Somogyi Néplap, 1972. május (28. évfolyam, 102-126. szám)

1972-05-04 / 103. szám

/ <b ■ K­Yl LÄG PROLETÁRJAI, E G Y E S 0 L J E T E K I Ára: 80 fillér MSZMP S O M O G Y M E GYEI B I Z OTTSÁGÁNÁK L APJ A XXVIII. évfolyam 103. szám 1972. május 4., csütörtök Helsinki — SALT Soroi kívüli taiácskozás a stratégiai fegyverkezés kor átozásáról Soron kívüli tanácskozást tartott szerdán a helsinki amerikai nagykövetségen a Csehszlovák—magyar gazdasági tárgyalások A csehszlovák—magyar gaz­dasági és műszaki-tudományos együttműködési vegyesbizott­ság tárgyalásainak második napján a bizottság két tagoza­tának elnökéi — dr. Ajtai Miklós miniszterelnök-helyet-, tes és Miloslav Hruskovic, a CSKP KB titkára — látoga­tást tettek Plzenben, s meg­tekintették a Skoda-műveket A délutáni órákban a két küldöttség tagjai megismer­kedtek a plzeni vasútvonal biz­tonsági berendezéseivel, s az esti órákban visszatérték Kar­lovy Varyba. (MTI) A NÉPI ERŐK SIKERES HARCA DÉL-VIETNAMBAN Menekülnek a saigoni zsoldosok A KIOSZ országos választmányi értekezlete Tegnap összeült a KIOSZ országos választmányi értekez­lete. A tanácskozás alapjául az országos vezetőség írásos beszámolója és dr. Gervai Béla elnök szóbeli tájékoztatása szolgált. A legfrissebb adatok szerint napjainkban csaknem 63 ezer önálló, valamint 24 ezer munkaviszonyban is álló, ületve nyugdíja mellett napi néhány órai szolgáltatást vég­ző kisiparos tevékenykedik ha­zánkban. Összesen 16 ezer munkavállalót foglalkoztatnak, s valamivel több mint 11 ezer szakmunkástanulót nevelnek. Csupán a múlt évben 38,3 mil­lió forint értékű, 394 féle úgy­nevezett hiánycikket gyártot­tak, s további 7,5 millió forint értékű termékkel szolgálták a belkereskedelmi választékcse­re bővítését. Szóba kerültek a jövedelem- adóztatás kérdései is. 1972-től differenciáltabb az adóztatás a kis jövedelmű iparosok keve­sebb adót fizetnek. A bérből és fizetésből élők családi pót­lékával azonos összeggel csökkentik a kiskorú gyerme­keket eltartók adóalapját, nö­velik az idős, csökkent mun­kaképességű iparosok adóked­vezményét, és meghatározott jövedelemhatárig, két évig, jö­vedelemadó-mentességet él­vezhetnek a kis létszámú köz­ségekben kezdő kisiparosok. Az élénk vitát követően ha­tározatokat fogadtak el egye­bek között a lakossági szolgál­tatások bővítéséről, a szakmai és fegyelmi bizottságok mun­kájának javításáról. Honecker és Willi Slopíi Romániába látogat Május második felében az NDK-ból párt- és kormány- küldöttség utazik Romániába hivatalos, baráti látogatásra. A küldöttség, amelyet Erich Ho­necker, az NSZEP Központi Bizottságának első titkára és Willi Stoph, az NDK minisz­tertanácsának elnöke vezet, Romániában aláírja a két or­szág barátsági, együttműkö­dési és kölcsönös segítségnyúj­tási szerződést. A dél-vietnami felszabadító hadsereg egységei Binh Dinh tartomány északi területeiről kiűzték a saigoni kormánycsa­patok utolsó alakulatait, és szerdán elfoglalták az »-Eng­lish« nevű haditengerészeti tá­maszpontot. Egy amerikai szó­vivő közölte, hogy a támasz­pontról elmenekülő kormány- katonákat az amerikaiak heli­kopterekkel és hadihajókkal szállították délebbre fekvő te­rületekre. Binh Dinh tarto­mány kormányzója kijelentet­te: ha egy héten belül Saigon­ból nem küldenek fölmentő csapatokat, akkor az egész egymillió lakosú tartomány a »kommunisták« kezére kerül. Más jelentések arról számol­nak be, hogy szerdán a népi erők áttörték a kormánycsapa­tok által Quang Tri tartomá­nyi székhelytől délre kiépített új védelmi állásokat, és harc- i felé, amelyet tegnap estig kocsikkal megerősített egysé- mintegy 15 kilométerre közelí- geik folytatják előrenyomulá- tettek meg. • sukat Hűé, a volt császárváros (Folytatás a 2. oldalon.) Az olaszországi választások előtt Tetőfokára hágott a küzdelem Az OKP kerülni akarja a frontális összecsapást Olaszországban tetőfokára hágott a választási küzdelem. Az utolsó napokra minden ed­digit felülmúló aktivitással összpontosítják erőiket a pár­tok. A választási gyűléseken — elsősorban az Olasz Kom­munista Párt nagyszabású tö­megmegmozdulásain — tízez­rek vesznek részt. A választási sajtóértekezlet keretében Arnoldo Torlani, a kereszténydemokrata párt fő­titkára kijelentette, hogy Olaszország háború utáni tör­ténetének fő ellentéte a ke­reszténydemokrata és a kom­munista párt közötti összeesa­Tanácskozás a Magyar Tudományos Akadémián Megkezdőin a II. európai sugárvédelmi kongresszus A Magyar Tudományos Aka­démia dísztermében tegnap ünnepélyesen megnyitották a nemzetközi sugárvédelmi tár­saság (IRPA) II. európai kong­resszusát. A jelentős nemzetközi ösz- szejövetelt dr. Bozóky László professzor, a kongresszus el­nöke nyitotta meg, majd Er- dey-Grúz Tibor, a Magyar Tudományos Akadémia elnö­ke, az angol W. G. Marley pro­fesszor, az IRPA elnöke, Oszt- rovszki György akadémikus, a Magyar Atomenergia-bizott­ság elnöke, dr. Farádi László, az egészségügyi miniszter első helyettese, Y. Nishiwaki, a Nemzetközi Atomenergia- ügynökség igazgatóhelyettese, Kelemen Lajos, a fővárosi ta­nács elnökhelyettese és Ko­vács István akadémikus, az Eötvös Loránd Fizikai Társu­lat főtitkára köszöntötte a részvevőket, s méltatta a su­gárvédelmi tudományos mun­ka jelentőségét és kívánt si­kert a kongresszusnak. A tudományos programot W. G. Marley előadása vezet­te be. Áttekintést adott a su­gárvédelem fejlődéséről és fel­adatairól, majd a kongresszus két szekcióban megkezdte munkáját A háromnapos tanácskozás a bioszféra, az emberi kör­nyezet védelmében rendkívül fontos sugárvédelmi kérdések közül is a legfontosabbat, az emberi szervezetbe került ra­dioaktív anyagok elleni véde­kezést tárgyalja sokoldalúan. A mintegy 350 részvevő, akik öt világrész szakembereit kép­viselik 28 országból, kereken 120 előadást vitat majd meg. Közülük harmincat a tekinté­lyes számban részvevő magyar tudósok terjesztenek elő. Nagy teret kap a tanácsko­záson a foglalkozási ártalmak­kal kapcsolatos sugárvédelem, valamint az atomerőművek közelében élő lakosság védel­me. Végül megbeszélés tárgya lesz a lakosságot érő természe­tes eredetű sugártermelések vizsgálata is. pás. »A DC feladata a kom­munisták elleni frontális harc« — hangoztatta a_ keresz­ténydemokrata főtitkár. Az újságírók kérdései nyo­mán később Torlani kényte­len volt elismerni, hogy az új­fasiszta párt lényegénél fogva nem demokratikus csoportosu­lás, míg az OKP része a par­lament demokratikus, alkot­mányos erőinek. Viszont kije­lentette: a választások szám­szerű eredményétől függ, hogy pártja a liberális párttal lép-e kormányszövetségre május 7. után. Nem titkolta azt sem, hogy előnyben részesíti ezt a megoldást a szocialistákkal va­ló koalícióval szemben. De Martino és Mancini, a szocialista párt vezetői ismét élesen elítélték a DC centrista törekvéseit, és figyelmeztettek az ezzel járó jobboldali anti­demokratikus veszélyekre. Enrico Berlinguer, az OKP főtitkára az Unitának adott interjújában kijelentette: »Az OKP el akarja kerülni a fron­tális összecsapást Ma azonban a DC és centrista szövetségepei meg akarják semmisíteni az ellenállási mozgalomból szüle­tett demokráciát, a kivívott szabadságjogokat, elkerülhe­tetlen lesz a kemény válasz a baloldali erők részéről«. A felszabadító erők elfoglalták Dél-Vietnamban Quang Tri tartományi székhelyet. Képünkön: A város lakói örömmel üd- vözliik a bevonuló szabadságharcosokat. (Telelőtó: UPI—MTI—KS) A ratifikációs esélyekről Brandt és Barzel négyszemközt tanácskozott Szerdán kétszer is talál­koztak a nyugatnémet kor­mánykoalíció és az ellenzék vezető politikusai, de a jelek szerint egy jottányival sem jutottak közelebb az állás­pontok. Délelőtt szélesebb körű bi­zalmas tanácskozást tartottak, délután négy órakor pedig Brandt kancellár és Barzel, a CDU elnöke külön négyszem­közti megbeszélésre ült össze. Állítólag Barzel az ellenzék három ismert fenntartásának megvizsgálására és a közös politikai elvek megfogalmazá­sára három különálló bizott­ság felállítását javasolta Brandtnák. A WDR rádióállo­más értesülése szerint Brandt Amerikai próbaválasztások Fej-fej mellett Humphrey és McGovern kancellár a szerda délutáni eszmecserén elfogadta a há­rom