Somogyi Néplap, 1968. március (25. évfolyam, 51-77. szám)

1968-03-01 / 51. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJ ETEK! Ára: 70 fiBér Somogyi Néplap AZ MSZMP MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁÖS LAPJA XXV. évfolyam, 5 I. szám l968~ március l„ péntek l* INTÉZET * A konzultatív találkozó szerdai tanácskozása Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának első titkára szer­dán este az Országház gobelintermében vacsorát adott a kommunista cs munkáspártok konzultatív találkozója alkalmából Budapesten tartózkodó testvérpártok elnökei, főtitkárai és első titkárai tiszteletére, A képen: William Kashtan, a Kanadai Kommunista Párt fő­titkára, G. A. Dange, az Indiai Kommunista Párt elnöke, Kádár János, az MSZMP KB első A MEGYE TANÁCSAI 300 millió forintból gazdálkodnak Jóváhagyták az idei fejlesztési tervet — Új bevételi források — Mit kapnak az egyes ágazatok? Szerdán folytatta tanácsko­zását a kommunista és mun­káspártok konzultatív talál­kozója. A tanácskozáson Jean Terfve, a Belga Kommunista Fárt Politikai Bizottságának tagja, Borisz Velcsev, a Bol­gár Kommunista Párt Politi­kai Bizottságának tagja, a központi bizottság titkára, Jorge Kolle Cueto, a Bolí­viai Kommunista Párt Köz­ponti Bizottságának első tit­kára és Luis Carlos Prestes, a Brazil Kommunista Párt főtitkára elnökölt. Felszólal­tak: Borisz Velcsev. a Bolgár Kommunista Párt Politikai Bizottságának tagja, a központi bizottság titkára megalapozott érvekkel tá­masztotta alá: megértek a feltételek, hogy ez év végéig összehívják a kommunista és munkáspártok újabb tanács­kozását. Ezen vehessenek részt azok a testvérpártok is, amelyek nem küldték el kép­viselőiket Budapestre. Pártja álláspontja az, hogy egyes pártok esetleges távolmaradá­sa nem lehet akadálya a ta­nácskozás megtartásának. Minden további várakozás kárt okozna a nemzetközi kommunista mozgalom és az egyes pártok érdekeinek és általában az imperializmus elleni harcnak. Üdvözölte a javaslatot, hogy a tanácsko­zást Moszkvában tartsák meg és előkészítésére hozzanak létre egy bizottságot a kon­zultatív tanácskozáson részt vett és a távol maradt pár­tok képviselőiből. Gus Hall, az Amerikai Egyesült Államok Kommunista Pártjának \ főtitkára határozottan támogatta vala­mennyi munkás- és marxista párt nemzetközi tanácskozá­sának összehívását ez év vé­gére. Rámutatott: a világ kommunistáinak egysége ké­szíti elő a világkommuniz­mus győzelmét. — Szilárdan meg vagyunk győződve arról, hogy a tör­ténelmi pillanat megköveteli a világ kommunistáinak egy­ségét, amely a tapasztalat- csere valamilyen szervezett rendszerében és a pártok közötti konzultációkban nyil­vánul meg. A valóságos kér­dés nem az autonómia a pár­tok közötti kapcsolatokban, hanem inkább az a demagóg kampány, amelyet az osztály­ellenség országainkban auto­nóm létünk ellen folytat. Pártunk a marxista—kom­munista pártok nemzetközi értekezletéért száll síkra. Feltétel nélkül támogatunk egy ilyen értekezletet. Ré­szünkről az ilyen értekezle­ten való részvételünkkel kap­csolatban nem merül fel sem »ha«, sem és, sem de. A vietnami nép által ví­vott' fegyveres harc új szint­jének megfelelő magaslatra kell emelnünk a politikai­ideológiai és diplomáciai küz­delmet minden földrészen, minden országban. minden városban, minden faluban és az egész világon. Anna Liisa Hyvöncn, a Finn Kommunista Párt Politikai Bizottságának tagja — Véleményünk rz: le­gyen az eljövendő nemzetkö­zi tanácskozás közpohti kér­dése a háború és a béke. va­lamint az egység kialakítása az imperializmus elleni harc­ban. A napirend fő kérdése ft világbéke megőrzése, tó­titkára. vábbá azoknak az erőknek egyesítése legyen, amelyek a világbéke megőrzésén fára­doznak. Nagy figyelmet kell szen­telni a vietnami kérdésnek, valamint a nemzeti felszaba­dító mozgalmaknak; az újon­nan alakúit államoknak nyúj­tandó segítségnek, továbbá a neokolonializmus meggátlásá- nak, a békés egymás mellett élés kérdésének és egy har­madik világháború