Somogyi Néplap, 1971. május (27. évfolyam, 101-125. szám)

1971-05-15 / 112. szám

<•> re\ K*./VV > >• fUAG PROLETÁRJAI, EG YESOLJETEKI Ara: 80 fillér j„Veled vagyunk Vietnamim Sowagui Néplap MSZMP SOMOGY MEGYEI XXVII. évfolyam, 112. szám LAPJA 1971. május 15., szombat Ifjúsági béketfemonstráció Budapestéi A Béke-világtanács Buda­pesten ülésező közgyűlésének gazdag eseménysorozatához lelkesen csatlakozott a fővá­ros ifjúsága is: pénteken a Hanoi-parkban nagyszabású békenagygyűlést rendeztek. Ülést tartott a megyei pártbizottság Tegnap délelőtt Németh Fe­renc első titkár elnökletével «lést tartott az MSZMP < So­mogy megyei Bizottsága. * Az ülésen négy napirendi pont szerepelt. Elsőként Az egyesült termelőszövetkezetek helyzete, fejlesztésük felada­tai című jelentést tárgyalták meg Fábri István pártbizott- isági osztályvezető előterjesz­tésében, majd Németh Ferenc szóbeli tájékoztatást adptt az MSZMP Központi Bizottsága április 29-i üléséről. Túri Im­re osztályvezető az országgyű­lési képviselői és tanácstagi választásokról, Kovács Fereiic- né vb-tag a két pártbizottsági ülés között végzett végrehaj­tó bizottsági munkáról adott jelentést. Az ülésen megjelent és fel­szólalt Moharos József, az MSZMP Központi Bizottsága gazdaságpolitikai osztályának munkatársa is. Hú Jeni fogadta Nguyen Ibi külügyminiszter-asszonyt *ocfe Jenő miniszterelnök pénteken Binb asszonyt fogadta Nguyen TM Hat bizottságban folytatták tanácskozásukat a békemozgalmak küldöttei Korunk valamennyi serskérdése a napirendre került Magyar javaslatok a szekciók ülésén Pénteken délelőtt a Béke-világtanács közgyűlésének részvevői hat bizottságban folytatták munkájukat. A szek­cióülések témái felölelik korunk valamennyi fontos nem­zetközi problémáját, sorskérdését. Napirendre került az európai biztonság, az indokínai kérdés, a közel-keleti helyzet, a gyarmatosítás és az újgyarmatosítás, illetőleg a faji megkülönböztetés elleni küzdelem és az általános .leszerelés. i Valamennyi szekcióban kép­viselteti magát a magyar bé­kemozgalom. Az európai biz­tonság kérdésével foglalkozó bizottságban ajánlásokat ter­jeszt be a magyar béketanács. A javaslatok között szerepel, hogy az európai béke és biztonság megteremtéséért — félretéve a nézeteltéréseket — meg kell valósítani kontinen­sünk békeerőinek e széles kö­rű összefogását. A magyar béketanacs szorgalmazza a BVT-nél, hogy valamennyi békeerővel karöltve segítse elő az európai biztonságért folytatott harcot Az európai népek támogatásával két és többoldalú megbeszéléseket kell szorgalmazni a kollek­tív biztonsági rendszer meg­teremtéséért. Ugyancsak .sür­gető -teendő — s ez szintén hangot kap a magyar javas­latok között —, hogy a BVT és valamennyi nemzeti béke- mozgalorn a rendelkezésére demonstrációkkal, együttesen lépjen fel, s küzdjön a szov­jet-nyugatnémet, valamint a lengyel—nyugatnémet szerző­dés ratifikálásáért. Az indokínai kérdéssel fog- lálkozó bizottság magyar fő­referátum — dr Sík Endre, az Országos Béketanács Le- nin-békedíjas elnökének elő­terjesztése — alapján látott; munkához. Amerika szégyene az indo­kínai háború, és az egész em­beriség szégyenévé lesz, ha nem tudunk