Somogyi Néplap, 1971. március (27. évfolyam, 51-76. szám)

1971-03-24 / 70. szám

„Élni az embernek kevés;..“ Büros Gyöngyi előadóestje a megyei könyvtárban Illés Endre tartós beteg­sége miatt nem tudott eleget tenni a kaposvári meghívás­nak, az ő szerzői estje helyett tűzte műsorára a Palmiro .Togliatti Megyei ( Könyvtár Bürös Gyöngyinek, a debre­ceni Csokönai Színház mű­vésznőjének Élni 'az ember­nek kevés című összeállítását. Törékeny alkatú nő, talán festőnek képzelnénk, ha nem tudnánk róla, hogy ő volt a Tízezer nap című film idős asszonya. Szécsi Margit egyik verse indította Bürös Gyöngyit, hogy elmondja: »Élni az em­bernek kevés.« A költőt tol­mácsolja minden esetben, de Bürös saját hangját halljuk, az ő vallomásának érezzük a mintegy kétórás előadói estet. »A lét szerkezetét keresi« — Juhász Ferenc szavait idézve — niűsorának első részében. Marx György lírai ihletésű természettudományi írásával teszi ki az első kérdőjelet. Fe­lelet rá Szécsi »Ráhagyni a világot a világra« sora is, de a tisztuló ködökben inkább más felelet felé sodor ben­nünket a versek, prózai mű vek áradata. »Fogjunk há össze, Káin és Ábel utódai« — így felel Déry a Somogybán különösképpen ismert Szembe nézni című oratóriumában. Minduntalan figyelem; tel­jesen eszköztelen. Nem próbál »belopni« sehová semmit, ár­tatlanul áll a dobogón, mi­közben dolgainkról beszél. Csodálatra méltó ártatlanság ez. A művész áldozata. Műsorának második . részé­ben a szerelem példázatával ,mutat utat. Illyés Gyula a so- r ogyjádiaknak írt oratórium­részletével zárul az összeállí­tás. Az éden elvesztésének zá­rósorai — mint Bach orgona je — fölemeli a hallgatóságot. Az összeállítás érezhetően Bartók zenéjét igényelte. Hor­váth Anikó két Bartók-műve' mutatott be, figyelemre mél­tóan. A Rekviem a kevésbé is­mert darabok közé tartozik, talán mert nagyon is »szigo­rú« zene. Horváth Anikó él­vezhetővé tette mindanyiunk- nak játékával. H. B. Az elérhetetlen háromszáz Távirat csigaháton Esküszöm, nem mertem le a távolságot, de megbízható forrásból tudom, és több pár­tatlan tanú állítása szerint is háromszáz méterre van egy­mástól a két kaposvári köz­épület. Mindig hittem a ta­núknak (egyszer még ráfiz- tek?), most is rájuk hivatko­zom. Kérem, higgyenek ne­kem. A postától a bíróságig 300 méter. Mondhatnám: nyílegyenes légifolyosó, ame­lyen kacskaringók nélkül köz­lekedhet a huszadik századi halandó. De hát hol vagyunk még attól, hogy légi jármü­veken utazzanak a posta dolgozói? Ennyire azért nem rohamos a fejlődés nálunk. De félre a tréfával. Té­nyekről van szó, s a tények makacsok; legtöbbször az em­lített középületekben is kide­rülnek. Nézzük hát a hiteles példát. (Előrebocsátom, doku­mentummal bizonyítok!) Március 19-én, pénteken és József napján, 10 óra 37 perckor üdvözlő táviratot Vett föl a posta. A címzett (most nem írom meg a nevét, de kívánságra már az első tár­gyalásra előállíthatom) a pos­tától 300 méterre levő köz­épületben teljesíti hivatását. Legjobb barátja (aki ugyan­csak esküvel vallja, hogy a lények megmásíthatatlanok) műhibát vétett, és ezt elis­meri. Azt írta ugyanis cím­ként, hogy »-Ügyészség, hely­ben«. Márpedig ügyészségből