Somogyi Néplap, 1968. szeptember (25. évfolyam, 205-229. szám)

1968-09-10 / 212. szám

Kedd. 1968. szeptember 10. 3 SOMOGYI NÉPLAP Olajkályhákat gyártanak Újfajta olajkályhák gyártását kezdte meg a Mechanikai Művek marcali telepe. Az idén a tetszetős kivitelű 6000 kalóriás, samotfberaká&os kályhái ból 5500 darabot ké­szítenek. Az új terméket a nagykereskedelmi vállalat értékesíti. Extender présgéppel vágják a lemezeket a kívánt méretre. összehegesztik a tűzkosarat. Szalagon állítják össze az olajkályhákat. DOLGOZIK A BŐRDÍSZMŰÜZEM I kész táska = A második műszakot még nem kezdték el, szakszervezeti vezetöségválasztásról jönnek az asszonyok, az ajtók zárva, kint várakoznak az üzem előtt. — Hozhatnák már a kulcsot — hallani innen is, onnan is. — Minél később hozzák, an­nál később kell elkezdeni a munkát — mondja az egyik. — Viszont, ha nem dolgo­zunk, nem fizetnek — repliká- zott a másik. Mert örülnek a marcali asz- szonyok, hogy a Horizont Ál­talános Fogyasztási és Értéke­sítő Szövetkezet marcali bőr- diszműüzemében végre olyan munkát találtak, amit meg is fizetnek. Száztíz munkásnővel dolgózik az üzem, hatvannyolc bedolgozója van. Marcaliból és a járás községeiből járnak ide az asszonyok és lányok. Nagy részük a Textilruházati Ktsz marcali varrodájából jött át a bőrdíszműbe: szebb munkát végeznek itt, jobban is keres­nek. Horváth János adminisztrá­ciós vezető kalauzol az üzem­10 000 km-t futott Warsawa 223 tip. személy gópkocsi állami vállalatnak, szövetkezetnek vagy tsz-nek Kaposvári TÜZÉP Vállalat, Berzsenyi u. 21. Telefon: 13-901. (7535) ben. A miniüzem »maxi-« tel­jesítménye a __ harmadik ne­gyedévben 33 ÖOO darab női táska exportra. A múlt ne­gyedévben négymillió forintot termeltek. — Körülbelül 64 fazonú tás­kát készítünk — mondja Hor­váth János — grabóna műbőr­ből, sky bőrből, polipropilén­ből. Alapanyagaink nagy ré­sze úgynevezett "kényszerpá­lyás« anyag, ugyanis csak azok a cégek kapnak belőle, ame­lyek exportra dolgoznak. Mi most szovjet megrendelésre ké­szítünk táskákat. Hosszú az út, amíg a bőrből táska lesz. Séma szerint szabják ki az összeállításhoz a bőrt. A kézi munkát egy olasz vilanygép segíti, ezen dolgozik Kövér Pál szabász. A kiszabott anyag a szalagra kerül. Itt állítják össze, dolgozzák rá a kelléke­ket — csőszegecset tackzá- rat stb. —, ellátják díszítéssel, fogantyúval. Tizenhat kézen megy át egy-egy táska, amíg elkészül. A komplikáltabb fa­zonú tizennyolcon. Két műszakban dolgozik az üzem, van egy állandó nappa­los szalag is. Figyelmesség a vezetők részéről, hogy a nap­palos szalagot a több gyerme­kes, nehéz körülmények között élő asszonyok részére szervez­ték. Pozsgai Károlyné bedől volt, egy hónapja viszu»»^—' üzemi munkás. — Hároméves kisfiam van — mndja —, szeptember köze­pén óvodába mehet. Addig a nappalos szalagon dolgozom, hogy reggel korán és est* ké­16 kéz són ne maradjon egyedül. Megéri, hogy állandó munkás legyek, hisz kilenc napra több mint háromszáz forintot kap­tam, pedig ezt a munkát, amit most végzek, csak