Somogyi Néplap, 1973. április (29. évfolyam, 77-100. szám)

1973-04-01 / 77. szám

✓ git AC PROLETÁRJAI, E G Y E S 0 L J ET E K I /if)i... Ara I forint A japán kormány meghívására AZ MSZMP Y MEGYE I B I Z OTTS ÁGÁN A K L APjA XXIX. évfolyam 77. szám 1973. április I. vasárnap Péter János iliipiniszter ioküla láiepí Péter János, a Magyar Nép köztársaság külügyminiszte' t — a japán kormány meghívá sára — a közeli napokban hi­vatalos látogatást tesz Japán ban. Ezt követően külügymi- usztérünk — a Mongol Nép- köztársaság . kormányának meghívására — Ulánbátorba látogat. (MTI) Véget ért a KGST mezőgazdasági tanácskozása A KGST mezőgazdasági ál­landó bizottsága Moszkvában befejezte 36. ülését, amelynek munkájában Bulgária, Cseh­szlovákia, Kuiba, Lengyelor­szág, Magyarország, Mongólia, a Német Demokratikus Köz­társaság, Románia és a Szov­jetunió küldöttsége vett részt. Az ülésen áttekintette a bi- Bontsag 1972. évi tevékenysé­géről szóló beszámolóit és kije- löltéík további tevékenységének feladatait. Ismét közszemlére tették a választók névjegyzékét Szóm - bon az ország vala­mennyi városában és közsé­gében a tanácsok hivatali he- lyiségében ismét közszemlére tették a választók módosított — most már végleges — név­jegyzéket Mint ismeretes: a választói listákat első Í2Íben március ÍCK—19. között függesz­tették ki a tanácsi hirdetőtáb­láikra, s március 21-ig lehetett kifogást emelni a névjegyzék­be történt törvényellenes fel­vétel vagy az abból való kiha­gyás miatt. A bejelentett ki­fogásokat a tanácsi végrehaj­a Megbeszélések további együttműködésről V. Sz. Fjodorov, a Szovjet- j Szekér Gyula nehézipari rni- nmo kxxwaj-feldolgozóipari és j niszterrel a Szovjetunió és Ma- peitrolkemia; minisztere — aki [ gyarország kőolajfel dolgozó, a magyar kormány meghívá- I petrolkémiai és gumiipara kö­Magyarországom tartóz­kodott — befejezte magyaror­szági látogatásai. Fjodorov fnegbeszeleseket folytatott dr. zötti együttműködés helyzeté­ről és az együttműködés továb­bi kiszélesítésének lehetőségei­ről. Magyar pártküldöttség látogatása Bulgáriában Borisz Vétess*-, Kommunista Párt Politikai Bizottságainak tagja, a köz­ponti bizottság titkára- szom­baton baráti eszmecserén fo­gadta a magyar pártmunkás- teuldotteaget, amely Jakab Sándorral, az MSZMP Köz­ponti Bizottsága, párt- és to- mé^zerveaeti osztálya vezeto­Bo&gér jével az éten hétfő óta tartóz­kodik Bulgáriában. A magyar pántküldöttség . a pártmunka tapasztalatait cse­rélte iki Szófiában és vidéken a BKP helyi funkcióháriusaival, ipari üzemeket, valamint ag­ráripari komplexumokat lá­togatott meg. A delegáció má utazik haza. Beíejeieit! a magyar nehézipari együttműködési albizottság ülése Budapesten befejezte há­romnapos ülését a magyar— jugoszláv nehézipari és ener­getikai ipari együttműködési albizottság. A két delegációt dr. Lőrincz Imre, a nehézipari miniszter első helyettese és Lázár Vukota jugoszláv szö­vetségi gazdasága miniszter- helyettes vezette. Az ülésen a kiét ország kőolaj- és földgáz- ipari, timföld- és alumínium­ipari, vegyipari és villamos - energiaipari együttműködésé­nek kérdéseit vizsgálták meg. Lázár Vukotát fogadta dr. Faluvégi Lajos pénzügymi­niszter, a magyar—jugoszláv gazdasági együttműködési bi­zottság magyar tagozatának elnöke. Lázár Vukota tegnap dél­után utazott vissza Jugoszlá­viába. A nyugdíjasok foglalkoztatásának új lehetőségei Az új rendelkezések szerint azok az öregségi vagy rok­kantsági nyugdíjasok, illetve kivételes ellátásban részesülők, akiknek a nyugellátási összege ebben az évben nem haladja meg a. havi 800 forintot, nyug­díjuk megtartása mellett kor­látozás nélkül létesíthetnek munkaviszonyt. Az említett 800 forintos felső határba nem számít bele a házastársi pót­lék és a lakbérhozzájárulás összege. Mint ismeretes, tavaly azok a nyugdíjasok vállalhat­tak munkát korlátozás nélkül, akiknek a nyugellátása a havi 700 forintot nem haladta meg. Az említett változásról, a