Somogyi Néplap, 1973. február (29. évfolyam, 26-49. szám)

1973-02-01 / 26. szám

VILÁG PROLETÁRJAI. EGYESÜLJETEK h Ara: 80 fillér Fock Jenő vietnami diplomatákat fogadott MSZMP SOMOGY MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA XXIX. évfolyam 26. szám 1973. február l„ csütörtök Újra a partban ív eh ez a mindennapi Hv.íUa.i munka mozdulataihoz szokott testnek az iskolapad merev tarta&a, nehéz a fáradt szem­nek, figyelemnek nyolcórai munka után tanulásra össz­pontosítania. Mégis, bármi­lyen nehéz, sokan vállaljak mindezt ezekben a napokban is. Aj. MSZMP hónponti Bi­zottságának határozata meg­szabja a közoktatás fejleszté­sének irányvonalat. Nem ma­radhat ki ebből az a rétég sem, amely már felnőttkori!, de nem végezte eJ az általá­nos iskola felső tagozatát, többnyire a hetedik, nyolca­dik osztályt. Sokan és rendszeresen je­lentkeztek eddig is dolgozok, hogy forgassak az iskola- könyvet — de nem elegen. A felnőttoktatás az ismereteit állandóan gyarapító munkás- egyéniség kialakítását tűzte ki célul. Közös érdeke ez az egyesnek és a népgazdaság­nak. Emellett «foglalt állást tegnap a .Kaposvári Városi Pártbizottság Is rámatatva arra, hogy meglehetősen vál­tozó volt az esti iskolába je­lentkezők száma. Mégsem szabad lemondani beiskolázá­sukról, ha meg oly fáradsá­gos is. A városi pártbizottság fel- ada-tíer^ébcn meghatározza a gazdasági vezetők szamára, hogy: -Segítsek az üzemben levő dolgozok továbbtanulá­sát, szorgalmazzak a nyolca­dik általános iskola elvégzé­sé t.­A midi hónapban azSZMT és a megyei tanács körlevél­ben hívta föl a vállalatok fi­gyelmét arra. hogy vizsgál­jak meg; dolgozóik közül ki­nek nincs meg az általános iskolai végzettsége, keressek a kapcsolatot a felnőttokta­tást szervezd iskolákkal. Ez megtörtént. Február 1-e a beiskolázá­sok határideje. Ezekben a na­pokban tehát nagyon sokan ülnek újra iskolapadba. A megszerzett és a felhasznált tudásanyag, sók értékes is­meret lesz az éló cáfolata an­nak a nézetnek, mely szerint a fizikai munka napjainkban annyira mechanikus és spe­cializált, hős nem szükséges elvégzéséhez különösebb kép­zés. Éppen ezért szükséges! A műveltségét gyarapító em­ber lesz csak képes arra, hogy munkáját és szabad ide­jét tartalmasán, sokoldalúan szervezze meg. Ügy Véljük, semmi sem cá­folja meg — még az automa­tizálás sem — azt a régi igaz­ságot: -Aki többet tud, jobb munkára képes.« Napirenden: az eljárási kérdések Tegnap délután Bécsben megkezdődöttakonzultáció Fock Jenő, a Miniszter ta- rtáds elnöke — kérésükre — tegnap fogadba Hoang CUong- erf,' *á Vietnami' Demőkrátikús Km társaság budapesti nagy­követét és Huynh Van Thant, a Del-Vietnami Köztársaság budapesti nagykövetségének ideiglenes ügyvivőjét. A vietnami diplomatáik tá­jékoztatást adtak a v jetii ami háború megszüntetéséről és a. béke helyreállításáról szóló, megállapodás aláírását köve­tően kialakult helyzetről. Át­adtak a Vietnami Dolgozók Pártja Központi Bizottságának és a Vietnami 'Demokratikus Köztársaság kormányának január 28-i felhívását, vala­mint a Del-vietnami Felszaba­dítása Frontnak és a Del-vóe: • namj Ideiglenes Forradalmi kormánynak ugyanaznap meg­jelent felhívását, amelyek ki­nyilvánítják a két kormány­nak a.megállapodás maradék­talan végrehajtására vonatko­zó készségét. Focik Jenő a magyar koo> , nfány további támogatásáról ■ biztosította a vietnami népet i liazája újjáépítésében. Hang- I súlyozta, hogy a Magyar Nép- | köztársaság a nemzetközi el­lenőrző és felügyelő bizottság - | ban válialt tagságával hozza : kíván járulni a párizsi megal- | lapodások megvalósításához. Szerdán délután hegy. m akor a bécsi Hofburg ban huss ország képviselői tájékozódó megbeszélésre ültek össze. Ez­zel a találkozóval megkezdődött az európai' fegyveres erők és fegyverzet tatán. csökkentésével foglalkozó sokoldalú konzul­A megbeszélést kővetően délután öt órakor dr. Rudolf Kirchschläger osztrák külügy­miniszter a bécsi Hofburg ta­nácstermének előcsarnokában üdvözölte az európai haderő- és fegyverzetcsökkentési tár­gyalásokra megérkezett kül­döttségeket és jelképesen át­adta nekik a rendelkezésükre bocsátott tárgyalótermek kul­csait. 