Somogyi Néplap, 1969. február (25. évfolyam, 26-49. szám)

1969-02-12 / 35. szám

Sserda, 1969. február 12. 5 SOMOGYI üGPLáP MA Csiky Gergely Színház: 3« órakor: INTIM SZÍNPAD. Bér­letszünet. MOZIK Vörös Csillag: EGY ZSÁK ARANY EGY FEUERT. Bolgár film. Előadások: 5 és 7 órakor. Szabad Ifjúság: 4 órai előadáson: JÁTÉK A MÚ­ZEUMBAN. Magyar film. 6 és 8 órai előadáson: SZÜZET A HER­CEGNEK. Színes olasz filmvígjá­ték. Csak 16 éven felülieknek! TELEVÍZIÓ február 12 SZERDA Lídia A Nap kél 6.56, nyug­szik 17.02 órakor. A Hold kél 4.03, nyug­szik 11.28 órakor. Milyen lesz az időjárás ? Várható időjárás ma estig: Időnként felhősödé», több he­lyen, elsősorban a délkeleti or­szágrészben hószállingózás, ha­vazás, megélénkülő, helyen­ként erős északi—északkeleti szél. Hófúvások. A várható leg­magasabb nappali hőmérséklet ma mínusz 4—mínusz 9 fok kö­zött lesz. Budapest: Somogyi küldöttség utazott a MED ŐSZ tanácskozására Hideg az idő — csökkent a betegforgalom Somogybán sincs járványos influenza Sokan aggódva olvassák, hallgatják a hongkongi ví­rus okozta járvány terjedé­séről szőlő jelentéseket, híre­ket Lengyelországból, a Szov­jetunióból és újabban Jugosz­lávia némely vidékéről is. A közegészségügyi szakemberek legutóbbi tájékoztatása szerint hazánkban a hongkongi inf­luenzával kapcsolatban válto­zatlan a helyzet: a laborató­riumi vizsgálatok eddig nem mutatták ki az úgynevezett A-2 Honkong 1/68 jelenlétét. A múlt év hasonló idősza­kában Dél-Somogybán és Ba­ranyában jelentkezett először az influenzajárvány. Érthető, hogy a Somogy megyei KÖ­JÁL fokozott figyelemmel kíséri megyeszerte a beteg- forgalom alakulását A járá­sok adatait hetenként ösz- szesítik. A legfrissebb adatok szerint Somogy megyében a országhatárokat. — Növekvő taxiigény. Kaposváron az elmúlt évben 439 000 esetben vettek igény­be taxit Ez csaknem hat­vanezerrel több, mint 1967- ben. — Harmincöt biztosítási és önsegélyező csoport műkö­dik Somogybán. A taglét­szám 1969. január 31-én el­érte a 61 000 főt 17.58: Hírek. — 18.05: Tízen alu­liak társasága. — 18.50: írók, könyvek, kritikusok. — 18.85: Esti mese. — 19.15: Show-hivatal. — 20.00: Tv-híradó. — 20.20: Veszély. Amerikai film. — 21.10: A Tv-galé- riája. — 21.50: Tv-híradó, 2. kiadás. — 22.05: Magyarország—Szovjet­unió. Asztalitenisz Európa-liga mérkőzés. Zágráb: 17.45: Húsz hires. — 18.30: Ázsián keresztül. — 18.00: Az önigazgatás enciklopédiája. — 19.15: Balett ko- lázs. — 20.10: Aja—Benfica. Lab­darúgó-mérkőzés. — 22.00: Zágrábi szólisták hangversenye. Osztrák Tv: 17.15: Lassie. Egy kutya történe­te. — 17.40: Sakkbarájtok műsora. — 18.00: Francia nyelvlecke. — 18.30: Jó éjszakát, gyerekek! — 18.25: Osztrák képek. — 18.50: Ked­ves Bili bácsi. — 19.30: Tv-híradó. — 20.15: Horizont. — 21.00: A trón- követelő. Történelmi film. — 22.50: Tv-híradó. — Pénteken kezdődnek meg a kisipari szövetkeze­tek mérlegzáró közgyűlései. Értékelik az új gazdasági mechanizmus első évének eredményeit, megtárgyalják az egyéves tapasztalatokat. — 25 tagú női énekkar alakult a napokban Karádon. Herk Mihály