Somogyi Néplap, 1967. augusztus (24. évfolyam, 180-206. szám)

1967-08-19 / 196. szám

SOMOGYI NÉPLAP 4 Szombat, 1967. augusztus IS. 4 PR ÓHIRDETÉSE GYÁSZJELENTÉS Értesítjük mindazokat, akik ismerték, hogy Sperg Lajos nyu­galmazott ig. tanító f. hó 16-án 62 éves korában elhunyt. Teme­tése 21-én, hétfőn 16 órakor lesz a Nyugati temetőben. A gyászoló család. (742) Eladók külföldi 6 és f hullámsávos, tran zisztoros táskarádiók. Kaposvár, Beloiannisz U. 72. _____________(730) E ladó 35 család méh, N. B.-kaptárak- ban beteleitetve, tel­jes felszereléssel, méhész kiöregedése miatt. Nagy János Somogy fájsz. _____(4193) B eköltözhetően el­adó utcai kétszobás, összkomfortos családi ház. Kaposvár, Dimit­rov u. 92. (713) Fonyódligeten iker- villa fele eladó. Ér­deklődni: Kaposvár: Bartók Béla u. 96. ____________________(4203) B álát onmárián két­szobás új villa sür­gősen eladó. Érdek­lődni: Fonyód, Ady Endre u. 41. ___(727) E ladó Kaposvár, Laborfalvi utca 29. számú családi ház (megegyezéssel beköl tözheto). Ugyanott fényezett sötét hálo- Bzobabútar, 1 nyitható új verandaablak. _____________________(728) E ladó, Kaposvár, Vöröstelek utca 20. számú utcai kétszo­bás, komfortos, ud­vari szobás, konyhás kertes ház. Lakáscse­rével beköltözhető. Vételár 90 000 Ft. ___________________(4296) S ötét fényezett há­lószobabútor olcsón eladó Kaposvár, Vi­rág ű. 77. ________(4294) 1 5 akós boroskád eladó. Töröcske 71. Kósa István.______(720) K eveset használt Pannónia varrógép el­adó. Tihanyi Lajos, Lengyeltóti, Újtelep. ________________(718) L adon, Szabadság u. 11. alatti háromszo­bás lakóház 1 kát. hold gyümölcsössel, ugyan­ott 5 HP. Mia mo­tor, stabil szalagfű­rész, 1 daráló, (2 má­zsa), óra eladó. Ér­deklődni helyben. ___________________(4270) E ladó 500 négyszögöl telek közel a Bala­tonhoz. Érdeklődni Keskeny Dezsőnél Balatonlelle, Üsző u. 27. _________________(4272) S egesdi felsőszőlő­hegy legszebb helyén 800 n-öl príma szőlő és 1200 n-öl szabad forgalmú gyümölcsös 100 termő gyümölcs­fával elköltözés miatt eladó. A rajta levő 3 helyiségből álló pin­celakás azonnal be­költözhető. Érdeklődj ni a helyszínen, vagy Pécs H. Törekvés u. 7. alatt. Somogyvári. __________________!f297) K is kertes családi ház beköltözhetően eladó. Kaposvár, Ker­tész utca 63. (83691) Esdztető berendezés egyéni kertésznek el­adó. Majláth, Kapos­vár, Cseri u. 16. __________________(88632) V asiemezes gumis­kocsi eladó. Kaposvár, Vak Bottyán u. 30. Hegedűs. _______(729) J utában, Dózsa György u. 41. számú kétszobás, konyhás, előszobás, kamrás, nyárikonyhából alle ház disznóóllal, 60u n-öl telekkel halál­eset miatt beköltözhe­tően eladó. Érdeklőd­ni a helyszínen. _______________(88756) B elegen, állomás mellett kertes családi ház beköltözhetően eladó. Érdeklődni: Egyed Jánosnál. _______________ (83770) H