Somogyi Néplap, 1968. október (25. évfolyam, 230-256. szám)

1968-10-15 / 242. szám

Kedd, 1968. október 15. 5 SOMOGYI NÉPLAP MA Csiky Gergely Színház: 13.00 és 20.00 órakor Nagykani­zsán JANOS VITÉZ. MOZIK Vörös Csillag: HEROIN. NDK bűnügyi film. Előadások: 5, 7 és 9 órakor. Szabad Ifjúság: De. 10 órakor A BOSSZÚÁL­LÓK. Színes szovjet film. BUTASÁGOM TÖRTÉNETE. Ma­gyar filmvígjáték. Előadások: 4,6 és 8 órakor. TELEVÍZIÓ Budapest: 8.05: Orosz nyelv. (Alt. isk. VI. oszt.) — 9.00: Környezetismeret. (Alt. isk. m. oszt.) Látogatás az Ikarus gyárban. — 9.55: Történe­lem. (Alt. isk. V. oszt.) Az egyip­tomi állam. — 11.05: Kémia. (Ált. isk. VII oszt.) Az oxigén és az oxidáció. — 11.55: Filmesztétika. (Középisk. II. oszt.) — 13.10: Orosz nyelv. (Ism.) — 14.00: Környezet- ismeret. (Ism.) — 14.55: Történe­lem. (Ism.) — 15.50: Kémia. (Ism.) — 16.53: A XIX. nyári olimpiáról jelentjük. — 18.30: Hírek. — 18.35: Tessék kérdezni, a nyelvész vála­szol. — 19.05: Esti mese. — 19.15: Futószalagon. Közvetítés a Vörös Csillag Traktorgyárból. — 20.00: Tv-híradó. — 20.20: Pirandello: Vá­róterem. Az Irodalmi Színpad elő­adása. felvételről. — 20.45: Gluck: A' rászedett kádi. Egyfelvonásos vígoperafilm. — 21.40: Tv-híradó, 2. kiadás. — 21.55: A XIX. nyári olimpiáról jelentjük. Zágráb: 14.30 és 16.30: Olimpia. — 18.05: Hét nap. — 18.2**: A világ a képer­nyőn. — 19.00: Kis kamarahang­verseny. — 19.15: Vörös jelzés. — 20.35: Dokumentumfilm. — 20.50: A nagy kombinátor. Angol film. — 22.23: Tegnap, ma, holnap_. Osztrák Tv: 1* iK>: Olimpiai riport. Jelentés M-cxikóvárobsól. — 18.00: Angol nyelvlecke kezdőknek. — 18.20: Jó éjszakát, felnőttek. — 18.25: Rövid hírek. — 18.30: Olimpiai kaleidosz­kóp. — 19.00: Hiram Holliday ka­landjai. — 19.27: Műsorismertetés. — 19.45: Tv-híradó. — 20.15: Ma­dame Caillaux. Tv-játék. — 21.45: Tv-híradó. — 22.00: K^Yvetítés a mexicói olimpiai játékokról. OKTÓBER 15 KEDD A Nap kél 6.02, nyug­szik 16.57 órakor. A Hold kél 22.59, nyug­szik 14.28 érakor. MILYEN LESZ AZ IDŐJÁRÁS! Várható időjárás kedd estig: időnkénti felhősödés, több helyen, főként északon eső. Mérsékelt déli— délnyugati, majd nyugati szél. A nappali fölmele­Teréz gedés gyengül. A várható legmagasabb nappali hő­mérséklet 16—21 fok között lesz. — BEFEJEZTE AZ ŐSZI GABONÁK VETÉSÉT a zá- kányi Csnkona Termel" ?"■- vetkezet. A megyében első­ként jelentette a gazdaság, hogy elvetette a kétszáz hold őszi árpát és a kétszáz hold búzát. — Nívódíjat s ötezer forin­tot kapott a Gelencsér Sebes­tyén országos fazekaspályáza­ton Barth Lidia. A díjat va­sárnap vette át Pécs váradon — 1RO—OLVASO TALÁL­KOZÓT rendez ma délután a könyvbarát akcióbizottság. A szentjakabi művelődési ott­honban Tímár iAáté író talál­kozik olvasóival. — Társadalmunk időszerű kérdései címmel tanfolyamot indítottak a 13. sz. AKÖV-nél. A tanfolyamot, amelynek 45 hallgatója van, tegnap ünne­pélyesen nyitotta meg a válla­lat szakszervezeti bizottsága. —• ODVSSZEUSZ ÚTVO­NALÁN. Pierre Cludas, a ma­gányos hajós befejezte föld­közi-tengeri utazását Odüsz- szeusz útvonalán. 