Somogyi Néplap, 1967. szeptember (24. évfolyam, 207-232. szám)

1967-09-27 / 229. szám

Szerda, 1967. szeptember 27. SOMOGYI NÉPLAP Nvolcan a vaj üzemből mindig többre és jobbra ser­kentő szellem, közösségi erő? Sokat elárul ebből a folya­matból a brigádnapló is. A két évvel ezelőtti bejegyzé­sek közt több ízben találtam egy-egy nevet, amely később már hiányzik a névsorból. Kertelés nélkül megmondták társaiknak: ezek és ezek a föltételeink, a követelmé­nyek. Nem kötelező vállal­ni... így alakult véglegessé a névsor, így kovácsolódott a A brigád tagjai társadalmi munkában rendezik udvarát. Surrogó, monoton zúgás fogad a köpülőben. Kétezer liter tejszín zubog, kavarog a hatalmas köpülődob gyom­rában. Csillogó acélcsövek, monstrum gépek, árnyékuk­ban szinte összezsugorodik az ember. Egyetlen szakember, egy asszony birodalma ez a csarnok. Gumicsizmája las­san, vigyázatosan csusszan a nedves keramitkockákon. amint hajlong a gépek közt, a döbok alatt. Most , egy munkába testvéri, mozdulat — s máris az acél- szerkezetek fölé magasodik az ember. A zúgás meg­szűnik. Vastag sugárban zuhog tartályába az író. Át­mosás, begyúrás után gördü­lő kádakban a szomszéd he­lyiségbe kerül a kész vaj. Itt a »döngölőben« mérik, dobozba helyezik az export­árut. Kiírják. Györgyné, a brigád egyik kulcsembere rakja a mérleget. Hajol, emelkedik, mérlegel, majd is­mét emel és hajol: vajtömbö- ket rak a döngölő-dobozba. Azután ismét elölről. Nyolc órán át, kétszer negyvenöt mázsát... Ilyen a Komarov brigád munkahelye, a Tej­ipari Vállalat Cseri telepén. Itt ismerkedem életükkel, munkájukkal, Nagy Imre fő­művezető és párttitkár segít­ségével. Csaknem két év után, az idén nyerték el a szocialista címet. Februárban pedig fölvették a hős űrpilóta ne­vét. A brigád tagjai az utób­bi két évben kovácsolódlak igazán együtt gondolkodó, ér­ző és dolgozó közösséggé. S hozzátenném: a vállalat szempontjából kulcsfontossá­gú munkabrigáddá. Ezt a vál­lalat Igazgatójától, Szondi Istvántól tudom meg: — Az évente 120 millió fo­rint termelési értéknek mint­egy ötven százalékát a Ko­marov brigád állítja elő. Vállalásaikat rendre teljesí­tik, állandóan száz százalék fölött termelnek. Hatásukra, példájukra fejlődött ki a brigádmozgalom. Két éve öt volt, jelenleg 19 brigádunk működik... A vállalat a lakosság ellá­tására s exportra termel: Angliába, az NDK-ba, újab­ban Spanyolországba és Ju­goszláviába, Belgiumba is el­jut a Komarov brigád jó munkájának eredménye. 1966-ban élüzem lett a Tej­ipari Vállalat, most pedig a Szocialista vállalat címért küzd. S ami ebben a vajmű­helyt illeti, vállalásukat már­is túlteljesítették. November 7-re vállalták, és augusztus 27-én már jelentették is 6P vagonos exporttervük teljesí­tését. összhang, megértés, tu­dás, szilárd erkölcsi tulaj­donságok és a munka magas- fokú szervezettsége nélkül aligha sikerülne mindez. Hi­szen, amíg a csöveken ömlő tejszínből vaj — csomagban, dobozban sorakozó áru — lesz, hány és hány fizikai mondják egymásnak bána­csonyban, Hévízen voltak együtt kiránduláson — a pa­pírhulladék-gyűjtéssel és a jutalmakból — közösen szer­zett pénzükből. A véletlen bepillantani en­gedett a brigád életéne« egy derűs percébe is. Beszélge­tésünk közben tudtam meg, hogy régi, meghitt szokásként névnapon felköszöntik s apró figyelmességgel megajándé­kozzák egymást. Mária nap volt. s ha a elvtársi brigádtagok közt nem is, a közösséggé nyolc