Somogyi Néplap, 1968. december (25. évfolyam, 282-306. szám)

1968-12-01 / 282. szám

VfLAG PROLETÁRI AI. EGYESÜLI ETEK » Ára: 1 forint ! ENSZ-határozat: AZ MSZMP MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA XXV. évfolyam, 282. szám 1968. december I., vasárnap A párt-vb határozatának szellemében Ifjúmunkás parlament Kaposváron A Politikai Bizottság 19Ö5. januári határozata uj lendüle­tet adott megyénk ipari fejlő­désének. A IX. pártkongresz- szus határozatait, a gazdaság­irányítás új rendszerének be­vezetését bizalommal fogadta a munkásifjúság. Az ifjúmun­kások többségét a Tegyünk többet Somogy ért! mozgalom újabb és újabb vállalások tel­jesítésére sarkallta. Létszá­muk növekedésével, alkotó­készségük kibontakozásával nőtt a munkásfiatalok tekinté­lye az üzemi, politikai és gaz­dasági vezetők, az egész me­gye előtt. A közelmúltban a megyei pártbizottság végrehajtó bi­zottsága napirendjére tűzte a megye ifjúmunkásainak hely­zetét, ennek szellemében hívta össze szombatos a megyei és a városi KISZ-bizottság az if­júmunkások parlamentjét. A parlamenten mintegy hetven munkásfiatal vett részt a járásokból és Kaposvárról. Az ifjúmunkások parlament­jének elnökségében a KISZ kb ifjúmunkás osztályának kép­viseletében foglalt helyet Gyá- ni Ferenc, ott volt Hencz Pál, a megyei pártbizottság ipari osztályának munkatársa, Tóth Lajos, a városi pártbizottsás munkatársa. Deák Ferenc, a megyei tanács ipari osztálvá- nak vezetője, badiszlaí László. a KISZ kb tagja, Stier Sándor, a KISZ Somogy megyei Bi­zottságának első titkára. és Balázs Nándor, a városi KISZ- bizottság titkára. Balázs Nándor megnyitójá­ban beszélt a somogyi mun­kásifjúság múltjáról, majd át­adta a szót a vitaindító elő­adást tartó Stier Sándornak. — A Kommunista Ifjúsági Szövetség történelmi harca, hűsége a parthoz adta azt a jogot, hogy ma is a párt hű fiaiként erősítsük ifjúságunk egységét, segítői legyünk a párthatározatok végrehajtásá­nak. Szövetségünk legfőbb bá­zisa ma is a munkásifjúság. A 11 240 somogyi munkás- fiatal a megye meggyorsult ipari fejlődésének, az új beru­házások és rekans aukciók ki­vitelezésének, az új technikai módszereik bevezetésének cse­lekvő részese. Megyénk ipari szervezetéből adódóan a mun­kásifjúság 40—45 százalékát a könnyűipar foglalkoztatja, megketszereződött a kisipari termelőszövetkezetekben dol­gozó fiatalok száma. A mumkásifjúság politikai érettségiét fényesen bizonyítja, hogy a megyénk gazdasági fej­lesztésével kapcsolatos gon­dokat megértik, a feladatok megoldásából jelentős rész: kívánnak vállalni. Elsőként csatlakoztak a Tegyünk töb­bet Somogyért! mozgalomhoz; olyan közös vállalások, akciók születtek, mint a vízügyi, par­kosítási és üzemtisztasági program, a hulladékgyűjtés stb. Alig akad olyan üzem. ahol a fiatalok nem végeztek több száz óra társadalmi mun­kát. Többségük figyeli és elemzi a nemzetközi és a ha­zai eseményeket, helyes alap­állásból alkot véleményt, Il­letve mond bírálatot. A Vádoljuk az imperializ­must! politikai akció, a tilta­kozó és szolidaritási gyűlések, a tranzisztor akció és a viet­nami műszakok a munkásfia­talok körében érték el a leg­nagyobb hatást, illetve a leg­kiemelkedőbb eredményeket. A, gazdasági vezetők minde­nütt elismeréssel szóltak a fiatalok helytállásáról. Több üzemben éppen a húszegyné­hány évesek alkotják a törzs­gárdát. Sokat fejlődött a