Somogyi Néplap, 1973. június (29. évfolyam, 126-151. szám)

1973-06-01 / 126. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! Ara: 8U fillér Somogyi Néplap AZ MSZMP SOMOGY MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA XXIX. évfolyam 126. szám 1973. június I., péntek Nyikolaj Podgornij Bulgáriába látogat A Bolgár Kommunista Párt Központi Bizottsága, a Bol- I gár Népköztársaság Államta­nácsa és kormánya meghívá­sára ez év június közepén Nyikolaj Podgornij, az SZKP Politikai Bizottságának tagja, a Szovjetunió Legfelsőbb Ta­nácsa elnökségének elnöke hi­vatalos baráti látogatást tesz a Bolgár Népköztársaságban. Békedelegáció indult a Közel-Keletre ka Országos Béketanacs kirí- ' döfctaege — a libanoni és a esÉnai béketanacs meghívásara — cstMortokon elutazott a Kö- aá Keletre. A delegációt ár. Mondok Pál, az OBT alelnöke 1 « Pest megyei Tanács elnöke vezeti. A delegáció tagjai: Bo- rlrmyt Paine, az Elnöki Tanács tagra, a Hazafias Népfront bu­daipesti bizottságának titkára l es Csonka György, az MSZMP Vas megyei Bizottságának tit­kára, az OBT tagja. Megbeszé­léseket folytatnak a libanoni es a szíriai béketanacs veze­tőivel a kétoldalú kapcsolatok szélesítéséről, a további együtt­működés tormáiról, lehetősé­geiről. Helsinki — a biztonsági értekezlet előkészítése n küldöttségek elfogadták a kapcsolatokat szabályozó tíz alapelv szövegét Wto a 3. napirendi pontról liri Götz nyilatkozata: A® európai biztonság és együttműködési értekezlet elő­készítése jelentős állomásához érkezett: a 34 részt vevő or­szág képviselői elfogadták az államok közötti kapcsolatokat szabályozó tíz alapelv szöve­gét Ezzel kidolgozták a kon­ferencia meghatározó jelentő­ségű dokrumetumat, amely ter­mészetesen meg a kormányok jóváhagyására vár. A konzultáció munkabizott­sága csütörtökön folytatta a i 3 napirendi pont (kulturális ! együttműködés) több részterü­letének szerkesztését, de meg­bízható értesülések szerint lé­nyeges előrehaladást nem ért eL Az ügyrendi munkacsoport I a konferencia részvevőiről [ szóló egyeztetett munkaok- I mányit tárgyalta. Három hét múlva parafálják a csehszlovák-nyugatnémet szerződést Brandt Prágába látogat Az V. ötéves terv kidolgozásának programja Somogyi hajós, ae MTI Otmnkxuarsa írja,: Az Országos Tervhivatalban 1032. második felében kezdőd­tek az 1076—80-ra szóló V. öt­eves népgazdasági terv kidol­gozásának előkészületei. Elö­dasági tervkoncepció megala­pozásához. A termelés és a termelő infrastruktúra legfon- 1 tosabb területeire körülbelül 40 műszaki-igazdasági koncep­ció készül az adott tevékeny­___ség fejlődésének lehetséges irá­szor a tervkészítés általános, ! ayairól, mértékéről és a fejlő- majd részletes programja is j feltételeiről. E koncepció­éi készült. az utóbbit az orszá- résztanulmányok és sza­gos tervhivatal elnöke utasítás rontások egészítik ki. Részkon- formajáiban a közelmúltban ~ ‘ - - ­adta ki a tervezésben érdekelt különböző terveknek. E munkaprogram részletesen szabályozza az ötéves terv elő­készítésével kapcsolatos tenni­valókat, az Országos Tervhi­vatal, a minisztériumok, főha­tóságok feladatait, munkameg­osztását, egyes