Somogyi Néplap, 1973. szeptember (29. évfolyam, 204-229. szám)

1973-09-16 / 217. szám

I A RENDHAGYÓ IRODALOMÓRA őszi égetés. (Korga György kaposvári kiállításának anyagából.) Jó éjt, Dalaton! Célja: Az Olvasó Népért mozgalom indulása óta mind többször és egyre tágabb kör­ben hallható ez a kifejezés. A szülő eleinte nem tudja mire vélni, milyen is lehet az az óra, amelyre nem kell ké­szülni, a »rendhagyó« kifeje­zést utoljára a nyelvórákon hallotta, olyan »engedetlen« igékkel kapcsolatban, ame­lyek nem hajlandók alkal­mazkodni az igeragozás tör­vényeihez. No, de az iroda­lomban? Hiszen ott úgyis minden rendhagyó, lévén minden fró és költő öntör­vényű alkotó. Ám miként le­hetne maga az óra rendha­gyó, mikor feladata éppen az, hogy rendszert teremtsen, megkönnyítendő a művek gazdag áramának befogadá­sát? Hogy felel meg céljának az óra, ha maga »elhagyja« a rendet? Nem hagyja el. Az elneve­zésen lehetne vitatkozni, de tulajdonképpen »szemléltető óráról« van szó. Óráról, ahol nincs feleltetés és nincs ma­gyarázat, ahol csak a mű szó­lal meg, előadóművészek tol­mácsolásában. De hol itt az újítás? — mondhatnánk. — Hiszen min­den tanár felolvas verseket, prózai szövegrészeket is, és ha jó tanár, akkor előadó- készségben sem szűkölködik. Csakhogy, ha van is némi rokonság a katedra és a szín­pad között, a tanár mégsem színész. Lehet, hogy vonzó előadásmódja közel hozza az írót, de aligha mindegyiket. Talán szépen tolmácsolja kedvenceit, de vajon hogyan közvetíti azokat, akik esetleg a művészi élmény adta csak élete valamelyik szaka­szában idegenek számára? Fiatalon talán a »Közelítő tél« nem kelt benne visszhan­got, később esetleg a »Minek nevezzelek?« ébreszt kelle­metlen asszociációkat, mert öregedő hitvesét a legszíve­sebben sárkánynak nevez­né... De nem válogathat: neki a tantervben előírt anyagot tanítania kell, s egyelőre még a tananyagon belüli mozgástere ugyancsak szűk. Az előadóművész viszont mentes a kötöttségektől. Re­pertoárja személyes vonzal­mait tükrözi. Öt egy-egy kor­szak, tananyagrész szemlélte­tésére hívják meg, s az adott időszak jeles költőit szabad választás alapján mutatja be, de még magát a kort is ön­ként választotta, belső rezo­nanciái alapján. Ezért hívják egyszer egyik, másszor másik előadóművészt. A rendhagyó óra mégsem merül ki versmondásban. A művészekhez énekes is társul, a versekhez a kor zenéje. Egy lépés tehát ez a módszer a tantárgyi koncent­ráció (más műszóval: integrált oktatás) felé, ahol nem me­rednek merev válaszfalak a testvérmúzsák közé, a kor szellemisége pedig egyszerre többféle módon megszólalhat. (A tanterem díszítése, repro­dukciós albumok kézből kéz­be adása ilyenkor a kor kép­zőművészetét is hozzákap­csolhatja az előbbiekhez.) A rendhagyó óra célja: a művészi élmény adta katar­zis. A művészetek — és első­sorban az irodalom megsze­rettetése — ama kóstoló alap­katarzis ián, amit egy-egy óra szűkre határolt perceiben adhat, sokszor nagyon is hatásosan. Oktatás-módszertani szem­pontból a rendhagyó óra nap­jainkig a faltörő kos szerepét játszotta, rést nyitott a lexi­kális közlés merev bástyáin, s egyengette az utat a ma már polgárjogot nyert »műköz­pontú« tanítás felé. Mert sokáig az volt a taní­tás célja, hogy lexikális isme­retekkel töltse meg a diák fe­jét, a tankönyvekben az élet­rajzi adatokat frázisokkal te­li; nehezen érthető és unal­mat sugárzó szövegtömeg kö­vette, amely szürke egyhan­gúságával nemcsak a műve­ket takarta el, hanem egyfor­mára is gyúrta az alkotókat, az élve boncolásra emlékez­tető verselemzések pedig agyonmagyarázással tették le­hetetlenné az igazi hatást. Hiszen a mű éppen azzal ad élményt, hogy a