Somogyi Néplap, 1968. május (25. évfolyam, 101-126. szám)

1968-05-01 / 101. szám

romoGTi wbplap 2 Szerda, 1968. május K Szovjet vezetők távirata Bumediennek Brezsnyev, Podgornij és Koszigin táviratot intéztek Vumedien algériai miniszter- elnökhöz, az algériai forradal­mi tanács elnökéhez. »-Felhá­borodással értesültünk az ón elleni merényletről — hang­zik a távirat. — Megggyőző- c ősünk, hogy az ellenség sem­Nelson Rockefeller, New York állam kormányzója 1 idden sajtókonferencián je­lentette be, hogy pályázik a republikánus párt elnökje­löltségére. A kormányzó el­lenfele a küzdelemben Ri­chard Nixon, Eisenhower volt alelnöke. Rockefeller korábban azt mondotta, hogy nem kíván részt venni a küzdelemben. 1' (határozásának módosítását most főként azzal indokolta, hogy egyrészt az elmúlt he­tek eseményei »példátlan he­vességgel tárják fel, milyen súlyos problémák állnak az Egyesült Államok előtt-«, s dályozhatja meg az ön tevé­kenységét, amelyet a baráti algériai nép javára, az impe­rializmus támadási kísérletei ellen az algériai néppel együtt harcoló más népiek érdekében végez.« A szovjet vezetők jó egész­ezeket a problémákat az álta­la javasolt program alapján meg lehet oldani, másrészt azzal, hogy »a republikánus párton belül és azon kívül »sokan kérték, vállalja az el­nökjelöltséget. A hatvanadik évében járó New York-i kormányzó a párt úgynevezett mérsékelt, liberális szárnyához tartozik a »konzervatívnak« tekintett Nixonnal szemben. Politikai körökben úgy tudják, hogy a republikánus párt apparátu­sa inkább Nixont támogatja. Rockefeller azonban a vá­lasztók körében népszerűbb. Határőrök látogatása Jugoszláviában A Magyar Népköztársaság Belügyminisztériumának ha­tárőrküldöttsége, Szabó Gusz­táv vezérőrnagy vezetésével több napos látogatást tett a Jugoszláv Szocialista Szövet­ségi Köztársaságban. A dele­gáció a jugoszláv határőrség több egysegét és intézményét látogatta meg. A delegációt fogadták a jugoszláv nemzet- védelmi és belügyminisztérium vezetői. A fogadáson részt vett a határőrség parancsnoki kara. 4 Inna 14 folytatja programját A Luna—14 automatikus űrállomás kedden, moszkvai idő szerint 11.30 órakor be­fejezte a 176. fordulatát a Föld körül. A Szovjetunió ne­gyedik mesterséges holdszput- nyikja, amelyet április 10-én lőttek fel, folytatja repülé­sét. Provokáció Koreában A KCNA hírügynökség je­lentése szerint amerikai ka­tonák hétfőn több száz gép­pisztolylövést adtak le a de- militarizált övezet keleti ré­szén a KNDK állásaira, majd egy teljes fölfegyverzett sza­kaszt küldtek a front keleti szakaszán a KNDK területé­re. A koreai néphadsereg erőteljes csapást mért az el­lenségre, és meghiúsította a provokátorok behatolási kí­sérletét. (MTI) MILLIOMOSOK Az amerikai Fortune című üzleti folyóirat májusi száma kimutatást közöl a leggazda­gabb amerikaiakróL A lap szerint a 75 éves olaj­mágnás, Paul Getty és a 52 éves Howard Hughes pénzem­ber tekinthető az Egyesült Ál­lamok két leggazdagabb em­berének. A lap Getty érde­keltségeit 957—1338 millió dol­lárra becsüli, Hughes-ét pedig 985—1373 millió dollárra. A két férfiú