hamarosan véget vetni az agressziónak — hangzik a magyar béktemoz- galom nyilatkozata. »■ A magyar javaslat: jelöljön ki a közgyűlés egy olyan időpontot, amikor öt világrész békeharcosai — Európában, Amerikában, Ázsiában, Afri­kában és Ausztráliában — tüntetésekkel, a tömegek hangjának felemelésével, ön­kéntes felajánlásokkal egy­szerre követelnék az ameri­kai megszálló és csatlós csa­patok kivonását Indokinából, s követelnék a háború befe­jezését. A KGST-országok áruforgalmáról A folyó ötéves időszakban a szocialista közösség orszá­gai közötti áruforgalom jelen­tősen megnövekszik — állapí­tották meg a KGST ktílkeres- kedelmi állandó bizottsága most befejeződött 30. üléssza­kán. A négynapos ülésszak munkájában a tagországok — szlávia küldöttsége vett részt. Megfigyelőkkel képviseltette magát a Vietnami Demokra­tikus Köztársaság, a Koreai Népi pemokratikus Köztár­saság és Kuba. (MTI) Jóval a nagygyűlés megkezd^» se előtt több mint ötezer fia­tal sereglett össze a fellobo- gózott parkban, és helyezte át a tisztelet és a kegyelet vi­rágait Ho Sí Minli szobrának talapzatára. »-Vietnam népe győzni fog!« — »Veled va­gyunk, Vietnam!« — »Békét a világnak!« — »Üdvözöljük a béke harcosait!« — hirdették a fiatalok transzparensei. Lelkes, szűnni nem akaró taps köszöntötte a parkba ér­kező külföldi vendégeket, a Béke-világtanács elnökségé­nek több tagját Részt vett az ifjúsági nagygyűlésen Sebes­tyén Nándorné, az Országos Béketanács főtitkára, s az el­nökség több tagja, ott volt Hoang Cuong, a Vietnami De­mokratikus Köztársaság nagykövete és Dinli Ba Thi, a Del-vietnaprü Köztársaság budapesti nagykövete. Szűcs Pál, a KISZ központi bizottságának osztályvezetője szólott arról, hogy az egész magyar ifjúság mélyen átérzi annak a harcnak a jelentő­ségét, amelyet vietnami test­véreink folytatnak hazájuk szabadságáért, függetlensé­géért. A magyar fiatalok .jól tudják, hogy ez a harc közös, mindannyiunb közös ellensé­ge, az imperializmus ellen folyik mondotta a szonok többek között Nguyen Thi Binh asszony, a Dél-vietnami Köztársaság ideiglenes forradalmi kormá­nyának külügyminisztere a dél-vietnami nép forró üdvöz­letét tolmácsolta a fiatalok­nak. A nagygyűlésen többek közt felszólalt Romes Csandra, a Béke-világtanács főtitkára is, aki a közgyűlésen részt vevő országok békeharcosainak üzenetét tolmácsolta a park­ban összegyűlt fiataloknak. A főtitkár kijelentette: a budapesti fiatalok e lelkes nagygyűlése is további ösz- ! tönzést ad a békéért folyó nemes küzdelemben. (MTT) Lengyelország, Magyarország, álló eszközökkel, összehangolt Mongólia —, valamint Jugo­Nemzctkőzi vásárok Jugoszláviában Két nemzetközi vásár nyílt pénteken ■ • Jugoszláviában, amelyben érdekelt a magyar ipar, a mezőgazdaság és a kül­kereskedelem is. Újvidéken Tito jugoszláv államfő délelőtt megnyitotta a 38. nemzetközi árumintavásárt, amely egyike E" ia három legjelentősebb mezőgazdasági árubemutatójá­nak. Belgrádban délután a 15. nemzetközi műszaki kiállítás és vásár nyitotta meg kapuit. Az újvidéki vásáron 26 euró­pai, ázsiai és amerikai ország­ból csaknem 1500 kiállító mu­tatja be termékeit. A vásár magyar pavilonjá­ban