különböző ember. De szóljanak ők ma­guk is erről. Lentai Ferenc, a brigád ve­zetője régi szakmunkás — vajmester. Az eredmények az ő jó szervező és nevelő mun­káját dicsérik. Délután 2 órakor találkoztam vele. Ak­kor lépett munkába, de ahogy megtudtam, negyed­magával már reggel 7 óra óta az üzem udvarán dolgo­zott. — Társadalmi munkában rendezzük az udvart. Van itt négy fa, ezt Kovács An­tal technikus, a brigádvezető­helyettesünk megvette a vállalattól. Ez eddig rend­ben, dehát ki is kellene vág­ni... Szóltam a többieknek, a délutános műszakból. Né­gyen nekiálltunk, kivágtuk. Egyébként a brigád nem­rég ledolgozta társadalmi munkában a városnak fel­ajánlott 120 óráját is. A naplóban az ilyen bejegyzé­seknél gyakran találkoztam Oberth Pálné nevével. Ö az az szakmunkás, akit az egyik legfelelősebb poszton, a köpülőben láttam délelőtt. Családanya, feleség, otthon a második műszak. Hogyan győz ennyi munkát? Szeré­nyen elhárítja a választ: — Aki éppen ráér, az vég­zi a társadalmi munkát... Kurjáknénak érdemeiért nemrég adták át Az élelmi­szeripar kiváló dolgozója ki­tüntetést. Az ő munkája sem kevésbé felelősségteljes. ö is a jó munkaszervezés és az önként vállalt fegyelemben látja az együvétartozás tit­kát. Meg törődnek is egy­mással a brigád tagjai. El­SZEPTEMBER j időjárás 27 Szerda Adalbert Várható idő­járás ma estig: Kisebb felhőét' vonulások, eső nélkül. Meg­élénkülő déli, délnyugati szél. Sokfelé reggeli és dél­előtti köd. Me­leg rrarad az idő. A várható legmagasabb nap­pali hőmérséklet ma 24—28 fok kö­zött, a tartósan ködös helyeken kevéssel 20 fok fölött lesz. A Nap kél 5.37, nyugszik 17.33 órakor. A Hold kél 22.11, nyugszik 14.35 órakor. I XvX* XvX* X*XvX Xv x*x v "iír-­«Iliin i’iiiiii "ii*" * x*x V 211 1» ... rA l Xv XX V II! h '\ m \\" I nliln Ji Jhl! íf mis iillhi * vi\ v.v V • XvX; •X XvX; XvX; XvXv. Xv V •m. — Jubileumi kiállítást ké­szítenek elő a Rippl-Rónai Múzeumban a Nagy Októberi Szocialista Forradalom 50. év­fordulója tiszteletére. A fotók és az egyéb dokumentumok a forradalom eseményeit és an­nak Somogy megyei vissz­hangját idézik fel. — Huszonnégy KlSZ-kor- tszlályú fiatalt vettek föl a kaposvári járás pártalapszer- vezetei a IX. pártkongresszus íta. Közülük hat KISZ-tag volt. — Pusziit a Beulah orkán. Rendkívül súlyos a mérlege az Észak-, Közép- és Nyugat- Mexikó szeles területeit el­öntött Baulah orkánnak: 150—200 000 ember hajlékta­lanná vált, az anyagi kár pe­dig eléri a 250 millió pesót. — Megkezdte munkáját a társastáncklub a Kilián György Ifjúsági Házban. A tizennégy fiatalból álló klub ■hetente kétszer tart foglalko­zást, ezeken elsajátítják a klasszikus és a modem tár­sastáncokat — NÉGY SZÓL, AMŰ VOKAL TEMETÉSEKEN. Egyre na­gyobb tekintélyt szerez mun­kásságával a Latinka Műve­lődési Ház négytagú Vokal együttese. Egy éve alakult meg, és eddig mintegy har­minc társadalmi szertartáson énekelt búcsúztató kórust, qyászindulót az együttes. Leg­utóbb Karúdon szerepeltek 2340 négyzetméteren tér- hasonló eseményen. melnek sampinyon gombát a%------------------------------------------­megy ében. Folyamatos telepi döngölő műszakjában három Marika is velük dolgozott. Néhány szál virág, néhány keresetlen, szívből jött szó, néhány jóleső és meghatott pillanat... Mikor mind a nyolcán megköszönttöték a három ünnepeltet, a hirtelen kicsattanó, -asszonyi kacagás azt is sejttette, hogy a köz­ben kicsomagolt salátástál, váza meg