenélő Magyarország. 23.00: Hírek. 23.15: Boross Lajos népi zenekara ját­szik, Fényes Éva és Merán Lajos énekel. 24.00—0.10: Hírek. 3. műsor 18.00: Hírek. 18.10: Iskolarádió. 18.25: Üj Bach-kantáta lemezeink­ből. 19.40: Dzsessz-felvételeinkből. 19.50: Nyugat-Európa energia­mérlege. 20.00: Schumann: d-moll szonáta. 20.30: Hírek. 20.33: Erkel operáiból. 21.21: Az Olasz Rádió és Televízió szimfonikus zenekarának Berio-hangversenye a Római Rá­dióban. 22.17: Rádiószinház. 23.00— 23.15: Hírek. PÉCSI RADIO 17.30: Magyar nyelvű műsor. 17.55: Bárdosi Németh János ver­sei. 18.00: Liszt magyar rapszódiái. 18.10: A fogyasztók védelmében. 18.20: Lennon szerzeményeiből. 18.30: Dél-dunántúli híradó. 18.45: Waldteufel keringők. 19.00: Szerb- horvát nyelvű műsor. 19.30: Német nyelvű műsor. 20.00: Műsorzárás. Somogyi Néplap a

Next

/
Oldalképek
Tartalom