Somogyi Néplap, 1973. szeptember (29. évfolyam, 204-229. szám)

1973-09-12 / 213. szám

/ Biztosan győztek az Izzó női röplabdázói A K. Vasas Izzó NB n-es női röplabdacsapata ismét szép számú közönség előtt játszotta bajnoki mérkőzését Kaposvá­ron, s az együttes — mint éllovashoz illik — biztosan nyert, noha a csapat megérezte a sérült Anker hiányát. Ma MNK-kezépdiotü Siófokon A tét a döntőbe jutás Régen volt már, amikor Ka­posvár és Siófok legjobb csa- i pata, a K. Rákóczi, illetve a j Siófoki Bányász tétre menő mérkőzésen találkozott egy­mással. Most a labdarúgó MNK megyei sorozata az utol­só előtti állomásnál összehoz­ta a két nagy múltú csapa­tot. Ma délután Siófokon, az S. Bányász—K. Rákóczi MNK megyei középdöntő mérkőzésen arra kapunk feleletet, hogy a másik ágon már döntőbe, ke­rült K. Vasutas ellen kaposvá­ri vagy siófoki csapat veszi-e majd fel egy hét múlva a küz­delmet az országos döntőbe kerülésért. Nem kétséges, a K. Rákó­czi képzettebb . labdarúgókból álló csapat. Nem szabad azon­ban számításon kívül hagyni, hogy a mérkőzés a siófokiak otthonában lesz. Hazai pályán az S. Bányász mindenkor ve­szélyes ellenfél volt. A mai találkozón a siófokiakat fűti a vágy, hogy a megye- legjobb­jának tartott csapat ellen bi­zonyítsanak. í A múlt vasárnap kaposvári rangadó zajlott le az NB Il-es bajnokság keretében. Most egy másik jellegű megyei derbi ígér nagy csatát. A papírfor­ma ez alkalommal is a K. Rá­kóczi győzelmét ígéri. Sióto­kon azonban nem egy ízben cáfolták már meg azt, amit a papír ígért. * • * Á Siófok—K. Rákóczi MNK- mérkőzés ma délután 15.30 órakor kezdődik Siófokon, a Bányász sporttelepén. Játék­vezető Műdig József, akit Végh és Schádl partbírók se­gítenek. K. VASAS IZZÖ— MHD VASAS 3:0 (5, 12, 9) Izzó: Vermesné, Csonka, Csorba, Nagy, Mátrai, Kutas. Csere: Esküdt, Böröczfi, Ga- dár, Molnár. A vendégek csak a második játszmáiban tudtak úgy-aihogy ellenállni a kapos­vári rohamoknak. Kutas leüté­seivel szemben azonban mind­három játszmában szinte tehe­tetlenné^: bizonyultak. Kutas mellett Vermesné és Nagy já­tékát; lehet külön kiemelni. Szovjet edzőpartner E héten újabb edzőmérkőzést játszik a labdarúgó-válogatott. Szóhoz juit az utánpótlás csapat is, amely szerdán a Volán együttesé­vel mérkőzik. E keretben Kovács L.. Babcsák, Varga S., Harsányi, Vépi, Csorna, Dunai ni.. Pál, Kunszt, Bálint (PM5SC), Pénzes, Kovács L, Búronyi es Bartos ját­Szovjet ellenfelet kap a nagy vá­logatott keret. A szara to vi Szokol csapata lesz szerdán délután a vá­logatott edzőpartnero a Népstadi­onban.. IUovszky Rudolf szövetsé­gi kapitány 16 játékost rendelt ki a szerdai edzésre: Mészáros, Gé- czi, Török P., Páncsics, Vidáts, Horváth J., Fábián, Nagy L., Ju­hász I., Karsai, Kocsis, Bálint, Sző­ke, Beme, Kozma, Váradi. A válogatott keretbe tartozó Meggyes!. Tóth A., Kovács J., vala­mint Zámbó sérült. Geller—Portisch luggo Miár a másodük «Hozatnál tart a 'Geller—Portisch—Polu- gajevszkij hármas mérkőzés­sorozata Porta-rozsban, aihol a tét a tovább jutás a zónaközi versenyből a világbajnokjelöl­tek közé. Az ötödik játszmá­ban Geller és Portisch ült asz­talhoz. A 41. lépésben, a játsz­ma függőben maradt. A versenyen Polugajevszkij vezet 2 ponttal, Portischnak 1,5 pontja és egy függöjátsz- márja van, Geller. 