magánvagyona is meg­haladja a száz-százmillió dol­lárt (eltekintve a részvényektől és az érdekeltségektől.). A Fortune szerint azoknak a személyeknek a száma, akik százmillió dollárnál nagyobb vagyon fölött rendelkeznek, tíz év alattt 45-ről több mint 135- re emelkedett. A 200-tól 300 millió dollárig terjedő kategó­riában foglal helyet Nelson Rockefeller New York-i kor­mányzó, és még négyen a Rockefeller családból. Azoknak a személyeknek a többsége, akik 150 millió dol­lárral vagy többel rendelkez­nek — írja a cikk —, a va­gyon javát örököltéje. A Du Pont-ok, Fordok, Mellonok és Rockefellerek Amerika leg­gazdagabb polgárai között fog­lalnak helyet — állapítja meg a Fortune. (MTI) Gázpalack- és tricikli­fuvarozást vállalunk Fuvarfelvétel: Kaposvár, Májas L a. 12. Telefon: 12-391 (7031) Szennai egyszemélyes fodrászüzletbe férfi-női fi-női fodrászt azonnal felveszünk Kaposvári Fodrász és Fényképész Ktsz, Má­jus 1. a. 57. (7032) Diáktüntetések Olaszországban. Róma: A tüntető diákok április 27-én két elfogott diáktársuk szabadon bocsátását követelték, amikor a rendőrség brutálisan rájuk támadott. A képen: Rendőrök egy vérző fejű diákot cipelnek a rend­őrségi autóhoz. (Tele fotó — MTI Külföldi Képszolgálat) A Pamutfonó-ipari Vállalat Kaposvári Gyára (textilmű­vek) fölvesz általános iskolát végzett 14— 16 éves korú leányokat 6 órai nappali munkára, valamint FÉRFI SEGÉDMUNKÁSOKAT 18—40 éves korig. Szállást biztosítani nem tudunk. (6980) A CUKORGYÁR állandó munkára felvesz férfi segédmunkásokat és hegesztőt Jelentkezés a gyár munkaügyi osztályán. (7050) seget és további sikereket ki- milyen próbálkozása semaka- vannak Bumediennek. (MTI) Rockefeller lesz Nixon ellenfele A harcoló Vietnam A világ köz­véleménye ezekben a na­pokban vissza­fojtott léleg­zettel figyeli: lesz-e végre béke Vietnam­ban? Az Egye­sült Államok kormánya Johnson elnök nyilatkozata óta is szemmel láthatóan min­dent elkövet, hogy elodázza a tárgyalások megkezdését. Sok jel mutat arra, hogy míg az amerikai kormány béke- szándékait hangoztatja. közben nem csökkenti, hanem növeli há­borús erőfeszítéseit. Erre utal az újabb tartalékosok behí­vása és az a tény, hogy a saigoni kormány Washington parancsára újabb 300 ezer ember mozgósítását vette tervbe. A dél-vietnami ame­rikai csapatok és a saigoni hadsereg továbbra is terror- cselekményeket követnek el a lakosság ellen. Az amerikai légierő pedig tovább folytatja a Vietnami Demokratikus Köztársaság sűrűn lakott vi­dékeinek bombázását. S ha a világ népei óhajtják a békét Vietnamban, mennyi­vel inkább várja ezt a viet­nami nép, amely úgyszólván két és fél évtizede szakadat­lanul harcban áll hazája bé­kéjéért, függetlenségéért és szabadságáért. A vietnami nép azonban megtanulta, hogy az • imperialista agresszorok- tól nem remélhet' békét azt csak rájuk kényszerítheti. El­szánt harccal és hősi helyt­állással. Képeink arról ta­núskodnak, hogy a vietna­miak — Délen és Északon egyaránt — megtanulták a leckét, és változatlanul, ha­tártalan önfeláldozással har­colnak a betolakodók ellen. Felső képünkön a Dél-vietna­mi Nemzeti Felszabadítási