kettő van, s azt igazán nem kötelessége tudni senkinek, hogy mindkettőt ugyanabban az épületben helyezték el. De nem szaporítom a szót, mert a távirat megérkezett. Mit gondolnak, mikor? Már­cius 23-án, kedden, 8 óra 25 perckor, és Emőke napján. Hát nem csodálatos? Ha jól számoltam — bár nem erősségem a matemati­ka — háromszáz métert pon­tosan 93 óra és 58 perc alatt tett meg az üdvözlő távitgl. De mondhatnám úgy is, hogy 5638 perc alatt, azaz jóval több mint négy nap alatt. Szegény József! Már rég lemondott az üdvözletről, a barátságról, s kezdett kétel­kedni abban is, hogy a tech­nika forradalmi fejlődésének' korát éljük. De amikor tizen- kétszeri próbálkozás után si­került telefonösszeköttetést \ teremtenie szerkesztőségünk­kel, felcsillant benne egy re- I ménysugár. Kiszámította, hogy ha mondjuk Csurgón élt volna a legjobb barátja — ami köztudomásúan 75,6 km- re van Kaposvártól, akkor a távirat kézbesítésihez 252- szer ennyi időre, azaz 1 420 776 percre, más szóval 23 679,6 órára, tehát 986 és fél napra lett volna szükség. S így még mindig jobb... Erről jut eszembe, tegnap­előtt 2 óra 10 perc alatt ér­tem gépkocsival Budapestre. De ez most nem fontos. A várható következmé­nyekre való tekintettel Emő­ke napján, március 23-án, kedden 17 óra 25 perc 40 má­sodperckor üzenem mindkét koronatanúmnak: szerény személyem védelmére való tekintettel — reklamáció ese­tén — a hamis tanulástól tartózkodjanak. AZ MSZMP SOMOGY MC8YII • I X O T T S A O A N A KL A P J A XXVn, évfolyam, 70. szám. Szerda, 1971. március 24. Jubileumi gyermekrajz-kiállítás Az úttörőmozgalom huszonöt éves jubileuma alkalmából gyermekrajz-kiállítás nyílt Ka­posváron, a Kilián György Úttörő és Ifjúsági Ház nagytermében. A kiállításon a megye- székhely valamennyi általános iskolája a legsikeresebb munkákat mutatja be. A jubileumi gyermekrajz-kiállítás április 4-ig tart nyitva. A lányok többen voltak, a fiúk győztek í A szép magyar beszéd versenye Kaposváron A Kazinczy-díj és a vele járó Kazinczy-érem a helyes magyar kiejtés díja, a szép magyar beszédért járó kitün­tető jutalom. Alapítója — P échy Blanka — azoknak szán­ta, akik példamutatóan beszélik nyelvünket. A Kazinczfj­érmeket négyévente adják ki Tizenhat középiskolás rész­vételével tegnap délelőtt, a Kaposvári Munkácsy Mihály Gimnáziumban megtartották a hatodik Szép magyar beszéd Somogy megyei versenyét. Nyolc vidéki iskola képvisel- tetté magát a Győr előtti me­gyei selejtezőn: a nagyatádi szakmunkásképző és az Ady Gimnázium, a barcsi, a csur­gói, a fonyódi, a marcali, a siófoki és a tabi gimnázium mellett a kaposváriak; a Tán­csics és a Munkácsy gimná­zium, a közgazdasági, a keres­kedelmi, az élelmiszeripari, a gépipari, a 'mezőgazdasági szakközépiskolák és az 503. sz.' Szakmunkásképző Intézet. A házigazda tisztét betöltő gimnázium rövid irodalmi műsort adott elő Kölcsey, Illyés és Juhász Ferenc egy­el középiskolás tanulóknak. egy, a magyar nyelv műve­lésének fontosságáról szóló írásából. A versenyzők egy szabadon választott írásművet olvastál: föl, majd az országosan ki­adott anyagot, Ferenczy Géza Anyanyelvűnk megbecsülésé­ről szóló levelét mutatták be. Az áprilisban