Somogyi Néplap, 1968. augusztus (25. évfolyam, 179-204. szám)

1968-08-01 / 179. szám

VH.ÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK Ára: 70 fillér SomomlNéplap A Z,»MSZ.M;il-MEGT El Bl Z O TTSAGfl ÉS AM EGYE! TANACS tAPJA XXV. ÉVFOLYAM, 17!». SZÁM. CSÜTÖRTÖK, 1968. AUGUSZTUS 1. Elutazott hazánkból «äs» a kalinyioi pártmunkáskiüilüttség Az MSZMP Somogy megyei Bizottságának vendégeként nyolc napon át megyénkben tartózkodó kalinyini pártmun­kásdelegáció tegnap délután repülőgépen elutazott Buda­pestről. Elutazásuk előtt láto­gatást tettek az MSZMP Köz­ponti Bizottságának külügyi osztályán, ahol Sebestyén Jenő osztályvezető-helyettes fogadta a vendégeket. Ezután elláto­gattak az MSZBT Országos El­nökségére, ahol Kristóf István főtitkár fogadta a kalinyini delegációt és a kíséretükben levő megyei vezetőket. A Ferihegyi repülőtéren Il­lés Dezső, a megyei pártbi­zottság titkára, Böhm József, a megyei tanács vb-elnöke, Kocsis László, a megyei párt- bizottság osztályvezetője, a megyei párt-vb tagjai és Ros­tás Károly, a városi tanács vb- elnöke búcsúztatta a Fjodor Vasziljevics Kaznov vezette kalinyini delegációt. Ott volt a búcsúztatáson Sz. Szatucsin, a budapesti szovjet nagykövet­ség tanácsosa is. A tizenötödik munkaülés Szerda délelőtt 10.30 órakor kezdődött meg a párizsi nem­zetközi . konferencia központi épületében az előzetes ameri­kai—észak-vietnami megbeszé­lések 15. munkaülése. Ezúttal a VDK küldöttségének veze­tője Ha Van Lau ezredes van jelen Xuan Thuy miniszter helyett, aki egészségi okok miatt nem vehet részt az ülé­sen. (MTI) A Ray-ügy titkos A dr. Martin Luther King meggyilkolásával vádolt Ja­mes Earl Ray ügyében betil­tottak minden sajtóértekezle­tet Memphisben. A bíróság rendelkezése a tárgyalásig ér­vényes. A bíróság felszólította alkalmazottait, hogy az ügy­ről a bíróságon kívül ne tegye­nek semmiféle nyilatkozatot vagy megjegyzést (MTI) Folytatták a szovjet—csehszlovák tárgyalásokat Mint a TASZSZ jelenti, a Tisza-menti Ágcsernvőn szer­dán folytatódtak a tárgyalások az SZKP KB Politikai Bizott­sága és a Csehszlovák Kom-' munista Párt Központi Bizott­ságának elnöksége között A tanácskozást őszinte elvtársi légkör jellemezte. (TASZSZ) A toryk aratnak három év múlva? Az angol munkáspárt szo­katlanul részletes önvallomás­ban szándékozik taglalni kor­mányának minden eddigi sike­rét és kudarcát a labourists párt Blackpoolban sorrakerülő októberi évi konferenciáján. Az értekezlet elé terjesztő bizalmasan kezelt, de az angol sajtó által szerdán szellőztetett okmány mottója az, hogy a sorozatos visszaesések ellenére lassan beérnek a munkáspárt fáradságos munkájának gyü­mölcsei. A dokumentum szer­zői a labourista mozgalmat fe­nyegető főveszélyt annak eset­leges megismétlődésében lát­ják, hogy a »munkáspárti ter­mést ismét a toryk fogják be­takarítani a három év múlva esedékes választásokon«. A 13 oldalas, aprólékos »gyó­násban« elismerik, hogy az »időtényezőt figyelmen kívül hagyták 1964-ben, amikor fel­becsülték a szociális kötele­zettségek teljesítéséhez szük­séges gazdasági erőforásokat« Ezután azonban a szerzők me­rész fordulattal megállapítják, hogy a termelés fokozódik, a termelékenység szintén emel­kedőben van, s a brit kereske­delem kilátásai egy évtized óta a legjobbak — állapítják meg, nem utolsó sorban a közeledő választásokra tekintettel. Szolidaritás napja a VIT-en A Központi Sajtószolgálat kiküldött tudósítója jelenti: Hangulatosan, énekkel kez­dődött szerdán az afrikai kül­döttek és a szocialista országok fiataljainak találkozója. A szovjet lányok a Katyusát éne­kelték, s ezt átvette