tanulgatom. Hét nap a betanulási idő. Egyéni teljesítménybérben dolgoznak, jobb ez, mint a ko­rábbi, amikor csoportteljesít­mény alapján fizettek. Nyolc- száztól-ezerhatszáz forintig kereshetnek az itt dolgozók. Egyelőre csak néhány szak­képzett asszonnyal rendelkezik az üzem. Egyikük, Kindla Lászlóné, a bőriparból jött. A Tisza és a Duna cipőgyárban dolgozott. — A családban, hatan va­gyunk bőripari dolgozók — mondja. — Én nagyon szere­tem ezt a munkát. Cipő-felső- résztűző vagyok, s ezt itt tu­dom hasznosítani. Mielőtt ide jöttem volna, én is varrtam. Ezt szebb munkának találom, örültem, hogy megnyílt a bőr­díszműüzem. Kindláné több asszony t «-csábított át« a varrástól, s egyik sem bánta meg. A ktsz- ben alig kerestek, nem volt anyag. Szakma lesz a bőripar itt Marcaliban, erről gondoskod­nak az üzem vezetői. Ipari ta­nulókat vettek föl, huszonket- ten kezdik el most a szakmun­kásiskolát. — Gondoskodni kell a szak­emberekről — mondja az ad­minisztrációs vezető —, hisz ismerjük az üzem fejlesztési terveit. A tízmilliós beruházás lehetővé teszi majd, hogy két év múlva hét-nyolcszáz dolgo­zót foglalkozassunk. Ürubl Márt» Három hét Mongóliában Augusztus elején érke­zett vissza háromhetes mongóliai út­járól Dévényi Zoltán, a So­mogy—Zala megyei Élelmi­szer- és Vegyiáru Nagykeres­kedelmi Vállalat igazgatója. Kilenctagú magyar SZOT-de- legációt hívtak meg a távoli szocialista országba, az uta­zók között volt ő is. Élmé­nyeiről és a látottakról ér­deklődtem tőle. — Még soha nem Utaztam kilenc órát egyfolytában re­pülőgépen. s őszintén beval­lom, hogy a tizenkétezer ki­lométeres repülőút után meg­könnyebbülve léptem ki az ulánbátori repülőtér betonjá­ra. A főváros hófehér, ultra­modern épületeivel, csodála­tos luxusszállodájával, áru­házával, egyetemével és főis­koláival olyan, mintha "ska­tulyából« húzták volna ki, annyira új minden. 1921-ben — akkor szabadult fel Mon­gólia — csupán egyetlen kő­ház állt az országban, ma már több mint százezer em­ber él központi fűtéses házak­ban, a többiek pedig közmű­vesített jurtákban laknak. Az utcákon megszokott látvány a lovas, - jelzőtáblák irányítják közlekedésüket, s számomra is csak az első nap volt szen­záció a parkolóhelyen álldo­gáló Csajka, mellette pedig a kipányvázott ló. Pár napos ulánbátori tartózkodás után tizenhat napig a vidéket jár­tuk. Először még fölfigyel­tünk a gépkocsi mellett el­suhanó, fehérlő állata cson­tokra, de kísérőink csak mo­solyogtak, hogy jól dolgoznak a köztisztasági hivatal "mun­katársai«, a sasok és a sakál- lok. Ebből a hatalmas állat­A mezőgazdaság szocialis- ta átszervezése után úgy tűnt, hogy a gépesítés jelé ha­ladó gazdálkodás fölöslegessé teszi a szekeret, lovat. Az átszervezéskor — az ipa­rosok egy része belépett a szövetkezeibe, mások kívülma- radtak. Akik beléptek, meg­próbáltak beilleszkedni az új helyzetbe. Javították a közös szekereit, ellátták patkóval a lecsökkent lóállományt, fölös idejükben pedig segítettek a tsz-nek, az építkezésben. A. gyengébb tsz-ek alig