0,5 pontos, szintéin egy függő .játszmával. Labtlaríígó érié RÍTT SOMOGYI rangadó I kölcsönzött külön érdekessé- ! get a iabd arúgó -baj nojasá g va­sárnapi eseményeinek. A ka- í posvárin érvényesült a papír- i forma, győzött 'az esélyesebb I csapat. Nagyatádon a mérkő­zés előtt talán a hazaiak is na­gyobb esélyt adták a vendég K. Vasasnak. A mérkőzés so­rán azonban hamarosan kide­rült, hogy van keresnivalója a Nagyatádi Kinizsinek, s győ­zött is. Tegyük hozzá, nem ér­demtelenül. Mit tükrözött a kettős so­mogyi rangadó? Milyen bizo­nyítványt állítottak ki leg­jobbnak tartott csapataink magukról és a somogyi lab­darúgásról? A két kaposvári NB Il-es csapat ez alkalommal adós maradt a jó játékkal. Igaz, a vezetés birtokában a Táncsics­nál elhangzott olyan véLe- I meny: -mi nem a közönség­nek futballozunk«. Nagyon di­vatos is ez a kifejezés ma-, napság, amikor a kevésbé esélyes csapat .nyerésre áll. A Táncsics esete azonban még­is tanulságos. Még csak a má­sodik félidő 3. percére ugrott a cseri pálya most elkészült eredményjelző tábláján az óra mutatója, amikor Han­gái gólja után összeölel­kezhettek a piros mezes labdarúgók. A következő perc­ben aztán a félpályán birto­kolt labdát saját kapujuk felé vezették a Táncsics-játékosok. Később is nem egyszer szem­betűnő volt az időhúzás, meg az,, hogy a Táncsics elégnek tartotta az egygólos vezetést. Ha nem így van, talán más lett volna az eredmény. Min­denesetre a Rákóczi j Avara billenti a mérleget, hogy 1:1 után a -vendégcsapat" nem állt be az eredményt tartani. Ezért is tudott nyerni. Nagyon is sok tanulsággal szolgált te­hát a nagy tömeget mozgósító kaposvári mérkőzés. Nagyatádon/ csupán annyi történt, hogy a K. Vasas ta­lán el is bízta magát, elfeled­ve, hogy Atádon egy év óta egyetlen csapat se mehet biz­tosra. Aki ezt szem elől té­veszti, az úgy jár, mint a K. Vasas. Selmeczí István tanít­ványai ma már nemcsak küz­deni tudnak, hanem tervsze­rűen játszani is. HETI labdarúgómérlegünket hétről hétre általában az NB-s somogyi csapatok szereplése nyomán állítjuk össze. Most rendhagyó módon egy megyei rangadóról szolunk. A K. Rákóczi—Táncsics ta­lálkozó előmérkőzése volt a K. Vasutas—M. Latinca me­gyei rangadó. A kaposvári csapat az utóbbi időben szá­mos jó eredménnyel véteti ma­gát észre. A Latiné^. tavaly majdnem bajnokságot nyert. Mind a marcali, mind a ka­posvári csapat azt igazolta, hogy a megyei bajnokságban is vannak átgondoltan, korsze­rűen játszó csapatok. Akadnak izgalmas mérkőzések, mint amilyen ez a találkozó is volt. (l:0-ás vezetés után 2:l-re for­dított a Latinca, s már-már győzött, amikor a hazaiak ki­egyenlítettek.) Mindez pozití­vum. K. S. Idegenben szerepelt a Ka­posvári Vasas férfi és női asz­talitenisz-csapata A nők ran­gadó jellegű mérkőzésen Szombathelyen ez alkalommal csak Boldizsár és Lesták játé­ka volt kielégítő. Csik Mártáék a hajráiban bebiztosították a | Sabaria győzelmét. A K. Va- j sas még éllovas a B csoport- j ban, aihol azonban már három i 10 pontos csapat van. Tovább gyengélkedik a K. ! Vasas férfiegvüttes^. A* szé- I kesfehérvári Szondi SE ellené- 1 ben maradt alul a Vasas, amely i bizony lecsúszott a bajnoki j táblázaton, s most már nincs I remény a legjobb vidéki csa­pat cím elnyerésére. kettős veresége Nők: SABARIA—K. VASAS 14:11 Gy.: Csik 5, Körmendiné 3, Nagy 3, Szendiné 2, Gáspár, jlletve Boldizsár 4. Lesták 3, dr. Harkányi 2, Dobos, Váradi. A B csoport állása: 7. K. Vasas 13 5 8 154:171 10 8. Sabaria 13 5 8 152:173 10 9. VM Közért 13 5 8 152:173 10 10. Miskolc 13 4 9 131:194 8 11. Postás 13 3 10 114:211 6 12. Hídépítők 13 • 13 > 41:284 — Férfiak: SZONDI SE—K. VASAS 14:11 Gy.: Gutmanm 4, Mohai 4. Németh 3, Rétfalvi 3, . illetve Péter 4, Séra 3/ Balázs 2, Ivu- sza. Szálinger. A B csoport állása: 7. Pécsi MSC 13 7 6 160:165 14 8. Cegléd 13 5 8. 