Somogyi Néplap, 1968. szeptember (25. évfolyam, 205-229. szám)

1968-09-01 / 205. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! Ár*: 1 forint SomogyiHépltip AZ MSZMP MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA XXV. ÉVFOLYAM, 205. SZÁM. VASÁRNAP, 1968. SZEPTEMBER 1. RIADÓKÉSZÜLTSÉGBEN A RENDŐRSÉG intézet (?: Saigonban félnek az ünneptől A dél-vietnami felszabadító népi fegyveres erők könnyű- és nehéztüzérsége szombatra vir­radó éjszaka súlyos tűzcsapá- sokat mért az amerikai expe- díciós hadtest és a saigoni bábhadsereg több fontos tá­maszpontja és hídfőállására az ország egész területén. A saigoni hivatalos szóvivők elismerik, hogy fegyveres erőik veszteségeket szenved­tek, pontos adatokat azonban erről nem közöltek. A saigoni katonai rezsim rendőrei, titkos ügynökei és provokátorai szombaton ház­kutatásokkal, razziáikkal és többrendbeli letartóztatás­sal igyekeznek elébe vág­ni a vietnami nép 1945- ben megkezdett szabad­ságharcára emlékező tünte­téseknek. Besúgók tájékoztatá­sai alapján a rendőrök őri­zetbe vettek ^vietcong-gyanús­nak-« minősített személyeket, akiknél fegyvereket és »-kom­munista jelszavakat feltünte­tő« transzparenseket találtak. A központi hatóságok szep­tember 4-ig riadókészültségbe helyezték a rendőrségek A Dél-vietnami- Nemzeti Felsza- badítási Front ugyanis szep­tember 2-án emlékezik meg arról, hogy 23 évvel ezelőtt ugyanezen a napon indította el Ho Si Minh elnök a francia gyarmatosítók elleni harcát. A Vietnamban elkövetett amerikai háborús bűntetteiket kivizsgáló VDK-bdzottság köz­leményt adott ki, amelyben egyebek mellett hangoztatja, hogy miután Johnson elnök március 31-ón bejelentette az Észak-Vietnam elleni bombá­zások korlátozását, az ameri­kai agresszorok jelentősen fo­kozták a Vietnami Derfiokra- tikus Köztársaság területe el­len intézett légitámadásokat A közlemény rámutat: az amerikai kormány többször is ígéretet tett arra, hogy a légi­erő nem fog bombázni lakott területeket a VDK-ban. En­nek ellenére csupán júliusban 658 észak-vietnami falut bom­báztak az amerikaiak. A közlemény azt is aláhúz­za, hogy az utóbbi négy hó­napban különösen erősödött a létfontosságú vízgazdálkodási és öntözési berendezések bom­bázása. (MTI) Ötmillió a vevőknek Engedményes tv vásár — Vásárlási utalvány Szeptember 2—október 5 kö­zött KERAVILL-vásárt ren­deznek, s ez alkalomból szá­mos árucikket 20—50 százalé­kos árkedvezménnyel árusíta­nak. A Favorit TD—663-as te- lecvízió 5100 forint helyett 3950 forintért, a Minivizor tv egy- normás változata 4450 forint helyett ugyancsak 3950 forin­tért kapható. A sztereo végfo­kozatú R—5700-as típusú rá­diót 1100 forinttal olcsóbban. 1700 forintért árusítják, ezen­kívül még további négyféle ol­csó rádiókészüléket hoznak forgalomba engedményes áron. A garzonkonyhák számára készült TT—41-es törpe tűz­hely 2810 helyett 2390 forint­ba kerül — a GS—30-as grill­sütőt 790 forintért adják, 330 forinttal olcsóbban a normál árnál. A Bebósmer villanybo- rotvát 390 helyett 338 forintért hozzák forgalomba, a Luna- presskávéfőzőt a szokásosnál 75 forinttal olcsóbban, 170 fo­rintért árusítják. Aki a vásár idején vesz ere­deti holland Philips hajszárí­tót és késélesí1|őt, az 200, illet­ve 12Ó forint értékű vásárlási utalványt is kap, ami bárme­lyik KERAVILL-boltban be­váltható. A vásár idején 20 millió fo­rint értékű árut ajánl fel ked­vezményes áron a KERAVILL, ami a vásárlók számára több mint ötmillió forint megtaka­rítást jelent. (MTI) Huszonnégy órán belül szállítják A Gépalkatrész Ellátó Vállalat felkészült az őszi munkákra A Mezőgazdasági Gépalkat­rész Ellátó Vállalat vidéki te­lepein és a központi