4800 kilo­métert tett meg három és fél hónap alatt. Odüsszeusznak ez az út tíz évig tartott. — Citrom, banán, grape­fruit. A tavalyi 4070 mázsával szemben ez év első háromne­gyedévében 4550 mázsa citro­mot hozott forgalomba a S3; mogv-Zala megyei Élelmiszer és Vegyiáru Nagykereskedel­mi Vállalat. Ez a több mint tízszázalékos forgalomemelke­dés azt jelenti, hogy me­gyénk lakossága fejenként évi két kilogrammot fogyaszt az ízletes gyümölcsből. Október végén megjelenik az üzletek­ben a banán és a közkedvelt grapefruit is. — Négyhetes szakszervezeti iskolára küldött az SZMT ti­zenöt somogyi szb-titkárt és műhelytitkár. — Négyezeröl száz látogató. Nagy sikerrel zárult a kapos­vári Fegyveres Erők Klubjá­ban megrendezett nemzetközi motívumbélyeg-kiállítás. Négyezer-ötszázán tekintették meg a kiállított bélyegeket, és az alkalmi posta is nagy for­galmat bonyolított le. — öt vagon vadgesztenye Ausztriába. A Somogy-Zala megyei MÉH Vállalat ma in­dítja útba a megye úttörői ál­tal összegyűjtött vadgeszte- tenyét. — Meghalt a motorkerékpár vezetője. Vasárnap délután Berzencén ittasan, a megen­gedettnél nagyobb sebesség­gel vezetett egy motorkerék­párt Huszlcs László tizenhét éves berzencei villanyszerelő, s egy útkanyarban a távbe­szélőoszlopnak rohant. Huszics László a helyszínen meghalt, szabálytalanul szállított két. utasa, Dergecz Antal és Ko­vács József pedig súlyosan megsérült. — Értesítjük a vásárlóközönsé­get, hogy Kaposváron, a Berzse­nyi u. 21-es számú telepünkön be­ton kerítésoszlop, járdalap, talpas- céő, kútgyűrű, vb. gerenda, áthi­daló, színes poliészter hullámle­mez, mész, cement, metszeni cse­répkályha, parketta és farost le­mez kapható. TÜZÉP Vállalat. (70596) — A KPM Autóközlekedési Tan­intézete hivatásos személy-, teher­gépkocsi-vezetői tanfolyamot indít Kaposváron. Jelentkezés: f. hó 31- ig. Kaposvár, Berzsenyi u. 2. Te­lefon: 11-147. (70602) — A Kilián György Ifjúsági Ház vezetősége közli, hogy az Ifjúság Presszóban zártkörű rendezvény miatt október 16-a, szerda helyett 18-án, pénteken tartunk szabadna­pot. Egyébként a továbbiakban minden alkalommal szerda lesz a szünnap. (70729) At-V /.*• * -r •' í ti m/|r t r C JC l/* ■ * tf t f% U t ß t a t fi í .'ADAs- VÉt.EL Megvételre keresek egy jó répavágót. Aj ánlatokat Miseta J ó- zsef, Nagybajom, Pál- major 115. címre ké- rek. _______________(304 lg A nagycsepelyi Kos suth Termelőszövetke­zet azonnali vételre felajánl a saját tégla­üzemében előállított normál kisméretű tég­lából háromszázezer darabot 900.— Ft-os ezrenkénti egységáron. Eladó egy jó álla­potban levő zongora. Érdeklődni: Tislér Jó- zsefné, Nagyszakácsi.. József Attila u. 4. Épületfa (új és hasz nált) eladó. Kaposvár Füredi u. 61._____(9543) N agyatádon, a KISZ- lakótelepen (áz I. épü­letben) kétszobás, összkomfortos házrész beköltözhetően eladó. Érdeklődni minden- nap 5 óra után. (9544) Príma olaj kályha el­adó. Kaposvár, Kisfa­ludy u. 98., Vajda. (70633) Vennék Kaposvár területén gyümölcsöst szőlőt vagy telepíté­sükre alkalmas szán­tót. Ajánlatokat hely: ár, terület megjelölé­sével »-Présház nem akadály« jeligére 70634 számra a hirde­tőbe. _____________(70634) S zövetkezeti lakást vennék. Ajánlatokat 70643 számra a hirde­tőbe kérek.