bírtak el­tartani egy-egy bognárt, ková­csot. Jártak a szekerekkel, míg szét nem hullottak, keltőből- háromból tákoltak össze egyet. Ilyen helyeken az iparosok más munka után néztek. Kö­zülük egyik-másik bejutott a tsz vezetőségébe, iskolára ment vagy rájuk bízták a gép­javító műhely vezetését. Később, a tsz-ek javulása, gyarapodása, a higgadtabb gazdálkodási politika eredmé­nyeként megváltozott a hely­zetük. Egyes helyeken meg­szűnt velük szemben a megkü­lönböztető magatartás. Áz átszervezéskor kivülma- radtak egy idő múlva beadták az iparukat, és elhelyezkedtek a gyárakban, városi üzemek­ben. Szorgalmuk, szerszámér­zékük — átsegítette őket a szokatlan nehézségeken. Beil­leszkedtek. Az évek során vér­beli munkásokká váltak. Meg­tetszett nekik a fejlett mun­kaszervezés, a tömeggyártási lehetőség. A szociális ellátott­ság még csak tetézte elégedett­ségüket. Közben a tsz-ekben mara­dottak munkafeltételei is ja­vultak. Gépeket, tiszta, világos műhelyt kaptak. Anyagellátá­suk javult. Több helyen pedig már az utánpótlásról is gon­doskodhatnak. Szavukra oda­figyel a tsz vezetősége. Igény­lik a pontos, megbízható mun­kájukat, szaktudásukat. iszabadultak elszigetelt­ségükből. Nem egyedül küszködnék, megszabadultak a létbizonytalanságtól és attól a megkülönböztetéstől, mely ré­állományból (hétmillió ló és tizennégymilió szarvasmarha) a pár százalékos elhullás is olyan szám, hogy megdöb­bentünk hallatám, de nem szabad összehasonlítani a ma­gyarországi statisztikával. — Milyen sajátos mon­gol szoká­sokkal talál­koztak ? Ta­lán először is a népviseletet említeném meg. Azok az em­berek, akik a beosztásuknál fogva mindennap európai ru­hákban járnak, divatos öltö­nyöket viselnek, vasárnap vagy a nemzeti ünnepeken pe­dig népviseletbe öltöznek. Az ételekkel kapcsolatban csak egy példát említenék meg. Köztudomású, hogy a kumisz a nemzeti ételük, italuk, éltetőjük. Ezt szívesen fo­gyasztottuk mi is. De a ven­déglátás legpazarabb attrak­cióját, a lótejes teát már fenntartásokkal fogadtuk. Fe­hér, speciális teából készül, ehhez öntenek lótejet, és koc­kasajt nagyságú faggyúdara­bokkal ízesítik. — Mennyire ismernek ben­nünket Mongóliában? — Főleg a fővárosban, de vidéken is sokan dolgoznak magyarok. A konfekcióüze­müket, bőrgyárukat mi építet­tük. Szunganóban, Ulánbátor­tól harmincnégy kilométerre pedig most épül a biokombi- nát, ahol állatorvosaik kísér­letezhetnek, ez lesz egyúttal a szériumgyártás fellegvára is. Vidéken a kisebb tanyá­kon, településeken és a gaz­daságokban sok állatorvos működik, ezek egyforma éle­tet élnek a parasztokkal. Né­melyikük — a vállalt két évet gen a kizsákmányoló osztály tagjai szájából így hangzott: -'■ez csak iparos«. A cselédek, magánparasztok pedig a fe­jükhöz vágták: »Könnyű ne­kik, ők iparosok«. Megszűntek a két ellentétes osztály között ingadozni, őrlődni — az egy­kori szegényosztályba »lesüly- lyedni« és nagy ritkán beke­rülni a falusi kizsákmányolok közé. Befogadta őket a terme­lőszövetkezeti parasztság és a