áromszobás, össz­komfortos családi ház Kaposváron, az északnyugati város­részben beköltözhető­en sürgősen eladó. Klapka utca 12. ____________ (83754) E ladó 2 db 200 li­teres boroshordó, 1000 l-es szüretelő kád, 50 1-es káposztáshordó, (literenként 2 Ft-ért), prés, üst, üstház, 10 m vegyes tűzifa ol­csón. Érdeklődni le­het augusztus 22-én, kedden, Kaposvár, Lanka-hegy 9. más napokon Tóth Lajos U. 9. ÍSZt. 2. (83723) Eladó házrész, ve tel esetén egy szoba konyha elfoglalható. Kaposvár, Füredi u. 34. ________________(88733) E gy pár 3 éves Nó- niusz fekete futóló eladó. Dunapataj Va­sút u. 45. (33741) Kétszobás ház sző­lőskerttel, garázzsal, gazdasági épületekkel, beköltözhetően eladó. Kaposvár, Csatorna köz 10. _____ (88775) K eveset használt fo­nott oldalú cseh sportkocsi eladó. Ka­posvár, Damjanich Utca 32. (88772) Alsóbélatelep en, Kossuth L. u. 89 vücendház fele (2 szoba, 1 konyha) 100 n-öl kerttel eladó. Kulcs, Révész u. 6. Alsóbélatelep. Pécsi telefon: 15-50/53-as mellék.___________(93984) Családi ház Kapos­vár, Gorkij utca 43. sz. alatt eladó. Ér­deklődni: este 6 után. (88724) Kaposvár, Kinizsi Pál utca 36. számú kertes családi ház el adó. Érdeklődni: Vö­rösmarty utca 40. alatt. (88720; Zsákvarráshoz alkal­mas varrógépet ven­nék. Kaposvár, Vö- rösmarty utca 4C. Eladó felépült bel­városi társasházban II. emeleti központi fű­tés es két és fél szo­bás OTP-öröklakás. Egy év múlva beköl­tözhető. ClmeKet: 716 számra a hir­detőbe. (33716) Olcsón eladó 162 négyszögöl házhely Kaposváron • Közvágóhiatól 1 km re, Nádasdi út mel­lett. Érdeklődni: »Tün­dén nap Szigetváron az MHS járási el­nökségén. Telefon: 221. -68712) Azonnal beköltözhe­tő kétszobás, össz­komfortos öröklakás eladó. Kaposvár, Baj- csy-Zsilinszky u. 31/'b. Érdeklődni lehet: Horváth, Háromfa tsz. __________________(88779) É pítés alatt álló társasháziban három­szobás lakás eladó Címeket: 88784 számra a hirdetőbe._____86784; A csurgói Zrínyi Tsz gép tipizálás miau eladja 1 db felújí­tott GAZ 51-es teher­gépkocsiját, 1 db 3011 Zetorát vizsgáz­tatva és felújított UTOS 45-ös erőgépét. Érdeklődni: a tsz Csurgó Táncsics téri gépműhelyénél.________ H ázat vagy ház­részt keresek, havi részletre vagy élet­járadékra Kaposvá­ron. Cím a kiadóban. ___________________(4299) B alatonhoz 5 km-re Látrányban, Füzes út 10. szám alatt 2800 n-öl szőlő gyümöl­csössel 2 család ré­szére is eladó. Két fronton a zalaegerszegi labdarúgók ellen Eladók olcsón: mos­dó, mosóteknőláb, vi- zespad, kályhavédő, edények. készletek, mindenféle háztartási felszerelések, térítők, díszpámák, kézimun­kák, mindenféle fe­hérneműk. Kaposvár, Beloiannisz u. 5/d. _________________v88605) R ózsatövek és sze­mek őszre a legújabb fajták máris rendel­hetők. Kérje díjtalan árjegyzékünket. Ga- ramvölgyi rÓ7«?9.ker- tészet GÁDOROS.. Békés megye. (17900) Balaton déli part­ján sürgősen vennék vízparti vagy vízhez és állomáshoz közel levő villatelket, vagy villával együtt 3-4 szobásat, komforttal. Fonyód, B.