a virágok mellett valami tréfás-huncut ajándék is elő került... Ellesett két-három perc, lé- legzetnyi felüdülés volt ez. A munkanap egy apró tőre- ... ... ... déke, az egymást váltó mez- latogatoja volt az ,dei nyáron téssel az év végéig nyolcezer négyzetméterre növelik a gombatermő területet a szak­csoportok, az állami gazdasá­gok és a termelőszövetkezetek. — Elkészült a böhömyel ta­karékszövetkezet új irodaháza. A korszerű épületet a napok­ban adják át rendeltetésének. — BEZÁRT A SIÓFOKI LOVAS ISKOLA. Ma téli szál­lására vonul vissza a lovas is­kola, melyet az idén nyáron csaknem nyolcszázan kerestek föl. Főként nyugatnémet, oszt­rák, angol és francia vendé­gek töltötték szabad idejüket a családias hangulatú lovas iskolában. — Több mint háromezer dulatok; a sok fárasztó, de­rekat zsibbasztó mozzanat órái között. Aztán elsimul­nak a jókedv hullámai, és mindenki folytatja ott, ahol abbahagyta. Azóta, ha megkenem a va­jas kenyeret, sokszor eszem­be jutnak a Lentai-brigácl tagjai: Cseke József, Varga János, Tóth Józsefné, Sóly­most Miklósné, Obertnhné meg a többiek. Nemcsak azért, mert munkájuk ered­ménye kínálja magát a reg­gelizőasztalon: Sokat tanul­tam tőlük magam is. Helyt­állásban, kitartásban pedig példa lehet mások előtt is a Tejipari Vállalat Komarov szocialista brigádja. Wallinger Endre a balatonszentgyörgyi népmű­vészeti tájháznak. A talpasház látogatói többnyire külföldiek. Az egyik szobában kiállított népművészeti hímzésekből, fa­ragásokból minteev 33 000 fo­rint értékben vásároltak az utóbbi néhány hónapban. — 51 600 házinyulat vásá­roltak fel eddig a fogyasztási és értékesííő szövetkezetek a megyében. Az év végéig ki­lencvenezer nyúl átvételére számítanak, ísy minden eddi­ginél több házinyulat expor­tálhat Somogy. — Mérgezett tejet ittak. A mexikói Tijuanában hétfőn 16 gyermek halt meg, mintegy 25 állapota pedig válságos. A gyermekek mérgezett tejet it­tak. 75 EVE, 1892. szeptember 27-én két lelkes és hozzáértő műgyűjtő, a Tretyakov fivérek Moszk­va városának ajándékozták 1856 óta folytatott gyűjté­sük eredményét, a nemzet­közi hírű Tretyakov-képiárat. 1978. június elején Lenin az­zal a határozott kívánsággal írta alá a gyűjtemény álla­mosításáról szóló rendeletét, hogy az tartsa fenn elneve­zésében az alapítók emlékeze­tét. A közgyűjtemény azóta jelentősen bővült, és 52 ter­mében az orosz és szovjet képzőművészet legszebb da­rabjainak áttekintését nyúj- ja a Xl-től a XX. századig. Állandó festmény- és szobor- kiállításán kívül az évenként rendezett össz-szövetségl ki­állítás révén ez a múzeum a Szovjetunió kortársi képző­művészetének is központja lett. A Tretyakov Galéria lá­togatóinak száma évenként meghaladja az egymilliót. — Több mint hatmillió fo­rintot költött az idén a Ka­posvári Közúti Üzemi Vállalat aszfaltkeverő, rakodó- és földmunkagépekre. — A világ legnagyobb mo­telje. Ogyessza közelében épí­tik fel a világ legnagyobb moteljét: 15 emeletén 400 sze­mély számára biztosítanak szállóhelyet, és 150 autó par­kolásáról, szerviz- és üzem­anyagellátásáról is gondos­kodnak. —1 Húsgalambtenvésztő szak­csoport alakult Szóládon. A szakcsoport tagjai kétszáz pár galambot állítanak be. Ez az ötödik ilyen jellegű szakcso- nort Somogybán. MŰVELŐDÉS — szórakozás MOZIK Vörös Csillag: A MEZTELEN PASZTUKLANY. Magyarul be­szélő csehszlovák bűnügyi film. Korhatár nélkül. Kísérő műsor: Egy lámpa, sok lámpa. Előadások: 5 és 7 órakor. (IX. 27-ig.) Szabad Ifjúság: A FŐNŐK INKOGNITÓBAN. Színes, szé­lesvásznú, francia filmvígjá.