Somogyi Néplap, 1973. november (29. évfolyam, 256-280. szám)

1973-11-02 / 257. szám

Jólesett a bizalom Kíváncsiak a fiatalok véleményére i ja 20, és jobb munkaszerve­zést vár 15. Mindkét üzemrész vezetéssel elégedett dolgozói válaszuk indoklásául a követ­kezőket mondták: vezetőjü­ket szakmai tudása alapján becsülik, tanulni lehet tőle, jó szervező és segítőkész. Mindkét üzemrészben akad­tak azonban olyanok, akik nem elégedettek közvetlen fö- lötteseik munkájával, ök a munkaellátás folyamatosságát hiányolták, az emberi kapcso­latok szempontjából pedig a megértést és a türelmet. Szem­betűnő, hogy a szereidében lényegesen többen látnak hi­bákat. A vállalat vezetőinek véleménye szerint ennek fő oka az, hogy ebben az üzem­részben zajlik a termelés be­fejező fázisa, tehát az előző üzemrészek hibái és a ha­nyagságok egy része itt csapó­dik le, több gondot okozva ve­zetőnek és munkásnak. Fontos, hogy a fiatal szakmunkás változatos, szak­mai érdeklődését kielégítő munkát végezzen. A követke­ző, ezzel kapcsolatos kérdésre adott válaszok arra figyelmez­tetik a gyár vezetőségét: több nagyobb szaktudást igénylő feladatot várnak a fiatalok. A megkérdezettek többségé­nek nem elégíti ki szakmai ér­deklődését jelenlegi munkája. Ismét a szereidében rosszabb az arány: 25 ifjúmunkás ko­molyabb feladatok megoldásá­ra is alkalmasnak érzi magát, és csak 10 elégedett jelenlegi munkájával. Ez utóbbi helyen sok az érettségizett fiatal. El­sősorban ők várnak igénye­sebb feladatokat. Az 58 megkérdezett közül 31 elégedetlen jelenlegi, 9—10 forintos órabérével. A munkabért keveslő vála­szok indoklása a következő: az alkatrészgyártó üzemben a munkaellátás nem mindig ki­elégítő. Ez akadályozza a tel­jesítmény növelését. A laka­tosmunka fizikailag is igénybe veszi a dolgozót, ehhez képest alacsonynak tartják fizetésü­ket. A szerelőüzemben az érettségizett elektronikai mű­szerészek fölvetik, hogy indu­ló bérük a nyolc általánost végzett mechanikai műszeré­szekével azonos, holott diffe­renciálást várnának iskolai végzettségük, képzettségük, sőt életkoruk alapján is. Négy kérdés foglalkozik a KISZ-munkával. Mint a vála­szokból kitűnik, a megkérde­zett 20 KISZ-fiatal közül ti­zenkettő vesz részt aktívan a mozgalmi munkában. Elgon­dolkodtató, hogy csak ez a ti­zenkét fiatal elégedett a KISZ- szervezet eddigi sport-, kultu­rális és más irányú tevékeny­ségével. Többen a KISZ-életet pezs- dítő, megvalósításra érdemes javaslatot tettek. Néhány pél­da: Szakma kiváló mestere vetélkedő rendezése, a nők részére is sportolási lehetőség teremtése, a pártszervezet ha­tékonyabb támogatása és a leginkább figyelemreméltó: a KISZ-tagság feltétele a gyáron belüli aktív tevékenység és a közösségi munkában való részvétel legyen! Meg kell még említeni egy gyakran elhangzó véleményt: az utóbbi időben túlságosan előtérbe került az anyagi el­ismerés. Hiányolják a fiatalok a dicséretet és biztatást. Mint írják: »Sokkal ösztönzőbb len­ne a pénzjutalom, ha néhány elismerő szóval párosulna.« A Finommechanikai Vállalat 3. számú gyárának ifjúmunkásai őszintén vála­szoltak. Nemcsak azt írták le, ami nem jó, hanem megpró­báltak arra is választ adni, ho­gyan kellene. Akikkel beszél­tünk közülük, elmondták, jól­esett a bizalom a gyár veze­tői részéről, hogy kíváncsiak a véleményükre. Bíró Ferenc Magyar szakemberek kutatnak Libanonban és Jordániában Megkezdődik a politikai oktatás Hét témából választhatnak a KISZ- tagok Az idén hét oktatási forma közül választhatnak a KISZ- alapszervezetek tagjai felké­szülésüknek, érdeklődésüknek megfelelően. A Fáklyavivők kör tagjai megismerkedhetnek a történelem