elhárítá­sának., Erich Homecker, a Német Szocialista Egységpárt Politikai Bizottságának tagja, a központi bizottság titkára hangsúlyozta, hogy a Német Szocialista Egységpárt követ­kezetesen síkraszáll a kom­munista világmozgalom egy­ségéért és összeforrottságáért. A bonni kormánynak az ame­rikai imperializmus globális stratégiájához kapcsolódó ter­jeszkedési éj> revansista poli­tikája, a neonácizmus térhó­dítása Nyugat-Németország- ban jelenti a fő veszélyt az európai béke szempontjából. Erich Honecker kifejezte a Német Szocialista Egységpárt megbonthatatlan szolidaritá­sát a bátor vietnami néppel. A Német Szocialista Egység­párt javasolja, hogy 1968 no­vemberében Moszkvába hív­ják össze a kommunista és munkáspártok nemzetközi ta­nácskozását, az alábbi fő té­mával: »A kommunista moz­galom és az összes forradal­mi erők egységének megszi­lárdítása az imperializmus elleni harcban«. A világkon­ferencia előkészítésére bizott­ságot kell alakítani az ösz- szes testvérpártok képvise­lőiből. E. Papaioannou. a Ciprusi Dolgozó Nép Haladó Pártjának főtitkára — Ennek az értekezletnek sürgős felhívást kell közrebo­csátania az egység, Vietnam megmentése és az amerikai imperializmus leverése érce­kében. Egységre van szüksé­günk Vietnam érdekében. Egységre van szükségünk' az izraeli agresszoroknak az arab országokból való elűzésére és a közel-keleti béke biztosítá­sára. Egységre van szüksé­günk az ellenforradalom meg­állítására és arra, hogy a diktatúra helyébe demokrá­cia lépjen Görögországban, Spanyolországban, Portugáliá­ban és más országokban. Egységre van szükségünk a nemzeti felszabadítás, a bé­ke és a szocializmus érdeké­ben. Ez a parancsoló szük­ségesség hozott ide bennün­ket A legnagyobb ajándék, amiről az imperializmus va­laha is álmodhat: széthúzás a szocialista táborban, a kommunista és munkáspártok soraiban. Fosszuk meg az imperializmust ettől az aján­déktól. Erwin Scharf, Ausztria Kommunista Pártja Politikai Bizottságának tagja, a központi bizottság titkára — Az Egyesült Államok vietnami agressziójának esz­kalációja különösképpen alá­húzza a kommunista pártok világkonferenciájának rendkí­vüli időszerűségét és sürgős­ségét. Mint kommunistáknak, erkölcsi kötelességünk, hogy politikánkban az imperializ­mussal szembeni egységet te­kintsük elsődlegesnek. Tekin­tettel erre a fő kérdésre, a (Folytatás a 2. oldalon) A megyei tanács tegnapi ülésén jóváhagyta Somogy 1968. évi tanácsi fejlesztési ter­vét. A tanácsülés, melynek el­nökségében helyet foglalt Né­meth Ferenc, az MSZMP Központi Bizottságának tagja, a megyei pártbizottság első titkára, Horváth Albert, a Mi­nisztertanács tanácsszervek osztályának főelőadója, dr. Bán Sándor, a Beruházási Bank fő­osztályvezetője és Jancsich Imre, a VBKM vezérigazgató­ja, a rendelkezésre álló mint­egy háromszázmillió forintból legtöbbet, 127 millió forintot fordít lakásépítésre és a kom­munális elláíás javítására. Egészségügyi és szociális cé­lokra negyvenöt-, a kulturális ellátás : javítására pedig har- minenégymillió forintot szava­zott meg a tanácsülés. A tegnap jóváhagyott terv szorosan kapcsolódik a múlt év fejlesztési elképzeléseihez. Ennek ellenére különbözik is attól. Az új gazdaságirányítási rendszer elveinek megfelelően messzemenően figyelembe ve­szi a városi tanács, a járási tanácsok és a tanácsi ipar fo­kozott önállóságát. Csak a leg­szükségesebb eseteikben tartal­maz a terv kötelező előíráso­kat. Nagyrészt, ajánlásokat és információs jellegű elemzése­ket ad az alsóbb szintű taná­csok és tanácsi vállalatok ré­szére. Az új gazdaságirányítási rendszer bevezetésével együtt változtak a fejlesztési alap forrásai. A legjelentősebb eb­ben az évben is az állami tá­mogatás: ennek összege 10.3 millió forint. Emellett nagv összeggel szerepelnek az új bevétejí források, mint a kom­munális adó. a tanácsi válla­latok amortizációs befizetése és a lakosság hozzájárulása. A terv egyébként az alsóbb szin­tű tanácsoknál képződő kom­munális adót teljes egészében a megyei tanács