raktárak­ban felkészültek az őszi mező- gazdasági munkák gépparkjá­nak »kiszolgálására«. A válla­lóit az előzetes igények is­meretében elegendő felszere­lést, alkatrészt és kiszolgáló berendezést tartalékolt, úgy­hogy az ellátásnál nem várha­tók komolyabb zavarok. Különösen nagy az érdeklő­dés a nyári szárazságtól ki­szikkadt földben elkopott eke­vas- és kormánylemez csere- garnitúrák iránt. Az igény 50— 80 százalékkal meghaladta a ta­valyit, ennek ellenére a nap mint nap érkező megrendelé­seket hiánytalanul ki tudják elégíteni. Egyedül a régebbi típusú PE—336-os ekénél szá­mítanak kisebb alkatrész- hiányra. A vállalat különben hozzávetőleg 30 féle szántóesz­közhöz biztosított cserealkat­részt. A MEGÉV szakemberei a nyárihoz hasonló szervezettsé­get biztosítottak az őszi mező- gazdasági munkák idejére. A legtöbb alkatrészt 24 óra alatt szállítják a helyszínre. Szük­ség esetén a budapesti közpon­ti raktárból postán küldik el a megrendelőkhöz a cseregarni­túrát. (MTI) Magyar küldöttség utazott Limába Szombaton magyar küldött­ség utazott az interparlamen­táris unió limai konferenciájá­ra. A delegáció vezetője Cse- terki Lajos, az Elnöki Tanács titkára, tagjai: Darvasi István és Nagy Miklós országgyűlési képviselők. (MTI) Prágában összeült a CSKP Központi Bizottsága Segítség a gazdasági konszolidációhoz Brnóban megtartják a vásárt—A Pravda helyzetjelentése A finn kommunisták állásfoglalása Akadnak még provokációk Harcok Brazza ville- Kongóban Szombat reggel újabb har­cokról érkezett jelentés Braz- zaville-Kongóból. Mint arról korábban beszámoltunk, pén­teken a hadsereg egységei megütköztek a szélsőbaloldali diákszervezet tagjaival, akik egy kiképző tábor területén sáncolták el magukat. Az or­szágban rendkívüli állapotot és kijárási tilalmat rendeltek el. A kongói rádió szombat reg­geli adásában felszólította a dolgozókat, hogy folytassák munkájukat, de a kijárási ti­lalmat nem oldották fel. Jól értesült körök szerint a szélsőbaloldali diákok és a hadsereg közötti konfliktus a júliusi sikertelen államcsíny óta érlelődött, amikor a had­sereg egyes vezetői kulcspozí­ciókba kerültek. 'A csehszlovák rádió közlése szerint szombaton Prágában megkezdte tanácskozását a CSKP Központi Bizottsága. A rádióban ismertetett közle­mény csak arról tájékoztat, hogy a plénumon megvitatják az ország jelenlegi helyzetét, valamint a központi bizottság 'összetételét az e héten megtar­tott szlovák pártkongresszus eredményeivel összefüggésben. A rövid közleményből messze­menő következtetéseket még korai lenne levonni, minden­esetre annyi már most is meg­állapítható, hogy az üléssza­kon a párt normáinak betartá­sával megválasztott központi bizottsági tagok vesznek részt. Ez — egyelőre közvetett mó­don ugyan — annak kifejezé­se, hogy az augusztus 22-én megtartott, úgynevezett »XIV. rendkívüli kongresszust« nem tekintik érvényesnek. Bizonyos jelek arra mutat­nak, hogy a súlyos helyzetet előidéző jobboldali erők, leg­alább is egyelőre, lemondtak arról a követelésükről, hogy az említett tanácskozást rendkí­vüli kongresszusként fogadtas­sák el. Szombat reggel a prá­gai utcákon a járókelőknek röplapokat osztogattak, ame­lyek különböző követeléseket tartalmaznak, ezek között sze­repel a csapatok kivonása, és a károknak — amelyeknek je­lentős részét maguk a jobbol­dali erők okozták — megtérí­tése. A jobboldal máF ismert taktikájához tartozik az is, hogy árulónak bélyegeznek olyan személyeket, akik a szo­cialista országokkal való to­vábbi együttműködést szorgal­mazzák. A követelések alátá­masztására — a korábbinál óvatosabban és szerényebb ke­retek között — ismét megkez­dődött az aláírások