nyugdíjfolyósító igazgatóság egyedi értesítéseket nem küld. Azt, hogy a nyugellátás össze­ge a 800 forintot nem haladja meg, a nyugdíjasok írásbeli nyilatkozata alapján a mun­káltatók bírálják eL Ezt a nyi­latkozatot a nyugdíjas nyil­vántartó lapon kell aláírnia a nyugdíjasnak. A foglalkozási kedvezmény nem vonatkozik azokra a nyugdíjasokra, akik munkavi­szonyon kívüli tevékenységet folytatnak. A termelőszövetkezeti öreg­ségi, munkaképtelenségi vagy özvegyi járadékban részesülők közül azok, akiknek a járadé­ka házastársi pótlék nélkül számítva 468 forintnál nem magasabb, az eddigi 3120 fo­rint helyett munkaviszony ke­retében évi 6000 forintot ke­reshetnek járadékuk korláto­zása nélkül. A nyugdíjfolyósító igazgató­ság kéri a nyugdíjasokat és a munká! tatákat, hogy az emlí­tett szabályokat a nyugdíjasok foglalkoztatásánál és a nyug­díjas nyilvántartólapok veze­tésénél vegyék figyelembe. tó bizottságok, illetve az ille­tékes járásbíróságok minde­nütt megvizsgálták, s alapos mérleg-elés után elfogadták vagy elutasították a »föllebbe- zésaket«. A döntéseik alapján kiegészített névjegyzékeket tették ismét közszemlére szom­baton. A listák április 3-ig tekinthetők meg. Minden választásra jogosult magyar állampolgárt — több mint hétmilliót — az állandó lakóhelye szerinti tanácsi vá­lasztókerület névjegyzékébe vettek föl. Ha valakinek a vá­lasztás napjáig — április 15-ig — változik ipeg az állandó lakhelye, elköltözését a koráb­bi lakóhely szerint illetékes tanács végrehajtó bizottságá­nál kéül bejelentenie. A beje­lentés alapján a választót tör­lik a névjegyzékből, s erről igazolást ámítanak ki. S e do­kumentum birtokában kérheti — legkésőbb április 14-ig — felvételét a választók névjegy­zékébe új lakóhelye tanácsá­nak végrehajtó bizottságánál A Minisztertanács Tanácsi Hivatala fölhívja a választó- polgárok figyelmét arra, hogy a lakóhelyváltozással kapcso­latos igazolás beszerzésére csa­pán április 14-ig van lehető­ségük. A szavazás napján min­denki csak ott voksolhat, ahol neve szerepel a választók név­jegyzékében. ’ Le Quang Hoa tábornok nyilatkozata: Saigon amerikai támogatással szabotálja a megállapodást Bray cáfolni próbálta a tényeket Saigonból hazautazott Hajlóiba Le Quang Hoa tábornok, a március 28-án feloszlatott nég yoldalú katonai vegyesbizott­ság V DK-tagozatának vezetője. Elutazása előtt írásos nyilat­kozatot juttatott el a nemzet közi sajtó képviselőihez. Ebben a nyilatkozatban Le Quang Hoa azzal vádolta az Egyesült Államokat és a saigo- ni rezsimet, hogy szándékosan megsérti és szisztematikusan szabotálja a párizsi megállapo­dás legfontosabb cikkelyeit, a tűzszünetre, a demokratikus szabadságjogokra, a nemzeti megbékélésre és a polgári fog­lyok szabadon bocsátására vo­natkozó rendelkezésieket.. A tábornok hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államok tá­mogatja Saigont a tűzszünet szabotálásában, más formák­ban folytatja dél-vietnami ka­tonai elkötelezettségének érvé­nyesítését és polgári szemé­lyeknek álcázott katonai sze­mélyzettel továbbra is segítsé­get nyújt a saigoni hadsereg­nek. Le Quang Hoa rámutatott: az Egyesült Államok a párizsi megállapodást megsérti azzal is, hogy földerítő repüléseket hajtott végre a VDK fölött, s késlekedik a VDK 'kikötőinek és vízi útjainak aknatalaini- tásávaL A tábornok fölszólította a saigoni adminisztrációt: ves­sen véget a tűzszüneti megál­lapodás megsértésének, vonja vissza haladéktalanul csapa­tait a DIFK ellenőrzése alatt á,Lló területekről, amelyeket a tűzsízüineti megállapodás élet­be lépése után törvénytelenül megszállt. Charles Bray, az amerikai külügyminisztérium szóvivője megpróbálta cáfolni a VDK képviselői által nem egyszer hangoztatott vádat, amely sze­rint az Egyesült Államok mintegy húszezer polgári ruhás katonai személyit hagy Dél-Vietnamiban a Thieu-re­zsim támogatására. A szóvivő szerint »csupán« körülbelül 7200 amerikai ma­cád Dél-Vietnamiban. Áim_ de kénytelen volt beismerni, hogy »sokam közülük esetleg koráb­ban katonai tapasztalatra tet­tek szert«. Milliárdnyi dollárt kérni. Thieu Nixonhoz indult Thieu dél-vietnami elnök szombaton. Saigonból elindult az Egyesült Államokba. El­utazása előtt a repülőtéren tett rövid nyilatkozatában kijelen­tette: szeretne személyesen is köszönetét mondani Nixon el­nökön keresztül az Egyesült Államoknak »azokért a nemes áldozatokért, amelyeket az amerikai fegyveres erők hoz­tak Vietnamban-«. 