Somogyi Néplap, 1967. augusztus (24. évfolyam, 180-206. szám)

1967-08-01 / 180. szám

SOMOGYI NÉPLAP 4 Kedd, 1967. augusztus 1. FELH Az 19G7/68. tanévben is lehető­séget adunk azoknak, akik az esz­perantó nyelvet akarják tanulni, hogy jelentkezzenek mmél na­gyobb létszámban az alábbiak sze­rint meghirdeti tanfolyamokra: Az eszperantó nyelv iránti ér­deklődés fokozódása szükségessé tette a levelező oktatási forma bevezetését, hogy azok is tanul­hassák a nyelvet, akik elfoglalt­ságuk miatt a hagyományos esti órákban rendezett tanfolyamokon nem tudnak részt venni. Jelentős továbbá azok száma, akik a köz­ségekben nem is jutnak tanfo­lyamhoz az oktató hiánya vagy a jelentkezők alacsony száma miatt. Minden olyan helységben, ahol legkevesebb 25—30 jelentkező lesz, oda oktatók kiszállását külön is biztosítjuk. Ahol kis számú je­lentkező lesz, a levelező tagozat­ra jelentkezőknek havonta egy­szer be kell utazni a megye székhelyre, ahol központi és bu­dapesti oktatók tartják az 5 órás konzultációkat. 1. A tanfolyamok szeptemberben indulnak, és júniusig tartanak. ÍVÁS Ez idő alatt 9 oktatási napot szervezünk — lehetőleg vasárnap — 5 órás foglalkozással, s ha a hallgatók eredményesen felké­szülnek, a 10. vasárnap lehetősé­get adunk az «A.« vizsga letéte­lére. A beiratkozási díj egységesen 200 Ft a Magyar Eszperantó Saö’- vetség által megszabott feltételek szerint. A beiratkozási díjakat az OTP 823—435 Kaposvár csekkszámlára kell befizetni. Nemcsak természetjáróink, ha­nem a megye bármely részéből jelentkezhetnek mindazok, akik érdeklődnek az eszperantó nyelv Iránt, és tagjai kívánnak lenni a Magyar Eszperantó Szövetségnek, és vállalják a tagsággal járó kö­telezettségeket, mert csak ezen a kereten belül biztosított a hall­gatók szervezett tovább • ncésc. Az eszperantó nemiser " (•' egyszerű, időszerű. Tanv'd ma, mert hasznát veszed h^ln p. Jelentkezz írásban ezen a cí­men: Zselic Sportkör Kaposvár Dózsa Gy u. 24. (88388) APRÓHIRDETÉSEK J GYÁSZJELENTÉS. Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy szeretett édesanyánk, Vörös Lászlóné 75 éves korában elhunyt. Te­metése ma délután 16 órakor lesz a Keleti temetőben. A gyászoló család. (88435) GYÁSZJELENTÉS. Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk isme­rőseinkkel, rokonainkkal, hogy özv. Mózsi Istvánná 48 éves ko­rában, hosszú szenvedés után, július 28-án elhunyt. Temetése aug. 2-án, délután 16 órakor lesz "a Nyugati temetőben. Gyászoló fia és menye (88472) GYÁSZJELENTÉS. Fájdalomtól megtört szívvel tudatom, hogy szeretett leányom, Ladiszlai Györgyné sz. Németh Mária július 30-án, 52 éves korában elhunyt. Temetése augusztus l-én 13 óra­kor lesz a Keleti temető ravatalozójából. Gyászoló édesanyja. ADÁS-VÉTEL BctLuibU^iictroen el­adó utcai, jsjetszobiiö, összkomlortos családi ház. Kaposvár, Di­mitrov utca 92. Tele­fon; 11-766. ________(64ö) H orgászok, ligye- lem! N ég y szeme i y túracsónak 250-es mo­torral, jó állapotban eladó. ÉrdeKlődni: Hajdú Gyulánál, Ba- latonlelle, Arany Já­nos utca 5.