Somogyi Néplap, 1973. május (29. évfolyam, 101-125. szám)

1973-05-03 / 101. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, E G Y E S ö L1 E T E K I Ára: 80 fillér XXIX. évfolyam 101. szám 1973. május 3., csütörtök Látványos májusi seregszemle Kaposváron Húszezer felvonuló — Élen a kitüntetett vállalatok — Egység, békevágy, munkaszeretet pen. A postások, iavaiyi mun­kájukkal élüzem címet érde­meltek ki, s ez jogosította őket arra, hogy ott haladhassanak a kitüntetett vállalatok sorai­ban. Verőfény, napsütés, pattogó indulók... Külsőségeiben, hangúik á­ban^js igazi ünnep köszöntöt­te május 1-én Kaposvár lakóit. Korán ébredtek ezen a napon, a megyeszékhely dolgozói. Jó­kedvű, vidám emberek özön­löttek már a kora reggeli órák­ban üzemükbe, hogy onnan vonuljanak fel a varos, főterén lévő díszemelvény előtt. S amíg gyülekeztek a felvo­nulók, a Május 1. utcán végig, a Kossuth tói’, az Ady Endre utca és a Széchenyi tér zászló­díszbe öltözött épületei előtt ezrek várakoztak, hogy tanúi lehessenek az üzemek, válla­latok, termelőszövetkezetek, is­kolák színpompás felvonulá­sának. Megteltek az emeletes házak utcai ablakai, alkalmi fényképészek készítették gé­peiket. hogy megörökítsék a legszebb csoportokat. A diszemelvényen elfoglal­ták helyüket a megye és a vá­ros párt- es állami, társadalmi vezetői. Ott volt Szigeti István országgyűlési képviselő, a me­gyei pártbizottság titkára, Böhm József, a megyei tanács elnöke. Somogyi József, a vá­rosi pártbizottság első titkára, Klenovics Imre, az SZMT ve­zető titkára, Stier Sándor, a KISZ megyei bizottságának első titkára. Rostás Károly, a városi tanács elnöke. Ott vol­tak a meghívott veteránok, a város díszpolgárai, a fegyveres testületek vezetői, az üzemek, vállalatok kitüntetett dolgo­zói, s a hazánkban ideiglene­sen állomásozó szovjet ősapa- tok képvsielői A. V. Makarov vezetésével. .menetet megnyitó KISZ-esek. 1 Különböző népek színes nem- | zeti viseletébe öltözött leányok lés fiuk vnték^a’cmcut a tábla- ' kát, melyek azt ábrázolták, hol, melyik ország fővárosá­ban találkozott eddig már a vi­lág ifjúsága. Prága, Budapest, s legutóbb Szófia után 1973- ban Berlin lesz a tizedik talál­kozójuk színhelye. íj> most is, mint minden alkalommal, az a cél vezeti őket, hogy a külön­böző nemzetek fiai közel kerül­jenek egymáshoz, és a VIT ki­fejezze békevágyukat, őket követte a 25 éve fennálló, ki­váló címet elnyert Somogy Táncegyüttes színpompás cso­portja. Kitüntetett vállalatok halad­tak a fiatalok után. Büszkén vitték a kivaló, az élüzem cím, és más kitüntetések, dicséretek elnyeréséről szóló táblákat. Ezt a menetet az elektroncső­gyár nyitotta meg. Tavalyi munkájuk eredményével a ki­váló vállalat címet érdemelték ki. Nyomukban a Mosonma­gyaróvári Mezőgazdasági Gép­gyár Kaposvári Gyára haladt a kitüntetettek sorában. Ta­valyi tervüket 108.9 százalék­ra teljesítették, kiváló válla­lat, élüzem címet nyertek. Ezután a Kaposvári Villamos­sági Gyár munkásai jöttek, akik már harmadik alkalom­mal nyeritek el az élüzem cí­met. Ebben a gyárba« 41* szo­cialista brigád tevékenykedik. Cukorgyár: habszivacsból ké­szített mokkacukor a fehér köpenyes asszonyok kezében, s ott a tábla, amely jelzi, hogy 1972-ben kiváló vállalat kitün­tetést kaptak. Fegyelmezettséget sugáro­zott a MÁV kaposvári vasúti csomópontja egyenruhás dol­gozóinak menete. Az