az egész terem a Bolgár Nemzeti Klub­ban. Délelőtt a szófiai Arakovszki utcában, a Technika Házában a Spanyol Kommunista Pártot éltető jelszavak vezették be azt a találkozót, amelyen öt világrész haladó ifjúságának küldöttei köszöntötték a sza­badságukért harcoló spanyol és portugál fiatalokat. A ki­lenc felszólaló között volt Lu­kács János, a KISZ Baranya megyei bizottságának első tit­kára is, aki a magyar fiatalok szolidaritásáról biztosította a szabadságáért küzdő két népet. E rendezvényre a népek nemzeti felszabadítási, függet­lenségi és társadalmi felemel­kedéséért folytatott harcával való szolidaritás napján került sor. Kiállítás nyílt, amelyen bemutatják, hogyan küzdenek az arab országok az izraeli ag­resszió ellen. A Levszki mozi­ban ugyancsak az e harcról készített filmeket vetítették. A haladó ifjúság küldöttei még három találkozón köszöntötték a nemzeti harcukat vívó fia­talokat, s nagygyűlést rendez­tek tiszteletükre. Még kedden, az esti órákban a magyar küldöttek sorfala fo­gadta hazánk nagykövetségén a Vietnami Demokratikus Köztársaság és a Dél-Vietnami Nemzeti Felszabadítási Front fesztiválküldötteinek egy cso­portját. A kettős találkozók közül talán ez volt eddig a legmelegebb, a legemberibb. A magyar fiatalok azokkal talál­koztak, akiknek harcát a leg­közvetlenebbül segítik, s akik­ért oly sok eredményes akciót szerveztek. A magyar és a kaionaruhá- ban vagy gyönyörű nemzeti viseletbe öltözött vietnami lá­nyok összeölelkezve beszélget­tek, a férfiak jelvényeket cse­réltek. Fiataljaink igyekeztek minél többet megtudni az ame­rikai agresszió elleni harc sze­mélyes vonatkozásairól. Küldötteink személyes aján­dékai legalább olyan örömet szereztek vendégeinknek, mint a »hivatalosak« és az észak­és dél-vietnamiak egyaránt. Delegációnk tagjai szerdán a azon gondolkodtak, hogy hir- csehszlovák és jugoszláv kül- telenjében mivel viszonozzák döttekkel találkoztak a Ma- azokat. I gyár Nemzeti Klubban. Szófiai különtudósítónk riportja VIETNAMIAK KÖZÖTT A vietnami—magyar talál­kozón Kim Dinh megajándé­kozott egy kottával és daluk szövegével. Megállt mellet­tünk egy szép szál katona, és segíteni próbált a beszélgetés­ben: Nguyen Thanh tanár dél-vietnamban, ahogy ő mondta, egy virágos falucs­kában. — Hogyan élnek ott az em­berek? — Amikor amerikai táma­dás jön, mindenki abbahagy­ja a munkát, a tanulást és fegyvert fog. Ha befejeződik a harc, folytatjuk a munkát. — ön tanár, hogyan tanít a háború idején? — A szabad zónákban mű­ködő egyik iskolában tanítok kémiát és matematikát. — Milyenek a tanítványai? — Mint a világ bármely is­kolájában. Nagyon komolyak és szorgalmasak. Amikor elbúcsúztunk, a ka­bátomra tűzte a vietnami diákszövetség jelvényét, amely igen keresett a szófiai »jelvénybörzén«. A kis vietnami lányt elő­ször a megnyitón, a VDK felsztiválküldöttségének élén láttam. Hatalmas tányérsap­kája alól boldogan integetett a hős vietnami népet éltető stadionnak. Akkor csupán méternél is hosszabb copfjai tűntek fel. Később a Nikola Szlavkov utcában lévő vietnami szoli daritási központban láttam újra egy nagygyűlés elnöksé­gében. Itt vettem észre két kitüntetését is. Nekem így mutatkozott be: — Troung Thi Hue a ne­vem, Vin-Linben lakom, kö zel a 17. szélességi fokhoz Falumat már a legelső ame­rikai támadás földig bombáz ta. Azóta a föld alatt elünk. — Mi a foglalkozása? — A földeken dolgozom, vagy ha kell, harcolok. Egy magyar filmes megje­gyezte: Nálunk sokan el sem tudják képzelni, hogy így is lehet élni. A föld alatt lakni dolgozni, s állandóan a bom­batámadásoktól tartani. — Mi most a legnagyobb