bri- gádmozgalam is, különösen az építőiparban és a könnyűipar­ban nőtt az ifjúsági brigádok és brigádtagok száma. Mintegy 1800—2000 ifjú­munkás kapcsolódott be or­szágosan is jó eredménnyel a nagy vállalatok versenyeibe. Munkásfiataljaink tsorunk technikai körülményeihez iga­zítják műveltségüket. Az esti, a levelező és más szakmai ok­tatások, az irányított szórako­zási lehetőségek hatására a mumkásifjúság iskolázottsága, szakmai képzettsége maga­sabb, minit a korábbi nemzedé­ké volt. Elismerik, hogy az életszínvonal emelését, egyéni boldogulásukat csak a maga­sabb képzettségre, több irányú szakmai ismeretségre épülő munka segítheti elő. Ezután az ifjúmunkások problémáiról szólva többek között ezeket mondta Stier Sándor: — A szaktechnikumok hiá­nya miatt a fiatalok 100—200 kilométerre járnak iskolába hogy képesítést tudjanak sze­rezni. A fiatal szakmunkások szakmai továbbképzése a leg­több üzemben még nem meg­oldott. Sok a tennivaló az ipa­ri tanulók szervezett segítésé terén is. A megyei KISZ-bizottság el­ső titkára hosszan beszélt ar­ról, hogy melyek a tennivalók a műszaki szakemberek bizto­sításáért, hogyan lehet aktivi­zálni a fiatal műszakiakat, s melyek a soron következő leg­fontosabb feladatok. Stier elvtárs előadása után megkezdődött a vita, melye lapunkban még visszatérünk. P. D. A Magyar Szocialista Mun­káspárt Központi Bizottsága, a Magyar Népköztársaság Elnö­ki Tanácsa és az Országos Szö­vetkezeti Tanács ezúton mond őszinte köszönetét azokért a részvetnyilvánitásokért, ame­lyeket külföldi és magyar párt-, állami, társadalmi szer­vek, üzemek, kollektívák és termelőszövetkezetek, vala­mint magánszemélyek juttat­tak kifejezésre Dobi István elvtárs elhunyta alkalmából. (MTI) Jarring felújította tevékenységét Gumuir Jarring, az ENSZ közel-keleti különmegbízottja szombaton a ciprusi Nicosiá­ban felújította tevékenységét a helyzet rendezése érdeké­ben — közölte a ■ Jordániái kormány egyik szóvivője. Be­jelentette azt is, hogy -Jarrin- got jövő szombatra várjáik Ammanha. Az EíNSZ-megbízobt a jövő héten külön-külön tárgyalni szándékozik Abba Eban iz­raeli és Mahmud Riad egyip­tomi külügyminiszterrel. Donald Bergus, az amerikai érdekek képviselője a kairói spa nyol nagykövetségen, pén­teken a kairói köztársasági elnökségen átnyújtotta Ri­chard Nixonnak, az Egyesült Államok megválasztott elnö­kének hivatalos üzenetét. Üzenetében Nixon bejelenti, hogy közel-keleti ténymegál- lapitó körútra küldi külön- megbízottját, William Scran- tont. Tito sajtóértekezlete $ Forradalmi krónika $$ 1918 DECEMBER 1. Szigetváron, Kaposmérőn, Kaposváron és Kadarkú- ton megalakultak az SZDP helyi alapszervezetei. 1. Kisgazda párti nagygyűlés Kaposváron 175 község küldöttei előtt. Felszólalt Szabó István (nagyatádi) képviselő. 2. Megalakult a Szociáldemokrata Párt Ecsenyben. 2. Megalakultak a nemzeti tanácsok Ecsenyben és Já­kón. 3. A Somogyvármegye e napi vezércikkéből: »Somogy megyébe is érkeznek hírek nap-nap után a földosz­tókról. Türelmetlen emberek ezek a földosztók... nem akarják megvárni az állami földosztást, azon­nal, már most és ingyen akarnak földet, és annyit és ott. amennyit és ahol ők hasítanak ki a szomszé­dos nagybirtokból.« 13, Gróf Somssich Lászlót megválasztották az OMGE el­nökének. 19. Egyesült a Kaposvári Radikális Párt és a Demokrata Kör. A két párt új címe: Kaposvári Radikális De­mokrata Kör. 20. Ülésezik a Budapesti Munkástanács. 