-boglár, B.- lelle, B.-földvár, Keszthely és Siófok előnyben. Ajánlatokat ár és alaprajz leírás­sal, készpénzzel fize­tek. Cím: Lázár Já­nos, Siófok, Kossuth Lajos u. 69. (50386) Félkész villát vagy telket vennék Feny­vestől Boglárig Cím Űri László Tcali, Bacsó B. u. 20. Eladó sürgősen Gör­geteg vasútállomástól 5 percre beköltözhető családi ház, nagy melléképületekkel, gyümölcsössel, 1200 n-öl telekkel. Érdek­lődni Kuntelep 18. sz. alatt. _______(88747) B alatonfenyvesen telek eladó. Érdeklőd­ni lehet Márkus vil­la, Kölcsey u. 116. ____________________(724) K ombináltszekrén.y, két fotel, rekamié el­adó. Kaposvár, Zrí­nyi utca 9. Megtekint­hető délután 5-től. __________________(83763) E ladó ház, melybő; egy kétszoba-összkom- fortos lakás vétel ese­tén azonnal beköltóz- heLŐ, 300 n-öl teleik­kel. Kaposvár, Füre- dl u, 18/a. .-83758; Kétszobás, konyhás, spájzos ház, azonna.i beköltözhetően, kert­tel eladó. Kaposvár Kölcsey u. 28. 12—20 óráig, Sárköziéknél. __________________(38760) ö téves (kilenchóna- pos vemhes) negatív tehén eladó. Érdeklőd­ni : Kaposvár, Egye­nes! út 36/a, Jakab. (88761; LÉVAY BALÁZS rádió- és televíziószerelő mester rái- és televíziójavitó műhelyét megnyitotta. Garanciával vállalja rádió- és te­levíziókészülékek, magnetofonok, lemezjátszók helyszíni javítását. Kaposvár, Május 1. u. 12. Hibabejelentés a 11-124-es telefo­non. (343) Elcserélném kapos­vári egyszobás, össz­komfortos lakásomat megegyezéssel kétszo­bás összkomfortosra.' Érdeklődni: 17 órától, Kaposvár, Beloannisz utca 5/e, Birovits. Kétszobás, hallos, különálló IKV-viliala- kásomat kerttel, gyü­mölcsfákkal elcserél­ném kétszobás, össz­komforté s, központi fűtéses lakásért else emeletig. Ajánlatokat: »Napfényes« jeligére 88700 számra a hirder tőbe. (88700) Italboltvezető, 5 éves gyakorlattal állást ke­res. Martinkovics Jó-' zsef Pécs, Vasas I. Búzakalász u. 92. ___ 5 éves gyakorlattal energetikus vagy vil­lanyszerelő munka­körben elhelyezked­nék. Leveleket: »To­vábbtanulok« jeligére 88765 számra a hir­detőbe. (30765) A labdarúgó NB II. baj­nokság Nyugati csoportjában két kaposvári és két zalaeger­szegi együttes szerepel. A sors szeszélye folytán most vasáimap szembe kerülnek egymással a zalaegerszegi és a kaposvári csapatok. A Z. Dózsa Kaposvárra látogat a K. Kinizsihez. A ZTE a Ka­posvári Táncsics együttesét fogadja az egerszegi pályán. Zala és Somogy reprezenta­tív csapatainak összecsapása mindenkor nagy küzdelmet, s rendszerint jó sportot hozott. Várhatóan így lesz ez most is, amikor mind a zalai, mind a kaposvári csapatok még versenyben vannak az első helyért folyó harcban. Ebből a szempontból különösen