vágya? — Dolgozni szeretnék, so kát dolgozni, de — nyugod­tan, békében. — A kitüntetéseket miért kapta? — Az egyiket a munká­mért, a másikat a harcért. . Kun István Ki kaphat segélyt? Fulbright győzött Burpnyatgrmeszlési tapasztalatcsere Taranybai és Kadarkúton A MÉK és a Keszthelyi Ag­rártudományi Főiskola vető­magszaporító csoportja kedden tapasztalatcserét rendezett a taranyi Május 1. és a kadarkú­ti Szabadság Tsz-ben az ét­kezési burgonyát viszonylag nagy területen termelő terme­lőszövetkezetek elnökeinek. Taranyban Hantosi János íőagronómus mutatta meg a vendégeknek a szövetkezet burgonyatábláit. Száz holdon termel burgonyát a Május 1. Tsz, zömmel piroshúsú fajták­kal foglalkoznak. A bemutatott táblán két éven át hungazin- nal gyomtalanított kukoricát termeltek, s még idejében táp­anyagvizsgálatot végeztettek a burgonya alá szánt területen. Ennek megfelelően látták el aztán a talajt istállótrágyával és különböző műtrágyafélesé­gekkel. Az előhajtatott gumók kivételével csaknem az egészet négysoros, csehszlovák gyárt­mányú géppel ültették ki, s a fehér fajtákat vegyszerrel gyomtalanították. Az előhajta­tott burgonya az összes^ bur­gonyának a 60 százalékát te­szi ki, s itt 80 mázsa körüli hozamot értek el holdanként. Eddig 27 vagonnal értékesítet­tek. Holdanként 17 700 forint bevételt jelent ez a gazdasá­goknak. A termés zömét a MÉK-kel szerződték le. A ve­tőmag nagyobb részéről ma­guk gondoskodtak, saját ter­mésükből, de rendszeresen vá­sárolnak 8—10 holdra való elit vetőgumót felújításnak. Kadarkúton a tapasztalat- csere részvevői a burgonyabe­takarítás gépesítését nézték meg. Csehszlovák gyártmányú burgonyabetakarító félkom- bájn forgatta ki s gyűjtötte mindjárt pótkocsira a gumó­kat. A rakomány ezután a vá­logatóba került. Sok ember fáradságos munkáját helyette­síti ez a gép. A prizmákat ugyancsak az erre a célra vá­sárolt, de másra is felhasznál­ható géppel földelték le. Hor­váth József főagronómus meg­mutatta a vendégeknek a hen- csei brigád húsz holdas burgo­nyatábláját is, amelyen tökéle­tesnek bizonyult a burgonya­bogár elleni vegyszeres véde­kezés. A tapasztalatcsere részvevői­nek ezután dr. Réthy Béla, a Keszthelyi Agrártudományi Főiskola vetőmagszaporító cso­portjának vezetője a dunántú­li áruburgonya-termelés idő­szerű kérdéseiről tartott elő­adást. Elmondotta, hogyan ala­kul hazánkban az egy főre eső burgonyafogyasztás, s mi­lyen fajták iránt növekszik kü­lönösen az igény. Ä vendéglá­tó tsz főagronómusa ismertet­te a vegyszeres növényvédelem gyakorlati tapasztalait, és mél­tatta azt a tudományos segít­séget, amelyet Keszthelyről kapnak a burgonyatermelés­hez: rendszeres szaktanács- adást ad a vetőmagszaporító csoport, talajvizsgálaíot végez a táperő-visszapótláshoz, ja­vaslatot ad arra, hogy mely vegyszerek alkalmazása a leg­célravezetőbb. A tapasztalatcsere tapaszta­latait Küher János, a MÉK igazgatója összegezte. Vitorlázók a viharos Balatonon Hírügynökségi jelentések szerint William Fulbright de­mokratapárti politikus vezet az Arkansas államban rende­zett szenátusi választásokon. Szerda délelőttig az állam 2476 választási körzetének mintegy 90 százalékából érkeztek be a szavazatok. Fulbright a beér­kezett szavazatok 53 százalé­kát kapta meg. Fulbright, az .amerikai szenátus külpolitikai bizottságának elnöke több íz­bein szembeszálít a vietnami háború kiszélesítésére irányu­ló washingtoni politikával. A Gallup Intézet szerint új­ból emelkedőben van Richard Nixon, volt amerikai alelnök csillaga. A közvéleménykuta­tási intézet legújabb felmérése arra mutat, hogy a republiká­nus párti politikus népszerűség