21. Megalakult a Kaposvári Katonatanács. 21. A főispán felszólította a megye földbirtokosait és bérlőit, hogy 1919 tavaszára a harctérről visszatért katonák részére 10 kh. alatt biztosítsanak földet akár bérben, akár részes művelésre. A földbirtoko­sok jelentik, hogy a mezőgazdasági cselédeknek csak olyan föld kell, amely saját tulajdonuk lesz. 26. A FEKOSZ Budapesten országos értekezletet tartott, amelyen a somogyi küldöttek közül Gyura János szólalt fel. Tito jugoszláv köztársasági elnök szombaton Jajce váro­sában kétszáz hazai és kül­földi újságíró jelenlétében sajtóértekezletet tartott. Az elnök hangsúlyozta, hogy véleménye szerint Jugoszlávia biztonságát jelenleg nem fe­nyegeti veszély, s ezért nem szándékszik senkitől sem se­gítséget kérni. Kijelentette: »•Közöltem az Egyesült Álla­mokkal is, hogy senkihez sem folyamodunk segítségért, így az Egyesült Államokhoz sem. mert erre nincs szükség«. Megkérdezték, hogy miként vélekedik Dean Rusk ameri­kai külügyminiszternek nem­rég Brüsszelben elhangzott kijelentéséről, amely szerint Jugoszlávia az úgynevezett »zöld övezet« része. Tito han­goztatta hogy Jugoszlávia ál­láspontja ellentétes Dean Rusk értékelésével. »Jugoszlávia nem tartozik semmiféle öve­zethez és nem igényli a NA­TO segítségét« — mondotta. Nyugati tudósítók az iránt érdeklődtek, hogy miként rea­gálna Jugoszlávia, ha a szom­szédos Romániában a Varsói Szerződés tagállamai hadgya­korlatokat tartanának. Tito válaszában rámutatott, hogy Románia a Varsái Szerződés tagállama és ha hozzájárul az esetleges hadgyakorlatok meg­tartásához, ez semmi esetre sem olyan mozzanat, amely nyugtalanítaná Jugoszláviát A Földközi-tenger térségé­ről szólva úgy nyilatkozott, hogy nyugtalanítja a hadiha­jók számának növekedése a Földközi-tenger vizén. Tito szerint a hadihajók koncent­rálódása veszélyek forrása le­het és ezért üdvözölné, ha a Földközi-tenger térségéből ki­vonnák »mind az amerikai, mind a szovjet hadihajókat«. Tito befejezésül hangsúlyoz­ta, hogy a Jugoszláv Kommu­nisták Szövetsége elvileg nem ellenzi a kommunista és munkáspártok nemzetközi ér­tekezletének összehívását, de • májusra texveaett értekezle­ten nem vesz részt, mért »an­nak nem az a célja, hogy konkret kérdéseket rendezzen«. Portugália adjon fiieptlenséget afrikai gyaniidtainak Az ENSZ-közgyűlés pénteki ülésén 85 szavazattal, Portu­gália, a Dél-afrikai Köztársa­ság és Brazília szavazata elle­nében, 15 tártózkodás mellett elfogadta azt az afroázsiai ha­tározati javaslatot, amely fel­szólítja Portugáliát, haladékta­lanul adjon függetlenséget An­golának, Mocambique-nek és *Portugál«-Guineának. A határozat felhívja a Biz­tonsági Tanács figyelmét, arra a veszélyes helvzetre, amely a portugál uralom alatt álló af­rikai területeken alakú't ki. Az ENSZ tagállamait, s külö­nösen a NATO-or«zágokat a határozat felszólítja, ne nyújt­sanak olyan támogatást Portit- oáliának, amely lehetővé teszi számára a. gyarmati hábo'ú folytatását az uralma alatt ál­ló területeken. Az AFP az elfogadott hatá­rozatról — amely ajánlás jel­legű és nem bir kötelező erő­vel — megállapítja, hogy am- nak hangja mérsékeltebb, mint a korábban elfogadott hason­ló határozatok. Ez nyilván an­nak a reménynek a következ­ménye, hogy az új portugál kormány gyarmati politikája különbözni fog a Salazar-kor- mány által