Somogyi Néplap, 1971. július (27. évfolyam, 152-178. szám)

1971-07-09 / 159. szám

Labdarúgó edzők kér Ingó je Csak tegnap adtunk hírt ar­ról, hogy a kaposvári Tán­csics SE és Váradi Lajos ed­ző közös megegyezés alapján úgy határozott, hogy nem. újít­ják meg szerződésüket. Talán csak erre vártak a K. Rákóczinál, ahol mint is­meretes, már a bajnokság kö­zepén edzőproblémák kelet­keztek. Menet közben Zag Józseftől dr. Zádori László vette át a kiesésre álló NB II-es csapat szakmai vezetését. Ideiglenesen. A bajnokság be­fejeztével új edző után néz­tek, s tegnap megszületett a megállapodás. A K. Rákóczi szerződést kötött Váradi La­jossal, aki négy és fél évi szü­net után visszatért korábbi működése színhelyére. Váradi most az NB Ill-ban próbálja összehozni úgy a Rákóczi csa­patát, hogy lehetővé váljon a visszajutás. De nemcsak a Táncsicsnál meg a Rákóczinál történt ed­zőcsere. Szili Ferenc dr. a Ka­posvári Vasas edzője közölte az egyesülettel, hogy elfoglalt­sága miatt nem tudja vállalni az NB III-as K. Vasas további szakvezetését. A Vasas a K. Rákóczival tárgyalt, s ez ered­ménnyel végződött. A K. Rá­kóczi hozzájárult ahhoz, hogy az egyesület és Zag József edző között korábban terem­tett jogviszonyt megszüntes­sék. Zag József tegnap a Ka­posvári Vasas csapatához szer­ződött. NB III... NB 111. B váltnál gyengébben szerepeltek a somogyi csapatok Az NB III-as bajnokság I fennállása óta igen közel áll a somogyi szurkolók szívéhez a negyedik vonalbeliek küz­delme, viszont az együttesek nemigen tudták meghálálni ezt a ragaszkodást. Úgy érezzük, hogy az NB III. fennállása óta még egyetlen olyan esztendő sem volt, amikor csapataink összteljesítményével elégedet­tek lehettünk volna. Volt ugyan olyan bajnokság, ami­kor a K. Kinizsi meg a KMTE vívott ádáz harcot a bajnokság hajrájában az NB II-be jutásért. Viszont rontja a mérleget, hogy amióta áll ez a bajnokság, még nem volt olyan év, amikor legalább egy csapat ne búcsúzott volna a mieink közül az NB III-tól. A mostani bajnokságban nem is egy, hanem két somogyi csapat esett ki. Már maga ez a tény azt mutatja, hogy nem lehetünk elégedettek csapataink telje­sítményével. Ha ehhez még hozzávesszük, hogy a legelő­kelőbb helyen végzett csapat, a K. Vasas is csak hetedik lett, akkor még inkább gyenge a bizonyítvány. Két csoportban küzdött a hat somogyi NB III-as együt­tes az 1970/71. évi bajnokság­ban. A Délnyugati csoportban öt csapatunk küzdött hétről hétre a bajnoki pontokért. Siófok csapatát a szövetség az Északnyugati csoportba sorol­ta. A Siófoki Bányász itt küzdött — eléggé elszigetel­ten —, s ez az eredményekben is megmutatkozott. A titkos bajnokesélyes végül is csak 10. lett. Délnyugaton a nagy esélyes Pécsi VSK óriási pontfölény- nyel nyerte a bajnokságot. Az egyfordulós, tét nélküli mér­kőzéssorozat, amely főpróbája Szép somogyi sikerek a vidéki sportlövőbajnokságon Nyíregyházán több mint egy héten át ropogtak a fegyverek A legjobb vidéki sportlövő­ket szólította küzdőtérre a vi­dékbajnokság, amelyen a vá­rakozásnak megfele'ően jól szerepeltek a somogyi