Somogyi Néplap, 1968. november (25. évfolyam, 257-281. szám)

1968-11-01 / 257. szám

VILÁG PROLETÁRJA!, EGYESÜLJETEK! Ára: 70 fillér Somogyi Népim AZ MSZMP MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI XXV. évfolyam, 257. szám 1968. november I., péntek Ünnepi ülés Kap INTÉZET Tisztelgés az őszirózsás forradalom emléke előtt Ünnepi ülésen emlékezett meg a magyar polgári demok­ratikus forradalomról a fél­évszázados jubileum alkalmá­ból a Hazafias Népfront me­gyei bizottsága és a Szakszer­vezetek Megyei Tanácsa teg­nap délelőtt. A megyei tanács nagytermében rendezett ün­nepség egyben nyitánya a tör­ténelemformáló eseményekre emlékező ünnepségsorozat­nak. A díszüninepség elnöksé­gében helyet foglalt Szigeti István, a megyei pártbizottság titkára, Böhm József, a me­gyei tanács vb-elnöke; Kocsis László, a megyei pártbizottság osztályvezetője, Somogyi Jó­zsef, a városi pártbizottság el­ső titkára, dr. Sólyom Gábor megyei rendőrfőkapitány és Róna Imre igazgató, a me­gyei párt-vb tagjai. Részt vet­tek az ünnepségen a veteránok és az egykori események szem­tanúi is. A dicsőséges harcok első nagy állomására emlékező ülés a költő lánglelkű szavaival kezdődött. Csíkos Gábor szín­művész elszavalta Ady Endre A hadak útján című költemé­nyét, majd Varga Károly me­gyei népfronttitkár nyitotta meg az ünnepséget hangsú­lyozva, hogy a polgári demok­ratikus forradalmat méltán so­roljuk történelmünk kiemel­kedő eseményei közé, hiszen megnyitotta az utat egy olyan folyamat előtt, amely rövid né­hány hónap alatt elvezetett a szocialista forradalomhoz. Ezután dr. Szőke Pál, az S£MT vezető titkára mondott ünnepi beszédet. Felrajzolta az első világháború okozta szen­vedést, nyomort, nélkülözést, az országban és Somogybán felszítódott forradalmi hangu­lat jeleit, a földosztást követe­lő somogyi nincstelenek hang­jának erősödését Az őszirózsás forradalom somogyi fogadtatá­sát elemezve a szónok rámuta­tott: — A forradalom győzelmét a somogyi parasztság mint a régi Magyarország végérvé­nyes letűnését vette tudomá­sul. E hite valósággal elbű­völte, s a november elejét kö­vető napokban ezeréves jussá­hoz ragaszkodva közössé nyil­vánította a nagybirtokot. Dr. Szőke Pál beszédében rámutatott, milyen hatással volt az események alakulására Varga Károly nyitotta meg az ünnepi ülést. Dr. Szőke Pál, az ünnepély szónoka. a Kommunisták Magyar öt-szá­jának megalakulása, terjedt a kommunista az országban és a megyében. Somogybán az or­szágosnál tíz nappal előbb a munkásság kezébe került a hatalom. Március 10-én há­romtagú direktórium — La- tinca Sándor, Tóth Lajos és Peinhoff er Lajos — vette át a megye vezetését az általános sztrájkba lépő kaposvári mun­kások követelésére. Amiért 1918-ban és 1919-ben harcoltak elődeink, mindaz a kommunisták vezetésével a felszabadulás után valósult meg a szovjet hadsereg segít­sége révén. A polgári demokratikus for­radalom ötvenedik évforduló­jára emlékezve meghajtjuk a tisztelet zászlaját a forrada­lom és hősei előtt — fejezte be ünnepi beszédét dr. Szőke Pál. A Berzsenyi iskola vörös nyakkendős úttörői, dallal kö­szöntötték a forradalmat, s vörös szegfiát nyújtottak át a veteránoknak. Ezután Száméi Dezső idézte föl — mint cse­lekvő részvevő — az őszirózsás forradalom fővárosi esemé­nyeit. Dr. Kanyar József, a megyei levéltár igazgatója, vá­rosi népfrontelnök javasolta, hogy helyezzenek emléktáblát azokra az épületekre, amelyek fontos szerepet játszottak öt­ven évvel ezelőtt. Varga Teréz, a megyei KISZ-bizottság tit­kára az ifjúság háláját tol­mácsolta harcos elődeinknek, s számot adott róla, hogyan ápolják a forradalmi múlt em­lékeit az úttörők és a KISZ- esek. A polgári demokratikus for­radalom jubileumához méltó ünnepség befejezéseként Csí­kos Gábor elmondta Ligeti Károly Végrendeletét. Cftőrők köszöntötték a veteránokat. Takarékossági világnapok 1924-ben, az első takarék- pénztár