Somogyi Néplap, 1973. október (29. évfolyam, 230-255. szám)

1973-10-02 / 230. szám

•4P*' V» AG PROLETÁRJAI. E G Y E S 0 L J E T E K I Ara: 80 fillér AZ MSZMP SOMOGY MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA X)yX. évfolyam 230. szám 1973. október 2., kedd Könnyűipari tárgyalásuk hazánk és az NDK együttműködésének továbbfejlesztéséről Keserű Jánosné könnyűipa- I ri miniszter meghívására Bu- j dapestre érkezett dr. Kari Bet- i tin, a Német Demokratikus I Köztársaság könnyűipari mi- ! nisztere. A két miniszter hét- i főn megkezdte tárgyalásait a ! Könnyűipari Minisztériumban az együttműködés eddigi ala­kulásáról és továbbfejlesztésé­nek lehetőségeiről. Dr. Kari Bettin rövid ma­gyarországi tartózkodása so­rán fölkeres néhány textil- és köt-szövő-ipari vállalatot is. (MTI) Koszain hazaérkezett Moszkvába Leone Pompidounál Hajtóvadászat a haladó chilei emberek után Alekszej Koszigin, -az SZKP Politikai Bizottságának tagja, a Szovjetunió minisztertaná­csának elnöke tegnap befejez­te Jugoszláviában tett nyolc­napos hivatalos baráti látoga­tását, és visszautazott hazájá­ba. A szovjet miniszterelnököl a dubrovniki repülőtéren Dzsemal Bijedies kormányfő es más jugoszláv vezető sze­mélyiségek búcsúztatták. A látogatásról szóló közös közleményt Belgrádban és Moszkvában hétfőn este hoz­ták nyilvánosságra. Jugoszláviai látogatásáról hazatérőben Koszigin szovjet miniszterelnök hazánk fölött átrepülve táviratban fejezte ki jókívánságait Kádár János­nak, az MSZMP KB első tit­kárának, Losonczi Pálnak, az Elnöki Tanács elnökének és Fock Jenőnek, a Miniszterta­nács elnökének. Alekszej ' Koszigin hétfőn kíséretével együtt hazaérk zett Moszkvába. ; Giovanni Leone olasz köz- ! társasági elnök hétfőn délben j — Pompidou francia köztársa­sági elnök meghívására — hivatalos látogatásra Párizsba utazott. Ütjára elkísérte Moro kül­ügyminiszter is, aki az állam­fői tárgyalásokkal párhuzamo­san francia kollégájával, Jo- bert-rel folytat megbeszélése­ket. ' Fölavatták Budapesten a centenáriumi parkot Tegnap ünnepi külsőségek között avatták föl a centená­riumi parkot, amelyet a Nép­Egyiptom és Líbia egyesülése Az első gyakorlati lépés Kadhafi beteg? Vasárnap Kairóban megtar­totta első ülését Egyiptom és Líbia száztagú alkotmányozó gyűlése, amelyet azzal a fel­adattal hoztak létre, hogy ki­dolgozza a tervezett unió al­kotmányát és javaslatot tegyen a közös államfő személyére. (Az alkotmány jóváhagyása és az elnök megválasztása nép­szavazás útján történik ! Mar a vasárnapi ulest az unió kiépítésének első gya­korlati lépéseként értékelik, az alkotmányozó gyűlés kényte­len volt későbbre halasztani az ötven egyiptomi és ötven líbiai képviselőből álló testület elnö­kének, szűkebb vezető szervé­nek megválasztását. Az első ülésen csupán annyi történt, hogy egy háromtagú bizottsá­got alakítottak az alkotmá­nyozó gyűlés munkarendjének kidolgozására, amelyről egyéb­ként szerdán döntenek. A tisztségviselők megválasztá­sáig Ibrahim El-Kaadi egyip­tomi képviselő, az alkotmá­nyozó gyűlés legidősebb tagja tölti be az elnöki tisztet, és ugyancsak ő irányítja az em­lített háromtagú bizottság munkáját. * Az egyiptomi fővárosban ál­talános meglepetést keltett a hír, hogy Kadhafi líbiai elnök, aki pénteken érkezett . csak Kairóba, váratlanul visszatért Tripoliba. Az itteni sajtójelen­tések szerint ugyanis eredeti­leg