______(70643) K aposfüreden, a Má­jus 1. u. 38. szám alatt háromszobás családi ház eladó. A vasútál­lomás 2 percre. (70650) Magános ház (szoba konyha, előszoba, spájz, veranda) egyéb mellékhelyiségekkel, 612 n-öl területtel, mely méhészetre ií alkalmas (ebből 300 n- öl szőlő azonnal el­foglalható) eladó, a buszmegállótól 2 perc. Kaposvár, Vöröshad- sereg u. 170. (70657) Szép konyhabútor olcsón eladó. Kapso- vár, Puskin u. 5/a. 90x100-as beüvege­zett vasablak eladó. Kaposvár, Szántó Im­re u. 20. (70683) i Fonyódon, Jászai Mari u. 2/b sz. köz­műves villa eladó. (Fonyódi szőlő.) Meg­tekinthető vasárnap 9—16-ig. Érdeklődni a kaposvári 11-426 sz. telefonon. ________(70669) K aposvár, Gilice u. 13. sz. beköltözhető szoba-konyha-spáj zos ház, 400 n-öl telekkel, két garázzsal kedvező árért sürgősen eladó. Érdeklődni: du. 2 órá­tól^____________(70670) K ét db modern cse­répkályha, 1 db zu­hannyal ellátott fatü- zejésű henger sürgő­sen eladó. Horváth, Kaposvár, Petőfi utca 60. III. lh. I. e. 1. ajtó. ______ (70671) B orszőlő eladó 2,— Ft-ért kg-ként. Far­kas Lajos. Osztopán, Petőfi u. 53. sz. (70676) Pusztakovácsiban, Fő u. 79. számú csa­ládi ház melléképüle­tekkel, 500 n-öl te­lek kel_^lad<^^ Üj cserép-, fürdő és Kai or kályha eladó. Kaposvár, Honvéd u. 24/a. I. lh. n. e. 1. Majoréknál. (70681) Értesítjük a város lakosságát hogy f. hó 16-án de. 8.30 órai kezdettel a városi ta­nácsház II. emeleti karzatán lebontásra kerülő épületek árverését tartjuk. Építési engedéllyel rendelkező ka­posvári lakosok felvilágosí­tást a Városi Tanács V. B. Tervcsoportjánál kaphatnak. A Kaposvári Városi Tanács V B. Tervcsoportja. (7672) Javítássá pótkocsiját csere­alapon! Fix platós típusok. Mű­szaki vizsgára előkészít­ve. Üzemikiesést takarít meg cserealapos javítás­sal Kaposvári Gépjavító Vállalat 8. sz. Gépjavító Állomása, Tapsony. (7677) Hő- és saválló Kor. 5. minőségű, 70 mm 0-jű, 1400—220 mm hosszú kovácsolt köracélt * és Kor. 5. minőségű öntecset raktárról szállítunk. Kor. 5. minőségű öntecsünkből 1000 kg-on felüli rende­lés esetén MERETRE KOVÁCSOLÁST VÁLLALUNK. Ár: megegyezés szerint. Ganz-MAVAG (5262) Tel.: 340-540 2188, Kovács Imre Házhely eladó a Nyugat-Ivánla utcá­ban. Érdeklődni lehet mindennap, Kaposvár, Veszprém u. 4. (70684) Eladó belterületen kisebb, nagyobb telek házhelynek, francia baracknak kitűnő. Kaposvár, Kossuth Lajos u. 38._____(706I89) K étlángos gáztűzhely palackkal igényesnek eladó. Kaposvár, 48-as ifjúság u. 11. H. lh. I. e. 4. Du. 17 órától. __________________(70696) C M-es kiskerekű Wartburg és Kaposvá­ron épülő két és fél szobás társasházrész a n. emeleten eladó. Ér­deklődni: Kaposszent- benedek 75. sz. alatt. _________________(T0703) F ényezett ágy sod­ronnyal és egy bécsi páncéltőkés pianinó eladó. Kaposvár, Baj- csy-Zs. u. 34. m. lh. I. e. 4.