______(645) C saládi ház eladó, lakáscserével beköl­tözhető, vagy ba­latoni villáért el­cserélhető. Érdeklődni Kaposvár, Pázmány Péter U. 116. (4225; Marcali, ni. kér. Hunyadi u. 7. sz. alat­ti ház elköltözés miatt sürgősen eladó. Ér­deklődni ugyanott egész nap._______(4224) B eköltözhetően eladó négyszobás, kertes ház. Kaposvár, Leni] » Utca _37.___________»636) Z selicszentpáJ, Pető­fi utca 11. alatti ház- eladó. Érdeklődni bár­mikon_____________(540) K eveset hasznait né­met gyártmányú gyer­mek sportkocsi eladó. Kaposvár, Zrínyi utca 31.________________(642) A lfa Laval gyártmá­nyú 400 literes iólózö- gép, tej-előmelegitővel eladó. Kiskorpád, Vö­rösmarty út 11. Kiss tej kezelő.__________(637) R ekamiék, heverek, elsőrendű epedával, pallós félj áró aj tó, nagy hidrofor eladok. Balatonszéplak alsó, Vivian villa. Vasútál­lomásnál. Szombat­vas árnap._________'.7586) B alatonnál házat vennék, részben be- költözhetőt. Kovács Béla, Kaposvár, Ka- poshegy 25. (88361) . 2 szoba, konyha, mellékhelyiségekkel beköltözhetően eladó. Kaposvár, Tavasz ut­ca__10._______ (38379) F a ágy eladó. Dup­la ajtót vennék. Ka­posvár, Beloiannisz utca 71. _________(88305) I vánfa-hegyen 100 n- öl szőlő, gyümölcsös!', épületekkel sürgősen eladó. Vajda Istvánná, Ivánfa-heey 65. (86377) Kaposváron, Cseri úton házrész eladó. Érdeklődni a cseri sportpályán._____ohtiu Igényesnek príma hegedű, egy esz-kont­ra trombita és egy 22 basszusos tangóhar­monika eladó. Kapos- fő, Ady Endre utca L _________________'8339P E ladó egy családi ház azonnal beköltöz hejjően, 800 n-öl te lekkel, ugyanott két lovas hintó is eladó. Kaposfő, Kossuth u. 39._______________(80389) K ertészek, virágáru sok, magánosok, fi­gyelem! Tűzpiros, ró­zsaszín. fehér szegfő késő őszig kanható Kaposvár, Buzsáki u. 2U. Simon______wans É ladó olcsón háztar- tásfeloszlatásból ingó­ságok, háztartási cik­kek. Kaposvár, Be­loiannisz_utca 5/d. S zétszedhető autóga­rázs eladó. Kaposvár, Gyár utca 30. Rei- chardt József. (88369) 1968-ban beköltözhe­tő háromszobás örök­lakás Kaposváron a belvárosban eladó. Ér­deklődni Május i ut­ca 71. Bíró. (38335) Másfél szobás, há­lófülkés lakás OIP- sorházban beköltözhe­tően eladó. Kaposvár, Szombathely u. 6. em. 3. (5-tŐl.) ________*83348, B alatonkilitin, a sió­foki kórházhoz léi km-re eladó két 300 n-öles házhely beke­rítve, beültetve ka­rácsonyfa-csemetével. Jó befektetés. Rajta kő, sóder, épület fa. Érdeklődni Balatonki- liti, Vöröshadsereg u. 63.________________(50373) Balatonszepezden, Balatonhoz egész kö­zel kétszobás villa el adó. Azonnaj. beköl­tözhető. Érdeklődni Székesfehérvár, Arany János u. 5. Sarudi. ________(84552) F onyódon szoba, konyha, kamra 300 n- öl gyümölcsösben el- ■ adó. Érdeklődni Fo­nyódon, Jutasiéknál, vagy Keszthely, Hon­véd U. 14. sz, (103606) Egy darabból álló dupla rekamié, fonott karosszék eladó. Ady Endre u. 67. Fonyód. (3-3319) Balatoni csónak azonnal megvásárol­ható! Egypárevezős 5290,— Ft. Kétpáreve­zős 6740,— Ft. Sport— Hangszerbolt Székes- fehérvár, Kossuth u. 4. Telefon: 20-94. 