Somogyi Néplap, 1972. május (28. évfolyam, 102-126. szám)

1972-05-03 / 102. szám

Színpompás felvonulás május Húsz kitüntetett vállalat az élen — Húszezer felvonuló Ára: 80 fillér XXVIII. évfolyam 102. szám 1972. május 3., szerda A keleti szerződések ratifikációjáról Brandi fölkészült a vitára Tanácskozásra ültek össze tegnap az ellenzéki pártok ve­zető testületet A kora reggeli órákban a kereszténydemok­rata unió elnöksége tanácsko­zott, majd a CDU—CSU par­lamenti frakciója tartott ülést. A tanácskozás napirendjén a legújabb belpolitikai fejlemé­nyek szerepelnek, elsősorban a kormánykoalíció ajánlata (a közös külpolitikai elvek rög­zítésére) és ezzel összefüggés­ben a keleti szerződések rati­fikációs vitájának időzítése. Bár a nyugatnémet jobbol­dal a pénteki és a hétfői Barzel—Brandt találkozó után készséget mutatott a közös ne­vező keresésére, mégis tartani kell, hogy nem veszi komo­lyan a megegyezést. Conrad Ahlers, a bonni kor­mány szóvivője kedden dél­után arról tájékoztatta a sajté képviselőit, hogy a kormány- koalíció pénteken folytatni akarja a vitát a keleti szerző­désekről. — Willy Brandt kan­cellár — mondotta Ahlers — azt javasolta Barzel ellenzéki vezérnek, a CDU elnökének és kancellárjel öltjének, hogy e héten kezdjék el, és a jövő hé­ten fejezzék be a szovjet— nyugatnémet és a lengyel— nyugatnémet szerződés máso­dik olvasását. A kormánykoalíció és í)z el­lenzék kontaktusai kedden Rainer Barzel és Scheel kül­ügyminiszter négyszemközti megbeszélésével, s az ellen­zéki vezér és Egon Bahr, a bonni kancellári hivatal ál­lamtitkára találkozójával foly­tatódtak. Quang Tri felszabadítása után Hue felé tör előre a felszabadító hadsereg Amerikai légitevékenység — Riadalom Saigonban Ragyogó napsütésre és vi­dám zenére ébredtek a kapos­váriak május elsején. A várost járó két fúvószenekar jó ün­nepi hangulatot teremtett a zászlódíszbe öltözött utcákon; Már a kora reggeli órákban' elindultak,'hazulról á dolgozók a gyülekezőhelyekre. Ha eb­ben az időben helikopterről nézte volna valaki Kaposvárt,, csodálatosan eleven kép tá­rult volna eléje, ahogy a leg­távolabbi részekből is a köz­pont felé igyekezett az ünnep­lőbe öltözött fiatalok és fel­nőttek tömege. A Kossuth Lajos tér és kör­nyéke megszépülve — tele ünnepi transzparensekkel, de­korációkkal és zászlókkal — várta a felvonulás kezdetét. A városi tanácsot címer ékesítet­te, s ez a felirat: »Éljen és vi­rágozzék szocialista hazánk, a Magyar Népköztársaság!« A Csibi áruházat fehér transzpa­rens díszítette, rajta piros be­tűkkel ez állt: »Világ prole­tárjai, egyesüljetek!« S a be­járat felett a népek barátságát és testvériségét hirdető plakát. A Kapós-szálló a megye ipa­rának és mezőgazdaságának fejlődését jelképező rajzokkal volt tele, s a jelmondat ezt egészítette ki, hirdetve: »Előre a IV. ötéves terv megvalósítá­sáért!« A Cukoripari Szakkö­zépiskola homlokzatán megka­pó látvány volt a kezében vi­rágot tartó lány, s alatta a transzparens: »Békét, bizton­ságot Európának, a világnak!« A Május 1. utca elején két- ház között feszült piros alapon fehér betűkkel ez a felirat: »Éljen es virágozzék a ma­gyar és a szovjet nép testvéri barátsága!«, a Noszlopy utca bejáratánál: »Éljen a Magyar Szocialista Munkáspárt, társa­dalmunk vezető ereje!», az Ady Endre utca kezdeténél pe­dig: »Éljen a szocializmust építő magyar nép!