113:212 10 9. Aknainólyítők 13 4 9 123 :202 8 10. K. Vasas 13 4' 9 142:133 8 11. Szondi SE 13 2 11 126:199 4 12. Miskolc 13 1 12 111:214 2 /^ézimnnkafenat és cérna- éra west rendkívül olcsón kapható Keresse föl Kaposváron, Május 1. u. 3. szám alatt, az udvarban levő alkalmi boltunkat, Nyitva naponta 9—14, 16—18 óráig. EZT NEM LEHET KIHAGYNI! VÁSÁROLJON OLCSÓ ÁRON — AMÍG A KÉSZLET TART! Milyen lesz az időjárás? A várható időjárás ma estig: Főként nappali fel­hőképződés, valószínűleg csapadék nélkül. Mérsé­kelt északi—északkeleti szél. A lehűlés éjszakára fokzódik, a nappali fölmelegedés az évszaknak megfelelő marad. A várható legmagasabb nappali hőmérséklet ma: 19—24 fok között lesz. A Balaton vizének hőmérséklete tegnap 11 órakor Siófoknál 20 fok volt. SZEPTEMBER 12 SZERDA Mária — Somogyi cikkeik a Párt­életben. A folyóirat e havi száma két írást közöl a me­gyei pártbizottság egy-egy munkatársának a tollából. Az egyik a propagandisták kép­zésével, a másik a megyei pártapparátus munkamód­szerével foglalkozik. — Becsbe utazott a Thália színtársulata, a Reinhardt- centenárium ünnepségeire. Franz Theodor Csokor »Is­ten veled, monarchia!" című drámáját mutatják be. — Megkezdődött a szüret — bár még csak szórványo­san — a balatoni történelmi borvidéken is. A korai érésű rizlingszilváni 20—22 cukor­fokos mustot ad. — Ötven Ikarust rendelt a limai közlekedési vállalat a MOGÜRT Külkereskedelmi Vállalattól. Ilyen nagy mé­retű (16,5 méter hosszú, 200 szemeiyes Ikarus 180-as) autó­buszok ezideig még nem köz­lekedtek Peruban. — Szerelik már a gépeket a tízezer négyzetméteres új üzemcsarnokban Európa egyik legnagyobb kenderfeldolgozó vállalatánál, a csaknem 8000 dolgozót foglalkoztató szege­di kenderfonó újszegedi gyár­egységében. Az idén így a 85 éves üzem legnagyobb sza­bású fejlesztése valósult meg. — Másfél milliárd forint értékű rádió- és televízióké­szüléket gyárt az idén a szé­kesfehérvári Videoton. A sztereó-készülékeken kívül három típust fejlesztenek to­vább: a Velencét, a Riviérát és a Sirius táskarádiódat. Bombaveszély — még húsz évig Willi Weyer észak-Rajna- westfaliai miniszterelnök a hét elején tartott sajtókonfe­rencián bejelentette: további tíz-húsz évig is eltart, amíg megtalálják és hatástalanítják a második .világháborúból visszamaradt valamennyi bambát. (Tavaly mintegy 200 ezer bombát tettek ártalmat­lanná.) A teljes akcióhoz 38 millió nyugatnémet márkára lesz szükség. — Egymásba rohant hétfőn az elefántcsontparti Abidjan- tól mintegy 180 kilométerre egy autóbusz és egy teher­autó. 30 személy életét vesztette. — Hibásan jelent meg szeptember 8-i lapunk 1. ol­dalán a Fidel Castro felszó­lalását ismertető cikk egyik mondata. Helyesen: »Castro... éles szavakkal ítélte el az ahierikai imperializmust.. . közvetlenül Burgiba tunéziai elnök után szólalt föl, aki — az eddig több beszédben általánosságban, fogalmazott »nagyhatalmak" kitétel után — a„ konferencián elsőnek nyíltan...