azt tervezték, hogy egy­részt tárgyalásokat folytat Szódat egyiptomi elnökkel az unió soron következő felada­tairól, másrészt vele együtt be­kapcsolódik az alkotmányozó gyűlés munkájába. Emlékezetes, hogy Kadhafi (ugyancsak meglepetést kel­tőén) nem vett részt az ASZÚ pénteki ülésén, amelyen Szadat elnök — méltatva az elhunyt Nasszer érdemeit — szólt az elkövetkező időszak straté­giájáról, Egyiptom kül- és bel­politikai feladatairól. Líbiai forrásokból azt kö­zölték, hogy Kadhafi beteg. ligetben, a Könyves Kálmán körút és a Vajda Péter utca által határolt területen a bu­dapesti kerületek és az ország megyéi építettek. A Pest, Bu­da és Öbuda egyesítésének 10Ö. évfordulójára emlékeztető pi­henőhelyen az ország vala­mennyi megyéje képviselve van a tájegység sajátos flórá­jával, parkkultúrájával. A me­gyék emlékkövet is állítot­tak a főváros centenáriumá­nak tiszteletére. t A megyék és a főváros ösz- szefogását jelképező centená­riumi parkot Giltner Andor, a' fővárosi tanács elnökhelyette­se adta át. Politikai foglyok Dcl-Vieínomban Tízezrek a börtönökben - törvénytelenül Levél a nemzetközi ellenőrző bizottsághoz MÉG CSAK TERV: »» „Egy kenyéren a Közös Piac tagországai Lehet, hogy »egy kenyéren« kell élnie a Közös Piac mind a kilenc tagállamában a fo­gyasztóknak. A Közös Piac bi­zottsága legalább is azt java­solja, hogy szabványosítsák a kenyeret a tagországokban. Az -eurokenyér« finomlisztből ké­szülne és mesterséges anyagok hozzáadásával — így vitami­nokkal dúsítva — kellene süt­ni. A fogyasztók azonban til­takoznak, hogy Koppenhágától Rómáig azonos legyen a ke­nyér, annál inkább, mert kilenc országban rendkívül el­térőek a kenyérfajták készíté si normái is. Dél-Vietnamban a saigoni hatóságok több mint 200 ezer politikai foglyot őriznek bör­tönökben és táborokban — jelentette ki Tullio Vinay olasz pap, a politikai foglyok szabadon bocsátásáért küzdő nemzetközi bizottság tagja, aki a közelmúltban látogatott el Dél-Vietnamba. A Paulo Coxi- dor-i börtönszigeten őrzött foglyok elmondták neki, hogy őreik embertelenül bánnak velük. A hat négyzetméter alapterületű »tigrisketrecek­ben-, amelyekben fölállni sem lehet, 7—17 embert zsúfolnak össze. »Törvény nincs — jelentet­te ki az olasz pap —, Thieu dönt arról, hogy ottmarad- nak-e azok, akiket a bíróságok fölmentettek vagy már letöl­töttük büntetésüket. A saigo­ni kormányzat meg akar sza­badulni a harmadik erőtől, és ehhez semmiféle eszköztől sem riad vissza. « * * A Tan Hiep-i börtönben őr­zött tanárnők és diáklányok — egyetemisták és gimnazis­ták vegyesen — a vietnami nemzetközi ellenőrző és fel­ügyelő bizottsághoz intézett le­velükben beszámolnak az em­bertelen körülményekről é. bánásmódról. Sqk olyan fog­lyot, őriznek a Tan Hiep-i bör­tönben, akit előzőleg a hírhedt Paulo Condor börtönszigeten tartottak. Ezek mind súlyosan betegek, de gyógyszert nem kapnak, és csak akkor szállít­ják eket a Bien Hoa-i böxtön- kórházba, ha már haldokol­nak. Gyógyszer azonban ott sincs. Veszélvben Luis Corvalan élete Az MSZMP Központi Bizottságának nyilatkozata — Allende özvegyének sa/tóértekezlete A chilei katonai junta véres leszámolásra készül a hét I jait, üldözik a demokrácia és végén letartóztatott Luis Corvalan ellen. A Chilei Kommu­nista Párt főtitkárát Santiago egyik elővárosában — a kato­nai akadémián — különleges cellában tartják