sport­lövészek. Megyénk csapata a vidék legjobbjának bizonyult. Kiemelkedő eredményeket is elértek a mieink, különösen a serdülő légpuskacsapat, és a légpisztoly fiú I. korcsoportjá­ban. Az országos vidékbajnokság néhány kiemelkedő eredmé­nye, amely a somogyi ver­senyzők nevéhez fűződik. Légpuska, 40, álló, serdülő fiú: 1. Óh László (297), 2. Peresa János 290, 3. Jenei Zol­tán 289. Csapatban: 1. Somogy 876 körrel. Légpuska, 40, A. fiú I. kor­csoport: 2. Somogy (Zsohár, Varga A., Varga L.) 982 kör­rel. Standard pisztoly, 30x30 leány: 1. Csikely Ágnes (So­mogy) 549. Csapatban: 1. Somogy (Csi- key, Zsohár, Vámagy) 1507 körrel. Zártirányzékú légpuska, fiú H. korcsoport: 2. Takács Gyu­la (Somogy) 328. Kisöbű sportpuska, 120 ösz- szetett: 2. Péter László (So­mogy) 1124. Standard pisztoly, 60 férfi- fi, csapatban: 2. Somogy (Ungvári, Óh, Kelemen, Ma­jor) 2057 körrel. Légpuska, felnőtt, 40 álló: 1. Péter László (Somogy) 370. Csapatban: 1. Somogy (Pé­ter, Horváth, Novoszel, Kato­na) 1360 körrel. Légpisztoly, fiú, I. korcso­port, 40: 1. Zsohár József (So­mogy 368, 2. Ila István (So­mogy) 334, 3. Kovács György (Somogy) 333. Csapatban: 1. Somogy 1035 körrel. Légpisztoly, felnőtt: 1. Ung­vári Béla (Somogy) 371, 2. Óh László (Somogy) 371. Csapatban: 2. Somogy, 1320 körrel. Sandard pisztoly, 30x30, if­júsági fiú, 1. korcsoport: 1. Zsohár József (Somogy) 553. Csapatban: 1. Somogy (Zso­hár, Ila, Kovács) 1592 körrel. Sandard puska, 60 felnőtt: 1. Péter László (Somogy) 565. Csapatban: 2. Somogy' (Pé­ter, Horváth, Novoszel, Kató­nak volt az átszervezett bajnok­ságnak, már jelezte a pécsi vasutasok sikerét. Ekkor azon­ban a Kaposvári Vasas még úgy szerepelt, hogy azt hittük, az igazi bajnokságban számol­ni kell majd vele. Nos, a Va­sas egy pillanatig sem volt veszélyes a PVSK-ra. Sőt a többi egyesület sem, hisz az ezüstérmes PEAC (az egyete­misták második helyezése nem kis meglepetés) vagy a na­gyon feljavult Pécsi Helyiipar 12—13 ponttal maradt le a bajnoktól. Az éllovast követően igen tömör volt a mezőny. Itt a 7. helyen végzett harminckét ponttal a K. Vasas. A 30 pontos Lábod a 9., az ugyan­csak 30 pontos Barcs a 10. lett. Viszont a Marcali Vörös Meteornak csupán 19 pontja gyűlt össze, a Latincának pe­dig 16. A két marcali csapat mellett a Pécsi Volán búcsú­zott az NB III-tóL A mérsékelt szereplést sem­mi sem menti. Itt még olyan tényezők sem állnak fenn, mint mondjuk az NB II-baj - noságban, ahol egyes városok, üzemek lényegesen szilárdabb bázist tudtak teremteni egy- egy csapatuk számára, mint mondjuk Kaposváron. Talán Marcalit azért kivételként em­líthetnénk, hisz itt az adott­ságok valóban a legkisebbek voltak. De azért szakmai problémák is adódtak a csa­patoknál. Január végén jár­tunk Marcaliban, amikor a Vörös Meteor még szinte téli álmát aludta, másutt viszont már 18—20 edzést tartottak. A K. Vasasnál nem lehet meg­magyarázni a mérsékelt ered­ményt Ügy érezzük, hogy eb­ben a csapatban több volt, mint az ötven százalék (két pontot a zöld asztalnál szer­zett a K. Vasas, a Marcali VM ellenében). Valahogy nem beszéltek