létrehozásának száza­dik évfordulóján takarékossá­gi világnapokká nyilvánították október utolsó napjait Tegnap a Latinka Sándor Megyei Művelődési Ház klub­termében Nádor Géza, az OTP Somogy megyei fiókjának igazgatója ünnepélyesen meg­nyitotta megyénkben is a ta­karékossági világnapokat Az OTP megyei igazgatósá­gának munkájáról tájékoztat­ta a meghívottakat. Elmondta, hogy az idén emelkedett a be­tétállomány és az OTP-hitelre történő vásárlások száma is. Több családi és társasház épí­téséhez adtak kölcsönt, mint az előző évben. Valutáért is so­kan fordultak az OTP-hez. A megyei igazgatóság apró ajándékokkal kedveskedik azoknak az ügyfeleknek, akik a takarékossági napokon he­lyezik el pénzüket az OTP-nél. Ezerforintos betétkönyvvel ajándékozzák meg az október 31-e első szülöttjét Nagyatá­don. Az OTP várja az ügyfele­ket, hogy újabb családi házak építéséhez, kellemesen beren­dezett otthonokhoz, személy­gépkocsikhoz segítse őket. A takarékossági világnapok­ról a járási OTP-fiókok is Üiéif tartott a Miniftztartanács A kormány Tájékoztatási Hivatala közli: A Minisztertanács csütörtö­köm ülést tartott. Apró Antal, a kormány elnökhelyettese a magyar—szovjet gazdasági és műszaki-tudományos együtt­működési kormánybizottság Budapesten megtartott VII. üléséről, dr. Ajtai Miklós, a kormány elnökhelyettese a szo­cialista országok Moszkvában tartott műszaki-tudományos együttműködési megbeszélésé­ről, dr. Tímár Mátyás, a kor­mány elnökhelyettese a ma­gyar—NDK, majd a pénzügy- miniszter a magyar—jugoszláv gazdasági együttműködési tár­gyalásokról számolt be. A hon­védelmi miniszter tájékoztatta a kormányt a Varsói Szerző­déshez tartozó országok hon­védelmi minisztereinek Moszk­vában tartott megbeszéléséről. A kormány a beszámolókat jó­váhagyólag tudomásul vette. A Minisztertanács megtár­gyalta az országgvűlés októbe­ri ülésszakán a képviselők fel­szólalásában elhangzott észre­vételeket és javaslatokat. Fel­hívta az illetékes minisztere­ket és az országos hatáskörű szervek vezetőit, hogy a ja­vaslatok megvalósításának te­hetőségeit vizsgálják meg, ^ s erről tájékoztassák az ország- gyűlés elnökét és a javaslatte­vő képviselőket. A mezőgazdasági és élelme^ zésügyi miniszter jelentést tett a friss és tartósított zöldség- és gyümölcstermékek termelésé­nek és értékesítésének kérdé­seiről, valamint a szarvasmar­ha- és a sertéstenyésztés hely­zetéről. A Minisztertanács a beszámolókat megvitatta és határozatokat hozott. A kormány tudomásul vette a SZÖVOSZ elnökének jelen­tését a téli burgonya-, zöld­ség- és gyümölcsellátásra való felkészülésről. A Minisztertanács megtár­gyalta és elfogadta a nehézipa­ri, valamint a kohó- és gép­ipari miniszter beszámolóját ® termelési tanácskozások és munkaértekezletek tapasztala­tairól. A Minisztertanács tudomá­sul vette a Központi Statiszti­kai Hivatal (Gazdaságkutató Intézet) jelentését a népgazda­ság 1968. évi várható fejlődé­séről, majd egyéb ügyeket tár­gyalt. (MTI) Közlemény az SZKP KB üléséről Az SZKP Központi Bizott­sága csütörtökön, október 31-én folytatta előző nap meg­kezdett ülésszakát. Leonyid Brezsnyevnek, a központi bizottság főtitkárá­nak a szovjet mezőgazdaság fellendítését célzó intézkedé­sek végrehajtásáról szóló be­számolója után megnyitották a vitát, amelyben számos szak- miniszter és pártveaető vett részt. A vita után a főtitkár beszá­molója alapján a központi bi­zottság ülésének részvevői egyhangúlag megfelelő határo­zatot fogadtak el. Ezután meghallgatták Leo­nyid Brezsnyev beszámolóját az SZKP Központi Bizottsága Politikai Bizottságának külpo­litikai tevékenységéről, ame­lyet a központi bizottság tagjai egyöntetűen jóváhagytak. Az idevágó határozat kimondja, hogy a központi bizottság és a szovjet kormány külpolitikáját egy emberként támogatja és helyesli az egész párt, a mun­kásosztály, a parasztság, az értelmiség, az egész szovjet nép. Ezzel az SZKP Központi