Front egyik fegyveres egysé­ge a front lobogója alatt in­dul hősi rohamra az " ellenség ellen Quang Nan tartomány­ban. Második képünk Észak- Vietnamból érkezett: a VDK területe felett lelőtt 2800-ik amerikai repülőgép roncsai. A Bundestag rendkívüli ülése A bonni Bundestag kedden egésznapos rendkívüli ülést tartott a húsvéti diáktünteté­sek megvitatására. A kor­mány jelentését Benda bel­ügyminiszter terjesztette elő. Beszédének legnagyobb ré­szében azzal foglalkozott, 'ho­gyan kellene a rendőri intéz­kedéseket koordinálni, a Szo­cialista Német Diákszövetsé­get az állambiztonsági szer­vek által jobban megfigyel­tetni és elszigetelni. Megálla­pította, hogy az SDS betiltá­sára meglenne a törvényes alap, mégis ellene van a be­tiltásnak bel- és külpolitikai okokból. Kénytelen volt be­ismerni, hogy csupán rendőri intézkedésekkel a diákok nyugtalanságát nem lehet le­szerelni. A koalíciós pártok részéről Börzei (CDU—CSU) a nyu­gatnémet »jogállam megvédé­„ Vigyázat, A kedd reggeli varsói sajtó élénken kommentálja az NPD újabb, minden eddiginél na­gyobb választási sikerét Kie­singer úrnak most az a fő gondja — írja a Trybuna Lu- du, — hogy mit fog mondani a külföld. Nos, a külföld már régen megmondta a magáét. Most arról van szó, hogy Bonn-nak és a nyugatnémet politikai pártoknak a legko­molyabban meg kell vizsgál­séről« hangoztatott különféle frázisokat, s igyekezett úgy beállítani a dolgot, mintha csak egy kis csoport garáz­dálkodása ellen kellene a küz­delmet felvenni. Helmut Schmidt (SPD) némileg mé­lyebben belement az okok taglalásába s tiltakozott az el­len hogy a diákokat szembe­állítsák a közvélemény többi részével. Az ellenzéki FDF elnöke, Walter Scheel alig vetett fel konkrét javaslato­kat A pártok vezérszónokai után Kiesinger kancellár szó­lalt fel. Kijelentette, hogy többször vitatkozott a diákok­kal és konkrét kérdéseket tett föl nekik, de nem kapott vá­laszt, csupán jelszavakat. Hangoztatta, hogy a fiatal generációt más célok vezér­lik, mint az idősebbeket. »Megértést« kell tanúsítani a fiatalok problémái iránt — asizMus! niuk az NSZK-ban kialakult helyzetet. Az NPD Bonn felé menetel — írja kommentár­jában a Trybuna Ludu. »Vigyázat, fasizmus!« — cím alatt a Standar Mlodych kommentálja a baden—Würt­temberg! választások eredmé­nyét, amely a neonáci erők I aggasztó előretörése miatt — írja — mélységes nyugtalan­ságot kelt a világon és meg- | döbbenést az NSZK-ban. mondta a kancellár, de mind­járt hozzáfűzte, hogy a tör­vény egész erejével fog az állam szembeszállni a »forra­dalmár« kisebbséggel. Kiesin­ger foglalkozott az NPD leg­utóbbi választási sikerével. Azt bizonygatta, hogy nem neonácikról van szó, csak konzervatív nacionalistákról. Kiesinger beszéde urán folytatódott a vita. (MTI) A Híradástechnikai Vállalat felvesz az újonnan beinduló tranzisztor­üzemébe n o i dolgozókat Jelentkezni lehet a vál­lalat munkaügyi osztá­lyán. Kaposvár, Dimit­rov utca 127. (Fénycső­üzem) (7049) Értesítjük a lakosságot, hogy a TERMÁLFÜRDŐ május l-én is nyitva lesz Somogy megyei Víz- és Csatornamű Vállalat

Next

/
Oldalképek
Tartalom