folytatott afrikai politikától. A határozat elfogadása után a portugál delegátus szót ké t és kijelentéseivel csalódd t okozott azoknak, akik a lissza­boni kormány politikájának megváltozásában reményked­tek. Hangoztatta ugyanis, hogy kormánya politikája változat­lan marad és Lisszabon »a leg­nagyobb fenntartásokkal« fo­gadja a közgyűlési határozatot Bezárták az alexandriai iskolákat Alexandria kormányzójának utasítására meghatározatlan időre zárva maradnak a kikö­tőváros iskolái. Az iskolákat — akárcsak az ország öt egye­temét — hétfőn zárták be a diákzavargások miatt. zonyos külföldi tényezők is szerepet játszottak kirobban­tásukban, majd a • későbbiek­ben megpróbálták a megmoz­dulásokat saját céljaik érde­kében kihasználni. A diáktün­„ , , _ telések nem spöntán akciók Most mar bizonyosra vehető, i ■ , . ... , . , , «n, aruK TTfnTX voltak, hanem előre kidől go­hogy az Arab Szocialista Uívó rendkívüli kongresszusát hét­főn nyitják meg. Mirit a félhi­vatalos A1 Ahram jelenti, a kongresszusi küldötteket Nasz- szer elnök fogja tájékoztatni a diáktüntetésekről. Kairói lapok a diákzavargá­sokról beszámoló cikkekben rávilágítanak arra, hogy bí­zott terv alapján hajtották végre azokat. A lapok utalnak arra, hogy Izrael, miután ku­darcot vallott a diplomáciai hadviseléssel és a Szuezi-»sa- tomán keresztül folytatott har­cokkal, most az arab országok belső frontját próbálja össze­kuszálná, (MTI) Zöldsapkásokat“ vezényelnek £ Nyugat-Németországba Az AP hírügynökség mér­tékadó forrásokra hivatkozva közli, hogy az Egyesült Álla­mok a jövő év elején a ge­rillaháború céljaira kiképzett hírhedt »zöldsapkások« né­hány alakulatát Nyugat-Né- metországba vezényli. E lé­pésnek az a célja, hogy az USA fokozza az NSZK-ban állomásozó fegyveres alakula­tainak erejét Egyes források. szerint már megállapodás született arról, hogy az Egyesült Államok két dandárt és négy repülöegysé­get vezényel át Nyugait-Né- metországba. A »zöldsapkások« túlnyomó része ma Dél-Vietnamiban tartózkodik és ott a védtelen falusi lakossággal szemben el­követett kegyetlenkedésekkel tették magukat gyűlöltté. Korszerű gyógyszertárat avattak Nagybajomban Régi, csaknem negyedszáza­dos kívánsága teljesült tegnap Nagybajom és a környék la­kóinak. Azt kérték, hogy ad­janak a községnek és a kör­nyező falvakban lakóknak olyan gyógyszertárat, amely megfelel a korszerű követel­ményeknek. Duha Tivadar, a Gyógyszer- tár Vállalat igazgatója szom­baton délelőtt ünnepélyes ke­retek között adta át az új pa­tikát Dómján Lászlónak, a Nagybajom» Tanács elnökének, illetve Róth Erik­nek, az új gyógyszertár vezető­jének. A 130 évvel ezelőtt létesített patika már elavult. Ezzel szemben a most avatott gyógy­szertár teljes mértékben ki­elégíti az igényeket. A közpon­ti fűtéses épülethez szolgálati lakás is tartozik. A laborató­riumban gázbojler könnyíti a munkát. Az építkezés és a be­rendezés csaknem egymillió forintba került, Az épület át­alakításáért, a munka kifogás­talan kivitelezéséért a Nagyba­jomi Építőipari Ktsz-t, a szép bútorokért pedig a Csokonya- visontai Építőipari Ktsz-t ille­ti az elismerés. Dr. Szerényt János, a Kapos­vári Járási Pártbizottság tit­kára elismerőleg szólt az új gyógyszertárról. Az új létesít­mény hozzájárul ahhoz, hogy a község és a közeli falvak la­kói megfelelő egészségügyi el­látásban eszes üljenek.

Next

/
Oldalképek
Tartalom