munkásosztály. Anyagi, társadalmi helyze­tük, közérzetük alapján úgy látszik — hazataláltak. — megosztja a gyógyítás és a tanulás között, és liallatlanul érdekes kisórleteket végeznek, hogy tanulmányukkal bebizo­nyít,ássák. Találkozásaink során az egyszerű emberek mindig az őshazára, rokonságunkra hi­vatkoznak, jól ismernek ben­nünket, hiszen sok mongol fiatal tanul egyetemeinken. — Milyen körülmények kö­zött élnek vidéken a mongol emberek? — Fent északon négy napig egy szanatórium látott vendé­gül minket, s felajánlották, hogy aki akar, jurtában is al­hat, de természetesen az in­tézményben is vártak bennün­ket a szobák. Be kell vallanom, hogy csalódás ért, ugyanis a jurtában televízió, rádió, mo­dern bútor fogadott, és a sá­tor előtt egy ezres Skoda parkolt Mint a fővárosban is, itt is modernizálódott a sátor berendezése, s ha a gépkocsi nem is, de a rádió és a mo­dern bútor már a mai élet­forma jellemzője. Egyébként a szanatórium főorvosnőjével augusztus végén Balatonlellén találkoztam, s amikor el­mondta a csoport tagjainak, hogy honnan ismerjük egy­mást, olyan kedvességgel fo­gadtak, hogy azt nem is le­het visszaadni. _— Azt tartják a mongolok­ról, hogy "lovon születtek«. Tiszteletünk­re több sport- versenyt ren­deztek, így lovasversenyt is. Az érkezők között feltűnt egy apró lovon lovagló, kö­rülbelül hároméves gyerek, aki éppen úgy volt beszíjazva a nyeregbe, mint nálunk a kisbaba a gyerekkocsiba. A három kilométer hosszú pá­lyán megrendezett versenyt egy ötéves kislány nyerte meg, űgv száguldott, mint a vi­har. Csodálatos élmény volt, amikor egy lámakol ostorba látogattunk el, ahol a szer­tartást Is végignéztük. A fő­láma megmutatta a könyvtá­rat is, a.hol több magva" ki­adású kötetet találtunk, szautazásunk előtt néztük meg a Nemzeti Múzeumot, amely őslénytani leleteiről híres. Mammut- és ősrinocé- rosz csontvázak, preparált kő- korszakbeli monstrumok áll­dogáltak az üvegfalak mö­gött — eltörpültünk mellet­tük. Az élményektől, a sok érdekességtől fáradtan száll­tunk ismét repülőgépre, hogy hazahozzuk magunkkal a mongol emberek szívélyessé­gét, barátságát és szeretetét. S. G. A. F. FIGYELEM ! A KAPOSVÁRI CUKORGYÁR értesíti az őszi idényre fölvett dolgozóit, hogy a cukorgyártási kampány elférjen a korábbi értesítéstől nem szeptember 10-én* hanem 12-én kezdődik Ezért fölkérjük mindazokat a dolgozókat, akiket a ré­pafeldolgozási idényre fölvettek, műszakbeosztásuknak megfelelően munkára a következük szerint jelentkezzenek: Az I. műszakra fölvett dolgozók 12-én reggel 5 órakor, a II. műszakra fölvett dolgozók 12-én délután 1 órára, a III. műszakra fölvett dolgozók 11-én este 9 órára. Az erőtelepre fölvett fűtök és salakosok ugyancsak beosztásuknak megfelelően szeptember 11-én jelent­kezzenek munkára. Fölvételre jelentkezhet minden 18. évét betöltött férfi és női munkavállaljf, aki a cukorgyártási idényre mun­kát kíván vállalni. KAPOSVÁRI CUKORGYÁR (7532) Csajka autó és ló HAZATALÁLTAK Szokások, hagyomá­nyok Kisbaba a lóversenyen

Next

/
Oldalképek
Tartalom