___________(70704) C sombárd, Rákóczi u. 8. sz. alatti kétszo­bás, konyhás ház mel­léképületekkel beköl­tözhetően eladó. Ér­deklődni: Rákóczi u. 10.________________(70706) K aposvár, Schön- hercz Zoltán u. 75. sz. alatt egyszoba-össz- komfortos ház 150 n- öl területen sürgősen ela dó. M egtekin th ető: mindennap.______(70710) K aposvár, Kandó Kálmán u. 5. sz. alatti kétszobás, összkom­fortos, kertes családi ház beköltözhetően el­adó. Érdeklődni egész nap.______________(70712) E gyszoba-konyhás, éléskamrás elfoglal­ható családi ház el­adó (részben is) Ka­posvár, Béke u. 26. Érdeklődni bármikor a Vörösmarty u. 31. alatt._____________(70713) B ontásból származó 2 db jó állapotban le­vő hármasablak el­adó sürgősen. Kapos- vár, Bem u. 19. (70716) Rövid körpáncélos zongora olcsón eladó. Kaposvár, Hársfa u. 9. Erdész. (70695) AUTÓ —MOTOR 601-es Trabant (CN rendszámú) eladó. Megtekinthető: min­den nap, Szabadi, Ka­posvár, Petőfi u. 46. ______________ (9542) D anuvia motor üzem­képes állapotban el­adó. Kaposvár, Lenin U. 51._____________(70668) CM-es 601-es Trabant 36 000 km-rel, rádió­val eladó. Papp, Ta- szár, 32. épület. 0*683) GYÁSZJELENTÉS Fájdalomtól megtört szívvel tu­datjuk mindazokkal, akik ismer­ték és szerették, hogy Bereck Vendel 1968. október 18-án elhunyt. Temetése kedden (ma) délelőtt lü órakor lesz Jákóban. A gyászoló család. (3052) • • • Mély megrendüléssel tudatjuk, hogy a szeretett elvtárs, munka- társ, barát, Parragi Lajos dekorá­ciós csoportvezető i. hó 11-én hhosszú szenvedés után eleiének 53. évében elhunyt. Temetése f. hó 16-án, szerdán 15.30 órakor lesz a Keleti temető ravatalozójából. A vállalat az elhunytat saját ha­lottjának tekinti. Emlékét kegye­lettel megőrizzük. — Somogy me­gyei Élelmiszer-kiskereskedelmi Vállalat, MSZMP-ala pszervezet, szakszervezeti bizottság, vállalat­vezetőség. (70732) • • • Fájdalommal tudatjuk, hogy drága, felejthetetlen jó férjem, édesapánk és vejem, Zsalakó De­zső tragikus hirtelenséggel 40 éves korában elhunyt. Temetése 16-án, szerdán délután fél 2 óra­kor lesz a Keleti temetőben. A gyászoló család. (70742) * * * KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Köszönetét mondunk mindazok­nak, akik dr. Telkes József nyu­galmazott nagybajomi állatorvos temetésén részt vettek, s részvé­tükkel, koszorúikkal, virágaikkal iránta érzett megbecsülésüket fe­jezték ki. Dr. Telkes és Szabó csa­lád. (3037) * * * Ezúton mondunk köszönetét mindazoknak, akik szeretett ha­lottunk temetésén részt vettek, részvétükkel, fájdalmunkat enyhí­teni igyekeztek. Csurai család. (3033) * * * Ezúton mondunk köszönetét mindazoknak, akik szeretett fér­jem, Déri János temetésén részt vettek, részvétükkel fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. A gyászoló család. (3036) • * * Köszönetét mondunk mindazok­nak, akik özv. Rádi Sándorné te­metésén részt vettek, és részvé­tükkel, a sírra helyezett virágaik­kal fájdalmunkat enyhíteni igye­keztek. A gyászoló család. (70653) Keveset használt Berva motorkerékpár eladó. Bodrog, Kos­suth