300 fm új léc, 10 köbméter stukatűr- deszka, két.szárnya.c új előszobaajtó el­adó. Kaposvár, Gár- donyi Géza u. 61. Négyéves, jófejős te­hén háromhetes bika­borjával eladó. Szen­na, Kossuth Lajos u. 20 (647) Simson Star eladó Érdeklődni munkaidő • ben, Kaposvár, Május 1. U 18. (81322> 1 és 5 literes Keveset használ. Simson Schwalbe mo­torkerékpár eladó Böhönye, Dózsa u. 55. ___________________(4233) 1 102 Skoda jó álla­potban sürgősem ol­csón eladó. Megte­kinthető Kaposvár, Ady Endre utca 13. Zolnai.____________(643) T rabant 601 eladó. Dr. Készéi, Bada­csonytomaj, egészseg- ház. Megtekinthet ö munkanapokon, dél­előtt. ____________(73310) E ladó egy kétszemé­lyes, buricolt, Simson fecske robogó, 3200 km-rel. Toponár, Vö­röshadsereg u. 3. Kon esik Pál. (88368) Príma állapotban levő fekete Pannónia sürgősen, áron alul eladó. Boda János, Kaposvár, Brassó ut­ca 19/a._________(33303) K ifogástalan Wart­burg de Luxe 9í)0-as eladó. Kollányi, Szi­getvár, Felszabadó tér 17. délután 5-től. (33973) Egyszobás lakáso­mat elcserélném két­szobásért, megegye­zéssel. Kaposvár, Szé­chenyi tér 7/b. 3-as ajtó.______________(88392) Szentesi egyszobás lakásomat dunántúli hasonlóra elcserél­ném. »Megegyezéssel« jeligére a hódmezővá­sárhelyi hirdetőbe. (140194) Termelőszövetkezet­be vagy állami gaz­daságba képesített üzemgazdász elhe­lyezkedne. Ajánlato­kat 88345. számon a hirdetőbe. ________(88345) G yors-gépírónő 5 éves fővárosi tanácsi gyakorlattal elhelyez­kedne Kaposváron. Ajánlatokat 33385. számra a hirdetőbe. (88385) ES befőttes üvegek olcsón kaphatók a kaposvári, nagyatádi és marcali MÉH- telepen. (88298. Tűzrendészet! előírásoknak megfelelő, perme tezéshez es cefretárolásra is alkalmas 200 literes Mordok olcsón kaphatók MÉH Vállalat kaposvári és vidéki telepein. (88297, A gálosfai kostelep 24 hold zab kézi ara­tását részért kiadja. Érdeklődni a helyszí­nen, Gálosfa 10 tele­fonom____________(88336) Ipari tanulókat vesz fel a Kaposvári Vas- és Fémipari Vállalat Érettségizetteket szer­számkészítő és eszter­gályos szakmára, azonkívül általános is­kolai végzettséggel hegesztő, fényező szakmára. Jelentkezés a vállalat munkaügyi osztályán. ________(88334) A Kaposvári Patyo­lat Vállalat felhívja a lakosság figyelmét, hogy 1967. július 1-től bevezette a szövet­nadrágok éltartósítá­sát, amelyet kiváló minőségben végez el. Értesítjük üzletfelein­ket, hogy valameny- nyi Somogy megyei fióküzletünk vállalja az új szolgáltatást. Patyolat Vállalat, Ka­posvár____________(6250) A SZOT VasönfŐ B üdülő Balatonszéplak felső, Hungária út 10. feliratú bélyegzője el veszett. VTI. 22-től hasinál ^ta érvényte­len. (9037‘-V Pontvesztése ellenére is hét pont maradt a ferencvárosiak előnye Kánikula volt a javából. Csak papíron nevezhetjük őszi fordu­lónak a labdarúgó NB I tizen­hatodik mérkőzessorozatát, ame­lyet szomoaton es vasárnap bo­nyolítottak le a fővárosban és a vidéki pályákon. Az őszi nyitány általában a várt eredményeket hozta. A/.