1973. január ßi-én tehát megindullak az előzetes kon­zultációk egy olyan, haderő- es fegyverzetcsökkentésről, amely az európai biztonságot szolgál­ja, mégpedig oly módon, hogy ugyanakkor nem károsítja és nem károsíthatja meg egyetlen részvevő ország biztonsagát sem. A több hetesre tervezett elő­zetes megbeszéléseken a becsi sajtóközpont adatai szerint a következő 20 ország képvise­lői vesznek részt: Belgium, Bulgária, Csehszlovákia, Dá­nia, Görögország, Hollandia, egy csoportjának javaslatára lett a konzultáció színhelye. A konzultációknak először is saját részvevőik köréről és státusáról, valamint ügyrend­jükről (az elnöklés, a vita, a hátározathozatal módozatai) kell megállapodniok, hogy az­után áttérhessenek az európai haderők és fegyverzet csök­kentéséről később megtartandó érdemi tanácskozás helyének, időpontjának, részvevői köré­nek, ügyrendjének és napi­rendjének kérdéseire. A NATO-országokból Bécsbe érkezett delegációk kedden megtartott »taktikai megbe­szélésükön«, amely _ természe­tesen az amerikai nagykövet­ségen zajlott le, a semleges és el nem kötelezett országok részvétele ellen foglaltak ál­lást, mivel az -veszélyeztetné a megbeszélések titkosságát és hatékonyságát«. Kirchnchlager osztrák külügyminiszter vi­szont, 'áld kedden tájékoztatta a minisztertanácsot a konzul leges államokat is «- jogot kell biztosítani a részvételre, ilyen vagy olyan minőségben, amennyibén ezt óhajtja. Mas kérdés, a probléma érdembeli vizsgálata, amelyen magatói értetődően csak azok az álla­mok tvesznek részt, amelyek csökkenteni fogják fegyveres erőiket és fegyverzetüket, il­letve azok az államok is, ame­lyeknek a területén csökken­tés ala eső haderők helyezked­nek el. Január 31-evei a leszerelési HELSINKI Plenáris illés a napirendre! Az európai biztonsági és i együttműködési értekezletet előkészítő nagyköveti tanács­kozás részt vevői szerdán del­edéit a dipoli kongresszusi i palotában , újabb plenáris ülést tartottak. Az uilés napirendjen a .biztonsági tanácskozás "na­pirendjének kérdésé szerepeit Befejezte munkáját az Interparlamentáris Unió konferenciája Ötnapos tanácskozás után tegnap befejezte munkáját az témakör megvitatásának tehát j Interparlamentáris Uniónak egy újabb tárgyalási fóruma í az európai biztonsággal és nyílt az osztrák fővárosban. együttműködéssel foglalkozó (MTI) i helsinki konferenciája. A szerdai plenáris ülésen 28 európai ország, az Egyesült Államok és Kanada 150 par­lamenti képviselője állást fog­lalt a biztonsági értekezlet mielőibbi megtartása mellett. Kanada, Lengyelország, Lu- táció előkészületeiről, félreért. xcmburg, Magyarország, Nagy- Bntannia, az NDK és az NSZK, Norvégia, Olaszország, Portugália, Romania, a Szov­jetunió, Törökország qn az Egyesült ÁUamok. A magyar küldöttséget dr. Ustor Endre nagykövet vezeti. Becs — a nyugati jegyzékek­ben szerepelt Genf helyett — áz európai szocialista országok heietlenült utalt egy -részvé­teli nyitásnak« és ezzel Auszt­ria bekapcsolódásának lehető­ségére. Mint ismeretes, a Szovjet­unió, Magyarország, és más európai szocialista országok az Utóbbi napokban úgy