befogadóban gondolatok és érzelmek sorát indítja el: a túlmagyarázás pedig ezt a »lélektől lélekig« hullámzó áramkört szakítja szét. A műközpontú tanítás arra törekszik, hogy az író önma­gáért szóljon; hogy a mű nyo­mán támadt érdeklődés más művekre és az alkotó szemé­lyére, az alkotás körülményei­re is kiáradjon. Csupán példa­ként: aki ismeri és szereti — mondjuk — Csokonait, az biztosan megjegyzi magolás nélkül is, hogy mikor élt és hol. Megérzi a debreceni íze­ket szavában, és gondolatait is felismeri. Hozzákapcsolja őket a felvilágosodás eszméi­hez, hiszen a Rousseau-val való lélekrokonságról valló sor — »mint egy Rousseau Ermenonvillében, ember és polgár leszek« — önmagáért szól. De így van ez mindenki­nél! Dante elképzelhetetlen Firenze nélkül. Shakespeare mögött is ott a Tower. Erzsé­bet udvara és a londoni kéz­művesek cégtáblái. A műtől pedig mindig el­jutunk — saját kíváncsisá­gunktól űzve — az irodalom- történeti tényékhez. Fordítva ritkán: adatok és unalmas szövegek aligha indítanak el az íróhoz (legföljebb rosszul sikerült szobrához), a megta­nult adatok pedig használat­lan lim-lomjkérat peregnek ki az emlékezetből, mikor már jeles szerzésre nem alkalma­sak. Az Olvasó Népért mozga­lom indította el a rendhagyó irodalomórákat. S ma már ar­ra törekszünk, hogy minden óra közelítsen hozzájuk, ha előadóművészt nem is lehet, nem is kell minden órára meghívni. A jó tanár pótol­hatja, s ahol úgy érzi, hogy segítségre van szüksége: hanglemezeket is fölhasznál­hat — mind a versmondás, mind a zene közvetítésére. A rendhagyó irodalomóra önmaga megszüntetésének céljával született. S ha szük­ség is lesz rá még egy ideig, előbb-utóbb a közös, iskolai irodalmi délutánok sorozatá­vá válik. Már csak azért is, mert osztályonkénti, órake­retben való megrendezése túlságosan költséges. Bozóky Éva Cseperész az eső. A város füstje együtt gomolyog az alacsonyra ereszkedett fel­hőkkel. Minden szürke, min­den szomorú, minden csupa ősz... Az úttest közepén egy csöppnyi énekes madár tete­me. A csőre szétnyílt, nya- kacskája piros, zöldes szár­nya dermedten, tárva tapad a kövezetre, piciny karmai gémberedetten behajoltak — talán ösztönszerűen kapasz­kodni akart valamibe — a lehetetlenbe ... akkor, amikor a szárny már képtelen volt a lebegésre. Lehet, hogy a délre vonu­ló csapatból választotta ki a kényszerű pusztulás. Lehet, hogy fáradtan villanydrótnak röpült. Nyilván a párjával kettesben indult volna a nagy éta». Mindegy, hogyan tör­E z még nem az igazi ősz, mert a hűvös-nyúlós esők csak október kö­zepén kezdődnek, de nem is nyár többé, bármilyen mele­gen süt is a nap delente; az ember csak gyönyörködik a vízben, de nem kívánkozik bele. Kivéve a skandináv és a német nyaralókat. Borzong- va nézem őket, szél csapkod­ja a vitorlát, a csónakot, a mólót, s ahogy a parti köve­ken szétporlik, érzem, nem volna barátságos mulatság belepottyanni. Ök azonban megszokták hazájuk hűs ten­gereit, s mint valami meleg vizű forrásban, úszkálnak a Balatonban. A szép hervadás minde­nütt. A vendéglőkben is. Emlé­kezhetünk, micsoda fogadko­zások történtek a korábbi években, sőt az idén tavasz- szal is, hogy majd meglátjuk, milyen hajlékonyán s milyen leleményesen alkalmazkod­nak az utószezonban az idő­járáshoz és a vendégek óha­jaihoz. Hát nem láttuk meg, vagy nem nagyon. Bada­csonyban például, amelynél szeptemberibb táj kevés van a világon, alig találni part­menti üzletet, ahol az idegen vásárolhat. A legtöbb bezárt. Nemsokára megkezdődik a szüret, édes illatok szállnak már a levegőben, jön a kö­zönség — és az Egry-házon kívül alig talál nyitott helyi­séget. Szép az, nagyon szép és tanulságos, de földibb