je­lentős a ZTE—K. Táncsics ta­lálkozó. A K. Táncsics együttese jól tudja, hogy a végső sorrend kialakulása szem­pontjából nagy jelentőségű* az egerszegi mérkőzés. Ennek meg­felelően is készült a csapat, amelynek edzője, Faragó Lajos csak azért borúlátó, mert a csa­pat két kulcsembere, Borok és Arany sérült. Sem a kapus, sem a középcsatár nem edzett még a héten. — Különösen Borok hiá­nyát éreznénk meg nagyon, de a gólveszélyes Aranyra is nagy szükség lenne a ZTE ellen — mondta Faragó Lajos. Érdekes viszont, hogy a játé­kosok általában bizakodva tekin­tenek a vasárnapi találkozó elé. Még csak nem Is az a hang, hogy döntetlen is jó. A fiúk nagyrésze győzelmet remél. Csapatösszeállítás még nincs. Előreláthatóan azonban a követ­kező tizenegy lép pályára: Bo­rok — Szántó, Tallósi, Lengyel, Kelemen — Bata, Makiári — Ko­vács, Kaszás II., Vaczlavik (Arany), Kaszás I. A K. Kinizsi házatája még tegnap is olyan volt, mint a felbolygatott méh­kas. Mint a derült égből a vil­lámcsapás, úgy érte a Kinizsi vezetőket az MLSZ-ből érkezett hír: Csaba játékjogát az MLSZ Fegyelmi Bizottsága felfüggesz­tette ! Mi is történt valójában? Mint arról a fűzfői mérkőzés beszámo­lójában hírt adtunk, a Fűzfői AK —K. Kinizsi találkozón a játékve­zető a kaposvári Nagy Lajost ki­állította. Nagy betegségére hivat­kozva nem jelent meg a szerdal fegyelmi tárgyaláson. A Fegyelmi Bizottság nem is Nagy Lajost kereste, hanem Csa­ba Gábort. A játékvezető ugyan­is érthetetlen módon összecserél­te a két labdarúgó igazolását. Ezért akarta a bizottság Csabát felelősségre vonni. S minthogy a játékos nem volt jelen, felfüg­gesztették játékjogát. A Kinizsi nyomban protestált. A kaposvári vezetők ígéretet kaptak, hogy az MLSZ pénteken este rendkívüli fegyelmi ülésen megpróbálja tisztázni a történte­ket. Tegnap este azonban még az volt a helyzet, hogy a Z. Dózsa ellen sem Nagy, sem Csaba nem játszhat. Ez borzasztó sok gon­dot jelentene Szigeti János ed­zőnek. Az bizonyos, hogy csak közvetlenül a mérkőzés előtt je­lölik ki majd a Kinizsi csapatát, egyrészt azért, mert addigra tisz­tázódik a Nagy—Csaba ügy. No meg tán a sérültek is rendbe jönnek. Akárhogy is alakuljon a helyzet, előtérbe kerül Jutási és Horváth II. játéka. Ha a cukor­gyár! együttes akár csak a fűz­fői formát hozni tudja, akkor a hazai pályán a Z. Dózsa ellené­ben nem lehet baj. Indul a röplabda NB II Véget ért a nyári holtidény a röplabdázóknál is. Az élvo­nalbeli csapatok mellett mostantól hétről hétre pályá­ra lépnek az NB Il-es együt­teseik, köztük a kaposvári csapatok is. Ismeretes, hogy bárom somogyi együttes csa­pat képviseli színeinket a második vonalbeliek között. A tavaszi idényben a legna­gyobb sikerrel A KAPOSVÁRI LENDÜLET szerepelt. A kórházi lányok szin­te várakozáson felülit nyújtottak. A csapat pontveszteség nélkül tavaszi