idén ötö­dik alkalommal kaptak vezér­igazgatói kitüntetést, ami bi­zonyítja, hogy személy- és áruszállítási feladataikat ta­valy is maradéktalanul végre­hajtották. Megérdemelt taps köszöntöt­te őket, s utánuk a Somogy— Zala megyei Élelmiszer- és Vegyiáru Nagykereskedelmi Vállalat dolgozóit, akik most hatodik alkalommal nyerték el a kiváló vállalat címet. Ezt az eredményt 27 szocialista bri­gádjuk kiemelkedő tevékeny­sége nagyban elősegítette. Téglagyári munkások követ­keztek. Múlt évi tevékenysé­gükért miniszteri dicséretet kaptak, s 105 munkás része­sült kiváló dolgozó kitüntetés­Az Ásványvíz- és Szikvíz- ipari Vállalat menetében egy feldíszített kocsi haladt, amely különböző termékeiket mutat­ja be a Fonyódii ásványvíztől az üdítő italokig. Ez a válla­lat 1972-ben dicsérő oklevelet kapott. A Kaposvári Delia Sportáru és Bőrkonfeikció Ipari Szövet­kezet dolgozóit köszöntötték az ünneplőik. A szövetkezet tava­lyi munkája után kiváló ki­tüntetést kapott. A Gabonafel­vásárló és Feldolgozó Vállalat — minisztériumi dicséretben részesült — felvonulóinak so­raiban egy gépkocsi haladt, amelyen apró zsákokban kü­lönböző mezőgazdasági termé­kek jelezitek a vállalat munká­ját. Egy lakószoba- garnitúrát hoztak gépkocsin a Kaposvári Lakberendező Ktsz dolgozói. Ez a szép kivitelezésű bútor egyik bizonyítéka annak, hogy joggal érdemelték ki a megyei szövetség elnökségének ván- dorzászlaját tavalyi munkájuk­kal. " Y ' ' ' ' Ugyanezt az elismerést kap­ta az utánuk következő Ka-' posvári Szolgáltató Ipari Szö­vetkezet, míg a Kéményseprő Vállalat, az A FIT XIV. Ka­posvári Autójavító Vállalat dolgozói azzal a büszke tudat­tal vonulhatták fel, hogy ki­váló vállalat lettek. A legnagyobb tapsot a Ka­posvári Húskombinát menete kapta. Majdnem másfél ezren vonultak fel a vállalat dolgozói közül, s a fehér köpenyes, vö­rös és kék zászlót vivők soka­sága erőt, fegyelmet sugár­zott. Ott lehetett látná a me­netben egy táblát, amelyen ez a felirat volt: »Társadalmi ösz- szefogással az óvodák felépí­téséért«. A menet végén a vál­lalat három autóbuszában ap­róságok foglaltak helyet, azok a kicsinyek, akikért az itt lévő szocialista brigádok egy nagy­szerű kezdeményezést indítot­tak él. s amelyhez most már szin te az egész város csatlako­zott. (Folytatás a 3. oldalon.) Tíz óra. Üttörők adtak harsonáikkal jelt a felvonulás megkezdésé­re, s megindult a csaknem két órán át tartó impozáns sereg­szemle, több mint húszezer kaposvári dolgozó látványos menete. A párt, a tanácsok, a népfront, a szakszervezet, a KISZ és a fegyveres erők ve­zetői ott haladtak az üzemeli munkásaival. « Demonstráció volt ez a fel­vonulás a béke mellett. A fel­vonulók tábláin mindenütt a békét, a népek közötti barát­ságot éltették. A húszezres tö­meg arzt is bizonyította, hogy magáénak érzi a városát, Kaposvárt, mert gyakran le­hetett látni az új városcímert, b a - centenáriumot köszöntő feüfiratofoat. Bekewágyukról vallottak a I I Negyedmillió dolgozó vonult fel Budapesten Derűs, lelkes május 1. Kádár János nyilatkozata Május 1-én több mint ne­gyedmillió budapesti dolgozó, az üzemek, vállalatok képvise­lői, hazánk 19 megyéjének kül­dötted és a fiatalok ezrei vo­nultak hosszú sorokban — zászlóerdőved, transzparen­sekkel, feliratokkal, lelkesen, éljenezve és énekelve — a munkásosztály nagy nemzet­közi ünnepén hazánk főváro­sában. Több