1958 óta, amikor Ngo Dirin Diem saigoni diktátor járt az Egyesült Államokban, Thieu az első dél-vietnami elnök, aki Washingtoniba látogat. Saigo­ni amerikai források értékelé­se szerint a Nixon elnökkel hétfőn és kedden folytatandó tárgyalásokon Thieu milliárd dolláros nagyságrendű ameri­kai segélyért folyamodik, hogy rendszerét hatalmon tarthassa. Az Egyesült Államok után Thieu Olaszországba, Angliá­ba, Dél-Koreába és Tajvanra is ellátogat Új politikai helyzet Franciaországban Holnap választ elnököt az új nemzetgyűlés A kommunista párt nemcsak szám szerint erősödött A márciusban megválasztott új francia nemzetgyűlés hét­főn, április 2-án tartja első ülését Az első napirendi pont a nemzetgyűlés új elnökének megválasztása lesz. A balolda­li pártok közös jelöltje erre a tisztre Pierre Mauroy szocialis­ta képviselő. A kormánykoalíció pártjai is közölték, hogy közös jelöltet fognak támogatni, nevet azon­ban még nem hoztak nyilvá­nosságra. E kérdés körül az elmúlt hetekben éles, »belvil- longás« zajlott le a koalíción bélül, most már azonban biz­tosra veszik, hogy a közös je­lölt Edgar Faure, volt minisz­terelnök lesz, akinek jelölését Pompidou elnök is támogatja. A kommunista képviselőcso­port megtartotta alakuló ülé­sét és elnökévé ismét Robert Kiállítócsarnok épül a BNV-re Bállanger-t választotta meg. Az ülésen Georges Marchais, az FKF főtitkára hangsúlyoz­ta: a kommunista képviselő- csoport nemcsak számszerűleg, erősödött (az eddigi 34 képvise­lő helyett most 78 foglal helyet a nemzetgyűlési padsorokban), hanem fontossága is lényege­sen megnövekedett a választá­sok után előállott új politikai helyzetben. A közös program alapján szövetkezett pártok — az FKP, a szocialista párt és a balolda­li radikálisok — a hét folya­mán elhatározták, hogy to­vábbra is szorosan együttmű­ködnek a nemzetgyűlésben. A pártközi összekötő bizott­ság tovább folytatja tevékeny­ségét, s parlamenti csoportjaik is állandó összekötő bizottsá­got alakítanak. (MTI) Arab Liga Tanácskoznak a tizennyolc tagállam küldöttei A budapesti nemzetközi vá­sár kiköltözik a Városliget­ből a mezőgazdasági kiállítás területére. 1973-ban még rész­ben a Városligetben, részben az Albertirsai úton rendezik meg a BNV-t. A mezőgazdasá­gi kiállítás területén új köz­ponti kiállitócsamokot építe­nek. A karanyfisaerkeaetes üveg oldalfalú csarnokot a Könnyű­ipari Szerelő és Épületkarban­tartó Vállalat szakemberei fairéi igr Kairóban tegnap tanácsko­zásra ült össze az Arab Liga 18 tagállama, hogy megvitas­sa a közel-keleti térség idő­szerű problémáit. A konferen­cia napirendjén szerepel an­nak a washingtoni döntésnek a megvitatása is, amelynek alapján Izrael újabb 48 Phan­tom és Skyhawk típusú va- dászbomibázót kap az Egye­sült Államoktól. Mahmud Riad, az Arab Liga főtitkára, aki a közelmúltban ellátogatott Bagdadiba és Ku- waitba, hogy segítsen rendez­ni a két ország nézeteltérését, beszámolt a konferencia részt vevőinek küldetése eredmé­nyeiről. Ugyancsak 6 ismerteti a Palesztinái mozgalom és Szudán között kialakult fe­szültség megoldását célzó köz­vetítő akciók jelenlegi állását is. A szervezet titkársága — kairói értesülések szerint — 23 oldalas beszámolót állított ösz- sze azoknak a Vörös-tengeri szigeteknek az ügyében, ame­lyeket az elmúlt hetekben iz­raeli kommandók szálltak meg. Az Arab Liga nagykövetei­nek konferenciája szombaton közép-európai idő szerint 17 órakor kezdődött

Next

/
Oldalképek
Tartalom