ellá­tás is kellene melléje ... Néhány gazdátlan vitorlás himbálódzik a kikötők men­tén a könnyű szélben, belé­pek az egyikbe. Elhagyott nyári holmik zörögnek-gurul- nak a padlón: konzervnyitó kés, petyhüdt gumimatrac, száraz kenyérdarabka, üres napolajos üveg és egy pom­pás hajcsat. Valami nagy kontyot szoríthatott. Elmúltak a nyári lázak, s a hajcsat most értelmetlenül ugrándo­zik a szélrázta vitorlásban. Deres bácsi az örsi öböl tént... A hűséges társ itt ke­sereg valahol a közelben, fáj­dalmasan trillázik, hol innen, hol onnan hallatszik a szo­morú gyászdal. De sehol sem látni; megbúvik nagy magá­nyában, s dalol, dalol __ E gy fiú és egy kislány ve­szi észre a kimúlt kis jószá­got. Közelebb lépnek hozzá. Nézik és nem szólnak. A kis­lány lehajol, két ujja közé fogva fölemeli a madárkái, majd tanácstanul körbe néz. Aztán a fiú átveszi tőle a tetemet, s messzi ívben elha­jítja. A madár ott akad fönn, a kerítés mentén már virá­gait régen vesztett, de még dús levélzettel zöldellő orgo- nabogor ágai között. Utoljára röpült a madár. A legutolsó repülése volt. Ám illö-e ez a temetés, ez az érzéketlen szertartás? partján egy hosszú angolná­val viaskodik, enyhén ká­romkodva. Deres bácsi kör­nyékbeli szőlősgazda, az an­golna pedig, amelyet most véletlen ponty helyett fogott, s vissza akar dobni, ritka szép példány. Olyan, mint a kígyó. Szinte rugdalózik, no­ha nincs lábá, rátekeredik a horgászbotra, hiába lóbálja Deres bácsi. Odacsapja a kő­höz, de meg se kottyan a szí­vós angolnának, sőt, egyre jobb kedve lesz. Ráugrik a horgász karjára. Deres bácsi már magán kívül van mérgé­ben, s nagy követ keres, hogy végezzen erőszakos zsákmá­nyával. Ügy látszik, a hal fo­gott horgászt. H ideg már a tóparti al­konyat, a hegy eltakar­ja a bágyadozó napot. Messziről még látszik ugyan, amint fürdenek a fényben a Badacsony vörös bazaltorgo­nái,, de a látvány csak per­cekig tart; győz a homály, a déli oldal lassan teljes sötét­ségbe borul. Az esti szél­csendben fekete ragyogás a víztükör, didereg a partmenti nádas. Nemsokára utoljára fut ki a kikötőből a Csobánc. Megváltozik a menetrend, ké­ső őszig csak kis hajó jár naponta Fonyódra, aztán el­múlik az is. Az Ábrahám-hegyi tsz-bo- rozóban révetegen ül egy pes­ti költő ismerős, alighanem az őszről ír érzékeny versi­két, de titokzatosan eltakarja a papírt, és csak sejtetni en­gedi, hogy a költemény alig­hanem még a karácsony előtt megtekinthető lesz valame­lyik folyóiratban, nyilvánva­lóan annak ékeként. Kisvár­tatva ugyanitt feltűnik az a svéd hölgy, aki menyasz- szonyféléje lett egy lengyel fiúnak, a fiú azonban Törde- micen borzalmasan berúgott — örömében? bánatában? —, éjszakai csónakázáskor bele­esett a Balatonba, s szégye­nében búcsú nélkül elutazott. Ennek már három hete. Most nagy a kavarodás — mindezt Méltó-e egy tarka tollú, hasz­nos madárkához, s a dalhoz, amely oly kétségbeesett, hogy a legfinomabb hegedű húrja se képes a síró hang után­zására ... Néhány lépés után vissza­fordul a fiú és a lány. A fiú megkeresi az ágak között a madarat, tenyerébe fogja, s elindul vele a legközelebbi járdaszéli fához. Cipője orrá­val beletúr az ázott földbe, aztán bicskája után kotor, ki­nyitja a pengét, gyors szur- kálással gödröt ás. Csak egé­szen kicsit, csak akkorkát, hogy egy maréknyi halom domborodik a gödör mellett, s szinte egészen elsimul, mire újból visszakaparja. Alatta a madárka, a kis énekes, amelyről nem tudni, hogy honnan jött, és hova tartott. Csak azt, hogy teg­nap még röpült, tegnap még együtt duettezett a társával. Tegnap még sütött a nap. Tegnap még senkit sem in­dított volna meg egy kimúlt madár. De ma már ősz Mt.n a helybéli