ért némi meglepetés is akadt. Ennek szá­mít, hogy a Ferencváros pontot hagyott Tatabányán. A csepel’ek az élmezőnyben tanyázó Üj pesti Dózsától raboltak pontot. Más pályákon is levegőben lógott a meglepetés. Elsősorban a Pécs— Eger találkozó ígért nyolcvan- három percen át váratlan ered­ményt. De vegyük sorjában. A Ferenc város ellen kitűnően védekezett a Tntabánvai Bányász. Nem sok hiányzott abból hogy esetleg még váratlanabbal alakuljon az eredmény, annak ellenére, hogy a Ferencváros sokkal többet tá madott, mint ellenfele. A Megyeri úton majdnem meg­tört az Ú1 pestiek veretlenségi so­rozata. A Csepel nemcsak ki­egyenlítette Dunai vezető góllá*, hanem hosszú időn át vezetett is. Négv perccel a befejezés előtt sikerült egyenlítenie Gö- röcsnek. »Rázós« mérkőzés színhelye volt a győri pálya. Az ETO — talán a szerdai Ferencváros elleni ku­pamérkőzésére tartalékolt — csak verejtékes győzelmet aratott a Dunaújváros ellenében. A sze­rény győzelemmel is közelebb került az éllovashoz a győri csa­pat. A tarjániak Igazolták kupa- formájukat. Vasárnap meglepő biztosan győzött az SBTC a Kom­ló ellenében. Ugyancsak b'ztos győzelmet aratott a Diósgyőr, amely úgy, mint az ősszel is oly sokszor, nagv csaaoathoz méltó­an játszott, és gvŐ7Qtt az idpger- gyengélkedő Szeged ellené­ben. Rendkívül érdekes volt a Pé^s —Eger összecsapás. A két lüa­Az ötödik forduló mérkőzé­seit játszották a labdarúgó Nyári Kupában az érdekelt csapatok. A Túrái József cso­portban szereplő K. Kinizsi — mint arról már korábban hírt ad’tunk — Nagykanizsán vendégszerepeit. Ez alkalom­mal a Kinizsi javuló játékot nyújtott, és meglepő bizto­san győzött a tartalékokkal teletűzdelt Nagykanizsai Bá­nyász ellenében. K. Kinizsi—Nagykanizsai Bányász 3:1 (1:1) Rekkenő hőségben került sor a mérkőzésre, és amikor Stadler játékvezető jelt adott a játék megkezdésére, alig száz néző volt a kanizsai pá­lyán. Eléggé lagymatag iram­ban indult találkozó kezde­tén kitűnt, hogy a kaposvári NB Il-es csapat egységesebb, jobban kombinál. Ennek meg­felelően uralta is a mezőnyt. Mégis a félidő 1:1 arányú döntetlennel ért véget. Szü­fehér csapat mérkőzésén hamaro­san vezetést szereztek az egriek, akik előnyüket hosszú, időn át meg is őrizték, pedig a 37. perc­ben az egri Sárközi agyrázkódást szenvedett, és ettől kezdve tíz emberrel játszottak. Hét perccel a befejezés előtt egyenlített a Pécs, amjd egy perc múlva vi­tatható 11-esDől már vezetett is, hogy aztán két perccel a befeje­zés előtt újabb il-es góllal (mind­kettőt Rapp kapus lőtte) bebiz­tosítsa a győzelmet. A szombat—vasárnapi forduló után a bajnoki táblázat nem vál­tozott lényegesen. A ferencváro­siaktól 7 ponttal leszakadva há- -om csapat sorakozik a 2—4. he­lyen. A Gvőri ETO holtverseny­ben második. Frre a bajnokság második fé): delében a múltban még nem volt példa. A kiesés elkerüléséért folyó harcban egyre nehezebb helyzet­be kerül az MTK. A csepeliek oontszámban beérték a kék-fe­héreket. A labdarúgó NB I állása: 1. Ferencváros 16 14 2 _ 41:10 30 2. Győri ETO 16 9 5 2 44 :16 23 Ú. Dózsa 16 10 3 3 44:16 23 4. Vasas 16 10 3 3 28:16 23 5. Diósgyőr 16 7 4 5 27:26 18 