első. Ezek után érthetően nagy várakozással tekintenek a sportág barátai a Lendület őszi szereplése elé. Maguk a Lendület vezetők azonban azt vallják, hogy túlzott reményeket táplálni hely­telen lenne. — Az őszi idényben aligha tud­juk megismételni a tavaszi bra­vúrt. Folcz Margit távozása nem megy majd zökkenő nélkül. Az ifi válogatott Folcz a gimnázium befejezése után Budapesten, az egyetemen folytatja tanulmányait — mondta Kökényessy Péter, a Lendület edzője. Hírek érkeztek arról, hogy a főiskoláról hazatért Vermesné, Merő Zsuzsa esetleg a Lendület csapatánál fog a jövőben szere­pelni. Most az első mérkőzésen azonban biztos, hogy a régi gár­dával lép pályára majd a kórhá­zi csapat. A K. RUHAGYÁR női gárdája a bajnoki táblázat kö­zepén foglalt helyet a tavaszi idény befejeztével. Az együttes­nél a nyári idényben különösebb változás nem történt. Azzal szá­molhatunk, hogy a ruhagyáriak a bajnokság végén a középmezőny­ben, talán a mostaninál valami­vel jobb helyen fognak majd vé­gezni. A K. DÓZSA férficsapata hasonló helyzetben van, mint a ruhagyári női gárda. A megfiatalított Dózsa a tavaszi fordulóban néhány figyelemre méltó eredményt ért el, többször azonban kiütközött a tapasztalat- hiány. Ennek következménye a bajnoki táblázat középmezőnyé­ben elfoglalt hely. Persze magasabb igényeket tá­masztani az együttessel szemben helytelen lenne. összegezve a fentieket, a most induló bajnokságban általában jó szereplésre számíthatunk a ka­posvári csapatokkal kapcsolat­ban. További javulásra úgyszin­tén. Azt azonban, hogy a K. Len­dület a bajnokság végén is meg tudja előzni az első számú baj nokesélyest, az MTK-t, legföl­jebb titokban reméljük. Nehéz mérkőzések előtt állnak a somogyi NB lll-as csapatok Elindult az NB III. bajnokság. Most a második fordulóban ta­lálkozik egymással a két marcali együttes. Ez alkalommal a Vö­rös Meteor a pályaválasztó. A hazai derbi egyik külön érdekes­sége lesz az, hogy a Vörös Mete­or egyúttal pályaavatót is tart. Tavaly korszerűsítették a marcali sporttelepet. A munkálatok azon­ban a lelátóépítkezéssel most fe­jeződtek be. A Siófoki Bányász most Szek- szárdon, a Dózsa ellen próbálja megvédeni egypontos előnyét a bajnoki táblázaton. Ez nem is lesz könnyű. Érdekes meccs lesz Pécsen a PEAC—K. Vasas talál­kozó. Előfordulhat, hogy a PEAC csapatában a Vasas volt kapusa. Bánk áll majd őrt. A héten ugyanis a PEAC benyújtott? Bánk József átigazolását. A Lá bodi MEDOSZ az egyetlen pálya- választó a Nyugati csoportbeli csapatok közül. A Dunaújvárosi Építők ellenében otthon esélyt kell adnunk a lábodiaknak. SPORTMŰSOR SZOMBAT ökölvívás Alkotmány Kupa, serdülő, if­júsági, felnőtt egyéni-csapat­verseny. Kaposvár, Dózsa sport- csarnok. Selejtező 10 órától, elő­döntők 15 órától. Cselgáncs Balaton Kupa, ifjúsági £s fel­nőtt meghívásos