megrendezen­dő győri Szép magyar beszéd versenyre két somogyi tanulót javasolhatott a zsűri. A selej­tezőn elért eredmények alap­ján Deutsch István, a Kapos­vári Táncsics Gimnázium II osztályos tanulója és Gábor András, a Gépipari Szakkö­zépiskola IV. osztályos tanu­lója, valamint meghívottként Király Mária marcali gimna­zista, a tavalyi verseny helye­zettje utazik Győrbe. Elektroncsőgyári fiatalok sikere a fővárosban Hét kaposvári fiatal állt rajthoz Budapesten az Egye- sültlzzó és Villamossági Gyár nagyvállalat Ki minek mes­tere? vetélkedőn, hogy külön­féle szakágakban bebizonyítsa tudását. Szerszámkészítők, la­katosok, műszerészek és esz­tergályosok versenyeztek ti­zenegy órán át az első helyért. Ezen a vetélkedőn az Egyesült Izzó nyolc gyárának legjobb eredményt elért fiataljai vet­tek részt, köztük hét kapos­vári az elektroncsőgyárból. Először elméletből bizonyí­tottak,’ szakmai és politikai kérdésekre adtak pontos vála­szokat, majd gyakorlati fel­adatként különféle munkada­rabokat készítettek. A kérdé­sek között olyanok is szerepel­tek, amelyek az Izzó 75 éves múltjával foglalkoztak. Szép eredményt értek el a kaposvári fiatalok. Bodor György lakatos második, Dá­niel Lajos esztergályos harma­dik lett, ezenkívül két negye­dik helyet is elértek a kapos­vári fiatalok. Primőrök a piacon A tavasz első piaci napján jó volt a felhozatal friss pri­mőr árukból.* Tegnap volt másodszor zöldpaprika, darab­ját 4 forint ötven fillérért árulták. Jó volt az ellátás sós­kából és spenótból, kilója 15 és 20 forint között mozgott. A zöldhagyma csomója 2 fo- forint. Újdonság az idén először kapható a kelkáposzta, ennek kilója 8—10 forint. Egy fej saláta* ára 2,50—3,60 között van. A petrezselyemzöldjét csomónként 50 fillérért árul­ták. A szövetkezeti vállalat pa­vilonjában volt piros hónapos retek, csomója 2,80. Megjelent a fehér csemegeszőlő is meg­lehetősen drágán, kilója 32 forint. A primőrökön kívül sok ta­vaszi virág is volt A hóvirág mellett megjelent az illatos ibolya és a jácint is. Tamilóvezeiif — Látom az arcodon, hogy elégedett vagy... CA Wochenpresse karikatúrája) Tíz éve alakult a MEDOSZ Művelődési Kör Öreglakon Kezdetben csak tánccsoport­juk volt, ma már kórusuk (férfi, női kar), irodalmi szín­paduk .és népi zenekaruk is van. Egervölgyi László és Hász Mihály irányításával csaknem százan vesznek részt az öntevékeny munkában. A műsorokra a szépen berende­zett klubteremben és a próba­teremben készülnek. A nyári balatonszentgyörgyi MEDOSZ- fesztiválon rendszeresen sze­repelnek, s el-ellátogatnak a környező községekbe is. A MEDOSZ mellett fő támogató­juk az állami gazdaság. Hétfőn este házi ünnepségen emlékeztek meg a jubileumról. Völgy esi János, az állami gaz­daság igazgatója1 értékelte az eltelt évtizedet: 1967-ben a MEDOSZ orszásos fesztiválján harmadik helyezést értek el, 1969-ben a megyei seregszem­lén megkapták a legjobb falu­si együttes címet, 1970-ben a járási kulturális vetélkedőn műsoraikkal két arany és két bronz fokozatú minősítést sze­reztek. De az öntevékenység mellett talán az idősebbek be­kapcsolódása a legnagyobb eredmény! Ódor Ernő szb-titkár a né­pi hagyományok ápolásának