Lajos u. 99. Petz Lajosné. (70705) Skoda Octáviát el­cserélnék balatoni te­lekért. Szőke, Kapos­vár, Nyugat-Ivánfa u. 80. (3018) Egyszobás, összkom­fortos házat megegye­zéssel elcserélnék IKV-lakásért. Ajánla­tokat 70687 számra a hirdetőbb. (70627) Felsőfokú gepipan technikumi végzett­séggel elhelyezkednék tsz-be is. Ajánlatokat »Gy ár tástech nológus« jeligére 70629 számra a hirdetőbe kérek. (70629) felelő albérletet ke­res. Ajánlatokat »Ok­tóber 15« jeligére 70675 számra a hirde­tőbe. CTO675) — Állati szerveket ültetnek át emberekbe? Thomas Sel­lers angol orvos kijelentette: »•A szervátültetés olyan kor­szakot nyitott meg, amely minden téren nagy változást, követel meg. Nagy előrehala­dást jelent majd — mondot­ta —, ha az állatok — külö­nösen a tehenek és a sertések — szerveit át lehet ültetni emberekbe. Az első olyan szerv, amelyet valószínűleg si­keresen lehet majd ilyen mó­don átültetni, a máj — fűzte hozzá. ITTASAN VEZETTEK Vasárnap Balatonföldvár és Szárszó között Pesti József ittas állapotban vezette a siófoki víz­művek gépkocsiját, és elütötte a szabályosan haladó Révész József 58 éves dunaföldvári lakost. Ré­vészt súlyos sérülésekkel szállí­tották kórházba. Mosdós belterületén Gróf János 22 éves nagyberki tsz-tag ittas ál­lapotban, a megengedettnél gyor­sabban vezette motorkerékpárját, és elütötte a szintén ittas Csapó József hatéi és Ignácz Ferenc nagyatádi lakosokat. MA 360 ÉVE, 1608. október 15-én született EVANGELISTA TORRICELLI olasz fizikus és matematikus, a természettudományos gondol­kodás kiemelkedő úttörője, Ga­lilei legkiválóbb tanítványa és művének méltó folytatója. A fizika legkülönbözőbb ágaiban nagy tehetségre és képzelőerő­re valló kísérleteket végzett. Foglalkozott optikával és töké­letesítette a teleszkópot, újfaj­ta, egyszerűbb mikroszkópot szerkesztett. Legjelentékenyebb eredményét a róla elnevezett híres kísérlettel érte el, amely­nek gyümölcse a légnyomás felfedezése lett. Ez a nagy je­lentőségű kísérlet és az elvég­zéséhez szerkesztett eszköz — a higanyoszlopot tartalmazó Torricelli-féle cső — vezetett a légsúlyméro feltalálásához. Má­ig érvényesen kimutatta, hogy a Föld minden négyzetcenti- méternyi felületére a levegő 1033 gramm súllyal nehezedik a tengerszint magasságában. Fiatalon, mindössze 39 éves ko­rában halt meg. ___________________) M agyar—szovjet műsoros barátsági est Homokszent&yörgvön A KFVDSZ kulturális na­pok kiemelkedő eseménye volt a szombaton Homokszent- györgyön megtartott magyar­szovjet műsoros barátsági est. Az ideiglenesen hazánkban állomásozó szovjet alakulat művészeti együttese színes műsorban ízelítőt adott az orosz folklórból, modem ze­ne-, tánc- és énekszámaik ugyancsak nagy sikert arat­tak. A legtöbb tapsot az eszt­rádzenekar és annak szólistá­ja: Borisz Szolonkó kapta. A műsorban a katonavendé­geken kívül fellépett a ho- mokszantgyörgyi fogyasztási szövetkezet ladi vegyeskara Is. majd az úttörők irodalmi színpada mutatta be a magyar és a szovjet nép barátságáról szóló műsorát. A műsor után a