tervezési fel­adatok elvégzésének időpont­jait és összefüggéseit. Magának az ötéves népgaz­dasági tervnek a kidolgozása 1073 elején kezdődött, s két szakaszban valósul meg. Az első szakaszban — 1974 köze­péig — a népgazdasági terv koncepcióját, a második sza­kaszban pedig a végleges nép- gazdasági tervet dolgozzák ki. A tervet az országgyűlés elő­reláthatólag 1975 második te­lében emeli törvénnyé. A tervkészítés első szakaszá­ban az ötéves terv fő gazda­ságpolitikai elgondolásait ala­kítják ki, ezzel párhuzamosan a különböző főhatóságok és minisztériumok részkoncep­ciókat dolgoznak ki, a népgaz­cepciók készülnek az életszái- vonalpolitikáról, a foglalkoz­tatáspolitikáiról, a beruházás­politikáról, a műszaki fejlesz­tésről, a területfejlesztésről, a nemzetközi gazdasági kapcso­latok fejlesztéséről, a pénzügy: és hitelpolitikáról és az árpo­litikáról. A tervezői munka első sza­kaszának befejezéseként az Országos Tervhivatal szelek­tálja és összehangolja a külön­böző elgondolásokat és javas­latokat, feltárja a fejlődés leg­kedvezőbb és egyúttal reális változatát, és összefoglaló ja­vaslatot dolgoz ki az ötéves terv koncepciójáról. A tervezés második ffiaka- száiban tárják föl a tervkon­cepcióban megfogalmazott gazdaságpolitikai célok megva­lósításának módjait. 1974-ben az érintett szervek részletes ja­vaslatokat dolgoznak ki a köz­ponti fejlesztési programok megvalósításának ütemére és módjaira, a fejlesztéssel kap­csolatos állami döntéseikre, az egyes tevékenységek állami tá­SzabyányüjEjyi tanácskozás kezdődött Budapesten Csütörtökön a Gellért-szál- lőban megkezdődött a KGST szabványügyi állandó bizottsá­gának 32. ülése. Az egyhetes tanácskozáson részt vesznek a KGST tagországoknak és a KGST szabványügyi intézeté­nek küldöttségei, valamint a nemzetközi szabványügyi szer­vezet (ISO) képviselője. A tanácskozást H. Emme­rich, a KGST szabványügyi ál­landó bizottságának elnöke, a 1 vevők. (MTI) Német Demokratikus Köztár­saság szabványügyi hivatalá­nak elnökhelyettese nyitotta meg, majd dr. Olajos József, a Magyar Szabványügyi Hivatal elnöke, a magyar delegáció vezetője üdvözölte az ülés részvevőit. A budapesti ülésen mintegy 150 új szabványajánlás elfo­gadásáról tanácskoznak a rész­Elutazott Budapestről a FAO vezérigazgató-helyettese Csütörtökön elutazott Bu­dapestről E. M. Ojala, a FAO vezérigazgató-helyettese, aki részt vett a FAO-ban működő KGST-országók és a FAO képviselői között — a mező- gazdasági termelés és keres­kedelem világméretű fejlesz­tésére és osszehangolasára — maratására, illetve korlátozá­sára. 1975 első felében újabb föl­mérés készül a népgazdaság 1975-ig várható fejlődéséről és az új tervidőszak kiindulóhely- zeferól, újból felülvizsgálják a tervező szerveik javaslatait, a különböző részcélokat szelek­tálják. Előkészítenék különbö Bochkor Jenő, az MTI tudó­sítója jelenti Bonnból: Bohuslav Chnoupek külügy­miniszter június 19-én utazik Borúiba a csehszlovák—nyu­gatnémet szerződés parafálá- sára — jelentette be csütörtö­kön Jiri Götz csehszlovák kül­ügyminiszter-helyettes. — Az aláírás ősszel történik m^g — folytatta —, s e célból való­színűleg Willy