« — Éleslövészet. A Kapos» vári Városi Tanács értesíti a lakosságot, hogy a -néphadse­reg alakulatai 1973. szeptem­ber 15-től 30-ig éjjel—nappal éleslövészetet tartanak a sántosi lőtéren. Kérjük a vá­ros (község) lakosságát és az erdészet dolgozóit, hogy a fenti időben a lőtéren és an­nak biztonsági területén ne tartózkodjanak, ‘mert életve­szélyei, a biztonsági örök felszólításának pedig tegye­nek eleget. 85 évvel ezelőtt, 1888. szeptember 12-én szüle­tett, cs 1969 júniusában halt meg Tersánszky Józsi Jenő Kossuth-díjas író, századunk magyar prózájának egyik ki­emelkedő' egyénisége. Festőnek készült, majd apja akaratának engedelmeskedve, szülővárosá­ban, az erdélyi Nagj'bányán gimnáziumot végzett, jegyző­gyakornok, később joggyakor­nok lett, Művészi hajlamai azonban hamarosan felülkere­kedtek benne: a századforduló első éveiben novellákat kez­dett írni. Ezek a Nyugatban és más lapokban jelentek meg. Első igazi írói sikerét »•►Viszont­látásra, drága . . .« című kisre­gényével érte el, 1916-ban (ez volt az első háborúellenes re­gény a magyar irodalomban). Bár a Tanácsköztársaság moz­galmaiban nem vett részt, ro­konszenvezett vele, s annak megdöntése után is gerincesen viselkedett. Mindig a munkások és pa­rasztok írójának vallotta ma­gát. Fő műve, a Kakuk Marci hőse az évek során szimbolikus jelentésű irodalmi figurává lett. Tersánszky termékeny író volt; müvei ma is olvasottak. — Rádiót ajándékoztak a Pénzügyminisztérium számí­tóközpontjának dolgozói a Somogy megyei nagytoldi- pusztai általános iskolának, hogy ezzel is elősegítsék az oktatást a külterületi iskolá­ban. — Óriási csontokat fordí­tott ki a földből a munkagép Tiszaföl.dváron, a téglagyári agyagbányában. A ritka le­letről kiderült, hogy egy 25 ezer éve élt óriási mammut maradványai. — Tolvajok másztak be az olaszországi Potenza archeo­lógiád múzeumának hetört ablakán, és mintegy 300 mil­lió líra értékű műtárgyat — köztük, i. e. IV. századbeli bronzszobrokat és arany csa­tokat — vittek magukkal. — Santiagóira szállít ered­ményhirdető táblákat az Elektroimpex az 1975-foen megrendezendő pánamerikai játékok színhelyére. A chilei megrendelés egymillió dollár értékű. — Halálos késpárbaj szín­helye volt a múlt hét végén a görcsönyi szociális otthon, ahol két idős gondozott — á 72 éves Orosz László és a 64 éves „Tischler János — va­lóságos késpárbajt vívott. Orosz Lászlót, aki halálosan, megsebezte késével Tisch­lert, a rendőrség őrizetbe vette. — Életfogytiglani börtön - büntetéssel sújtják az új törvény értelmében New York államban azokat, akik egy unciánál — 28,3 gramm­nál — több »kemény« kábí­tószert adnak aL Verseny az asszony! tudományokban A jugoszláviai tengerparton rendezték meg »A világ leg­ideálisabb asszonya« című ve­télkedőt. A 23 országból ér­kező versenyzőknek a zsűri előtt általános műveltségből, főzésből, virággal való díszí­tésből, ital- és koktélkészí- tésböl, valamint asztalterités- böl kellett vizsgázniuk. A 32 éves belgrádi Bojana Val­eries — Szimics lett a győz­tes az »asszony! tudományok­ban.«. — Feláron vásároljon bak­fás és leányka szintetikus és karton fürdőruhát a kapos­vári Csibi gyermekruházati áruházban. (1166?)

Next

/
Oldalképek
Tartalom