fontosságát hangsúlyozta. Né­meth János a megyei KISZ vb nevében üdvözölte az egy­begyűlteket. A jutalmak kiosztása után a művelődési kör tagjai műsort adtak: Lukics Rózsa énekelt, Vincze József eiterázott, a 68 éves Árok László fiatalokat megszégyenítő fürgeséggel táncolt körül négy üveget. Pisák János betyárnótákat adott elő, Tobak József és Gyurka Ferenc népdalokat énekelt. A népi zenekar húzta a talp- alávalót, az ünneplők táncra perdültek. A nyárra elkészül a művelődési otthon, avatásé« ra itt szeretnék megrendezni a MEDOSZ-feszüvált T4EK4 COROií Ki az úr a Johnson-házban ? »A mai vacsorához csak egyfajta bort adunk és én mondom, az is tökéletesen elég lesz!« Részlet ez lady Bird, vagyis a volt ameri­kai elnök,. Lyndon John­son feleségének a minap megjelent »A Fehér Ház naplója« című élménybe­számolójából. A könyv Johnsonné »erős jellemé­ről« tanúskodik. Eszerint lady Bird igazán a ház, asszonya volt a Fehér Házban. Naplójában per­sze elsősorban, »apróságo­kat« közöl a háztartás és a család hétköznapjairól. Egyszer azonban ez a nap­ló is fontos történelmi forrásmű lelhet. Sok ebéd és vacsora leírása szerepel benne. Például: »Megkértem az iráni sa- hot, írja alá a tiszteletére adott vacsora étlapját. Szívélyesen eleget tett ké- • réseimnek. Ezentúl ilyen autogramot kérek a Fehér Ház minden nevezetes vendégétől. Érdekes gyűj­temény kerekedik majd belőle és fontos dokumen­tuma lesz könyvtárunk­nak.«. Jelentős eseményekről így emlékezett meg: »Ma reggel már hat óra­kor fölébresztettek. Nehru halála az oka.« A ladyt azonban csaló­dások is érték: »Meghívtuk Robert Kennedyt és feleségét, Tedd Kennedyt és felesé­gét, egyik sem jött éL« Ki tudja, miért? Milliós semmiségek Truman Capote, az is­mert amerikai író, jó ba­rátja Jacqueline Kennedy- nek, illetve Onasszisz asz- szonynak. Elmesélte, mennyire felháborodott Jacqueline, amikor a la­pok megírták, hogy Onasz- szisszal kötött házassága első évében 20 millió dol­lárt költött. »Hazugság!« — kiáltotta Jackie és el­mondta Capotenak: »Nincs nekem ennyi pénzem. Amikor férjhez mentem Arihoz, beszüntették a Kennedy vagyon jövedel­meinek folyósítását. Ari­val nem kötöttem vagyon­jogi szerződést. Tudom, hogy ez régi görög szokás, de én nem akartam. Mindössze 5200 dolláros folyószámlám van a bank­ban.« Csapote csodálkoz­va kérdezte, hogy hát ak­kor miből éL Jackie azt felelte: »Minden számláimat az Olimpic Airways-nek cí­meztem.« Semmi baj, hiszen az is Onasszisz. cége, és annak az ilyen 20 millió dollá­ros semmiség meg se kottyan. Somogyi Néplap Az MSZMP Somogy megyei Bizottságának lapja. Főszerkesztő: jávori bela Szerkesztőség: Kaposvár, Latinca Sándor u. 2. Telefon: 11-510, 11-511, 11-512. Kiadja a Somogy megyei Lapkiadó Vállalat, Kaposvár, Latinca S. u. 2. Telefon: 11-516. Felelős kiadó: Dómján Sándor. Beküldött kéziratot nem őrzünk meg es nem adunk vissza. Terjeszti: a Magyar Posta. Elő­fizethető a helyi postahivataloknál | és postáskézbesítőknél. Előfizetési díj egy hónapra 2o Ft. Index: 25 067. Készült a Somogy megyei Nyomda­ipari Vállalat kaposvári üzemében Kaposvár, Latinca S. u. 6. Fel élős vezető: Mautner József i

Next

/
Oldalképek
Tartalom