Brandt kancel­lár utazik Prágába. Jiri Götz bonni elutazása előtt csütörtökön reggel nyilat­kozott így a CTK hírügynökség és a Rudé Právo tudósítóinak. Hangsúlyozta, hogy elégedett a szerdán lezárt hivatalos tár­gyalások eredményeivel, ame­lyek mindkét fél számára ki­elégítsek. »-Kulcskérdésnek te­kintjük — mondotta —, hogy a müncheni egyezményt semmis­nek ismerjék el, és azt erköl­csileg és politikailag elítéljék. Ez megtörtént a szerződés elő­szavának harmadik mondatá­ban és az I. cikkelyben. A kül­döttségek most a szerződéster­vezetet kormányuk elé terjesz­ző államó döntéseket, azo tat1 tik jóváhagyó-ra.« megalapozzák és összehango­lása 1974 végén fejeződik be, ez lehetővé teszi, hogy 1975- bon az ötéves népgazdasági tervet az egyeztetett nemzet­közi együttműködés alapján véglegesítsük. (Folytatás a 2. oldalon) Götz elmondotta, hogy a tár­gyalások és az azokat megelő­ző puhatolózó megbeszélések igen intenzívek voltak, sokáig tartottak, hiszen nehéz kérdé­seket kellett kölcsönösen elfo­gadható formában megoldani. A közös közlemény nyilvánosságra hozatala után Walter Scheel nyugatnémet külügyminiszter (jobbról) eszmecserét folytatott Jiri Götz külügyminiszter-helyettessel, a csehszlo­vák delegáció vezetőjével. (Tetetfotó: AP-MTI-KS) Megkezdődtek az indiai magyar parlamenti tárgyalások Koszorúzás a magyar hősök emlékművénél Nixon—Pompidou találkozó Reykjavikban A kényes kérdések még nem kerültek szóba Az amerikai—francia csúcs­találkozó első ülése a tervezett két óra helyett majdnem há­rom órán át tartott. Napirend­jén, a NATO-n belüli kapcso­latok kérdése szerepelt. Ric­hard Nixon amerikai elnök és Georges Pompidou francia köztársasági éhiök négyszem­közti eszmecseréjén egy ideig jelen volt Henry Kissinger, az amerikai elnök nemzetbizton­sága főtanácsadója. Pompidou mellett csupán tolmácsa fog­lalt helyet. A két elnök gazdasági és pénzügyi tanácskozását csütör­tök délelőtt Valery Giscard d’EsUúng francia gazdaság- és pénzügyminiszter és George Shultz amerikai pénzügymi­niszter készítette elő. A nyuga­ti valutarendszer stabilitásá­nak helyreállításával összefüg­gő kérdésekről tanácskoztak. A két külügyminiszter, Willi­am Rogers és Michel Jobert pedig áttekintette a közel-ke­leti és az indokínai helyzetet. Francia körökben úgy vélik, hogy a két elnök délelőtti esz­mecseréje biztató légkörben zajlott le. Megjegyzik azonban, hogy a kényes kérdések még nem kerültek szóba és nem vetődött fél a NATO céljainak átértékelésével kapcsolatos probléma sem. A két szóvivő, Ronald Zieg­ler, a Fehér Ház sajtófőnöke és Denis Baudouin, a hivatalos francia szóvivő »igen hasznos­nak és konstruktívnak" nevez­te Nixon és Pompidou délelőtti eszmecseréjét. Elmondották, hogy a francia elnök »rendkí­vül fontosnak" tartja az ame­rikai csapatok nyugat-európai jelenlétét és figyelmeztetett »az egyoldalú csapatcsökkentés veszélyére«. A dr. G. S. Dhillonnak, az indiai népi kamara elnökének vezetésével hazánkban tartóz­kodó indiai parlamenti delegá­ció csütörtökön délelőtt a Hő­sök terén megkoszorúzta a magyar hősök emlékművét. Az ünnepélyes aktuson részt vett dr. Beresztóczy Miklós, az