gyűjtése. A Prága egyik főútvonalán elhe­lyezett asztalnál azonban csu­pán tizenévesék »teljesítenek .szolgálatot«. A gondosan meg­fogalmazott követelések igazi szerzői azonban nyilvánvalóan náluk idősebb korosztályhoz tartoznak. A szombaton megjelent la­pok ismertetik a kormány pénteki üléséről kiadott köz­leményt. A kormány döntéseit megnyugvással fogadták mind­azok, kik sürgősnek tartják a belső helyzet gyors normalizá­lását. Nagy érdeklődést és fi­gyelmet keltett Frantisek Ha- mouz miniszterelnök-helyettes közelgő moszkvai tanácskozá­sait ismertető tájékoztató és a sajtó egységes ellenőrzéséről hozott határozat. A kormány ülése határozott az idei - bmói vásár végleges időpontjáról: a vásárt szeptem­ber 14-től 27-ig tartják meg A Tápok beszámolói szerint meg­ír;., állapodás született arról is, hogy Bmo városának belterü­letéről a szovjet csapatokat két napon belül kivonják. A Szovjetunió prágai keres­kedelmi képviselője utasítást kapott kormányától az árucse­re mielőbbi normalizálására és felélénkítésére. Mint Alekszandr Jefimov, a Szovjetunió prágai kereskedel­mi képviselője az Izvesztyijá1 nak adott nyilatkozatában el­mondja, a . csehszlovák külkereskedelmi minisztérium közölte vele, hogy a csehszlo­vák kormány utasítást adott a kereskedelmi egyezmények szigorú teljesítésére minden vonalon: a minisztériumoknak, a trösztöknek, a gyáraknak és üzemeknek. A normális külke­reskedelmi forgalom helyreál­lítása sokban függ az általános helyzet rendezésétől. Legin­kább a szállításban mutatkoz­nak nehézségek. Mielőbb el kell távolítani az átrakodó ha­tárállomásokon a szállítási akadályokat. — Néhány nap múlva meg­nyíló bmói vásáron élénk ke­reskedelmi tevékenységet szándékozunk kifejteni — folytatta Jefimov. A hosszúle­járatú szerződés alapján 10 százalékkal fogjuk növelni a kölcsönös szállításokat — újra megkezdjük a tárgyalásokat az 1971—75. évi új hosszúlejáratú szerződés megkötéséről. Mint ismeretessé vált, a leg­közelebbi jövőben magasszin­tű találkozók lesznek a nagy horderejű gazdasági problé­mák megvizsgálása céljából. A Pravda csehszlovákiai tu­dósítói a lap szombati számá­ban a helyzet további rendező­déséről számolnak be. Az ipar, a közlekedés, a kereskedelem lassanként visszaállítja normá­lis tevékenységét. Ez nem könnyű dolog, mivel Csehszlo­vákia gazdasági élete jelentős mértékben függ az importtól: a _ nyersanyag körülbelül 50 százalékát külföldről hozzák be. Ezért igen fontos, hogy a Szovjetunióból újra megindul­tak az ércet, szenet és gabonát szállító szerelvények. Helyre­állt a Prága—Moszkva nem­zetközi vasúti közlekedés. A tudósítók ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy a hely­zet rendeződése nem megy si­mán. A prágai repülőtér veze­tői például nem akarják hely­reállítani a repülőtér normális tevékenységét, bár ezt a szov­jet fél többször javasolta. Jel­lemző, hogy a repülőtér veze­tői megtitották még azoknak a szovjet repülőgépeknek a ki­szolgálását is, amelyek a Szov­jetunióban üdülő csehszlovák gyerekeket hozták haza. A gyerekeket szovjet katonai autóbuszok juttatták vissza szüleikhez. Szergej Borzenko írja ugyan­csak a Pravdában, hogy a fő­városban és az ipari városok­ban vereséget szenvedett el­lenforradalom most a vidékre teszi át működését. Bőrzakós, pisztolyos ifjoncok járják a falvakat és halállal fenyegetik azokat a parasztokat, akik ke­nyeret adnak a »megszállók­nak«. Teszik ezt annak ellené­re, hogy mint közismert, a Szovjetunió évenként csaknem másfél millió tonna kenyérga­bonát szállít Csehszlovákiának. Borzenko végezetül rámutat, hogy a becsületes csehek és szlovákok maguk sürgetik az ellenforradalmár bandák