egy nyelven a Va­sas labdarúgói. A lábodiak gyenge kezdés után fokozato­san lendültek bele. A barcsi­akra igen nehéz feladatot rótt az elmúlt bajnokság. A veze­tőket és a játékosokat dicséri, hogy az együttes végül is de­rekasan helytállt. Az NB III Északnyugati csoport bajnokságát a Komló csapata nyerte meg. A Siófoki Bányász esetében úgy érez­tük, hogy az NB II-ből való kiesés után igen jól jött a tét nélküli, egy fordulós bajnok­ság. Azt reméltük, hogy kihe­verik majd azt a megrázkód­tatást, mely a kiesés után be­következett. Amikor Molnár Péter, az ismert labdarúgó- edző lett a Siófoki Bányász szakmai vezetője, úgy véle­kedtünk mi is, hogy Siófokon következetes munkával kíván­ják kiköszörülni a csapat jó hírnevén esett csorbát. Ez bi­zony nem sikerült. Az őszi bajnokság kezdetén ugyan volt egy olyan mérkőzéssoro­zat, amikor az együttes bizo­nyította, hogy mennyi is rej­lik benne. Aztán következett az újabb hullámvölgy, s a vé­gén bizony majdnem kiesési gondjai adódtak az S. Bá­nyásznak Ez a 10. hely a reá­lis várakozásnál is kevesebb. Ezért mondhatjuk, hogy a Siófoki Bányász sem javította, hanem rontotta a somogyi NB III-as csapatok bajnoki mér­legét. A szakemberek körében áll a vita az NB III-as bajnokság jövőjével kapcsolatban. Az bi­zonyos, hogy nagyon felhígult ez a mezőny, mely helyenként alig több egy régi megyei baj­nokságnál. Néhol egy-egy me­gye színeit nyolc—kilenc csa­pat képviseli. Ezért vetődhe­tett fel a kérdés, hogy szük­ség van-e jelenlegi formájá­ban a negyedik vonalbeliek eme küzdelmére, ahol sok esetben bizony tetemes költ­séget emésztenek fel az uta­zások, a gyér belépődíjak pe­dig csak a töredékét fedezik a játékvezetői költségeknek. Hogy lesz-e reform, erre a kérdésre választ adni nem a mi feladatunk. Azt azonban le kell szögeznünk, hogy So­mogybán azoknak a sportkö­röknek, amelyek érdekelve vannak az NB Ill-ban, az ed­diginél nagyobb gondot kell fordítaniuk erre a bajnokság­ra. Ha ez nem következik be, akkor tovább tart a hanyatlás. Megyénkben ez az osztály különleges jelentőséggel bír, hisz a megye legjobbjainak ösztönzést jelent a feljutás, az ide került csapatoknak pedig kitűnő alkalmat, hogy tehet­séges játékosaik fejlődjenek, s egyáltalán megteremtsük a feltételeit annak, hogy leg­alább az NB II-ben a me­gyénket megillető helyet el tudjuk majd foglalni. Kovács Sándor Sorsoltak a nemzetközi kupákban A labdarúgásban a nemzet­közi porondon is szünet van, de éppúgy, mint az egyes országok bajnokságaiban, már folyik a készülődés az 1971/72. évi küzdelmekre. Szerdán ál­talános sorsolás volt a kupá­ban. Négy egyesületünk kap­csolódik be ez év őszén a ku­paküzdelmekbe. A legrangosabb kupa a Baj­nokcsapatok Európa Kupája, amelynek keretében az egyes országok bajnokai küzdenek. Tavaly az Újpesti Dózsa ha­mar elvérzett. Az idén is az Ű. Dózsa lesz a magyar színek képviselője a BEK-ban. Az újpestiek a svéd Malmö csa­patát kapták első ellenfélül. Bár az újpesti csapat nyer­te a Magyar Népköztársasági Kupát, a Kupagyőztesek Euró­pa Kupájában nem az Ű. Dó- wa, hanem a Komlói Bányász