Somogyi Néplap, 1967. szeptember (24. évfolyam, 207-232. szám)

1967-09-01 / 207. szám

VILÁG PROLETÁRJAI. EGYESÜLJETEK) iSAt 50 FÜLÉI! 1967. szeptember 1., péntek XXIV. év szám, AZ MSZMP MEGYEI BIZOTTSÁGA ES A MEGYEI TANACS LAPJA Segíteni kell az őszi mezőgazdasági munkák sikeres elvégzését A MINISZTERTANÁCS ÜLÉSE A kormány Tájékoztatási Hivatala közli: A Minisztertanács csütörtö­kön ülést tartott. A mezőgaz­dasági és élelmezésügyi és az igaszságügy-miniszjeir előter­jesztette a mezőgazdasági ter­melőszövetkezetekről, vala­mint a földtulajdon és a föld- használat továbbfejlesztéséről szóló törvények tervezetét. Ezeket a kormány június 22-i ülésén már megtárgyalta, majd az országgyűlés állandó bizott­ságainak javaslatait és észre­vételeit figyelembe véve az előterjesztők több vonatkozás­ban módosították. A kormány a két törvény tervezetét meg­vitatta, elfogadta, s úgy ha­tározott, hogy az országgyűlés elé terjeszti. A pénzügyminiszter benyúj­totta a gazdasági és pénzügyi ellenőrzés rendjének szabályo­zásáról szóló törvényerejű rendelet tervezetét. A Minisz­tertanács úgy határozott, hogy a tervezetet a Népköztársaság Elnöki Tanácsa elé terjeszti. Az Országos Tervhivatal el­nökének előterjesztése alap­ján a kormány megvitatta és elfogadta az 1968. évi népgaz­dasági terv kidolgozásának alapjául szolgáló több célkitű­zéseket és irányelveket. A pénzügyminiszter és a mezőgazdasági és élelmezés- ügyi miniszter javaslatai alap­ján a kormány határozatot és rendeletet hozott o mező- gazdasági üzemek jövedelem­szabályozási rendszeréről, to­vábbá a földadóról, valamint a mezőgazdasági termelőszö­vetkezetek jövedelemadójáról. A mezőgazdasági és élel­mezésügyi miniszter jelentést tett a nyári mezőgazdasági munkák végrehajtásáról és az őszi munkákra való felkészü­lésről. A kormány a jelentést tudomásul vette. Elismerését és köszönetét fejezte ki a me­zőgazdasági üzemek, a felvá­sárló vállalatok dolgozóinak és mindazoknak, akik odaadó munkájukkal elérték, illetve előmozdították, hogy a búza holdankénti átlagtermése meg­haladta a 14 mázsát, s bár a vetésterület a felszabadulás előttihez képest kereken 1 millió holddal kevesebb, ez a termés újig fedezi a lakosság teljes ellátását. A kormány kö­telezte az illetékes miniszte­reket és az országos hatáskö­rű szervek vezetőit, hogy az őszi munkák sikeres elvégzésé­hez szükséges intézkedéseket tegyék meg. Felkéri a mező- gazdaság és valamennyi érin­tett vállalat, intézmény és szervezet dolgozóit: tegyenek meg mindent a kapásnövények, a szőlő és a gyümölcs ered­ményes betakarításáért és fel­dolgozásáért, s az őszi mun­kák gondos elvégzésével bizto­sítsák a jövő évi megfelelő ter­més feltételeit. A Minisztertanács az Orszá­gos Műszaki Fejlesztési Bizott­ság elnökének előterjesztése alapján módosította a bizott­ság szervezetéről és működé­séről szóló, 1692-ben kiadott határozatát. A kormány ezután egyéb ügyeket tárgyalt. Kaposvár munkaerő-helyzete a városi tanács végrehajtó bizottságának napirendjén Az 1960-as népszámlálás óta Kaposvár népességi adatai jelentősen megváltoz­tak. Az ezer fő természetes szaporodás mellett 7250 be­vándorlóval nőtt a lakosság száma. Ezzel egyenes arány­ban gyarapodott a munkake­resők száma is. Az elmúlt 5—6 évben javult a nők ipar­ban való foglakoztatottsága. 