fogva, s »had­bíróság- elé fogják állítani, hogy — mint az AFP írja — halálos ítéletet mondjanak ki rá. Mint az AFP santiagói tu­dósítója jelentette: Corvalan ellen a legkülönfélébb váda­kat koholják. Először is azt, hogy nem jelentkezett önként a katonai hatóságoknál, ami­kor a junta erre rendeletben adott parancsot; hogy törvény­telenül tartott birtokában fegyvereket, valutát (a junta szerint azért, hogy »a szélső­ségesek' tevékenységét finan­szírozza«). Folytatódik a hajtóvadászat a Népi Egység vezetői és a ve­lük rokonszenvezek ellen. Vér- dijat tűztek ki a korábbi po-' litikai és szakszervezeti veze­tők fejére. A vérdíj 500 ezer escudo, azaz: egy munkás havi keresetének a százszorosa. A junta hadügyminisztériu­ma közleményben jelentette be, hogy Santiagóban »rémhí­rek terjesztése- és a »hatósá­gok diszkreditálása- miatt 70 »aktivistát- vettek őrizetbe. Sajtóértesülések szerint letar­tóztatták Orlando Leteliert, az Allertii. normán.) ftáfiügymi­niszterét is. A junta elbocsátotta vala­mennyi egyetem rektorát, he­lyükbe a puccsistákhoz hű embereket nevetett ki (azzal az indoklással, hogy »az egye­temek nem lehetnek a marxis­ta oktatás központjai«). A va­lódi ok az, hogy az egyetemis­ták és a tanárok körében ko­moly ellenállás bontakozott ki. A Magyar Szocialista Mun­káspárt Központi Bizottságát, a magyar "kommunistákat, dol­gozó hépünket mélységesen felháborítja a chilei jobboldali len. A chilei demókratiküs erők a Népi Egység kormá­nyának hároméves fennállása alatt következetesen és önfel- áldozóan harcoltak az ország nemzeti érdekeiért, az egész chilei' nép javát szolgáló tár­sadalmi és gazdasági átalaku­lásért. A chilei hazafiak küz­delmük során mindvégig tisz­teletben tartották az alkot­mány előírásait, a demokrati­kus szabadságjogokat, az erő­szakkal hatalomra jutott kato­nai junta viszont kegyetlen le­számolás szellemét, a véres terror gyakorlatát szabadította az ország népére. A katonai junta napról nap­ra nagyobb bűnöket követ el. A terror áldozatául esett Sal­vador Allende elnök és a ha­zafiak ezrei. Tömegével vetik börtönbe a chilei nép legjobb­a haladás minden hívét. Letar­tóztatták Luis Corvalan elv­társat. a Chilei Kommunista Párt főtitkárát, a törvénytele­nül feloszlatott chilei parla­ment szenátorát, a nemzetkö­zi kommunista és munkásmoz­galom kiemelkedő harcosát, a chilei nép hű fiát. A junta ke­gyetlen leszámolásra készül vele szemben. A világ valamennyi kom­munistájával. a szocializmus, a haladás, a derrfokrácia minden hívével együtt felháborodásun­kat és tiltakozásunkat fejez­zük ki a junta egyré fokozódó terrorja miatt. Mélységesen aggódunk Corvalan elvtárs és minden chilei hazafi életéért. A Magyar Szocialista Mun­káspárt Központi Bizottsága, a magyar nép követeli: azonnal helyezzék szabad lábra Luis Corvalan elvtársat, a kommu­nista, szocialista, radikális párti és más hasonló gondol­kodású chilei hazafiakat, hala­déktalanul vessenek véget a (Folytatás a 2. oldalon.) „Politikai ostromállapot” Washingtonban reptEblfkáBas ksraáaYza! belháborúja »Politikai ostromállapot« — így jellemzik megfigyelők va­sárnap az amerikai kormány­negyedben kialakult helyzetet, miután Spiro Agnew alelnök szombaton nyíltan hadat üzent az ellene súlyos korrupciós bűncselekmények gyanúja miatt vizsgálatot folytató igaz­ságügyminisztérium vezetői­nek és — közvetve — a