verseny. Ka­posvár, Munkácsy Mihály Gim­názium tornaterme, 18 ó. Labdarúgás Megyei bajnokság K. Dózsa—K. Vasutas, Kapos­vár, Dózsa sporttelep, 16.30 ó (Horváth J.), K. Vasas—Lábod, tartalékbajnoki mérkőzés: Ka­posvár, Arany úti pálya, 17 6 (Tokaji). VASÁRNAP Atlétika Megyék közti Béke Kupa viadal, (Somogy, Tolna, Bara­nya megyék atlétacsapatainak részvételével) Kaposvár, Dózsa sporttelep, 10 ó. Röplabda K. Ruhagyár—Pécsi Dózsa, NB II női mérkőzés, Kaposvár, Vas­utas pálya, 11 ó. Ökölvívás Alkotmány Kupa serdülő, if­júsági, felnőtt egyéni-csapat­verseny, Kaposvár, Dózsa sportcsarnok, 9.30 ó. Cselgáncs Balaton Kupa ifjúsági és fel­nőtt meghívásos verseny, Ka­posvár, Munkácsy Mihály Gim­názium, 9 ó. Üszás Csík Ferenc emlékverseny, Kaposvár. Szabadság Strand­fürdő, 10.30 ó. (A verseny rész­vevői, az emlékverseny kezdete előtt 10 órakor megkoszorúz­zák a színházparkban Csík Fe­renc szobrát.) Kerékpár Alkotmány Kupa salakpálya­verseny a Somogy megyei Ke­rékpáros Szövetség rendezésé­ben. Kaposvár, Vasutas sport­telep, 14 ó. 15.30 órától az MHS repülő modellezői tartanak ugyanitt bemutatót. Labdarúgás NB n. K. Kinizsi—Zalaegerszegi Dó­zsa, Kaposvár, Kinizsi-pálya, 16 ó (Závodszky). Zalaegerszegi TE—K. Tán­csics, Zalaegerszeg. 15.30 ó (Ma­ke). NB in. Marcali VM—Marcali Latinka SE, Marcali, 16 ó (Morócz).Lá- bodi MEDOSZ—Dunaújvárosi Építők, Lábod. 16.30 ó (KissR.). Pécsi EAC—Kaposvári Vasas, Pécsújhely, 14.15 ó (Csordás). Szekszárdi Dózsa—Siófok, Szek- szárd. 16.30 ó (Sabacz). Megyei bajnokság I. osztály Lengyeltóti—Babócsa, Len­gyeltóti, 16 ó (Szerecz); Tab— K. V. Lobogó, Tab, 16.30 ó (Varjas) ; K. Építők—Csurgó, Kaposvár, Építők pálya, 10 ó (Borsoveczki); Zamárdi—Ka- poly, Zamárdi, 16 ó (Bakonyi); Nagyatádi Konzerv—Taszár, Nagyatád, 16 ó (Polai) ; Barcs— Balatonboglár, Barcs, 16 ó (Né­meth V.) ; Somogytanóca—N. Somogyi SE, Somogytarnóca 16 ó (Baranyából): Tartalékbaj­nokság : K. Kinizsi—K. Tán­cs^'cs, Kaposvár, Kinizsi pálya, 14 ó (Tóth I.): Marcali VM— Marcali Latinka. Marcali, 14 ó (Isztl). II. osztály Nagyberki—Balatonlelle (Pre- fek) : Nagyberény—Balatonke­resztúr (Antal): Karád—Bala­tonkiliti (Radnai); Somogyjád— öreglak (Novák); Böhönye— Balatonfenyves (Csizmadia); Ordacsehi—B.-szárszó (Bocska); Iharosberény—K.-kűt (Mayer); H.-szentgyörgy—Tapsony (Der- gez): Felsóbogát—Cs.-visonta (Koller); Somogyszob—Berzence (Farkas); Vése—Toponár (Hor­váth L.). Wartburg de Luxe, kiskerekű, CM-es (mint az új) eladó. Dr. Papp. Balatonbog­lár, Kisfaludy 12. Aug. 23. után Pincehely, kórház. (4277) 2000 km-t futott 1000-es MB eladó. Ba­latonlelle. Rákóczi út 80. Megtekinthető minden szombaton, vasárnap. _________(4278) 9 00-as Wartburg jó állapotban, olcsón családi okok miatt, sürgősen eladó, Barcs, Damjanich út 7, Danuvia, jó álla­potban eladó. Érdek­lődni: Hács. Diófa utca 6.