növényeket, zöldség- és gyümölcsféléket, állattenyész­tési termékeket mutatnak be. A Komplex és a Ganz-MÁVAG önálló kiállítással jelentkezett. Újvidéken, ahol mezőgazdasá­gi- és élelmiszeripari gépeket, állattenyésztési berendezése­ket, vízgépeket mutatnak be. Az újvidéki vásáron ma, szombaton magyar napot ren­deznek’. MED. um. TUDOMÁNY Megkezdődött Siófokén az általános orvosok I. kongresszosa Siófokra figyel a hét végén a magyar körzeti orvo­sok, általános orvosok — vagy ahogy rövidítve latinul írják: tned. univ. — népes serege. De ennél szélesebb kö­rű érdeklődés is kíséri a Magyar Általános Orvosok Tu­dományos Egyesületének I. országos kongresszusát, me­lyet a »kongresszusok városában«, Siófokon rendeznek meg, s három napig tart. A kongresszus rendezői és rész­vevői úgy érzik, hogy az eg ész magyar társadalom gyelme összpontosul az egyesület L kongresszusára, nak munkájára. fi­an­A három éve alakult, 1818 tagú egyesület I. kongresszu­sé tegnap kezdődött meg a siófoki Bányász Üdülőben. Dr. Tóth Károly, a MÁOTE elnöke köszöntötte a vendé­geket, a hazai és külföldi rész­vevőket A teremben zsúfo­lásig megteltek a széksorok; a kongresszuson mintegy hat­százötvenen vesznek részt Az elnöki megnyitóból azt a gondolatot emeljük ki, amely a kongresszus jelentőségére utaL — Az alapellátás problé­máit, a körzeti orvosok gondját csak az általános or­Befejeződött az Akadémia közgyűlése A Magyar Tudományos Akadémia közgyűlése pénte­ken zárt üléssel folytatódott Megvitatták a közgyűlés első napján elhangzott elnökségi, illetve főtitkári beszámolót. Részt vett az ülésen dr. Ajtai Miklós, a Minisztertanács el­nökhelyettese is. A napirendi pontok meg­tárgyalása előtt az ülés ke­gyelettel adózott Erdei Fe­renc, az Akadémia elhunyt főtitkára emlékének. A délutáni ülésen elsősor­ban az Akadémia belső kongresszust. vasok oldhatják meg. A szer­vezet megalakulása jelentős előrelépés volt, de a mai na­pon megkezdődő ; L kong­resszusunk is különös helyet foglal el a magyar, a szocia­lista orvosi alapellátás törté­netében. Az orvostudomány ma már nem nélkülözheti az általános orvosok munkáját, a jövőben is mind nagyobb szerepet kapnak, nemcsak az alapellátás szívonalának eme­lésében, hanem a tudományos kutatásban is. Dr. Aczél György, az Egész­ségügyi Minisztérium főosz­tályvezetője a kongresszuson elhangzó előadások közül ki­emelte a legfontosabbakat — a megelőzéssel, az ellátás szervezésével foglalkozókat — s ezekkel bizonyította, hosv p kongresszus komoly munká­ra hivatott. Dr. Darabos i-ui, az Orvos- Egészségügyi Dolgozók Szak- szervezetének főtitkára a 160 —170 ezer egészségügyi dol­gozó nevében üdvözölte a problémáiról és feladatairól esett szó. Számos felszólalás után a zárt ülés határozatokat ho­zott. CMTQ Dr. Király Kálmán profesz- szor, a ' Magyar Orvostudomá­nyi Társaságok Egyesült Szö­vetségének főtitkára üdvözlő beszédéiben az általános orvos t fogalmát határozta utal­va a tudomány és a társada­lom szoros kapcsolatára. A vendéglátó megyét dr. Csáki László megyei főorvos képviselte a megnyitón, s be­számolt a MÁOTE megyei te­vékenységéről, a két ízben megtartott somogyi általános orvosi