tanár vezetésé­vel az énekkar máris meg­kezdte a felkészülést a ta­vasszal kezdődő előadássoro­zatra. — HÓVIRÁG A TÉLBEN. Tegnap — a leghidegebb téli napon — ismét megjelent a hóvirág a kaposvári utcákon. A tavasz közeledtének első hírnökeit Szennáról hozta egy idős asszony. Országos tanácskozásra hív­ta össze a MEDOSZ a szoci­alista brigádvezetőket. A Bu­dapesten ma kezdődő egyna­pos tanácskozáson Somogyot tizenhármán képviselik. Az ál­lami gazdaságokból Tilk József (Balatonboglár), Barta István (öreglak), Szabó Gábor, Tán­cos Ferenc és Széles Antal (Kaposvár), a géoiavító állo­másokról Vörös Károly (Tab), Horváth László ^Lengyeltóti). Peterdi Sándor (Tapsony) szo­cialista brigádvezető utazott fel a fővárosba. Takács Gyula és Kőszegi Károly a Dél-so­mogyi, Boda László és Maróit László pedig az Észak-somogyi Erdőgazdaságot képviselik. Ta­kács József brigádvezető a nagybajomi Zöldmező Tsz kép­viseletében vesz részt a ta­nácskozáson, ahol megválaszt­ják a küldötteket a szocialista brigádvezetők harmadik or­szágos tanácskozására. beállt hidegebb időjárás ha­tására észrevehetően keve­sebb a hüléses, hurutos meg­betegedések száma, csökkent a betegforgalom az előző hét­hez képest. Tömeges influen­za-megbetegedést nem észlel­tek, a hongkongi A-2 vírus a vizsgálatok szerint a me­gye déli járásaiban sem for­dult elő. A jelenlegi hideg időjárás — a nedves, erősen páradús enyhüléssel szemben — csök­kenti a járványok kitörésé­nek valószínűségét és mére­teit Az óvatosság azonban nem árt. Ezért a KÖJÁL fenntartja a készenléti álla­potot és szükség esetén meg­indítja a megye egészét át­fogó rendszeres figyelő és jel­zőszolgálatát. Az influenza- járványok vírusa nem ismer — A kórházi tudományos egyesületben csütörtökön délután fél négy órakor dr. Vándor Ferenc kandidátus Korszerű sugárterápiás eljá­rások címmel előadást tart Utána kerekasztal-konferen- cia Az emlőrák ellátásának kérdéseiről. Ezen részt vesz­nek dr. Vándor Ferenc, dr. Csorba Lajos, dr. Nemes Tihamér, dr. íliev Ilia, dr. Domán Sándor, dr. Kárpáti Kálmán és dr. Molnár La­jos főorvosok. Érdeklődőket szívesen látnak. H Koospol az eisö vevő A Bábolnai Állami Gazda­ság baromfiüzemeiből másna­ponként megy az idén szállít­mány Csehszlovákiába. A gaz­daság export-import irodájá­nak most is a csehszlovák Koospol külkereskedelmi vál­lalat a legnagyobb partnere. A tavalyinak kétszeresére, 85 millió forint értékű termékre kötöttek szerződést. A napos­csibéken kívül megkezdték a szülőpárok és tenyésztojások exportját is. A magyar barom­fi ugyanis annyira kedvelt Csehszlovákiában, hogy kelte­tésükre is több helyen beren­dezkedtek. Több mint 70 cseh­szlovák gazdaságba szállítanak már az idén. Ipari tanulókat felveszünk bádogos, ács és kőműves szakmákba FELTÉTELEK: általános iskolai végzett­ség, a 14. életév (az ács szakmában a 15. életévi betöltése. A jelentkezés- nez szükséges íratok: is­kolai jelentkezési lap, születési anyakönyvi ki­vonat. Munkaruhát és szerszá­mot adunk, díjtalan szál­lásról és teljes ellátásról gondoskodunk. A. tanulmányi eredmény­től