nagyjaival, Pro­métheusztól egészen Gaga- rinig. Azokkal, akik az emberi helytállás, a haladás, az alko­tó munka nyomán váltak kö­vetendő példaképpé. A Politi­kai vitakör többek között rész­letesen kitér az MSZMP KB 1972. novemberi határozatából adódó feladatokra, a IV. öt­éves terv eddigi megvalósulá­sára. A Marxista vitakör alap­vető társadalmi, politikai, gaz­dasági és kulturális kérdések­ről nyújt tájékoztatást. A nemzetközi osztályharc kérdé­seivel foglalkozók a világpo­litikai eseményeket követik nyomon. Nem térnek ki min­den apró problémára, inkább az események belső okozati összefüggéseire világítanak rá. Az iíjúsági aktivisták fóruma történetiségében mutatja be az ifjúságpolitikát. Két új oktatási kör is indul az idén. Az egyik az Állam­polgárt ismeretek oktatás' köre, amelyhez Törvény az if­júságról címmel készült segéd­anyag. Az elmúlt évek ifjúság­gal kapcsolatos jogszabályait ismerteti meg azokkal a fia­talokkal, akik ezt az oktatási formát választják. A VIT ide­jén és a találkozót megelőző időben is nagy volt az érdek­lődés a világ haladó ifjúsági mozgaimai iránt. Ezt az érdek­lődést kívánja kielégíteni a Világ ifjúsága kör. Arra ad vá­laszt, hogyan kapcsolódik a magyar fiatalok tevékenysége a világ más tájain élő ifjaké- hoz. A kör tankönyve lexikon­szerűen ismerteti a világ ifjú­sági szervezeteinek sajátossá­gait Az oktatási év hivatalosan október 15-én kezdődött, de a megyében csak néhány he- Iven kezdték meg a foglalko­zásokat. A többi KlSZ-szer- vezetben még a választások kötik le a figyelmet. Novem­berben mindenütt megtartják a politikai körök első foglal­kozásait H. É. múltban a Finommechanikai Vállalat 3. számú gyárában. A kérdőívek 58 ifjúmunkás véle­ményét kérték, olyanokét, akik a gyárban szereztek szakmun­kás-bizonyítványt az elmúlt három évben. A személyzeti és oktatási osztály által végzett fölmérés célja az volt, hogy a gazdasá­gi és társadalmi vezetők olyan munkahelyi légkörrel, beil­leszkedéssel, vezetési fogyaté­kosságokkal és üzemi demok­ráciával kapcsolatos vélemé­nyekről is tudomást szerezze­nek, melyekről esetleg más fórumokon nem esik szó. Nem szándékosan elhallga­tott, csak a folyosókon »oda­súgott« véleményekről van itt szó. A kérdések összeállítói ar­ra gondoltak, hogy jó néhány ember van, aki például egy termelési tanácskozáson nem tudja úgy elmondani a gondo­latait, ahogy érzi. Pedig hát kinek nincs véleménye pél­dául arról, mi akadályozza a jó munkahelyi közösség kiala­kulását. A tizenöt kérdést tartalma­zó lapokat már összeszedték. A válaszokat bírálat és őszin­te segíteni akarás jellemezte. Jó néhány fölvetett gondolat — és ezzel a megbírált veze­tők is egyetértettek — hozzá­járult munkájuk további javí­tásához. Idézzünk most néhányat a legtöbb ifjúmunkást foglal­koztató kérdésekből és a rájuk adott válaszokból. A fiatalok talán legfőbb gondja: mielőbb beilleszkedni a gyári kollektívába. Az elmúlt két évben végzett szakmunkások rövid idő alatt illeszkedtek be. A válaszok szerint az ehhez szükséges idő egy hónap és egy év között van. Gyorsítja ezt a folyama­tot, hogy már a szakmunkás- képzés évei alatt a többség eb­ben a gyárban vett részt gya­korlaton. Az alkatrészüzemben egy, a szerelőüzemben pedig öt fiatal írta, hogy nem talál­ta meg a helyét az üzemben. Ennek egyik okára rávilágít a következő kérdés: segítettek-e a brigádtársak, vagy a brigád­vezető a beilleszkedésben? Az előbbi hat fiatal hiányolta ezt a segítséget. 