konferenciákról. A ha­zai üdvözlők sorát a házigaz­da tisztét betöltő dr. Gáli István, a Siófoki Városi Ta­nács elnöke zárta. A külföldi társszervezetek képviselői közül elsőnek dr. Gotthard Tutsch osztrák al- elnök, majd dr. Henrik Ba­logh, a csehszlovák orvosi társaság elnöke, végül dr. Pe­ter Frank, az angol általános orvosok tudományos egyesü­letének küldötte tolmácsolta hazájának jókívánságait. Délelőtt tíz órakor megkez­dődtek az első témakör — Kutatás az általános orvosi gyakorlatban — előadásai. A három nap alatt összesen mintegy ötven előadás és szá­mos felszólalás hangzik el, hat témakörben. Az előadók között egy somogyi is szere­pel: dr. Dobler Ferenc siófoki körzeti orvos a rák korai fel­ismerésével foglalkozik. A kongresszus dr. Faludi Bélának, a MÁOTE aleinöké- nék zárszavával vasárnap délben fejezi be munkáját. , A kongresszus idején a ME- DICpOR Művek kiállításon mutatja be legújabb orvosi műszereit. 9L & Személyi változások az egyiptomi kormányban Szódat beszéde a nemzethez Az egyiptomi kormány hat tagja és az Arab Szocialista Unió három vezetője benyúj­totta lemondását. Anvar Szadal köztársasági elnök a miniszterek lemondá­sát elfogadta, egyszersmind rendeleti úton három új mi­nisztert nevezett ki: Mahduh Szalem alexandriai kormány­zó lett a belügyminiszter, Mo­hamed Szadek vezérkari fő­nök a hadügyminiszter és az egyiptomi fegyveres erők fő- parancsnoka, Asraf Árván pe­dig a köztársasági elnök saj­tótitkára. A lemondássorozat folytán neves személyiségek \ váltak ki az egyiptomi vezetésből. A miniszterek közül három kulcstárca betöltőjéről van szó: ßaravi Goma miniszter­elnök-helyettes és belügymi­niszterről, Mohammed Favzi hadügyminiszterről és Moha­med Fajek tájékoztatásügyi miniszterről. Ugyancsak tekintélyes politikai vezetők mondtak le az Arab Szocialis­ta Unióban, a kormányzó egyiptomi pártban viselt tiszt­ségükről: Mohszen Abn El­Nur, a párt főtitkára is. A kairói rádió erről Aziz Szidki miniszterelnök-helyet­tes, iparügyi miniszter nyilat­kozatát sugározta. Szidki — az egyiptomi hírügynökség szerint — egyebek között az alábbiakat mondotta: »Gamal Abdel. Nasszer és őt követő fegyvertársa, Anvar Szadat elnök kijelentették, hogy ebben az országban nincs helye hatalmi csopor­toknak, hogy minden hatalom a néptől ered, hogy egyetlen csoport sem fog gyámkodni a nép fölött.« ' Ismeretes, hogy még a le­mondások benyújtása előtt Anvar Szadat rendeletet adott ki »a polgári szabadságjogok következetesebb védelméről-«. Ezt az intézkedést a megfi­gyelők összhangba hozzák az Egyiptomban mutatkozó »li­beralizálási« tendenciákkal, személy szerint pedig a bel­ügyminiszter lemondásával. A hírügynökségi jelentések szerint Kairóban Szadat el­nököt támogató tüntetések voltak. A MENA beszámol arról, hogy Szadatot távirat­ban biztosította támogatásáról (Folytatás a 2. oldalon.) VASÁRNAPI SZÁMUNK TARTALMÁBÓL CSUPOR TIBOR: Lelkiismeretes munkát (3. oldal) SZALAI LÁSZLÓ: Tíz éve a pavilonban (4. oldal) SALT GÉZA: MAGASLESEN (5. oldal) BOZÓKY ÉVA: Erről nem beszélünk... (7. oldal) K. GRANDPIERRE EMIL: Búcsúcsokor (3. oldal) PINTÉR DEZSŐ: Tiszta ügy 0.0. ofttíai)

Next

/
Oldalképek
Tartalom