függően ösztöndíjat fizetünk. JELENTKEZÉS: a PROSPERITÁS KTSZ munkaügyi osztályán Bp, IX., Viola u. 45. W-úXtJMU» _ «J oooo X.O. í> ioooo lOOt «9 o IOOOO ÍOOO 400 IOOOO lOOOt Ooo JLOOOO IOOOO 4000 ioooo ioooo 9oooiooooioooo1 oooo íp" KÖZEL KÉTMILLIÓ EMBER EGYÖNTETŰ VÉLEMÉNYE OOOO J .o ooo i .oooo: .oooo: OOOO 3t, ■9000 X_* ♦ OOO 3L« »ooo au •ooo K 40001« 9000 1« OOOO X.' IOOOO1 oioooox ____-m — , 400 IOOOO 9 OOlOOOC OOO lOOCB .8*900 X.O<9^ »ooo iOF »OOO lf7 9*900 X.’ 90003L 9000X. 9000 X 9000 1 9000 X, 9000 X. inno -a 400 O X 2000 :JL o C- • *9 1' tZf t > 590 X.« c? o 49 O X.« 9000 X «900* f -*?A$?TÄ$I £3 ONSEGÉLYZC CSOPORT A u-uiuüZOK KORSZERŰ ÉLET ÉS BALESETBIZTOSÍTÁSA! 1160 évvel ezelőtti ISOf-es február 12-éhez a vé­letlenek különös játéka folytán három nevezetes esemény is fűződik. Ezen a napon szüle­tett Angliában Charles Darwin, a legnagyobb természettudósok egyike, aki az élővilág szárma­zás- és fejlődéselméletének, a darwinizmusnak megteremtésé­vel valósággal átalakította a természettudományos szemléle­tet és egyben a materialista élettan megalapítója lett. Vele egyazon napon látta meg a napvilágot Abraham Lincoln, az Amerikai Egyesült Államok legnagyobb államférfiainak egyike, akinek elnökségéhez és irányításához fűződik a néger rabszolgák felszabadításáért vívott észak—déli polgárháború győzelme Ugyanezen a 160 év előtti napon a technika is ne­vezetes eredménnyel gyarapo­dott. New Yorkban elfogadták az első gyakorlatilag használ­ható gőzhajónak — Robert Ful­ton mindössze 20 lóerős gőz­géppel fölszerelt Clermont ne­vű vízi járművének — szaba­dalmát. Harckocsi vontatta ki az elakadt színházi buszt A kaposváry Csiky Gergely Színház igazgatósága és tár­sulata nevében köszönetét mondunk néphadseregünk kato­náinak, annak a páncélos alakulatnak, amelyik nemrége» önfeláldozó baráti segítséget nyújtott a színház bajba jutott művészeinek és dolgozóinak. Színházunk együttese Raffai Sarolta Egyszál magam című drámájának egyik tájelőadása után autóbusszal hazafelé jö­vet hóviharba került. Éjjel fél tizenkettőtől másnap délután­ig betemetve, átfázva vesztegeltek az országúton. Kilátásta­lan helyzetükben hárman, a csaknem embermagasságú hóban, négy kilométeres gyaloglás után, nagy erőfeszítések közepette eljutottak egy tanyára. Innen lovas szánon behaj­tottak a honvédség közeit alakulatához segítségért. A parancsnok és a honvédek azonnal megértették a har­mincöt ember helyzetét, és késedelem nélkül harckocsit in­dítottak a bajba jutottak kimentésére. A nehéz útviszonyok miatti több órás küzdelem után a színház autóbuszát utasai­val együtt bevontatták a legközelebbi városba. Honvédségünk már sok esetben bizonyította, hogy a pol­gári lakosság mindenkor számíthat gyors és hathatós segít­ségre, ha a helyzet úgy kívánja. Ezúttal is köszönet érte. A Csiky Gergely Színház igazgatósága és társulata. Nyereségrészesedés előtt (A vadász térdel hosszú méla lesben!) (Zsoldos Sándor rajza.) — Budapest hetet rendez­nek Szófiában február 11- től 15-ig. Február 12-én a magyar fővárost ismertető grafikai