___________(4288) K eveset használt 403-as Moszkvics sze­mélygépkocsi eladó. Csurgó, Rákóczi u. 1/b, Bozsóki.________ 5 00-as Trabant Li­mousine, szinkronos és 0,5-ös Jawa Ideál príma állapotban, sürgősen, olcsón el­adó. Kaposvár, Ady Endre u. 17 (88746 CH-s Wartburg sürgősen eladó. Sió fok, Baj csy-Zsilinszky u. 161. (59387) Trabant Combi 61)0­as eladó. 34 000 km­rel. Dr. Laki. B.-sza­badi. (72733* Volkswagen (kisab- lakos, olaj f ékes) kitűnő állapotban el­adó. Balatonboglár Ruházati bolt. (4301) 900-as Wartburg fel­újított, áron alul sür­gősen eladó. Kapos­vár, Sopron u. 20. (Füredi laktanya mel­lett,) _____________(67834) D anuvia eladó. Ka­posvár, József Attila u. 7. Tóth József. 600-as BNW motor- kerékpár építkezés miatt igényesnek áron alul eladó. Ka­posvár, Sallai utca 27. _______________(88706) Jó karban levő 350 köbcentis Jawa eladó, fizetési kedvezmény­nyel is. Cím: Szilá­gyi, Kaposvár, Nyu- gativánfa u. 12. Ford Cortina igé­nyesnek eladó. Ady Endre u. 7., Péter. Legújabb, 353-as tí­pusú Wartburg de Luxe eladó. Kapos­vár, Szántó Imre u. 50/b, I. em. __2._____ K itűnő Pannónia motorkerékpár eladó. Kaposvár, Micsurin Utca 106._________(88731) Romár Moped kifo­gástalan állapotban eladó. Balogh műsze- rész, Kaposhomok. 60l-es Trabant jó állapotban eladó, mo­tort beszámítok. Folk Jenő, Karád. (88780) Jó állapotban levő 403-as Moszkvics igé­nyesnek eladó. Dr. Toldi körállatorvos, Gyékényes. ______(33685) 5 00-as szinkronos Trabant sürgősen el­adó. Megtekinthető: Andocs, Szabadság út 22. (37609) Zastava Fiat 750-es 12 000 km-rel b2 000 Ft-ért eladó. Büttl Géza. Karád.____(725) 5 00-as Trabant Com­bi sürgősen elacló. Nagyatád, Kossuth u. L *303) Hí Két diáknak albér­leti szoba kiadó. íur dőszoba használattal. Ugyanott feles hege­dű eladó. Bejczi. Szántó Imre köz 3. Német fordítást, gépírást vállalok. Ba- ditz Pál, Miskolc, Augusztus u. 3. Zongorát, piamnót bérelnék. Ajánlatoka: 723 számra a kiadóba kérek. (723) Kisgyermek zását vállalom a kiadóban. gondo- . Cím (723) Babajavítás, haj ázás, alkatrész-csere. Ka­posvár, Nádor u. 57. Szőrtelenítse lábait Ajkat, bajuszt (női) hónaljt szőrtelenítő porral. Egészségére, bőrre ártalmatlan. Adagja 10 Ft. Hám­lasztó, fehérítő, szep- lőkrém. Halványító folyadék. Fényvédő krém. Érzékeny szá­raz bőrre bőrtápláló zsíros krém. Ráncos bőrre kakaó vaj as krém. Speciális haj­szesz korpás, zsíros fejbőrre. Fejbőrkrém, száraz, törékeny haj­ra. Speciális arc- szeszes zsíros, mi- teszeres, pattanásos, tágpórusu bőrre. Könnyálló szemöldök, szempilla lakk. Sa­rokrepedés, bőrkémé - nyedés, tyúkszem!rtó lakk. Lábizzadást gátló szer. Tenyér-, hónaljizzadás elleni púder. Megrendeli? utánvéttel Dr. Kabi- nek Aladár vegyész mérnöknél. Székesfe­hérvár, Piactér &L Egy diáklányt bel­városi lakásomba al­bérlőként magamhoz fogadnék. Érdeklődni: Kaposvár, 11-862 tele­fonszámon. (8.1633) Nyugdíjas férfi pénzfizetés ellenében ellátást keres. Vidék­re is elmennék. Le­veleket: 88755 számra a hirdetőbe kérek. MÉHÉSZT ARSAK, FIGYELEM! öregiep- jét és viaszát most cserélje ki műlépre kedvező föltételek mellett. Azonnali cse­rét biztosítunk, saját készítésű mély sejtő műlépből. Szaküzle­tünkből vásárolt deszka kantárakhoz a méhész kérése kész­pénzes műlépet is biztosítunk. Kérjen részletes tájékoztatási. Szombathely és Vidé­ke Méhészszövetkeze. Szombathely, Thököly u. 6. sz. Telefon: 13-26. őszi ültetéshez már most rendeljen a leg­szebb fajtákból: bo­kor-, baba-, folyton nyíló futó- és magas törzsű rózsáimból. Kérjen díjtalan ár­jegyzéket. Kiss rózsa- kertészet, Kaposvár Damjanich utca 32. * 24 Ipari tanuló fiú ré­szére egy szobát ke­resek a város belte­rületén. Központi fű téses előnyben. Aján­latokat: 88682 számr: a hirdetőbe kérek. 24 éves érettségize' fiatalember társaság hiányában megismer­kedne hozzáillő esi nos lánnyal. Csak fényképes levélre vá laszolok. »Nyári sze relem« jeligére leve­let a kiadóba kérek. BALATONI MOZIK MŰSORA Balatonmária: A TARTALÉKOS SZTÁR. Magyarul beszélő NDK filmvígjáték. Korhatár nélkül. Balatonboglár: EZEK A FIA­TALOK. Szélesvásznú zenés magyar film. Korhatár nélkül. Balatonfenyves (fedett kert): NOCTURNE. Magyarul beszélő szovjet film. Korhatár nélkül. Balatonföldvár (fedett kert): BOTRÁNY. Szélesvásznú olasz film. Csak 16 éven felülieknek. Balatonlelle (fedett kert): FOLYTASSA, COWBOY! Magya­rul beszélő színes szélesvásznú angol film vígjáték. Korhatár nélkül. v Balatonlelle parkmozi: FANTO MAS VISSZATÉR. Színes szé­lesvásznú francia—olasz bűn­ügyi filmvigjáték. Korhatár nélkül. Balatonszárszó: VELEJÉIG ROMLOTT. Szélesvásznú angol bűnügyi film. Korhatár nélkül. Balatoszemes (fedett kert): A GYŐZTES ROBIN HOOD. Színes szélesvásznú jugoszláv— olasz kalandfilm. Korhatár nél­kül. Balatonkiliti: HOGY SZALAD­NAK A FÁK. Magyar film. Korhatár nélkül. Fonyód (fedett kert); EZEK A FIATALOK. Szélesvásznú zenés magyar film. Korhatár nélkül. Fonyód (terem): BETYÁROK Szélesvásznú román film. Kor­határ nélkül. Siófok kert: JAGUÁR. Heltai Jenő regényéből készült szé­lesvásznú magyar film. Korha­tár nélkül. Siófok terem: VIVA, MARIA! Színes szélesvásznú francia— olasz filmvígjáték. Csak 16 éven felülieknek. Zamárdi (fedett kert): VIVA, MARIA! Színes, szélesvásznú francia—olasz filmvigjáték. Csak 16 éven felülieknek. A Göllei Általános Fogyasztási és Értékesítő Szövetkezet augusztus 1-0—27-ig kereskedelmi hetet rendez Göl I én. Megnyitó 20-án délután 2 órakor: Divatbemutató és ve­télkedő iskolások ré­szére »Ki mit tud a kereskedelemről?-“ cím­mel. 22-én délelőtt 9 órakor lakberendezési «állítás nyílik, amely egész héten nyitva tart. Nézze meg ön is! (6305)

Next

/
Oldalképek
Tartalom