szereplők baráti találkozón vettek részt. DOLGOZÓKAT ALKALMAZNAK Nyugdíjast alkalmaznánk a Szé­kesfehérvári Megyei Kórház bala- tonszabadi üdülőjébe egész évi foglalkoztatással. A jelentkezése­ket a Fejér megyei Tanács Kór­házának gazdasági hivatalához (Székesfehérvár, Seregélyesi u. 3. sz.) kell benyújtani. (7670) Az ÉPFU kaposvári kirendelt­sége gépkocsirakodókat vesz fel. Fizetés teljesítménybérben. Szál­lást biztosítunk. Jelentkezés az ÉPFU kirendeltségén, Kaposvár, Vásártér u. 10. (70541) Állandó munkára szalma bálá­záshoz és szállításhoz Somogy me­gye területére munkásokat felve­szünk. Fizetés: teljesítmény sze­rint. Kiküldetési költségátalányt fizetünk. Általános Fogyasztási és Értékesítő Szövetkezet felvásárlási főosztálya, Kaposvár, Budai Nagv Antal u. 5. Telefon: 13-096. (7660) Az 5. sz. ÉPFU kőröshegyi ki- rendeltsége téglaösszerakókat vesz föl. Kereseti lehetőség műszakon­ként 110—130 Ft. Szállást és utazási hozzájárulást biztosítunk. Jelent­kezés helye: Balatonföldvár, Kő­röshegyi Téglagyár 5. sz. ÉPFU- kireudeltség. (70611) Lakatos és villanyszerelőt felve­szünk fonói keverőüzemünkbe. Je­lentkezés Kaposváron, a Nostrá- nál. (70665) A fonói keverőüzembe férfi ra­kodókat és női dolgozókat felve­szünk. Jelentkezés Fonóban. (70666) Vizsgázott kazánfűtőt, kazánházi segédmunkást (sakkozó), férfi se­gédmunkást felvételre keres a Ka­posvári Ruhagyár. Jelentkezés a munkaügyi osztályon. (70672) A Homok szentgyörgyi Községi Tanács árokvágási munkákra 10— 12 fős brigádot keres. Fizetés meg­egyezés szerint. (7673) Egész évre kazánfűtőt fele­szünk. Napi *yolc órai munkára, nyugdíjasok is jelentkezhetnek. Kaposvár. Április 4. u. 2. Napkö­zis konyha. (70680) Festő szakmunkást, portást fel­vételre keres a Kaposvári Ruha­gyár. Jelentkezés a munkaügyi Osztályon. (70717) A Somogy megyei Víz- és Csa­tornamű Vállalat férfi segédmun­kásokat felvesz kaposvári, Illetve nagyatádi telephelyére. Jelentke­zés Kaposvár, Berzsenyi tt. 18., é9 a nagyatádi törpe vízmű telephe­lyén. (70711) Éjjeliőröket, férfi és női segéd­munkást keres a Likőripari Válla­lat. Kaposvár, Berzsenyi u. 45. (70715) Kőműves szakmunkásokat és se­gédmunkásokat fölvesz a Somogy megyei Építőipari Vállalat. Átlag­keresetek: kőműves 1800 Ft-tól 3000 Ft-ig, segédmunkás 1450 Ft-tól 2100 Ft-ig. Vidékieknek köíönélési p)t- lékot fizetünk. Üzemi konyha van. Vidékieknek munkásszállót térítés ellenében biztosítunk. Indokolt esetben — megfelelő létszám ese­tén — a kanosvári énítkezésekről 60 km távolságon belül a dologzó- kat naponta gépkocsival hazaszál­lítjuk. Jelentkezés helye: Kanos­vár. 48-as ifjúság útja 5., főépítés­vezetőség, Siófok, Fő u. 200., épí­tésvezetőség, Nagyatád, Acs u. 1—1 3. (70538) Az ÉDOSZ Művelődési Házban (Cukorgyár köz 8. Te­lefon: 11-158.) Í968. október 17-én csütörtökön este 6 és fél 9 órakor lUlöttaé Péter és együttesének Í$ea1­hanqverúenye Közreműködik: Dékány Sai olta és Dragos Pál. Jegyelővétel: a művelődési házban és az üzemi közön­ségszervezőknél. (70751)

Next

/
Oldalképek
Tartalom