bizottság felállítására vo­natkozó kereszténydemokra­ta indítványt. Barzel, a CDU elnöke szer­dán délután bejelentette, hogy legközelebb csütörtökön dél­előtt találkozik ismét Willy Brandt kancellárral. A keresztényszocialista ba­jor képviselők parlamenti cso­portjának elnöke, Richard Stücklen egyébként tegnap »teljességgel ki nem elégítő- nek« minősítette Brandtéknak a kompromisszumra vonatko­zó elképzeléseit A pártok parlamenti frak­ciói is üléseztek, de ezekről a tanácskozásokról nem érkezett érdemi hír. stratégiai fegyverkezés korlá­tozásáról tárgyaló szovjet és amerikai küldöttség — jelen­tette a küldöttségekhez közel álló köröket idézve a Reuter és az AFP hírügynökség. A tájékoztatás szerint »« munkacsoportok magas szintű találkozót« tartottak, ami — írja a Reuter — úgy értendő, hogy a kiüldöttségvezetők is jelen voltak. Castro Conakryba érkezett Fidel Castro, a Kubai Kom­munista Párt első titkára, a forradalmi kormány minisz­terelnöke tegnap párt- és kor­mányküldöttség óén Havan­nából Conakryba érkezett. Castro most Seikou Touré guinea! elnök meghívásának tett éleget. - ■’ Conakry repülőterén a ku­bai küldöttséget ünnepélyesen fogadta Sekou Touré guineai elnök és Beavogui Lansana miniszterelnök. Castro most hosszabb kör­utazást tesz, s — mint utazá­sa előtt bejelentette — kilenc országba látogat el. Guineán és Algérián kívül hét szocia­lista országot is meglátogat, többek közt Magyarországot is. Közel-Kelet Arab kis csúcs Algériában Moamer Kadhafi ezredes, a líbiai forradalmi parancsnoki tanács elnöke, miniszterelnök, szerdán Alexandriából haza­repült Tripoliba. Kadhafi há­rom napot töltött Egyiptom­ban. Ma, csütörtökön, ismét együtt lesz vendéglátójával, Szadattal, mert együtt indul­nak Algériába, az egyiptomi- líbiai—algériai csúcstalálkozó­ra. Murad Ghaleb egyiptomi külügyminiszter szerdán rövid látogatásra Damaszkuszba ér­kezett. A Szíriái fővárosban átadta Hafez Asszad elnöknek Szadat egyiptomi elnök sze­mélyes üzenetét, amely a kö­zel-keleti válság időszerű fej­leményeivel együtt beszámol Szadat moszkvai látogatásának eredményeiről is. « * * Az Izrael megszállta Cisz- jordánia déli részének 12 vá­rosában és településén meg­tartották a helyhatósági vá­lasztások második fordulóját. A feudális-reakciós jellegű jordániai választási törvények érintetlenül hagyásával a meg­szálló hatóságok az itt élő 300 ezer ember közül alig több mint 10 ezernek tették lehető­vé a szavazást. A választható, illetve választásra jogosult 21 éven felüli, vagyonos, adófize­tő férfiaknak csak 60 százalé­ka adta le a voksát. A Palesztinái gerillamozga­lom rádiója izraeli—jordániai összeesküvésnek minősítette a helvhatósági választásokat, s bojkottra szólította fel a pol­gárokat. Husszein király vi­szont izraeli összeesküvésről beszáIt, de a jordániai propa- zandaszervek — sajátos mó­don tartózkodtak az izraeli manőver nyílt bírálatától. Az Egyesült Államokban négy elnökjelölő próbaválasz­tást tartottak. Ez leszűkítette a demokratapárti elnökjelölt­mezőnyt két fej-fej mellett ver­sengő jelölt küzdelmére, de nem határozta meg pontosan az erőviszonyokat Hubert Humphrey és George McGo­vern szenátor között A kulcsfontosságú Ohio ál­lamban a nem végleges ered­mények szerint Humphrey 41:39 arányban vezet McGo­vern előtt. A megfigyelők szerint Humphrey és McGovern pár­viadalának eldöntésére való­színűleg csak a két legnagyobb állam — Kalifornia és New York — június folyamán le­zajló próbaválasztásain kerül, majd sót. Kreisky kancellár a szerződések parafái áfáról Ha a keleti szerződéseket nem Iktatnák törvénybe, az európai enyhülés folyamata meghatározatlan időre törést szenvedne — jelentette ki Bruno Kreisky osztrák szövet­ségi kancellár a Vorwärts cí­mű nyugatnémet szociálde­mokrata pártiap hasábjain. A szocialista osztrák kor­mányfő azt vallja, hogy a Szovjetunió és Nyugat-Német- ország kapcsolatai nem csupán ezeknek az országoknak a né­peit érintik. — Senki sem teheti meg — jelentette ki wgül Kreisky —, hogy a normalizálás »óriási Jelentőségét« lebecsülje.

Next

/
Oldalképek
Tartalom