Bi­zottságának ülése befejeződött. (TASZSZ) Max Reimann 70 éves. Max Reimann, Németor­szág Kommunista Pártja Köz­ponti Bizottságának első tit­kára csütörtökön volt 70 éves. Ebből az alkalomból üdvözlő üzenetet intézett hozzá a Né­met Szocialista Egységpárt Központi Bizottsága. Az üze­net, amelyet Walter Ulbricht írt alá, hangsúlyozza. hogy Max Reimann egész élete és tevékenysége elszakíthaitatla- nul összekapcsolódik a mun­kásosztály ügyéért, az impe­rializmus és a reakció ellen vívott forradalmi harccal. Max Reimannt 70. születés­napja alkalmából az NDK Minisztertanácsának javasla­tára a Kari Marx Érdemrend­del tüntették ki. Az érdem­rendet Walter Ulbricht, az NDK Államtanácsának elnöke, az NSZEP első titkára nyúj­totta át az ünnepednek. A Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsának Elnöksége Októ­beri Forradalom Érdemrend­del tüntette ki a 70 éves Max Reimannt, »a német és a nem­zetközi kommunista munkás- mozgalomban, a békéért . ví­vott harcban és a szovjet—né­met barátság erősítésében« szerzett nagy érdemeiért. A csütörtöki Pravda külön cikkben méltatja Max Rei­mann tevékenységét; * * * Kádár János, az MSZMP Központi Bizottságának első titkára táviratban üdvözölte Max Reimannt, Németország Kommunista Pártja Központi Bizottságának első titkárát 711. születésnapja alkalmából-. (MTI) November 15-től felemelnek egyes belföldi és külföldi postai díjtételeket A postai és távírődíjak 1945 óta lényegében nem változtak. Ezek már nem fedezik a posta tényleges költségeit.' Szükséges­sé vált tehát a belföldi és a „kül­földi postai díjtételek egy részé­nek felemelése. November 15-i hatállyal emel­kednek a levelek, a levelezőla­pok, az utalványok és a csoma­gok bérmentesítési díjai. A bel­földi tarifák emelése egyidejűleg egyszerűsítést is jelent: a helyi és a vidéki díjakat összevonják. A belföldiekkel arányosan álla­pítják meg a külföldi bérmente­sítési díjakat is. Bulgária, Cseh­szlovákia, Jugoszlávia, Lengyel- ország, a Német Demokratikus Köztársaság viszonylatában a le­vél és a levelezőlap bérmente­sítési díja azonos marad a bel­földivel. A módosítások következtében például a helyi levél 30 filléres és a vidéki levél 60 filléres bér- mentesítési dija l forintra, a ké­peslevelezőlap 20 filléres díjté­tele 40 fillérre, a helyi és a vi­déki levelezőlap dija 20, illetve 40 fillérről 60 fillérre emelkedik. Nagyobb mértékű emelés törté­nik a különleges szolgáltatások­nál, például az expresszdíj — mind helyben, mind vidéken — egységesen 4 forintra nő. A táv­irati díjtételeket szintén össze­vonják és a szódíj az eddigi he­lyi 20 és vidéki 40 fillérrel szem­ben egységesen 60 fillér lesz. A fentiekben fel nem sorolt orszá­gokba irányuló küldemények közül a levél eddigi 1 forintos bérmentesítési díja 3 forintra, a levelezőlapé pedig 6© fillérről 2 tartatra, emelkedik. A posta a leveleknél bevezeti a szabvány formát, mert ez a ke­zelés gépesítésének előfeitétele- A szabványosítás kihatása a díj­tételekre azonban csak 1971. ja­nuár 1-től érvényesül; eddig az' időpontig a posta nem alkalmaz a szabványtól eltérő alakú leve­lekre magasabb díjtételt. 1971. január 1. után azonban a szab­ványtól eltérő méretben feladott levelekre magasabb tarifa lép életbe. A távbeszélő szolgáltatásnál csupán kis számú előfizetőt érin­tő változásra kerül sor. A leg­gyakrabban igénybe vett szolgál­tatások díja (például a helyi és a távolsági beszélgetések, vala­mint a készülék-előfizetések dí­ja) nem változik. (MTI) Megtalálták a Skorpiót Az amerikai haditengerészet csütörtökön bejelentette, hogy 400 mérföldnyire az Azori-szi- getektől délnyugatra körülbe­lül háromezer méter mélység­ben megtalálták a Skorpió (Scorpion) amerikai atom-ten­geralattjáró roncsait. Az atom-tengeralattjáró öt hónapja tűnt el, utoljára má­jus 21-én adott rádiójelzést A tengeralattjárón 99 főnyi sse- méiyzet ypli. (MTQ

Next

/
Oldalképek
Tartalom