« A Kossuth-szobor körüli kék virágerdő még ünnepélyeseb­bé, hangulatosabbá tette a te­ret. Pontban tíz órakor fölhang­zott a felhívójel, s a megyei tanács elől megindult a KISZ élcsoportja. s A tribünön a megye és a vá­ros vezetői, a munkásmozga­lom veteránjai, az üzemek, vállalatok, szövetkezetek, in­tézmények kiváló dolgozói, közéleti személyiségek foglal­tak helyet. Ott volt Németh Ferenc, a megyei pártbizott­ság első titkára, Böhm József, a megyei tanács elnöke, Kle- novics Imre, az S2MT vezető titkára, Stier Sándorba megyei KISZ-bizottság első titkára, Somogyi József, a városi párt- bizottság első titkára, Rostás Károly, a városi tanács elnöke, valamint az ideiglenesen ha­zánkban állomásozó szovjet csapatok képviselői. Amikorra az élmenet a Kos­suth Lajos térre ért, minden hely megtelt a járdaszegélye­ken, s fotósok serege várt be­töltött géppel a Noszlopy Gás­pár utca bejáratánál. Nagy taps fogadta az ifjú­gárdistákat. A menetet a KISZ vörös zászlaja nyitotta meg, majd az 1919—1957 feliratú hatalmas KISZ-jelvény. Az élmenetet a feszes vigyázzme- netben elvonuló ifjúgárda-sza- kasz zárta be. A kiváló címmel kitünte­tett Somogy Táncegyüttes után a kitüntetett vállalatok hosz- szú-hosszú sora következett. Az élen a Kaposvári Húskom­binát haladt, amely múlt évi jelző hatalmas fehér nyúl, sertés és tyúk a beleírt terme­lési adatokkal. Két kék busz zárta menetüket, tele gyere­kekkel, s az óvodák támoga­tását köszöntő felirattal. A szocialista brigádok az óvo­dáért mozgalom elindítója a húskombinát két brigádja volt, s erre, a még terebélyesedő mozgalomra utalt a gyerme­kekkel teli. két kisbusz. A kiváló vállalat címmel ki­A B—52-es amerikai nehéz- bombázók keddre virradóan a Mekong folyó deltavidékén, az A Shau völgyben, Da Nangtól délre a tengerparton, a köz­ponti fennsíkon, valamint a hétfőn elfoglalt északi Quang Tri tartományi székhely és a Saigontól észak-nyugatra fek­vő An Loc tartományi szék­hely térségében bombáztak. Különösen heves volt a lé­gitevékenység Quang Tri vidé­kén, ahol az amerikaiak min­denáron meg akarták semmi­síteni azokat az üzemanyag- raktárakat és nehézütegeket, amelyeket a tartományi fővá­rosból kiszorított kormánycsa­patok visszahagytak. Quang Tri, a legészakibb dél-vietnami tartományi szék­hely elestét kedden reggel már Saigonban is elismerték. A né­pi felszabadító erők teljésen elfoglalták a várost, felmor­zsolták a kormányhadsereg 3. hadosztályát. A hadosztálypa­rancsnoka — mintegy 80 ame­rikai tanácsadóval — 50 kato­natiszttel és néhány újságíró­val együtt helikopteren hagy­ta el a várost. mélyautókat. Géppisztolyok­kal hadonászó katonák megál­lítanak minden arra haladó járművet, és kísérletet tesznek birtokbavételükre, a menetosz­lopok hosszán elnyúlnak, ren­dezetlenek, a katonák felsze­relése hiányos ... A Reuter tudósítója is hang­súlyozza: a népi erők Quang Tri elfoglalásával a kormány­csapatok szempontjából veszé­lyes helyzetbe hozták az egy­kori császári fővárost, Hűét. Saigonban Quang Tri eles- tének hírére egyórás tanács­kozást — »sürgős tanácsko­zást« — tartott Thieu, a re­zsim elnöke, Ellsworth Bun­ker amerikai nagykövettel és Creighton Ambrasszal, a Dél- Vietnambán állomásozó ame­rikai csapatok főparancsnoká­val. A megbeszélés részleteit nem közölték. A rezsim hiva­talos ellenzékének egyik veze­tője, Tran Van Tuyen parla­menti képviselő követelte a Quang Tri védelméért felelős tisztek, mindenekelőtt az észa­ki katonai körzet parancsno­kának, Hoang Xuan Lám tó­gazdasági . és Éleimezésügvi Minisztérium, valamint az fiDOSZ központi vezetősége által alapított vörös vándor­zászlót és a kiváló vállalat megtisztelő címet. Nagy tet­szést aratott a gyár termelését tüntetett Somogy—Zala me­gyei Tégla- és Cserépipari Vál­lalat dolgozói jöttek a buszok mögött. A hangszóró melegen köszöntötte azt az ötven bri­gádot, amely elnyerte a szocia- (Folytaitás a 2. oldalon) Az AP amerikai hírügynök­ség tudósítója a várostól 50 kilométerrel délebbre fekvő Hűé irányába vezető 1. számú országúton vert hadak vissza­vonulásának megszokott gé­peiről tudósít: a páncélosok megpróbálják leszorítani az útról a gyalogosokat és a sze­bomoknak a leváltását. Támadnak a felszabadító erők A dél-vietnami felszabadító erők kedden két irányból is előrenyomultak. Hűé — az (Folytatás a 3. oldalon.) Vidám, színekben gazdag május elseje Lelkesedéssel, örömmel és