csapata képviseli a magyar színeket. (A Komló az MNK döntő részvevője volt, itt ka­pott ki az Ü. Dózsától.) A komlóiak a belgrádi Crvena Zvezda csapatával találkoznak az első fordulóban. Űj névvel ismerkedünk majd meg a kupaküzdelmek során. UEFA-kupa lett a neve az Európai Vásárok Kupájának (EVK), amely korábban Vá­sárvárosok Kupa néven vált ismeretessé. Az UEFA-kupá- ban a Ferencváros és a Va­sas a magyar színek'képvise­lője. A Fradi a török Fener- bahcse csapatával találkozik, a Vasasnak az ír Shelboume Dublin az első ellenfele. A felsorolt négy egyesület­nek lesz mit javítania, mert tavaly ezekéi a rangos nem­zetközi tornákon bizony na­gyon gyengécskén vizsgáztak. I SOtOGTI REPtAf Féatatk WO. Ptol Milyen lesz az időjárás? A várható időjárás ma estig: Kevés felhő, szára?, idő. Mérsékelt, időnként megélénkülő északi, északkeleti szél. A meleg idő tovább tart. A vár­ható legmagasabb nappali hőmérséklet ma 26—30 fok között lesz. A Balaton vízé aek hőmérséklete tegnap 11 óra« kor Siófoknál 21 fok volt. JÚLIUS 9 PÉNTEK Lukrécia —- A tervezettnél jobban fizet a cukorborsó és az őszi árpa a kutasi Béke Tsz-ben. Az előbbi növény 12 helyett 14 mázsa átlagot ad holdan­ként, s ez mintegy 4 vagon többletet jelent. A vártnál 4,5 mázsával nagyobb az őszi árpa holdankénti hozama is. — Külföldi jutaloraútra utazik a Tóth Lajos Általá­nos Iskola' arany oklevéllel kitüntetett kamarakórusa. A Magyar Űttörők Szövetségé­nek országos elnöksége több éves jó munkája elismerése­ként küldi a Szovjetunióba a kórust. — Hangszórón tájékoztat­ják mától az utasokat Bala- tonmária-alsón, Balaton- fenyves-alsón, Fonyód—Bé­latelep-alsón, Bélatelepen és Balatonkeresztúron arról, hogy honnan, mikor érkezik vonat. A berendezésekre 342 ezer forintot költött a MÁV Pécsi Igazgatósága. — Három előadásban mu­tatták be Kaposváron a Ki­csire nem adunk című zenés »■üzemi« történetet. A főbb szerepekben Csákányi Lász­lót, Felföldy Anikót, Vay Ilust, Erdődy Kálmánt lát­hatták a húskombinát, a cu­korgyár és a gabonafeldolgo­zó vállalat dolgozói. — A VII. Moszkvai Nem­zetközi Filmfesztiválon a já­tékfilmek versenyében a ma­gyar színeket Fábri Zoltán alkotása, az Isten hozta, őr­nagy úr című film képviseli. Az ifjúsági és gyermekfilmek kategóriájában Palásthy György Hahó öcsi című szí­nes filmje versenyez. — Szakmai kiránduláson vett részt az ÉDOSZ Műve­lődési Ház ifjú könyvbarátok klubjának harmincnégy tag­ja. Útjuk első állomása Bu- zsák volt, ahol fafaragásokat és hímzéseket tekintettek meg. Fonyódon a járási gyermekkönyvtárba látogat­tak, s eltöltöttek néhány órát a balatonszentgyörgyi Csil­lagvárban is. Élménygyujtés a bika szarván Egy Hemmingway-kutató amerikai ifjú alapos leckét vet{ szerdán, a híres pampa- lonai fiesta első napján. William Grickis Hemming- ' way-ról ír monográfiát, és a helyszínen akarta tanulmá­nyozni a nagy amerikai író egyik legkedvesebb élményét, a fiestát. Mikor az egy hétig tartó fiesta legizgalmasabb esemé­nye, a bikák szabad áthajtá­sa a városon — az endierro — megkezdődött, Grickis is beállt a 200 merész ünneplő