tekintetében megelőzte Humphrey alelnököt és Mc­Carthy demokrata párti szená­tort is. A megkérdezett ameri­kaiak 40 százaléka Nixon mel­lett szállt síkra, míg Humph­rey alelnökre 38 százalék kí­ván szavazni. Az amerikai szenátus kedd este elfogadta Dominick köz- társasági párti szenátor módo­sító indítványát az amerikai külföldi segélyprogram kiégés szítésére. A programba bele­vett egy olyan záradékot, hogy •»kommunista országok nem kaphatnak amerikai segélyt addig, amíg a KNDK szabadon nem bocsátja a Pueblo ameri­kai hírszerző hajó legénysé­gét«. Manfíeld szenátor az indít­vány megszavazása előtt kije­lentette, ilyen módosításnak nincs értelme, mert az Egye­sült Államok eddig sem adott segélyt kommunista országok­nak. A Fehér Ház szóvivője, George Christian, kedden azt mondotta, hogy Johnson elnök esetleg nem is megy el a de­mokrata párt elnökjelöiő kon­venciójára, amelyet augusztus végén Chicagóban tartanak. Christian szerint az elnök tá­voltartja magát a szqrosan vett pártpolitikai eseményektől. Po­litikai megfigyelők egy része a Fehér Ház közvéleményét közvetett válasznak tekinti azokra a híresztelésekre, hogy Johnson, korábbi kijelentései­vel ellentétben, mégis kísérle­tet tesz újTajelöltetésére. E megfigyelők szerint ugyanis Humphrey jelenlegi alelnök a novemberi választásokon vere­séget szenvedhet Nixontól, re­publikánus ellenfelétől. Amennyiben a republikánusok jövő heti konvenciójukon va­lóban Nixonnak juttatják az elnökjelöltséget, a demokrata pártnak »megfelelő ellenfelet« kell vele szembe állítania, s Humphrey nem alkalmas er­re. Johnson az elmúlt hetekben tüntetőén távol tartotta magát a demokrata párt kifejezetten pártpolitikai akcióitól, azonban szoros kapcsolatot tart fenn a párt vezetésével. Sajtójelenté­sek szerint az elnök közvetve ellenőrzése alatt tartja a párt elnökjelölő konvenciójának előkészítését is. William Fulbright, az ame­rikai szenátus külügyi bizott­ságának elnöke a szerdán köz­zétett, csaknem végleges ered­mények szerint megnyerte az arkansasi demokratapárti sze­nátusi előválasztást. A szená­tor, aki közismerten a John- son-kormányzat .vietnami poli­tikájának ellentáborába tarto­zik, sőt annak egyik vezetője, egymagában több szavazatot kapott, mint három ellenfele együttesen: a leadott szavaza­tok 96,6 százalékának össze- számlálása után 53 százalékot. Fulbright választási kampá­nyának középpontjában az a jelszó állt, hogy az amerikai katonákat haza kell hozni Viet­namból. (MTI) iPilflÉI» * ' i Lesz helye a kornak A szeszélyes időjárás, a gyakori nyári viharok, foko­zott figyelmet követelnek a Balatonon a vízisportok ked­velőitől. A sportegyesületek versenyvitorlázói örülnek a szeles időjárásnak, amikor bőven van »üzemanyag«. Ver- tanyeiken « ha vihar köze­ledik — a készenlétben álló mentőhajók sietnek a sporto­lók segítségére. A viharos Ba­laton azonban nagy veszélyt jelent a kezdő vitorlázóknak, akik a viharjelző rakéta fel­lövése után nem sietnek a partra. (Balatoni mellékle­tünk a fi. 7. olda lon^ Az idén jó szőlőtermésre le­het számítani, s ennek megfe­lelően nagy gonddal készülnek fel az új bor fogadására. A szüret valószínűleg augusztus utolsó vagy szeptember első napjaiban kezdődik meg. A pincék befogadóképessége az idén ismét 100 000 hektoli­terrel bővül, s ezzel mintegy két és félmillió hektoliter új bort tudnak fogadni. Ezenkí­vül a gazdaságokat bértárolás­sal is megbízzák. Az idén mint­egy 50 000 hektoliterrel több bort hoznak forgalomba palac* kozva, mint tavaly, összese* 110 millió palack magyar bor kerül forgalomba itthon és külföldön.

Next

/
Oldalképek
Tartalom