ék. Korhatár nélkül. Kísérő műsor: Da capo al fine. Előadások: 4, 6 és 8 órakor. (IX. 27-ig.) TELEVÍZIÓ Budapest: 17.43: Hírek. — 17.50: Magyar- ország—NDK Európa-bajnoki labdarúgó-mérkőzés. Közvetítés a Népstadionból. — A szünet­ben: A Magyar Hirdető műso­ra. — 19.50: Esti mese. — 20.00: Tv-híradó. — 20.20: Hazai tü­kör. (Aktuális jegyzetek.) — 20.25: Futnak a pénzem után. Somogyi Pál szerzői estje. — 21.25: Képről képre... Képző­művészeti magazin. — 22.10: Tv-híradó, 2. kiadás. Zágráb: 17.00: Hírek. — 17.05: Bábjá­ték. — 17.25: Népszerű tudomá­nyos film. — 18.00: Tv-újdonsá- gok. — 18.15: Kíváncsiak egye­sülete. — 19.00: Riportműsor. — 19.30: A Tv postája. — 19.45: Tottenheim—Hajdúk. Labdarú­gó-mérkőzés. — 21.40: Az útjel­ző irányában. — 20.40: Magyar- ország—NDK labdarúgó-mér­kőzés. — 23.10: NSZK—Francia- ország labdarúgó-mérkőzés. — 23 40: Tv-híradó. — Megalakult Kaposváron az első társasüdülőt építő szö­vetkezet. A csoport kilencven­hat tagja Fonyódligeten pa­nelból készítteti el szál’loda- szerű társasnyaralójáv, mely­nek kivitelezője a Somogy megyei Tanácsi Építőipari Vállalat. Szeptember 30-tól MŰSZÁKI KONYVNAPOK Szeptember 30-án nyílnak | szerzői egyre szélesebb kör- az idei Műszaki könyvnapok, ben alkalmazzák ez ismere­Mérlegelik az exportvajat a döngölőben. erőt, szaktudást, felelősséget igénylő munkafázist irányít az emberi kéz, agy és szív!? Hogy a zsír- meg a víztarta­lom s a dobozok súlya semmivel se legyen se több, se kevesebb a szükségesnél. S ez még nem minden. A bakteriológiai vizsgálat is erős próbaköve munkájuk­nak. Hogyan alakult ki ez a tukat, bajukat. Mert az is akad mindenkinél... Ta­valy egyikük családjában tragikus haláleset történt, összefogott a brigád, hogy ha a fájdalmat nem is, legalább a gondokat enyhítsék. Ha te­hetik, műszakon kívül is találkoznak. Olykor színház­ba, moziba is elmennek, s politikai oktatásban is részt vesznek. A nyáron Bada­alig néhány héttel megelőzve a gazdaságirányítás új rend­szerének bevezetését. A leg­fontosabb értelmi alap, ame­lyen a gazdasági, műszaki élet nálunk is áll: a műszaki irodalom — s ez napjaink­ban világjelenség. A műszaki irodalom a gazdasági reform előkészítésének, bevezetésé­nek időszakában, majd ké­sőbb is nélkülözhetetlen mindazok számára, akik lé­pést kívánnak tartani a gaz­dasági élet eseményeivel, és főleg azokkal a követelmé­nyekkel, amelyeket az elmé­let és a gyakorlat állít majd minden rangú gazdasági ve­zető és beosztott elé. Műszaki könyvkiadásunk fontos elve, hogy az elégítse ki az ipar fejlődésének mo­dern követelményeit, a szak­emberek igényeit. A könyv­napok alkalmából kiadott 53 könyv között mindössze 7 olyan található, amely ötven forintnál drágább, többségük 10—40 forintos árban kap­ható. A kis terjedelemnek nemcsak ez olcsó ár az elő­nye, hanem áz is, hogy könnyebben áttekinthetők és kezelhetők ezek a kötetek, mint elődeik. E könyvek tek sűrítésének olyan mód­szereit, hogy a lehetőség szerint mipél több mondani­valót érzékeltessenek ábrák segítségével és táblázatokkal. A könyvek szedése és tipog- rafizélása is korszerűbb az eddiginél, tehát áttekinthe­tőbb, és megnövekedett a ke­resett anyag gyors feltárásá­nak lehetősége. A szakmai könyvek szá­ma 1960-tól napjainkig több mint kétszeresére emelkedett. A tudományos ismeretter­jesztő könyvek