foglaltak állást, hogy a' bécsi előzetes konzultáción minden európai államnak — beleértve a sem­Kissinger a Vietnami Demokratikus Köztársaságba látogqt Először ülésezett együtt a’:': 'előírt két testület Alábbhagyott a harci tevékenység A Kanada, Magyarország. Indonézia és Lengyelország képviselőiből allo vietnami nemzetközi ellenőrző és fel­ügyelő bizottság négy küldött­ségvezetőjének politikai he­lyettesei szerdán délután tar­tották mag első együttes ülé­süket a VDK, a DIFK, az Egyesült-Államok és a saigoni rezsim képviselőiből álló négy­oldalú katonai vegyesbizottság helyettes küldöttségvezetöivel. A jövő hét végétől Az új feltételek alapján folyósítják az építési kölcsönöket Megjelentek a módosított jogszabályok A kormány ■— mint ismere­tes — módosította, s kiegé­szítette az egyes lakásépítési formák pénzügyi fettételeit és új konstrukcióval — vállalati és külön állami támogatással — újfajta lehetőséget teremtett a munkások l akásproblémái - maik megoldásaihoz, meggyor­sítva ezzel a városok es a műm káslakta települések lakás- helyzetének javítását Az ez­zel kapcsolatos mindsztonfcartá- asá rendelet, vátamtat a veg­Ü é>t tartott az Országos Szövetkezeti Tanács elnöksége Az Országos Szövetkezeti Tanács tagjainak megbízatása az elmúlt év végével lejárt Az OKISZ, a SZÖVOSE et a TÓT országos tanácsai az el­múlt hónapokban megválasz­tott' " 9 tagot. akik a sző ágazatot az OSZT-in , képviselik. Az OSZT elnöki égé szendai ülésén tudomásul vette a ta­nács újjáalakítását és úgy dontott, hegy a soron követ­kező ülést az ül összetételben február végén hívja össze. Az ügyrendnek megfelelően az Országos Szövetkezeti Tanács soros elnöki tisztét 1973-ban Rév Lajos, az OKISZ elnöke tölti be. Az elnökség megvi­tatta a szövetkezeti belső el­lenőrzés és a területi szövet­ségek munkájának néhány, kérdését s kezdeményérte a rehajtására kiadott illetékes miniszteri rendeletiek a Ma­gyar Közlöny 6. szamában je­lentek meg. Az új jogszabályok a lakos­ság, ezen belül különösen az állami vállalatok munkásai szamara kedvezően módosítot­ok a. tarsa&ház-építikezések hitelfeltételeit. A változás lé­nyeg*, hogy az OTP egy tár- sasház-latfcás építőnek vagy vásárlónak ezentúl nagyobb összegű kölcsönt folyósíthat, s az egyes építési formákban a korábbiakhoz képest kisebb saját készpénz-hozzájárulás is elegendő a lakásépítkezés megkezdéséhez, a vásárlásihoz. Az új feltételeket differenci­áltan állapították meg, a kü­lönböző kedvezményekkel el­sősorban a telepszerű társas- házépítkezésékre ösztönzik a lakosságot. A rendesetek tartalmazzák a változásokat, részletesen maghatározzák a hitelfolyósí­tás és -törlesztés feltétéieit, s külön intézkednek az állami vállalatok munkásainak lakás- építési támogatásáról, az ókat megillető különféle kedvez­ményekről. Az állami vállalatok mun­kásai a jogszabály mellékleté­ben .feflsorolt helységekben te­lepszerű. többszintes lakás­épitkazéshez (vásárláshoz) a szociálpolitikái kedvezményen felül — a lakás szobaszámá­saját 10 százalékos előtörlesz­tés mellett kedvezményes, 35 éves lejáratú, évi 1 százalékos kamatú OTP-hitett kapnak a költségek 70 százalékára. Mindehhez azonban az szüksé­ges. hogy az állami vállalatok az építési költségek legalább 20 százalékára kamatmentes váUaliati kölcsönt adjanak munkásaiknak. További ked­vezmény, hogy a három- vagy annál többgyermekes munkás saját előtörlesztése egyedi él- bíriasá alapján a költségve­tés terűiére részben, vagy tel­jesen elengedhető, a vállalat vissza ' nen* térítendő támoga­tásként is megfizetheti, és az OTP a hitei havi törlesztési részletét az első három évben mérsékelheti. A