rendelkezésé­re bocsátja. Erre a hatéko­nyabb felhasználás miatt van szükség. A pénzt elsősorban kommunális jellegű feladatok megvalósítására költik. A terv feszített. Ezt hitelek felvételével azért nem akarja enyhíteni a megyei tanács, A nagyatádi és a marcali járás úttörőelnöksége jelenté­sét vitatták meg tegnap a megyei úttörőelnökség ülésén. Mindkét beszámoló a csapat- vezetők, a rajvezetők, vala­mint a csapat- és őrsfunkcio­mert ez a későbbi fejlesztési lehetőségeket terhelné. A lakásépítésre fordított összegből ebben az évben 321 lakás építését fejezik be. A Kalinyin városrészben ebbői háromszáz épül. Ezeknek több­sége a múlt évről húzódik át. Ezenkívül a város és a közsé­gek saját fejlesztési alapjukból is építenek lakásokat. Ha eze­ket is számba vesszük, akkor ebben az évben körülbelül 450 —500 állami és szövetkezeti la­kás épül a megyében. Közülük száz vidéken. A lakosságnak emellett a tavalyihoz hasonló összegű OTP-kölcsön áll ren­delkezésére lakásépítésre. A kommunális beruházások közül kiemelkedik a kaposvári szennyvíztisztító telep építése. Üzembe helyezése után na­ponta 7,5 ezer köbméter szennyvíz tisztítására lesz al­kalmas. Megkezdődik a ka­posvárinál kisebb kapacitású balatonlellei és nagyatádi szennyvíztisztító kivitelezése is. Folytatják a cseri vízmű bővítését, és nagy gondot for­dítanak a város vízellátásának javítására. Tovább folytatják a törpe vízmüvek építését is. A fejlesztési alap 265 óvodai férőhely létesítésével és 34 tanterem építésével számol eb­ben az évben. Az idén befeje­ződik a siófoki kórház építé­se, ez négyszáz ágyas növeke­dést jelent a megyében. Ezen­kívül megkezdik a kaposvári kórház rekonstrukcióját, és folytatják a mosdósi szanató­rium felújítását. A fejlesztési alapból a tanács elsősorban a lakossági szolgál­tatást végző vállalatoknak nyújt támogatást. A tanácsi vállalatok által készített idei tervből az derül ki, hogy va­lamivel nagyobbak lesznek a fejlesztési lehetőségek, mint amennyit a harmadik ótéves terv előirányzott. A terv hangsúlyozza, hogy az új körülmények megkö­vetelik: a tanácsok, a vállala­tok és az intézmények vezetői éljenek a rájuk ruházott na­gyobb hatáskörrel. Elsősorban az 6 feladatuk, hogy az álta­lános elveket szem előtt tart­va kialakítsák a helyi adottsá­goknak megfelelő legjobb módszereket. , K. I. náriusok járási szintű veze­tőképzésének eredményeivel és problémáival foglalkozott. Az elnökség tagjai hozzá­szólásaikkal egészítették ki az írásos anyagot. Elmond­ták, hogy a meglevő hiányos­ságok és nehézségek ellenére is minden szinten tovább kell folytatni a vezetők képzését. Űj. változatos, színvonalas programmal kell felhívni a csapatvezetők és az úttörők figyelmét a teljesítendő fel­adatokra. A pedagógusoknak, a felnőtt vezetőknek emellett módszertani, segítséget is ad­niuk kell az egész évi folya­matos munkához. Néhány érdekes 'avaslat máris született. Mivel a ver­senyzési forma a .legizgalma­sabb, hirdessenek versenyt a gyermekek életével foglalko­zó versek gyűjtésére, moz­galmi és népdalok közös megtanulására, éneklésére. Amit a gyerekek rmguk gyűjtenek, nagyobb érték a szemükben. Az elhanyagolt dekorációs feladatokkal pe­dig bízzanak meg úttörőket, s a tehetségesebb rvermek- rajzok legyenek a faliújsá­gok, iskolák fő díszítői. A hozzászólásokat Papp János megyei úHörőtitkár összegezte: az úttörőmozga­lom feladatai nőnek, a mun­ka színvonalát is emelni kell A két jelentés — amelyik­ből a nagyatádi volt elem­zőbb, pontosabb — azt tük­rözi, hogy ebben az évben is élvégezték a kitűzött fel­adatokat. A továbbiakban pe­dig a KISZ központi bizott­ságnak az úttörőmozgalomra vonatkozó irányelvei alapján kell cselekedni. TÍZ ÓRA A VICINÁLISON i Munkatársaink a napokban tiz órát döcöglek a barcsi, a szigetvári és a siófoki vonalon. Tapasztalataikról a 3. oldalon olvasható riportösszeállitásbaa számolnak be. Képünkön: Szá­zak igyekeznek a vonatokra a kaposvári vasútállomáson. Vezetőképzés az úttörőmozgalomban

Next

/
Oldalképek
Tartalom