6. Bp. Honvéd 16 6 4 6 26:24 16 7. Szeged 16 5 6 5 17:30 16 8. Tatabánya 16 3 8 5 22:23 14 9. Pécsi Dózsa 16 4 6 6 16:19 14 10. Salgótarján 16 6 2 8 23:30 14 11. Dunaújváros 16 4 5 7 17:25 13 12. Komló' 16 5 3 8 23:37 13 13. MTK 16 2 7 7 17:25 11 14. Csepel 16 2 7 7 13:26 11 15. Szombathely 16 4 2 10 18:37 10 16. Egri Dózsa 16 1 5 10 13:27 7 Ferencváros—Tatabánya 1:1 (1:1) Tatabánya, 15 000 néző. V.: Ka­posi. G.: Albert, ill. Szabó. Pécs—Eger 3:1 (0:1) Pécs, 4000 néző. V.: Magyar Z. G.: Rapp (2, mindkettő 11-esből). Györkő. ill. Kovács Gy. net után nyomasztóbbá vált a Kinizsi fő-lénye. Ebben az időszakban már a góllövés is jobban ment. A látottak alap­ján akár nagyobb arányban is nyerhetett volna a cukor­gyári csapat. A mérkőzés krónikájához tartozik, hogy a középhátvédek mindkét olda­lén egy-egy öngólt vétettek. Gr.: Jutási, Báli, Dénes (ön­gól), ill. Bali (öngól). Jók: Antal, Balogh, Csaba ,Szabó II., Jutási, ill. Dankházi, Me­szes II., Boda. Zalaegerszegi Dózsa—Veszp­rém 2:1 (0:1). Fűzfői AK—Zalaegerszegi TE 2:1 (1:1). Győri Dózsa—Pápa 2:0 (1:0). A csoport állása 1. Pápa 5 4-1 10:3 8 2. Fűzfő 5 4-1 15:5 8 3. Z. Dózsa 5 4-1 13:6 8 4. Veszprém 5 2-3 7:9 4 5. Nagykanizsa 5 2-3 8:11 4 6. K. Kinizsi 5 2-3 8:12 4 7. ZTE 5 1-4 7:11 2 8. Győri Dózsa 5 1-4 4:15 2 Ü. Dózsa—Csepel 2:2 (1:1) Megyeri út, 8000 néző. Vezető: Wottava. G.: Dunai, Göröcs, ill. Kalmár (2). Győr—Dunaújváros 2:1 (2:1) Győr, 5000 néző. V.: Bircsák. G.: Stolcz, Varsányi, ill. Mártha. Salgótarján—Komló 2:0 (1:0) Salgótarján, öuOO néz.. Vezette: Embsberger. G.: Török (11-es- ből) és Zöldi. Diósgyőr—Szeged 4:0 (2:0) Diósgyőr, 7000 néző. V.: Al- mássi. G.: Horváth, Ruttkai, Si- kora, Szurgent. meit. A nagy számú induló komoly erőpróba elé állítod a a verseny rendezőit. A rövid­távú futószámokban olykor tíz előfutamot kellett rendez­ni, míg eljutottak a verseny­zők a döntőkig. A fülledi meleg károsan befolyásolta az eredményeket. Kirobbanó tel­jesítmény nem is akadt. Egy héttel ezelőtt a magyar atlétaválogatott férficsapat el­ütötte Nagy-Britanniát az Európa Kupa döntőjébe való jutástól Duisburgban. Ezek után érthetően kíváncsian várták a szakemberek és a szurkolók, hogy a budapesti visszavágón — amikor Nagy- Britannia és Magyarország íérfi és női atlétái találkoz­tak — mi lesz az eredmény. Nos, a visszavágás sikerült. Most, amikor nem egy, ha­nem versenyszámonként két- két atléta képviselte a nem­zetek színeit, brit győzelem született mind a férfiak, mind a női csapatok versenyén. A kétnapos küzdelem során a múlté lett egy világcsúcs. Határmenti labdarúgó találkozók Két fronten is találkoztak a megyei bajnokságban szereplő labdarúgócsapatok a szomszédos jugoszláv együttesekkel. Mind a Barcs, mind a Csurgó jól szere­pelt, bár az utólábi csapat erejé­ből csak egy döntetlenre futotta. Sportszerű, baráti légkör jelle­mezte a két határmenti találko­zót. JARCSI SC—N. K. DVORDJELAC 7 »3 (4:1) Barcson 400 néző előtt került sor a mérkőzésre. Az első fél­időben jelentős előnyre tettek szert a baza'ak. Szünet után már kiegyenlítettebb