ismerősök mesélik —, mert a hölgy férjjel érke­zett, aki — a szerelem kibon­takozását látva — ugyancsak elutazott, és most se férj, se lengyel. Még jó, hogy egy magyar fiatalembert látok a kétszeresen elárvult fiatal- asszonnyal. Az élet megy to­vább, mint a férfiak. Az emberek mindenféle bolondságot megjegyeznek maguknak, ahelyett, hogy a dolgukkal törődnének. Hagy­juk is a pletykák színterét, és induljunk tovább! Füred felé, végig az északi parton. Tihanynál még megláthatjuk, miként lazult föl á komp ré­vészeinek nyári szigorúsága; eddig motorkerékpárt is vo­nakodva engedtek föl forgal­masabb napokon, nemhogy szénásszekeret. Most meg, íme, égig rakott szénásszekér éktelenkedik a közepén, vagy árválkodik, mondhatnánk, mert mellette csak két kül­földi rendszámú autó áll, ké­sői turisták. Ilyenkor legszebb a tihanyi park. Fényes gesztenyék puf­fannak a vastagodó avarra, bokáig gázolunk a lehullott levelekben, hűvöset lehullnék a fák, s olyan mélységesen- mély a csend, hogy szinte fé­lünk megszólalni, hátha sebet üt a hang a varázslatos es­tén. Megvakult a Lepke — az autósstrand átalakított, vala­ha kerek büféje — becsukta ablakait, nemsokára fatáb­lákat szegeznek a sütögetők bódéira is. Sehol egy lélek a néma nyárfasoron. Füreden, a Baricska csárdában, ahol ecet ég a lámpában, emelke­dett a hangulat. Méla magyar nótát húznak német fülekbe, bús hívogatással telik meg a csárda körül a szeptemberi éjszaka: »Kertetek aljába még egyszer gyere le...« C sopakon előszüret van, a kivilágított préshá­zakban hordókat mos­nak, készülődnek az igazi szüretre, ami itt szeptember végén, október elején kezdő­dik. Fönt, a hegyháton da­liás, de már élemedett bará­tom — egyébként tanár az egyik környező városkában — bevallja, hogy nem vén legény még az öreg legény, mert néhány hete több órás szerelmi vallomást? tett úszva, a Balaton közepén, egy ked­ves asszonynak. — S milyen emlék maradt? — Máig tart, sőt félek, ez­után bontakozik csak ki iga­zán. A reuma Valami ropog a lábunk alatt. Lehajolunk: érett dió. Nagy szemek a félig kinyílott zöld héjban. Ez már az ősz, az igazi. Még egy-két hét, és végük lesz a szép fényes nappalok­nak, és a mély tüzű délutá­noknak. Elmennek az utolsó nyaralók, elúsznak az utolsó hajók, kihunynak a reflekto­rok, amelyek esti órákon megvilágították a tihanyi templom kettős tornyát, s et­től olyan volt messziről, mint­ha valami mesebeli várkas­tély lebegne a víz fölött. Le­szerelik az utolsó vitorlákat, a nyitva felejtett fakó, válla­lati napernyőket a poros te­raszokról elfújja a szél, be­zárják a villák kapuit. Jó éjt, Balaton! Tamás István Székely Dezső ÉNEK — TÜCSÖKHEGEDŰRE Búcsúszavát a vándor falevélnek csak azok értik, kik zavarban élnek. Ti hol éltek majd, cigány-tücskök? Porzik a nyár, a gyémántküllős álom, küldik az egek rezgő pókfonálon a tél pénzét, a vert ezüstöt... Búcsúzzunk! Dér ül a kert csonka fáin, hová készültök, nótás cimboráim? No, ne sírjatok! így ni, jól van ... Még elintézek néhány sürgős dolgot, hát ne várjatok — űzzétek a gondol egy földalatti fogadóban. Orsovai Emil TÜKÖR Tükröm vagy. Néha magamat nézem benned, máskor reflektorsugárkánt jövőbe vetlek vagy visszapillantok veled: kit s mint hagyunk. Ha komor vagyok, te is elborulsz. Ha fázom, finom páraként fátyoloz be a borzongás, míg csak szerelmem nem töröl le. Élő tükör. Nem tudlak nem látni, megkerülni, sem elfordulni tőled tompaszögbe. Ha nem volnál, tér s idő összetörne. És fordítva: mikor rád tekintek, egy egész világ körém a díszlet és vállamra szállnak a csillagok. (Verseghy Ferencnek, a népművészet ifjú mesterének munkája.) Csala László ŐSZI ELÉQIA

Next

/
Oldalképek
Tartalom