52 fiatal dolgozó azonban a közösség segítségé­vel lett teljes értékű tagja a gyárnak. A munkások vezetőikről al­kotott véleménye egy egész gyár munkahelyi légkörét meghatározhatja. Az alkatrészüzemben jónak tartja közvetlen vezetőinek módszereit 21, kifogásolja ket­tő. A szerelőüzemben egészen más az arány. Itt jónak tart­Man.gólia után ebben az év­ben Indiában és Szíriában fe­jezte be kutatófúrásait az Or­szágos Földtani Kutató és Fúró Vállalat A magyar szakemberek az indiai Chetri rézbánya fúrási munkálatait irányították, és elvállalták az új bányanyitás műszaki fel­ügyeletét is. Szíriában hidro­geológiai fúrásokat folytattak, amelyek segítségévei megha­tározható a Damaszkuszt ellá­tó ivóvízforrások enedése. Az említett munkák befe­jezésével egyidejűleg magyar szakemberek indultak Liba­nonba és Jordániába, ahol szintén megbízásos kutatófú­rást folytat az Országos Föld­tani Kutató és Fúró Vállalat. Libanonban hat fúróberende­zés mélyfúrásokkal vizsgálja leendő nagy építkezések he­lyét és talaját. Jordániában a rézlelőhelyek kutatását és a készletek meghatározását vál­lalták a magyar szakembe­rek. , Szárnyaszegett Ikarus Az utasok elfáradnak Az idegenforgalom a szabad­ságukat kellemesen eltölteni kívánó emberekre alapoz. Ilyen célra egyre többen szí­vesen áldoznak pénzt, hiszen a megnövekedett szabad időt mindenki szeretné jól kihasz­nálni. Mik a kirándulók lehe­tőségei? Erre egy párbeszéddel vála­szolunk. Kimerülnek a pihenésben Az Utas: — Háromnapos észak-magyarországi kirándu­láson szeretnék részt venni. Az Iroda: — 830 forintért szervezünk a napokban. U.: — Hogyhogy ilyen drá­ga? I.: — Panorámabusszal uta­zunk, ennek a díjtétele pedig 4 forint kilométerenként. U.: — Szervezzék talán a ha tyományos IK—55-ös farmoto­rossal, az csak 9 forint 40 fil­lérbe kerül. l. : — Kérem, a panoráma sokkal kényelmesebb, gyor­sabb, higgye el, megéri. A jövő pedig az, hogy csak ilyen bu­szokkal szervezünk utakat. U.: — Hogy megéri-e vagy m, ezt az én pénztárcám ’ja. .gy az utas az Ikarusz 55- j.isel megy kirándulni. Min­den ötvenből legalább har­minc — ez a véleménye Bíró Fei értenének, az IBUSZ ka­posvári irodája vezetőjének. Túlzottan nagy a különbség a két jármű tarifája között. Csakhogy ez 1K—55-ös ké­nyelmetlen. Az utasok elfárad­nak, mire kiszállhatnak. Men­ni pedig kell, mert különben nem lesz meg a kötelező napi 180 kilométer. — Mi lenne az ideális meg­oldás? — kérdeztük Bíró Fe­rencnél — A napi 180 kilométer kockázatot jelent az utazási irodáknak. Ezt azonban kény­telenek vagyunk vállalni. — Jobb szervező munkára van szükség. — Igen, de az idegenforga­lom sikere elsősorban nem a szervezéstől, hanem a zavarta­lan lebonyolítástól függ. En­nek része a kényelmes utazás is. Valamivel csökkenteni kel­lene a kötelező kilométerszá­mot, és változatosabb autó­buszparkot biztosítani. A 180 kilométer súlya alól keres kibúvót az Express is. Mint Szabó Zsuzsa belföldi ügyintéző elmondta, a környe­ző megyék Volán vállalataival kedvezőbb feltételekkel szer­ződhetnének. Gondolkoznak ezen a megoldáson, elsősorban Tolna felé kacsingatnak. A Tolna megyei Volán azon­ban semmiképpen sem tudja a következő szezonban kielégí­teni a somogyi Express igé­nyeit, hiszen még saját ifjúsági utazási irodájukkal sem állnak szerződésben. Közel a tűzhöz A Volán Utazási Iroda hasz­nálta a legtöbb buszt: a fő szezonban öt járta az ország­utakat. A múlt év hasonló idő­szakához viszonyítva 10 száza­lékos eredménynövekedést ér­tek el. A korszerű, kényelmes autóbuszok azonban nekik is hiányoznak. — Az Országos Idegenfor­galmi Tanács minden évben meghatározott összeget bizto­sít az idegenforgalom fejlesz­tésiére — mondta Tóth Dezső, az iroda vezetője. — A közle­kedésre, az autóbuszpark fej­lesztésére — a turizmus egyik alapjára — eddig nem jutott. Hiába vagyunk