önbizalommal Fehér köpenyes boltosok hozzák a kitüntetést. Vidám hangulatú, szülékben gazdag május elsejét ünnepelt a főváros és az ország népe. Budapesten zászlók serege bo­rította a házakat s a felvonu­lási tér környékén óriási transzparensek hirdették a május 1-i jelszavakat: éltetve a proletár nemzetköziséget, a Szovjetunióhoz és a szocialista országokhoz fűző testvéri ba­rátságot; az európai békéért és biztonságért vívott > harcot; szolidaritással pártolva a viet­nami és arab népek küzdel­mét, buzdítva a X. pártkong­resszus határozatainak végre­hajtására. A díszemelvényen helyet foglaltak — Kádár János, az MSZMP Központi Bizottságá­nak első titkára, Losonczi Pál, a Magyar Népköztársaság El­nöki Tanácsának elnöke, Fock Jenő, a Minisztertanács elnöke vezetésével — az MSZMP Po­litikai Bizottságának tagjai, a Központi Bizottság titkárai, va­lamint a társadalmi és tömeg­szervezetek számos vezetője, a munkásmozgalom több vete­rán harcosa és a termelés több kiváló dolgozója. Részt vett a seregszemlén Jevgenyij Cse- rednyicsenko, a Szakszerveze­ti Világszövetség szovjet titká­ra is. ünnepelt az ország Pontosan tíz órakor felhar­santak a fanfárok, és megin­dult a felvonulók színes ára­data, a hagyomány szerint elől a fiatalok csapataival. Hatal­mas feliratok hirdették: Éljen május elseje! Éljen a párt! Vi­lág proletárjai egyesüljetek! Sok-sok gyár felvonuló dol­gozói éltették a munkás—pa­raszt szövetséget, pártunk és kormányunk vezetőit, a világ dolgozóinak internacionalista ünnepét. Kádár János nyilatkozata a seregszemlén A «budapesti dolgozók május 1-i seregszemléje alkalmából Kádár János, az MSZMP Köz­ponti Bizottságának első titká­ra nyilatkozatot adott: — Május 1-e, a nemzetközi munkásosztály nagy ünnepe már lassan évszázados ünnep — mondotta. — Mindig ugyan­az, és mindig változik is. Bel­ső tartalmában a munka, a munkásember, a dolgozó em­ber és a nemzetközi szolidari­tás harcos ünnepe. Ilyen ma és ilyen volt régebben is. — A magyar nép — immár egész népünk — huszonnyol­cadszor ünnepli szabadon má­jus elsejét, s ezúttal is úgy, mint korábban: telve lelkese­déssel, önbizalommal és öröm­mel. Erre meg is van minden oka: az elmúlt 15 évben fej­lődésünk töretlen volt — s na­gyon jó erre gondolni. El­mondhatjuk, hogy ha. állhata­tosan, kitartóan dolgozunk, harcolunk, s ha az eddigi irányt követjük, azzal a meg­győződéssel tekinthetünk a jö­vőbe, hogy a május elsejék még gazdagabbak, még szeb­bek lesznek. — Itt vannak a felvonulók között azok az emberek, akik nemcsak képletesen, hanem a valóságban is elöl viszik a zászlót: kiváló munkájukért jutalmazott munkások, parasz­tok, értelmiségiek, s azok a nagy kollektívák, amelyek az országos munkaversenyban el­nyerték a Minisztertanács és a Szakszervezeték Országos Tanácsa zászlaját. Minden okunk megvan arra, hogy ön­tudattal, nyugodt lélekkel, örömmel vonuljanak fel. Ugyanezekkel az érzésekkel tekinthetünk a jövőbe is. — Május 1-éről, a nemzet­közi munkásosztály nagy ün­nepéről megemlékeznek az egész világon. Igaz, nagyon különböző körülmények kö­zött, de lehet mondani: ma már nemcsak munkások, ha­nem népek ünnepük ezit a na­pot: Moszkvától keletre is, nyugatra is, minden földré­szen, egészen Dél-Amerika csücskéig, a TűzföldSg. — A világban ma olyan szé­lek fújnak, amelyek kedvese változásokat hoznak, ha a nem­zetközi munkásosztály és a népek folytatják biztató har­cukat. Ezen a napon a szocia­lizmus útjára lépett országok, népek — és mások, amelyek követni fogják őket — biza­kodva, harcosan üzennek egy­másnak. E hatalmas nemzet­közi erő segíti a mi népünket és az összes többieket. — Ezekkel a gondolatokkal szeretném köszönteni május elsejét, ünneplő munkásosztá­lyunkat, parasztságunkat, ér­telmiségünket, egész népünket Jó ünnepet és jó holnapot kí­vánok mindnyájuknak! — mondotta Kádár elvtórs.

Next

/
Oldalképek
Tartalom