kiállítás nyílik meg Másnap és 14-én hangver­senyt ad a Budapesti Ka­marazenekar Tátrai Vilmos Kossuth-díjas karmester ve­zényletével. A Budapest hét keretében ünnepélyesen le­leplezik a szófiai Kossuth Lajos utcában elhelyezett Kossuth-emléktáblát — JELMEZES FARSANGI BÁLT rendeztek Kaposmérő- ben az általános iskolások. A kedves műsorral és tom­bolával egybekötött bál be­vételét a nyári kirándulásra fordítják majd. — Befejeződött a KISZ központi bizottsága és az MSZBT országos elnöksége által a megyében meghirde­tett orosz nyelvű verseny, amelyen technikumi és szak­középiskolai tanulók vettek részt. Az első helyet és egy­ben az országos döntőn való részvétel jogát Tóth Anna, a Kaposvári Közgazdasági Szakközépiskola tanulója szerezte meg. — A napokban tartotta meg szakszervezeti vezetőségvá­lasztó küldöttértekezletét az Állami Biztosító megyei igazgatósága. Az értekezle­ten harmincöt küldött és harminchat meghívott szak­mabeli dolgozó vett részt. Az országos főigazgatóságot Magyar Lajos osztályvezető képviselte. Jinyfoerms j , m sint»qb*Hf HUMOR, VEREKEDÉS :: IZGALOM! niáífc''': . . taemrtiapi lapunkat t bS Francia pezsgő Lehet-e a pezsgőnek politi­kai jelentősége? Amerikai kép­viselők, szenátorok, kommen­tátorok szerint igen, mégpedig innyira, hogy arról a törvény- hozásban is vitatkoznak. A vi­tát az robbantotta ki, hogy Xixon elnök első fogadásán a Fehér Házban francia pezsgőt xzőlgáVatott fel a diplomáciai testület tagjainak — szakítva i Johnson-korszak hagyomá­nyaival: Johnson idején igyanis csak amerikai borokat 's más italokat szolgáltak fel x vendégeknek. Nixon elhatározása felmer- jesítette a kaliforniai és a Veto York-i bőripart és több zongresszusi képviselő, illetve tzenátor kifogásolta a francia pezsgőt. A lapok először azt rták, hogy -kivételes esetről- van szó. Az ismert politikai ri­porter, Drew Pearson azon­ban már úgy magyarázza az ’igyet, hogy a francia pezsgő­vel az elnök -gesztust kívánt enni De Gaulle elnök iránt« vugat-európai utazása küszö­bén. A Pamutfonó-ipari Vállalat Kaposvári Gyára fölvesz 16-40 éves korig női átképzös tanulókat Naponta háromszori étkezést és munkásszállást kedvezményesen biztosítunk. (8028) Gépészmérnököket, gépésztechnikusokat termelésirányítói és műszaki munkák végzé­sére felveszünk barcsi telepünkre. Jelentkezés személyesen vágj’ írás­ban, részletes önélet­rajzzal az Építőgépgyár­tó Vállalat 7. számú j gyáránál (Pécs, Vasút ut­ca 2.) Fizetés megegye­zés szerint. Útiköltségei felvétel esetén térítünk. A Csurgói Mezőgazda- sági Szakmunkástanuló Iskola felvesz mezőgazdasági gépszerelő szakmunkást. aki gépkocsvezetői ogositvannya! rendelkezik Jelentkezés lehetőleg személyesen az iskolá­ban. (9868Ó l&útorkiállitássel egybekötött Hősört rendez a Tabi Fogyasztási és Értékesítő Szövetkezet Otthon öruhőza Tabon február 1-től március 15-ig. Bútorok nagy választékban, lakberendezési cikkek, függö­nyök, szőnyegek OTF-hitellevélre is megvásárolhatók. A kiállítás ideje alatt a megvásárolt árukat ingyen hazaszál­lítjuk. (9819)

Next

/
Oldalképek
Tartalom