volt a játék. G.: Lang (2), Kertész (2), Marton (2). Gyergyák, ill. Krivics (2), Fucs- kár. GRANICSÁR LÉGRAD—CSURGÓ 1:1 (1:0) Csurgó, 300 néző. V.: Bálint. A vendégcsapat hamarosan vezetést szerzett Baranasics 1. góljávaL A csurgóiak ezután tartós fölényt harcoltak ki, egyenlíteniük azon­ban csak a 82. percben sikerült Hottó ll-es góljával. mérkőzés: — A totó 13+1-es szelvénye: xx 11111 x 112 114-2. Minthogy a papírforma érvénye­sült, nagyon sok volt a találat, s ennek megfelelően a nyere­ményösszegek a korábbir>ál ala­csonyabbak. 13 találatot 20 fogadó ért el, szelvényenkinti nyereményük 17 549 forint. Közülük 13 plusz 1 találatai 6 fogadónak volt, ezek szelvényenkénti nyereménye a jutalommal, együtt 39 214 forint. A 12 találatosok 445. a 11 találato­sok 31, a 10 találatosok 9 forin­tot kapnak szelvényenkint. TÁNCSICS — NAGYATÁDI KONZERV 4:2 (112) Nagyatádon a nagy meleg elle­nére is mintegy 500 szurkoló volt kiváncsi az NB Il-es kaposvári csapat és a hazaiak összecsapásá­ra. A közönségnek tetszett., hogy mindkét együttes teljes erőbedo­bással küzdött Amíg a hazaiak erővel bírták, egyenrangú ellen­felei voltak a kaposvári csapat­nak. A Táncsics azonban a haj­rában nagyen felülkerekedett. Jó hírverő mérkőzés volt. G.: Arany (2) Makiári (2), ill. Simon és Bazsó. ATLÉTIKA Ács és Záborszky győzött a II. osztályú országos bajnokságon Szombaton és vasárnap több mint hétszáz atléta gyűlt össze Szolnokon, ahol a Magyar Atlétikai Szövetség a helyi vasutas sporttelepen ren­dezte meg az országos II. osztályú bajnokság küzdel­A somogyi atléták közül a két Dózsa-versenyző, Ács és Záborszky ért el nagyszerű eredményt. Ács a 3000 m-es akadályon győzött. Időered­ménye 9:22.8 p, a körülmé­nyeket figyelembe véve jó. Visszavágtak a britek Jól versenyzett Záborszky Ti­bor is. A fiatal atléta a laza talajú pályán .is biztosan nyert. Eredménye 679 cm volt. Női atlétáink közül Cziffra Margit jeleskedett. A kapós- zárt versenyzőnő a 400 m-en ájlt rajthoz, s 60.5 mp-es eredménnyel a második he­lyen végzett. (a női 3x880 yardos váltófu­tásban) és három új magyar rekord született. Bognár 17.00 méterre javította a nőd súly­lökés csúcseredményét. Kis- pálné új, távolugró csúcsa 628 cm, és ezzel Gyarmati Olga régi rekordját adta át a múlt­nak. A harmadik magyar csúcs Ringhoff er nevéhez fű­ződik, aki 52.1 mp-es telje­sítménnyel is csak harmadik tudott lenni a 400 m-es gát­futásban. A férficsapatok versenyén Nagy-Britannia 113:99 arány­ban győzött. A női csapatok versenyében 73:51-re alakult a végeredmény Nagy-Britannia javára. Labdarúgó Nyári Kupa Győzött a K. Kinizsi Nagykanizsán Barátságos Mindennemű óraja­vítást határidőre jót­állással vállalok. Ve- ze órás, Somogyaosa. Drohoka biztos ha­tású tyúkszemtapasz» 3,60-órt utasítással küld Horváth drogé­ria, Szombathely. ___ A Bábolnai Állami Gazdaság augusztus 20-án lovasbemutatók­kal egybekötött ló­eladást rendez. El­adásra kerül kb. 50 db angol telivér, ma­gyar félvér, lipicai és arab fajtájú, i—10 éves korú, hátas- sport- és