aránya ugyan­ezen idő alatt 15,4-ről 23,4 százalékra, példányszámuk pedig 5,3 millióról 10,6 mil­lióra emelkedett. A Műszaki könyvnapokra kiadott könyvek közül 29 alapfokú 13 középfokú és 11 felsőfokú szinten írott, szer­kesztett kiadvány. Ez az arány je: az igényeket és azt, hr>e nemcsak ünnepi, hanem ' landó feladat az alap- és -özépfokú művek gyakoribb megjelentetése, to­vábbá az a törekvés, hogy műszaki ismeretek mellett gazdasági tudnivalókat is publikáljon. Mindez elsőrendű fontossá gú azok számára, akik a Műszaki könyvnapokon meg­jelenő kötetek forgatói lesz­nek. S remélhetően egyre többen lesznek. Ez különösen azért fontos, mert az utóbbi évek statisztikái szerint a műszaki könyvek olvasótábo­ra csökkent, és csak a leg­utóbbi időben vált kedve­zőbbé az arány. A Művelt Nép Könyvkereskedelmi Vál­lalat, amely a tavalyi Mű­szaki könyvnapok előtt jött létre, ebben az évben még hathatósabban tud majd közreműködni a vásár meg­rendezésében, a könyvek terjesztésében. Napjainkban kevés olyan társadalmi problémát isme­rünk, amelynek jelentősége összehasonlítható lenne a műszaki haladás társadalmi hatásával. A társadalom, egész története azt igazolja, hogy végső soron a társada­lom műszaki- anyagi szint­jén bekövetkezett változások elindítói, megalapozói az új minőségi állapotok létrejötté­nek, az anyagi és kulturális szükségletek kialakulásának, így az egész társadalom ha­ladásának. Napjainkban ez a fölisme- és fontosabb, mint valaha. K. L Bolt a pusztán (Tudósítónktól.) Mosolygó, fürge asszony Bognár Ferencné, a cserhát­pusztai bolt vezetője. A kis »üzletház«, amely vegyes- és italboltból áll, olyan tiszta, mint a patika. A polcokon minden megtalálható, ami egy kis pusztai boltba szük­séges. Cserhátpuszta Nagyszaká­csihoz tartozik. Alig száz ember lakik itt, ám a vásár­lók száma a környező hegyek és tanyák lakosaival együtt eléri a százötvenet. Régi vágya volt az itt dol­gozó parasztembereknek, hogy saját boltjuk legyen, s ne kelljen több kilométert gyalogolniuk Nagyszakácsiba, ha be akarnak vásárolni. A szövetkezet nyolc éve az egyik házban »szükségbőltot« hozott létre, ahol megvásá­rolhatták a sót, a cukrot és a legszükségesebb árukat. Az igények azonban nőttek. , A cserhátpusztaiak a taggyűlé­seken, és más alkalommal is állandóan kérték a böhonyei Általános Fogyasztási és Ér­tékesítő Szövetkezet vezetőit, hogy hozzanak létre egy minden igényt kielégítő üz­letet. A kérésből 116 000 fo­rintos ráfordítással valóság lett. A pusztaiak megszerették a bolt és az italmérés vezető­jét is, akinek nagy a része abban, hogy a szövetkezeti mozgalom tekintélyt szerzett Cserhátpusztán. — Halállal végződött tömegvere­kedés. A Szabolcs megyei Rendőr­főkapitányság eljárást indított Vánkus István 38 éves traktoros, Balogh Pál 29 éves gépkezelő, kán- torjánosi lakosok, Mlzsei Ferenc 52 éves mezőőr, Mizsei Ferencné 45 éves háztartásbeli és Czomba Jó­zsef 27 éves tsz-tag, vajai lakosok ellen. A társaság Mizsei Ferenc la­kásán — Pócsl János 32 éves tsz- tag, vajai lakossal együtt — szó­váltásba keveredett, amely vere­kedéssé fajult. A verekedés követ­kezményeként Pócsi János a lakás­tól nem messze szúrástól eredő sérüléseibe belehalt. Czomba Jó­zsef életveszélyesen. Mizsei Fe­renc súlyosan, felesége pedig könnyebben megsérült. A rendőr­ség Vánkust és Baloghot őrizetbe vette, és a másik három verekedő ellen is eljárást indított.

Next

/
Oldalképek
Tartalom