1961-ben még csak 38 szá­zalékban, most 49,2 százalék­ban dolgoznak az ipari üze­mekben. A 32 150 aktív ke­resőből 8105-en vidékről, fő­ként a kaposvári járásból járnak be. A Kaposvárról el­járó dolgozók száma 1250. Megnehezíti az irányítási miunkát, a városiak elhelye­zését a nagyarányú vidéki beáramlás, amelyre viszont egyik-másik kaposvári vál­lalat, mint a cukorgyár, a Baromfiipari Vállalat, a MÉK munkaerő-igényeinek kielégítéséhez elengedhetetle­nül szükség van. Különösen a férfimunkaerő hiányzik az idényjellegű vállalatok meg­indulásakor. Szakmai kép­zettség hiányában mégis csu­pán a jelentkezők 85 százalé­kát tudják elhelyezni. A múlt évekhez viszonyítva a mun­kára jelentkező nők elhelye­zése könnyebbnek látszik. Figyelembe véve az elő­irányzott fejlesztéseket. az 1970-es év végére összesen ötezerötszázzal nő a' foglal­koztatottak száma Kaposvá­ron. A vasasszakmában már ko­rábban jelentkezett, és egyre inkább sürgetőbbé válik a szakmunkás-utánpótlás biz­tosításának igénye. Jelenleg sokat segít a helyzeten a Vi­rág utcai negyvenhat tanter­mes szakmunkásképző iskola, ahol kétszáz fős kollégium és háromszáz személyes tanmű­hely szolgálja majd a fiatal szakemberek képzését. Ezen­kívül felújítják és bővítik a Rippl-Rónai József Iparita­nuló Intézetet is. Még az idén átadják Kaposváron a csökkent munkaképességűeket foglalkoztató üzemet, amely egyelőre negyven-ötvén rá­szorulónak biztosít munkale­hetőséget. Ez a csökkent munkaképességűek foglalkoz­tatásának ma még kedvezőt­len helyzetén javítana első­sorban. A kaposvári üzemek, vál­lalatok munkaerő-gazdálkodá­sának ellenőrzése során a ta­nács szakigazgatási szervé­nek munkatársai valamennyi esetben szabálysértési följe­lentést tettek. A munkaerő­közvetítéssel kapcsolatos irányelvekhez, jogszabályok­hoz a vállalatvezetők többsé­ge nem tartja magát. Figyel­men kívül hagyják a közve­títő iroda szempontjait, hogy elsősorban azok jussanak ke­reseti lehetőséghez, akik­nek a szociális körülményei indokolják. A demográfiai hullám kö­vetkeztében jelentkező mun­kaerő-elhelyezési gondokon az új szakmunkásképző iskola megindítása, a fiatalok na­gyobb számú, emelt szintű szakmai képzése sokat segít­het. A városi tanács végrehajtó bizottságának Bencze József elnökletével megtartott ülé­sén a város munkaerő-hely­zetének megtárgyalása mel­leit Kaposvár bölcsődei ellá­tását vitatták meg. Ifjúsági vezetők látogatása Balatonföldváron Tegnap délután kedves ven­dégek keresték föl a Nagy Októberi Szocialista Forrada­lom 50. évfordulója alkalmá­ból szervezett szovjet—magyar barátság tábort Balatonföldvá­ron. Meglátogatta a fiatalokat Sz. P. Pavlov, a Komszomol központi bizottságának első titkára és Méhes Lajos, a KISZ központi bizottságának első titkára. A vendégeket virág­csokrokkal fogadták a tábor la­kói, s végigkalauzolták őket a táboron. Az ifjúsági vezetők elbeszélgettek a két ország fia­taljaival, ismerkedtek a tábor életével, programjával. A fia­talok elmondották, hogy na­gyon jól érzik magukat, igazi baráti légkör alakult ki a tá­borban. A vendégek további jó pihenést és szórakozási kí­vántak a fiataloknak. | JEGOROV BUDAPESTEN Szovjet kormányküldöttség érkezett Budapestre Vlagyimir Kirillin, a Szovjetunió Minisztertanácsa elnökhelyettesé­nek vezetésével, a Szovjet Tudomány és Technika 50 éve című jubileumi kiállítás megnyitójára. A kormánykül­döttség tagja Borisz Jegorov űrhajós orvos, a Szovjet­unió Hőse is. Képűnkön Rusznyák István akadémikus és B. Jegorov. Ma befejeződik az arab csúcs A MENA hírügynökség je­lenti, hogy az arab csúcsérte­kezlet péntek reggel tartandó nyilvános üléssel véget ér. Az arab csúcsértekezlet szerda délelőtti zárt üléséről a MENA hírügynökség részle­tesebb beszámolót közölt Az ülésen Nasszer elnök ele­mezte az arab világ helyzetét, beszámolt az izraeli agresszió folytan elszenvedett vesztesé­gekről és beszélt arról a nyo­másról, amelyet a nyugati ha­talmak gyakoroltak az EAK- ra. Kiemelte az arab országok gazdasági