tenyész- hasznosítású, vegyes- ivarú ló. (645) Lakásért vállalná egyedülálló idős nő vagy férfi családtag­ként! eltartását Ka­posváron vezető állá­sú házaspár. Cím a kiadóban. (644) y—4 éves kislány gondozását lakásomon vállalom. Ajánlatokat 88370. számra a hir­detőbe. (88370) HÁZASSÁG 66 éves, magányos férfi házasság céljából hozzáillő nő ismeret­ségét keresi. Leveleket 88378. számra a hir­detőbe kérek. (83.378) 45 éves. független állásban lévő, lakással rendelkező özvegyasz- szony keresi józan életű, lehetőleg ipa­ros férfi ismeretségéi házasság céljából. Le­veleket »Kölcsönös megbecsülés« jeligére a Magyar Hirdetőbe 88363. számra. (38363) Egyedülálló asszony férjhez menne magas, egyedülálló, rendezett anyagi körülmények­kel rendelkezőhöz, 40 —55-ig. Levelek e' 88372. számra kapos­vári hirdetőbe. (38372) BALATONI MOZIK MŰSORA Balatonmária: A HALÁL ESŐ­BEN JÖN. Csehszlovák bűnügyi film. Korhatár nélkül. Balatonfenyves (fedett kert): SELLÖ A PECSÉTGYŰRŰN I— II. Berkesi András regényének szélesvásznú, magyar filmvál­tozata. Korhatár nélkül. Fonyód (fedett kert): A GYŐZTES ROBIN HOOD. Szí­nes, szélesvásznú, jugoszláv— olasz kalandfílm. Korhatár nél­kül. Az első előadáson. KIRÁLYLÁNY A FELESÉGEM Nagy sik.erű francia film felújí­tása. Korhatár nélkül. A má sodik előadáson. Balatonboglár: HÓFEHÉRKE ÉS A HÉT VAGÁNY. Színes, zenés, szélesvásznú, nyugáíné­Általános iskolát vég­zett fiúkat szabóipari' tanulónak fölvesz a Kaposvári Ruhagyár. entkezés a személy zeti osztályon. fB830° A Pannónia Szálloda és Vendéglátó Vállalat 1. számú önálló egysége, Siófok közli, hogy az alábbi szövegű bélyegző 1^7. júüUS 24-én elveszett. Ettől az időponttól a bélyegző használata érvénytelen. A bélyegző szövege: Pannónia Szálloda és Vendég­látó Váll. 1. sz. önelszámoló Egysége, Siófok. MNB. 17. 3. sz. kocsikísérő. (6267) met filmvígjáték. Korhatár nél­kül. Az első előadáson. PAR- DAILLAN LOVAG. Színes, nzé- lesvásznú francia—olasz kaland- film. Korhatár nélkül. A máso­dik előadáson. Balatonlelle (park): EZEK A FIATALOK. Szélesvásznú, ma­gyar film. Korhatár nélkül. Balatonlelle (fedett kert): DÁ­KOK. Színes, szélesvásznú, ju­goszláv—olasz kalandfílm. Balatonszemes (fedett kert): EZEK A FIATALOK Szélesvász­nú, zenés magyar film. Korha­tár nélkül. Balatonszárszó: IRMA, TE ÉDES I—II. Színes, szélesvász­nú, amerikai filmvígjáték. Csak 16 éven felülieknek. Kísérő m£- sor: Erdei tó, Aranymetszés. Balatonföldvár (fedett kert): IRMA. TE ÉDES I—TI. Színes, szélesvásznú, amerikai filmvíg­játék. Csak 16 éven felülieknek. Kísérő műsor: Erdei tó. Zamárdi (fedett kert): VIVA MARIA. Színes. szélesvásznú, francia—olasz filmvígjáték. Csak 16 éven felülieknek. Siófok (terem): ORVOSSÁG A SZF.R^L^MRE, Magvarul beszé­lő. lengyel bűnügyi film vígjá­ték. Korhatár nélkül. Kísérő műsor: .Világmagazin. Siófok (kert): A sfeARNYAS FIFI. Szélesvásznú, francia film- vígjáték. Korhatár nélkül. Kí­sérő műsor: Múlt idők ti'.kai. A 7. első előadáson. "VT* jöMADAR Szólesvászn 'ngol fllmvlgjáték. Csak éven felülieknek. í

Next

/
Oldalképek
Tartalom