vállaliaiti köl- osöcntámogatás után felmerült 1 százalékos kezelési költséget is a vállalatnak kell megfizet­nie. Az új jogszabály alkalma­zása. szempontjából a rendelet szárúit állami vállalatnak te­kintendő a vállalati formában működő állami gazdálkodó szerv, ideértve a trösztöt, az egyesülést és az állami gazda­ságot is. Munkásnak minősül a statisztikai szabályok sze­rint a munkásállományban nyilvántartott fizikai dolgozó, továbbá a kisegítő állotmány- cioportból — a kereskedelem­ben a forgalomtól függő, a A vietnami békemegálla- podásban előírt két testület első együttes ülésén Gauvin kanadai küldöttsegvezetó elnö­költ Jelezte, az ütésnek két fő célja volt: — Felkérték a tűzszüneti megállapodásnak a négyoldalú katonai vegyesbizottságban képviselt aláíróit, hogy tart-' sák tiszteletben a megállapo­dás rendelkezéseit, és szüntes­sék be a megállapodás megsze­gését; — Utakat, módokat kerestek a négyoldalú katonai vegyes­bizottság együttműködésének elnyerésére, hogy a nemzetkö­zi ellenőrző és felügyelő bi­zottság csoportjai a kijelölt pontokon megkezdhessék mű­ködésüket. A nemzetközi ellenőrző és felügyelő bizottság ma reggel ügyrendi kérdésekkel foglalko­zó ülést, délután pedig újabl 'lenáris ülést tart. PEKING Párizsból Hanoiba hazauta­zóban tegnap Pekingbe érke­zett Ee Due Tho, a Vietnami Dolgozók Pártja PB tagja és kísérete. A pekingi repülőtéren ma­gas rangú kínai párt- és álla­mi vezetők és a diplomáciai testület* több tagja — így a Szovjetunió és a Magyar Nép- köztársaság kínai nagykövete — üdvözölte a demokratikus Vietnam, képviselőit HANOI Á Vietnami Demokratikus Köztársaság és az Egyesült Ál­lamok megállapodott: február 10—13-a között Hanoiba láto­gat dr. Henry Kissinger, az amerikai elnök nemzetbizton­sági főtanácsadója, hogy a két ország háború utáni kap­csolatairól és más, kölcsönös érdeklődésre számot tartó kér (Folytatás a 2. oldalon) Romes Csalidra budapesti látogatása Romes Csandra, a Béke-vi- lágtamáes főtitkára az Orszá­gos Beketanacs meghívására január 28—30-a között Buda­pesten tartózkodott Látogatá­sa- alkalmával tájékoztatást adott az ősszel Moszkvában sorra kerülő béke világkong­resszussal kapcsolatos kérdé­sekről. a Béke-világtanács előtt álló időszerű feladatok­ról, valamin* a BVT Vietnam­ban járt küldöttségének ta­pasztalatairól. Konzultációt folytatott a magyar békemoz­galomnak a moszkvai béke vi- lásjkangiresszus előkészítésé­ben való részvételéről. Romes Gsandant fogadta Kállai Gyu­la, a MSZMP Politikai Bi­zottságának tagja, a Hazafias Népfront Országos Tanácsá­nak elnöke, Pullai Árpád, az MSZMP Központi '' iaottságá- nak titkára, és dr. Sík Endre, Lenin-békiedíjas, az Országos Báketanács elnöke. A BVT fő­titkára részt vett az Országi s ",á". atanács ügyvezető elnök­ségének ütésén és találkozott a BVT magyar tagjaival. Ro­mes Csandra köszönetét mon­dott azért a támogatásért, amelyet a magyar béketanács a Béke-viüiágtanács munkájá­hoz nyújt. Edward Heath Washingtonban kialakult munkamódszerek j ^ ^ ooö—so 000 Edward Heath brit minisz­terelnök Sir Alec Douglas- Home külügyminiszter társa­ságában kedden este Wa­shingtonba érkezett, hogy két­napos tárgyalásokat folytasson Nteon elnökkel.. Az elnök má­tovabbfediassááséfc. (MTI) farost ánisms tamegatesfc és. kótiekedásbap a fcombru sodak beiktatása óta Heath az | amerikai főváréi, else--------­. a 2. eöäsäa®) í sassá teadéga. 1 Angol és ameri-kai hivatalos körökben arra számítanak, hogy a ma kezdődő csúcstalál­kozó fő témája között les? a kibővült Közös Piac és az Egyesült Államok kereskedel­mi—gazdasági kapcsolatamak kér-déöf. ^

Next

/
Oldalképek
Tartalom