egyedüli köz­lekedési vállalat, mi sem úgy fejlesztünk, ahogy nekünk tet­szik. Bár közel van a tűzhöz a Volán Utazási Iroda, különö­sebben nem melegíti. A többi idegenforgalmi cég őket ost­romolja járművekért, a meghi­básodott motorok, a fegyelme­zetlen gépkocsivezetők eile:. panasz náluk csapódik le Mindezt a yolán vállalja (kénytelen vállalni!), állandó telefoncsörgés közepette. Rá­juk nem volt panasz, akárme­lyik idegenforgalmi iroda zá­rójelentését olvastam. Csak az autóbuszokra. Ezért kérdeztük meg Ta- polczai Kálmánt, a Volán Tröszt vezérigazgatóját: mi valósult meg a »reprezentatív autóparkból«, mit várhatunk Somogy megyébe a következő idegenforgalmi idényre? — A panorámabuszok be­szerzését a Volán már a ko­rábbi években megkezdte. Ezek számának növelésére azonban csak 1974-ben nyílik lehetőség, mert az Ikarus-gyár akkor tudja ezeket szállítani. A várt mennyiséggel együtt a jelenleg mintegy 350-es külön­járati járműpark nagy része már IK—255, illetve 266-os tí­pusú panorámabuszokból áll majd. — Mit jelent ez Somogy me­gyének? • — A különjárati igényekei eddig teljes egészében a ha­gyományos Ikarusz 55 és 66 tí­pusokkal elégítettük ki. A gyár tájékoztatása alapján varható. hogy a jövő év első negyedé­ben megkapjuk a panorámá­kat. Ebben az esetben o So­mogy megyei Volán még az idegenforgalmi idény megkez­dése eiott átveheti a forgalom ellátásához szüKséges panorá- maouszokat — ígérte a Volán Tröszt vezérigazgatója. Ezek tehát a kilátásaink — egyelőre nem a panorámabu- szokbóL Mészáros Attila Kölesei szüret Mire ezek a képek és so­rok megjelennek, pontot tet­tek az idei szüret végére a kötcsei Egyesült Béke Tsz- ben. Szabó Lajos elnök, Schmidt Gyula elnökhelyettes és Károlyi János főkönyvelő szerint nagyon jól fizetett az idén a szőlő. A 43 hektáron mintegy hatvan fajta találha­tó, legtöbb az olaszrizling, a rizlingszilváni, a hárslevelű, a leányka és a kékfrankos. A mintegy 3 hektárnyi csemege­szőlővel már korábban végez­tek, a siófoki MÉK-kirendelt- ségnek adtak el 150 mázsát. Most a borszőlőt szedik (első képünk), ennek is az utolját. Korábban a kötcsei, a szóládi, a nagycsepelyi általános is­kolások meg a siófoki gimna­zisták segítették, és a három község KISZ-esei is leszedtek 60 mázsát A borszőlőt saját üzemük­ben dolgozzák fel. A bor nagy részét a Somogy megyei Ven­déglátó Vállalatnak adják el, de jut belőle a nagyatádi, a veszprémi áfész-nak és a Ceintrál Vendéglátó Vállalat­nak, meg a tsz siófoki borki­mérésébe is. A szüretelőktől sorra érkeznek a rakományok a feldolgozóhoz (második ké­pünk), ahol a darálás, a pré­selés már többnyire a gép dolga. Minit arról a szövetke­zet vezetői tájékoztattak, gon­dot okoz a tárolás: 2590 má­zsás termésre számítottak, ez­zel szemben 3600 mázsa jött le a tőkékről, ez a tavalyinál 1100 mázsával több. Két 350 hektoliteres tárolót vettek az idén, ezenkívül összesen 100 hektoliter befogadó képességű fahordókat a tagoktól. Az új pince és környéke ar­ra vall, hogy az egyesült tsz tovább fejleszti szőlészetét. A vendégek vásárlás előtt kósto­lással győződhetnek meg az áru jó minőségiéről (harmadik képünk). Ezt bizonyítja kü­lönben a falon levő másfél tucatnyi oklevél, emléklap is, melyet az itt termett borok szereztek a különféle verse­nyeken. A nagyüzemi szőlő átrendezését és 8 hektárnyi új szőlő telepítését tervezik, fel­használva az erre kahpató tá­mogatást. Az idei szőlőtermés mintegy harminc százalékkal meghaladja a tervezettet, és az egymillió szőlőoltvány ér­tékesítéséből teljesítik a 2,3 millió forintos bevételi elő­irányzatot is. Hemesz Ferenc Fotó: Grábner Gyula

Next

/
Oldalképek
Tartalom