Ni- xon-kormányzatnak. A maga nemében példátlan katonai " junta kegyetlen irtó-1 ellenvadakra válaszolva Ri- hadjárata a chilei hazafiak el- chardson igazságügyminiszter ugyancsak precedens nélkül álló nyilatkozatban utasította vissza az Egyesült Államok al- elnökének állításait. Joseph Kraft ismert publi­cista vasárnapi elemzése sze­rint az Agnew-ügyben balul ütött ki a Fehér Ház straté­giája, mert sem Richardson, sem Agnew nem volt hajlandó eljátszani a nekik kiosztott szerepet. (Kommentárunk Ion.) a 2. olda­Szerelik a hejőcsabai cementgyár berendezéseit Brandt Bonnba érkezett Strauss kirohanásai Az NSZK parlamenti Kutüotisége ívioszKvanan Koszorút helyezett el a Le- nin'-mauzóleumnál a nyugat­német parlamenti küldöttség, amely Annemarie Rengernek, a Bundestag elnökének veze­tésével a Szovjetunió Légié., sőbb Tanácsa meghívására tartózkodik a Szovjetunióban. A delegáció Kijevben és Le- ningrádbari tett 'látogatásáról szombaton érkezett vissza Moszkvába, és vasárnap a fő­város nevezetességeivel ismer­kedett. Vasárnap délelőtt ötnapos Egyesült Államok-beli tartóz­kodása befejeztével — a terve­zettnél egy nappal hamarabb — visszaérkezett Bonnba Willy Brandt nyugatnémet kancellár. Brandt elutazása előtt adott sajtóértekezletén hosszan be­szélt a Nixon elnökkel folyta­tott 'eszmecseréjéről, amely­nek középpontjában, szerinte az »Atlanti Chartára« vonat­kozó amerikai javaslat állott. Brandt maga kívánatosnak tartaná, ha az amerikai elnök nyugat-európai látogatására mihamarabb sor kerülne. Miskolcon épül az ország legnagyobb cementgyára, ahol már befejezték két 84 méteres és egy G7 méteres siló építését, két 67 méteres hőcserélő torony betonozását. Megkezdték a berendezések szerelését, helyére emelték az" egyik 100 mé­teres kemence elemeit is. Képünkön: Szerelés a hőcserélő toronyban. (MTI Fotó: Erezi K. Gyula — KS) r—finn közlekedési és távközlési tárgyalások Dr. Csanádi György közle kedés- és postaügyi miniszter vasárnap délután — a Finn Köztársaság közlekedés- és közmunkaügyi minisztere i meghívására, a két országot kölcsönösen érintő időszerű közlekedési és távközlési kér­dések megtárgyalására — a Ferihegyi repülőtérről Helsin­kibe utazott. Tegnap Helsinkiben meg­kezdődtek a finn—magyar tár gyalások. A kancellár a továbbiakban hangsúlyozta, hogy változat lanul fönnáll az Egyesült Ál­lamok és nyugat-európai szö­vet sé&esei között az egyetér­tés a tekintetben, hogy »a Nyugat-Európában állomáso­zó amerikai haderő az Egye­sült Államok védelmét szol­gálja, és csak a kölcsönös csa­patcsökkentésre vonatkozó egyezmény értelmében kell azl mérsékelni. A nyugatnémet kancellár ugyanakkor óvato­san fogalmazott a' »három­szögletű kalap« létrehozására tett amerikai javaslatról amely Japánt is bevonná a szövetségbe. Franz Josef Straussnak a bonni kormány elleni éles ki­rohanásokkal teletűzdelt be­szédével végétért vasárnap a nyugatnémet Keresztényszo- cialista Unió müncheni kongresszusa. Strauss sze­mély szerint Willy Brand’ kancellárt vádolta azzal, hogv a Brandt-kormány keleti no tikája »tévúton haladó fei dés«. Élesen támadta NSZK-nak a szocialista őrs-, gokkal kötött szerződéseit, és követelte, hogy ne ismerjék ei az európai határok végleges­ségét. Strauss beszéde hemzse­gett a Szovjetunió és más szo­cialista országok külpolitikájá­nak céljait illető koholmá- i nyoktóL

Next

/
Oldalképek
Tartalom