közé, aki jó félkilométeren át futott a bikák előtt. A kite­nyésztett állatok elég szép sikerrel vették fel a küzdel­met az amatőrökkel, mert ti­zenötöt sikerült elgázolniuk, de a legrosszabbul Grickis járt. Már megtette a veszedel­mes út felét, amikor egy ha­talmas fekete állat utolérte, és mire félreugorhatott vol­na, szarvára kapta és cipelte vagy hét métert. A kárvallott fiatalembert 25 helyen varr­ták össze, és legalább két hé­tig kórházban nyomja az ágyat 115 évvel ezelőtt, 1856. július 9-én halt meg Amadeo Avogadro olasz fizi­kus, az atomelmélet egyik megalapítója. Avogadro fogal­mazta meg a róla elnevezett fizikai-kémiai tételt, amely sze­rint a tökéletes gázok egyenlő térfogataiban azonos nyomáson és hőmérsékleten a molekulák száma egyenlő, tekintet nélkül a gáz anyagi minőségére. Té­tele azért jelentők, mert se­gítségével meghatározható a gázmolekulák viszonylagos tö­mege ; tétele alapján az azo­nos nyomású és hőmérsékletű gázok tömege, illetve súlya úgy aránylik egymáshoz, mint az egyes gázok molekuláinak tömege. A molekulák egymás­hoz viszonyított relatív töme­gét kifejező szám a molekula- súly, illetve ' mőlsűly. (Ez a molekula tömegével arányos, dimenzió nélküli viszonyszám, amely valójában nem súly, ha­nem relatív tömeg megjelölé­sére szolgál.) — Új módszereket dolgoz­tak ki és műszereket kons- ruáltak a Magyar Tudomá­nyos Akadémia Automatizá­lási Kutató Intézetének szak­emberei, a számítástechnikai programhoz. Eljárásaik első­sorban a számítógép és a ter­melési folyamat, valamint az ember és a számítógép kö­zötti kapcsolatot teszi haté­konyabbá. — Húszezerrel nőtt a me­gyében felvásárolt hízó- és vágómarhák száma az elmúlt 18 évben, s tavaly már elérte a 37 ezret. — Véglegesítik Sopron mű­emlék központjának eddig csak ideiglenes és alkalom- szerű díszkivilágítását. A szí­nes fényhatású, rejtett meg­oldású kivilágítási tervnek a Tábornok-ház, a Fabricius- és a Stornó-ház, a Gambri- nus-épület, a Patika mú­zeum, a járási és városi ta­nács székházának homlokza­tát, a Kecske-templom és a Belioannisz tér közepén álló Szentháromság szobor, továb­bá a tűztorony korszerű ki­világítását kell megoldani. Ékszerrablók Az FBI szerdán közölte, hogy New Yerseyben letar­tóztatott két férfit, a 36 éves Vincent Morrist és a 41 éves Joseph Fernandezt — akik állítólag részt vettek Soohia Loren ékszereinek elrablásá­ban. Mint ismeretes, négy ele­gánsan öltözött fegyveres fér­fi 1970. október 11-én New Yorkban behatolt a művész­nő szállodai lakosztályába. A támadók fegyvert szegeztek a művésznőre, és arra kénysze­rítették, hogy rakja ki csak­nem egymillió dollárra be­csült ékszereit. Röviddel a rablás után gyerekek találták meg a zsák­mány egy részét. — Az Áramszolgáltató Vállala' értesíti a lakosságot, hogy 1971. Július 12-én, 13-án és 14-én 8 órától 15.30 óráig áramszünet lesz az Erdősor utcában a Madár utcáig, a Lövölde utcában, a Cseri úton az Erdősor utcától a Egyenesi úton végig. v?l-rri" Keeel-hegy H., 1X1. dűlőb-• Gárdonyi G. utcában a transz­formátorállomásig. (10884)

Next

/
Oldalképek
Tartalom