or­szággyűlés alelnöke, a Külügy­minisztérium é6 a fővárosi ta­nács magas rangú képviselői, eljött C. B. Muthamma, az Indiai Köztársaság nagykövete. budapesti A küldöttséget délelőtt hiva­talában fogadta Apró Antal, az országgyűlés elnöke, s meg­kezdődtek a tárgyalások a hi­vatalos baráti látogatáson ha­zánkban tartózkodó indiai par­lamenti delegáció és a magyar országgyűlés képviselői között. A delegáció tagjai, az alsó- és felsőházi képviselők, dél­után az Eötvös Loránd Tudo­mányegyetem indoeurópai tan­székére látogattak. Bécsi konzultáció Megbeszélések konstruktív légkörben A haderőcsökkentési konzul- 1 táció részt vevői — informatív jellegű megbeszélések kereté- | Japán kereskedelmi küldöttség indul a Szovjetunióba A hét végén japán küldött­ség utazik a Szovjetunióba, hogy tárgyalásokat folytasson szovjet dúsított uránium japán importjának lehetőségéről. (Eddig Japán csaknem száz százalékban az Egyesült Álla­mokból szerezte be az atom­készített tanulmányról folyta­tott tárgyalásokon. A vezér­igazgató-helyettest fogadta Kazareczki Kálmán mezőgaz­dasági és élelmezésügyi mi­niszterhelyettes, a FAO ma­gyar nemzeti bizottságának el­nöke. (MTI) Protestáns elnök Írország élén Childers győzött a választásokon Az ír Köztársaságban meg­tartott elnökválasztás győzte­se Erskine Hamilton Childers, a Fianna Fail elnevezésű párt ■ jelöltje lett. Az angol szárma- I zású, protestáns elnökjelölt 1536 i62 szavazatot kapott; el­lenfelére, Tom O Higginsre. a kormánykoalíció jelöltjére 587 577-en szavaztak. Childers személyében első ízben lesz protestáns elnöke a túlnyomóan katolikus lakossá- egn Ír Köztársaságnak. erőművek üzemeltetéséhez szükséges dúsított urániumot. Japán gazdasági körökben az utóbbi időben az a vélemény került előtérbe, hogy az ország akkor jár el helyesen, ha nem kizárólag az Egyesült Államok­ra támaszkodik fokozódó urá­nium szükségletének kielégí­tésében. Ezt a véleményt tá­masztják alá azok a japán becslések is, amelyek szerint a nyolcvanas években — ami­kor általánossá válik az atom­erőművek alkalmazása — vi­lágszerte a dúsított uránium hiányával kell számolni. Ért­hető tehát, hogy Japán új nyersanyagforrások után néz békés célokat szolgáló atom­erőműveinek ellátása érdeké­ben — mutatnak rá japán po- femkaa es gazdasági körökben. ben — folytatják a napirend kidolgozását. A megbeszélések hasznosak, a légkör konstruk­tív — állapították meg csü­törtökön a konferenciához kö­zelálló körökben. A problémákat a részvevők körének meghatározása során jól bevált két- és többoldalú tanácskozásokon vitatják mag. Időközönként pedig a munka­it aktélok szolgáltatnak alkal­mai : arra. hogy a delegációk kötetlen formában folytassák eszmecseréiket. Ezen a héten az angol küldöttség rendezett fogadást, és azon mind a 19 delegáció megjelent. Erre a hétre újabb plená­ris ülés megtartását is tervez­ték, mint az a múlt heti ülés­ről kiadott hivatalos közle­ményből is kiderült. A legfris­sebb értesülések szerirt azon­ban erre az. ülésre nem kerül sor, a küldöttségek az elkövet­kező napokban is két- és több­oldalú eszmecserékkel folytat: »jak a munkát.

Next

/
Oldalképek
Tartalom