fel­számolását. amelyek létszáma mintegy 40 000-re tehető. A Finn Kommunista Párt Központi Bizottságának Politi­kai Bizottsága pénteken ülést tartott, amelynek határozatáról szombaton beszámol a Kansan Uutiset című lap. »A Finn Kommunista Párt Politikai Bi­zottsága megelégedéssel üd­vözli a Szovjetnió és Csehszlo­vákia között létrejött megálla­podást, és kifejezi azt a remé­nyét, hogy ezen az úton bizto­sítani lehet Csehszlovákia szo­cialista fejlődését, együttmű­ködve a többi szocialista or­szággal« — állapítja meg a ha­tározat. Vilié Pessi, a Finn Kommu­nista Párt főtitkára, a cseh­szlovákiai eseményekkel kap­csolatban nyilatkozott a Prav­da helsinki tudósítójának. Ki­jelentette. hogy nagy megelé­gedéssel üdvözli a Szovjetunió és Csehszlovákia párt- és ál­lami vezetői által kötött meg­egyezést. A közös közlemény­ben kifejezésre jutó szempon­tok — folytatta Pessi — azo­nosak az ágcsernyői és a po­zsonyi tanácskozások, után ki­adott nyilatkozatokkal, ame­lyek véleményem szerint, össz­hangban állnak az egész kom­munista és elveivel. Ezt követően a Finn KP fő­titkára rámutatott: nemcsak Csehszlovákia népei, hanem a többi országok népei számára is rendkívül fontos, hogy nor­malizálód iék a helyzet Cseh­szlovákiában. Az NDK Nemzeti Frontja or­szágos tanácsa elnökségének pénteki ülésén Albert Worden professzor, az NSZEP Politikai Bizottságának tagja hangsú­lyozta, hogy a kísérlet, amely Csehszlovákiát NATO-bázissá akarta változtatni, hála az öt ország segélvakciójának, ku­darcba fulladt. Az elnökség nyilatkozatot fo­gadott el, amely a többi között kiemeli, hogy a Német De­mokratikus Köztársaság lakos­sága teljes megértéssel fogad­ta és kifejezett egyetértéssel támogatja a moszkvai szovjet —csehszlovák tárgyalásokról kiadott közleményt. Az Izevszrtyija szombat esti száma prágai és pozsonyi tu­dósítóinak jelentését közli. A prágai jelentés szerint a csehszlovák kormány intézke­déseket tesz a különböző sür­gős kérdések megoldására, hogy mielőbb normális vágá­nyokra terelődjék az élet. A gazdasági tevékenység teljes rendezése nem egyszerű fel­adat, de nem megoldhatatlan. Az ország gazdasági élete nem szenvedett komoly fennaka­dást. Bonyolultabbnak látszik a politikai és társadalmi élet rendezése, a hangulat norma­lizálása, de ez is folyamatban — mutatnak rá a tudósí­tók. Prágáiban eltűnőben van a feszültség. Az emberek fo­kozatosan megnyugszanak, visszatérnek napi gondjaikhoz, fontolgatják és elemzik a helyzetet. — A közélet azonban még mindig nem mentes a reak­ciós erők befolyásától: ezek az erők a jelekből ítélve nem hajlandók letenni a fegyvert. Még mindig provokációs hí­resztelések keringenek. A pro­vokátorok a könnyen hívő embereket megtorlásokról szó­ló koholmányokkal próbálják ijesztgetni és félrevezetni, pe­dig valójában ilyen megtorlá­sok nincsenek. Az Izvesztyija pozsonyi je­lentése szerint a szlovák fő­városban tovább normalizáló­dik az élet. A lap a továbbiakban rámu­tat, hogv fokozódik a nyugati hatalmaik ügynökeinek tevé­kenysége. Növekszik az ellen- forradalmi, szovjetellenes pro­pagandairatok és röpiratofc érkezése Csehszlovákiába. A napokban a csehszlovák— osztrák határon feltartóztat­(Folytatás a 2. oldalon) Az ország efyik legnagyobb és legkorszerűbb konzervgyára épül 650 millió forintos be­fektetéssel Debrecenben. Képünkön: Az épülő melegüzemi csarnok. (MTI fotó — Fényes Tamás felvétele) Eltört a sántosi finyantócsö Tegnap Kaposvár egyes te- i tört. A hiba elhárításán még rületein zavar mutatkozott aj, . . , . , vízellátásban. Mint értesül- IaPzartakor is dolgoztai? a viz­tünk, a sántosi főnyomócső el- I művek szakemberen

Next

/
Oldalképek
Tartalom