mint két és fél ólán át tartott a felvonulók áradata a díszemelvény előtt, amelyen helyet foglalt Kádár János, az MSZMP Központi Bizottságának első titkára, Lasonczi Pál, a Magyar Nép­köztársaság Elnöki Tanácsá­nak elnöke, Fock Jenő, a Mi­nisztertanács elnöke; a Politi­kai Bizottság több tagja, a munkásmozgalom veteránjai s a társadalmi és tömegszer­vezetek számos vezetője, a ter­melés több kiváló dolgozója. E szívet-leiket; gyönyörköd­tető, derűs és hangulatos tö­megdemonstráción a budapes­ti dolgozók május 1-i sereg­szemléje alkalmából Kádár János, asz MSZMP Központi Bizottságának első titkára nyi­latkozatot adott. — Aki jelen van, de bizo­nyára aiz is, aki csupán látja vagy hallja a budapesti má­jus 1-i felvonulást, az velem együtt érzi, hogy jó hangulatú és megalapozott bizakodást :s sugároz. És van okunk arra, hogy a nemzetközi szolidaritás e nagy napján jól érezzük ma­gunkat. Ha arra az évne gon­dolunk, amely a múlt évi má­jus 1-tól elválaszt bennünket, tudjuk, hogy előbbre jutottunk idehaza is. A politikai élet, nem utolsósorban a novem­beri központi bizottsági hatá­rozat pozitív hatásaként fel- peizsdült, elevenebb lett, s ez nagyon jói kifejezésre jutott a tanácsválasztások napjaiban is. Nagyon örülök annak, hogy ! a munkásosztály vezető szere­pe és népünk -egysége egy tor - ■mán kifejezésre jut hazánk közéletében. Anélkül, hogy itt számokat mondanék — hiszen ismeretesek az adatok — ez az év a gazdasági, a kulturális épitőmunkában is jelentős elő­rehaladást hozott. Ugyanígy szólhatunk a nem­zetközi élet fejlődéséről is, hi­szem a közügyek iránt érdeklő­dő emberek az egész világon részesei voltak annak a sok éve folyó harcnak, amely ered­ményt hozott: mindenki tudja, hogy* Vietnamban, Laoszbam már békemegáliapodás van, habár még küzdeni kell an­nak teljes érvényesüléséért. Helsinkiben együtt ülnek az országoknak és népeknek az európai biztonsági értekezlet előkészítő képviselői, és más téren is elórehaladas van. Május elseje a munkásnem- zeitköziség és a szolidaritás ün­nepe. Ezt ezen a felvonuláson is számtalan tábla, jelszó, zász­ló hirdeti. Ez nemcsak jelszó. A haladó népek és mozgalmak szofldaritása a legnagyobb, és egyre növekvő erő a mai vi­lágban. (Folytatás a 2. oldalon) Az európai biztonsági értekezlet előkészítése Tanácskozás tárgyszerű munkalégkörben A helsinki nagyköveti ta­nácskozás szerdán tárgyszerű munkalégkörben, de minden lenyeges előrehaladás nélkül folytatta a tervezett európai biztonsági és együttműködési értekezlet harmadik napirendi pontjának — a kulturális együttműködésnek — általá­nos áttekintését A konzultá­ció köreiből származó értesü­lés szerint a vita középpontjá­ban — a dán, majd a szovjet okmány után — most egy kompromisszumos osztrák ja­vaslat került. Ez az új szovjet dokumentumhoz képest kizá- adkjg a napunegyr pont általá­nos bevezetőjét, a kulturális együttműködés fejlesztésének célját és kereteit foglalja Ö6z- sze. Megbízható értesülések sze­rint az osztrák okmány lényé­gében. elfogadhatónak látszik a reszt vevő 34 ország döntő többségé számára, ám tovább­ra is mélyreható nézeteltérés áll fenn a kulturális együtt­működés elvi megalapozása körül. Délután ülést tartott a biz­tonsági értekezlet lebonyolítá­sának költségeivel foglalkozó munkacsoport is, ahol a költ/ segmegosztes elveit tárgyaltaik*

Next

/
Oldalképek
Tartalom