megerősödésének fontosságát, hogy az erőpozí­cióból kiindulva számolhas­sák fél az agresszió maradvá­nyait Nasszer elnök 70 perces be­szédé után Husszein jordániai király nyütan feltárta az érte­kezlet részvevői előtt a vesz­teségeket, amelyeket országa elszenvedett. Becsléseink sze­rint — mondotta — Jordánia embervesztesége mintegy 6000 fő volt, a költségvetési deficit 5Ö millió dinár körül mozog. Aref iraki elnök az áldozat- vállalások szükségességét emel­te ki. Benhima marokkói mi­niszterelnök bejelentette, hogy Marokkó teljes mértékben csatlakozik a csúcsértekezlet határozataihoz. Helou, libanoni elnök az egységes arab front szükségességét húzta alá. A szerda esti ülésen Bahi Ladgham, Tunézia állammi- niszteire hangsúlyozta, Tuné­ziának vannak elgondolásai, amelyeket egyes arab országok nem néznek jó szemmel, de országa kész elfogadni a csúcs- értekezlet határozatait. Hasz- szán líbiai trónörökös megerő­sítette, hogy országa szolidáris az arab erőfeszítésekkel. Szá­lai jemeni elnök fontosnak minősítette, hogy fátyolt bo­rítsanak a múlt nézeteltérései­re, Kuwait emírje hangsúlyoz­ta, országa kész hozzájárulni mindenhez, amit a közös arab ügy megkövetel. Sukeiri, a Pa­lesztinái Felszabadítási Szer­vezet vezetője átfogó tervet sürgetett a megszállt területe­ken é!ő palesztinai arabok el­lenállásának támogatására Megállapodás a jemeni kérdésben Szerda este a csúcstalálkozó zárt ülése után igen jelentős megbeszélésre került sor Nasz- szer, az EAK elnöke és Fejszal, Szaúd-Arábia uralkodója kö­zött. A két és fél órás tanács­kozás Mahgub szudáni mi­niszterelnök rezidenciáján, a miniszterelnök részvételével folyt le. A tanácskozáson az EAK és Szaúd-Arábia között megálla­podás jött létre az öt éve tar­tó jemeni polgárháború befe­jezése érdekében. A megálla­podás értelmében Irak, Ma­rokkó és Szudán képviselőiből bizottság létesül, amelynek fel- | adata az egyezmény végrehaj­tásának ellenőrzése. Az egyezmény szerint az EAK kivonja Jemenből a köz- társasági erők támogatására ott állomásozó mintegy 40 ezer fő­nyi katonai erejét, Szaúd-Ará­bia viszont beszünteti a jeme­ni királypártiak támogatását. Csütörtökön délelőtt az arab államfők és képviselőik a Szu­dán Hotelben ismét tanácsko­zásra ültek össze. Khartúmi megfigyelők szerint rendkívül kedvező hatással van az érte­kezlet légkörére az az egyez­mény, amelyet Nasszer elnök ás Fejszal király Mahgub szu­dáni kormányfő közvetítésével az éjszaka folyamán kötött meg a szudáni miniszterelnök házában. A szudáni kormányfő hozzá­fűzte, hogy Nasszer elnök és Fejszal király nemcsak a je­meni viszály rendezésében ál­lapodott meg, hanem minden más köztük fennálló vitatott kérdés rendezésére is erőfeszí­tést tesz. Üdvözölte a megál­lapodást, amely, az első nagy lépés az arab országok viszá­lyainak felszámolására. Jemen nem engedi be területére a tervezett hármasbizottság tagjait Abdel Aziz Szálam jemeni I külügyminiszter csütörtökön léiben fogacKa az MTI külön- tudósí tóját és közölte vele, hogy Jemen visszautasítja a Vasszer—Fejszal találkozóról kiadott közleményben szerep­lő beavatkozási kísérletet. — Jemen nem engedi meg, hogy az EAK ás Szaúd-Arábia által javasolt háirmasbizottság ^.lenien területére lépjen — Tiiondotta a miniszter. A külügyminiszter ezután át­adta a tudósítónak Szalal je­meni elnök nyilatkozatát. A nyilatkozat visszautasít min­den beavatkozást Jemen bel- ugyeibe, tiltakozik Jemen füg­getlenségének megsértése el­len. A jemeni elnök visszauta­sít minden visszatérést a dzsiddai egyezményhez és el­vet minden más egyezményt, amit Jemen jóváhagyása nél­kül kötöttek meg. (MTI)

Next

/
Oldalképek
Tartalom